För proaktiva företagsrådgivare

Rådgivningsbyrån - Tips för dig som konsult och företagare


Mats Dahlberg

2023-10-30

Vad blir det i paket denna jul?

Och vad får julklappen kosta om den ska vara avdragsgill för företaget och inte skattepliktig för mottagaren?

Förutsättningen för att något ska klassas som gåva är att det inte krävs någon motprestation från den anställde, vilket innebär att i de flesta fall när en arbetstagare får en gåva av sin arbetsgivare så kan man utgå från att den är skattepliktig då gåvan ges på grund av anställningsförhållandet.

De undantag som finns från denna regel är bland annat julgåva som ges på grund av en högtid, samt gåvor som ges vid speciella tillfällen i ett företags liv, nämligen jubileumsgåvor och minnesgåvor.

Så vad gäller för julgåvan?
För att vara skattefri ska julgåvans marknadsvärde (inte det eventuellt lägre pris som företaget lyckats få) vara maximalt 500 kronor inklusive moms. Beloppet är en gräns för värdet, vilket innebär att om man överskrider detta belopp så blir hela gåvans värde beskattningsbar inkomst. Dyrt för den anställde som ska beskattas för värdet och dyrt för arbetsgivaren som sa betala arbetsgivaravgift på värdet.

Är momsen på julgåvor avdragsgill?
Den generella regeln för rätt till avdrag för ingående moms är att inköpet ska avse utgifter för rörelsen. En julgåva är en personalvårdskostnad och mot den bakgrunden anser Skatteverket att moms på julgåva är avdragsgill.

Vad gäller för julbord till de anställda?
Även en gemensam måltid i samband med jul är i många företag en tradition som man håller fast vid. På skattespråk kallas det intern representation, och kostnaden för julbordet är inte avdragsgill kostnad i företaget. Enklare förtäring är avdragsgillt om det inte överstiger 60 kronor plus moms per person. Det känns ju som ett ganska så trist julbord.

Det finns dock en möjlighet att bjuda på julbordet med full avdragsrätt. I en dom från Kammarrätten I Stockholm prövade man avdragsrätten för julbord i samband med en heldagskonferens. Man kom då fram till att, i och med att denna måltid serverades i direkt anslutning till konferensen så var det att betrakta som en del i konferensarrangemanget. Därmed full avdragsrätt även för denna del.

Hur är det då med julbord och julgåvor för viktiga kunder?
Gåvor kan ges som reklamgåvor och representationsgåvor. En reklamgåva är en enklare gåva som ges för att profilera företaget och en representationsgåva något som ges i sambandmed representationstillfället. I båda fallen rör det sig om gåvor av mindre värde.

Representation i samband med måltid innebär avdragsrätt för momsen beräknad på ett belopp på maximalt 300 kronor per person men kostnaden för själva måltiden är däremot inte avdragsgill. Avdragsrätt förutsätter att mötet kan betraktas som representation, alltså ett möte för att ingå eller vidmakthålla en affärsrelation. Har man bjudit in en större skara kunder till en måltid så anser Skatteverket att detta inte uppfyller definitionen på representation och därmed faller även rätten till momsavdraget.

Skatteeffekter
Skattemässigt innebär företagets eventuella givmildhet att kostnaderna som uppkommer, helt eller delvis, är ej avdragsgilla. Har summan bokförts så att den påverkar resultatet så kommer den att adderas till det beskattningsbara resultatet i företagets deklaration.

Här kommer skillnaden i skatteregler mellan aktiebolaget och den enskilda näringsverksamheten att innebära att bolaget beskattas för beloppet med bolagsskatten 20,6% medan den enskilde näringsidkaren får beloppet på toppen av sin inkomst. För denne innebär det att beloppet ligger till grund för både egenavgifter och beskattas på toppen av annan inkomst.

Jag hoppas att detta har gett dig några idéer om hur du kan planera företagets sammankomster så att ni både får tid och råd med lite fest.

Lycka till!
Mats Dahlberg

Länk till mera information...


Andra blogginlägg