För proaktiva företagsrådgivare

Rådgivningsbyrån - Tips för dig som konsult och företagare


Mats Dahlberg

2023-06-06

Fem viktiga nyckeltal att följa upp och varför

Inom företagsekonomi finns det flera viktiga nyckeltal som företag kan följa upp för att bedöma sin ekonomiska hälsa och prestation. De fem viktigaste nyckeltalen att övervaka kan variera beroende på bransch och företagets specifika mål och verksamhet. Jag har här valt fem vanliga och allmängiltiga nyckeltal som är viktiga för de allra flesta.

De första tre nyckeltalen är kopplade till resultaträkningen och de två sista är huvudsakligen kopplade till balansräkningen. De kan beräknas direkt från dessa rapporter.

1. Försäljningstillväxt

Försäljningstillväxt mäter i vilken takt vår försäljning ökar från år till år. Det är en central parameter för att bedöma företagets förmåga att generera intäkter, både nu och framgent. En positiv försäljningstillväxt kan tyda på ökande efterfrågan. Här ser vi om marknadsaktiviteterna ger resultat, om vi når nya marknader eller hur effektiv vår försäljningsstrategi är.

2. Bruttovinstmarginal

Bruttovinstmarginal är förhållandet mellan bruttovinst och försäljning. Det är ett mått på företagets förmåga att sälja sina varor eller tjänster med lönsamhet. En högre bruttovinstmarginal indikerar vanligtvis att företaget har god kostnadskontroll och kan ta ut ett rimligt pris för sina varor eller tjänster.

Minskar bruttovinstmarginalen kan det vara ett tecken på att våra konkurrenter pressar priserna eller att vi har för höga direkta kostnader. Det är kanske dags att se över våra leverantörers villkor. Det kan också vara så att marknaden kan acceptera en prisökning.

3. Rörelsemarginal

Rörelsemarginal visar företagets lönsamhet efter avdrag för både direkta kostnader (som material och arbetskraft) och indirekta kostnader (som försäljnings- och administrationskostnader). Det är ett viktigt nyckeltal eftersom det visar hur effektivt företaget driver sin kärnverksamhet. En högre rörelsemarginal tyder på att företaget kan generera en större vinst från sina operativa aktiviteter.

4. Soliditet

Soliditet är måttet på företagets finansiella stabilitet. Det mäter förhållandet mellan eget kapital och totalt kapital. Egentligen ett mått på hur stor del av företaget som ägs av aktieägarna.

En högre soliditet indikerar att företaget har en stark finansiell ställning. Hög soliditet är ett skydd i svåra tider och en bra förutsättning för kommande expansion.

5. Kassaflödet

Kassaflöde är det faktiska inflödet och utflödet av pengar i företaget under en viss tidsperiod. Ett positivt kassaflöde innebär att företaget har mera likvida medel vid periodens utgång än man hade vid periodens ingång.

Kassaflödet analyseras för att se varifrån likvida medel kommer och till vad de används. En av de långsiktigt viktigaste källorna till positivt kassaflöde är att företaget gör vinst i sin verksamhet. Utan vinst så måste företaget få pengar från ägare och långivare.

Alla företag måste förr eller senare skapa sin egen likviditet genom den löpande verksamheten. Bättre förr än senare om man får välja...

Att analysera kassaflödet är en fördjupning i företagets likviditet och förmåga att möta sina ekonomiska åtaganden. Om företaget har positivt kassaflöde från den löpande verksamheten så kan det betala sina räkningar, investera och finansiera tillväxt utan att vara helt beroende av extern finansiering.

Dessa fem nyckeltal ger en övergripande bild av företagets prestation, lönsamhet, ekonomiska styrka och likviditet. De är enkla att löpande följa upp. Att analysera dessa nyckeltal ger större förståelse för företagets ekonomiska hälsa.

 

Lycka till!

Mats Dahlberg

Länk till mera information...


  Förslag till kurs om du vill lära mera....

Andra blogginlägg


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera
Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera
Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera
Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera
Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera
Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera