Revision

Kurser i revision riktar sig inte bara till revisorer. Som redovisningskonsult har du också nytta av kunskap inom revision. För den som upprättar årsredovisning eller granskar krävs det ständig uppdatering. Vi har ett antal kurser inom revision.
Avvikande revisionsberättelse

Denna kurs handlar om konsten att utforma en revisionsberättelse som avviker från standardformuleringen. Utifrån konkreta exempel guidar föreläsaren oss genom de bitvis komplicerade avvägningar som revisorn måste göra. Uppdaterad till 2017 års regler.

Omfattar: 7 timmar inom revision. Kursen faktagranskad den 2024-05-23  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
17-1620
IESBA Etikregler för revisorer

I denna kurs koncentrerar vi oss på etikregler för revisorer.

Vi går igenom IESBA Etikreglers innehåll och uppbyggnad speciellt med fokus på revisorns arbete, roll och uppdrag. Vi granskar både generella regler för medarbetare vid byråer och särskilda regler vid revision.

Kursen beskriver regler som gäller för onoterade företag.

Omfattar: 5 timmar inom IESBA Etik Redovisning Revision Byrådrift Reko. Kursen faktagranskad den 2024-05-23  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
22-1512
ISQM - Kvalitetsstyrningssystem för revisions- och redovisningsbyråer

I den här kursen handlar det om den nya standarden för kvalitetssäkringssystem - ISQM. Reglerna och principerna ska vara införda på byrån senast 2022-12-15.

Omfattar: 3 timmar inom Redovisning Revision Byrådrift. Kursen faktagranskad den 2024-05-23  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
22-1509
Konsten att läsa en revisionsberättelse

Denna kurs handlar om konsten att läsa en revisionsberättelse. Vad betyder revisorns olika uttalanden? Hur påverkar dessa min förståelse av årsredovisningen? En nyttig kurs för alla som ska tolka en årsredovisning.

Omfattar: 1 timmar inom revision och externredovisning. Kursen faktagranskad den 2024-05-23  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
21-1610
Penningtvätt och finansiering av terrorism - för byråer

Hur kan vi förhindra penningtvättsbrott? Kursen ger en rad tips och exempel kring hur man kan arbeta för att införa rutiner i sin organisation. Vi utgår från arbetet på en revisions- eller redovisningsbyrå och ger många praktiska exempel. Men materialet passar en bred grupp av personer och branscher som är exponerad för risken att medverka i penningtvätt.

Omfattar: 4 timmar inom juridik. Kursen faktagranskad den 2024-05-23  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
22-1407
Revisorsintyg

Denna kurs behandlar ämnet Revisorsintyg. Kursen vänder sig till kvalificerade revisorer som vill fördjupa sig i detta svåra ämne.

Omfattar: 4 timmar inom Revision. Kursen faktagranskad den 2024-05-23  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
18-1655
Riskbedömning - ISA 315 omarbetad standard

Denna kurs behandlar ämnet Riskbedömning inom revision. Kursen vänder sig till kvalificerade revisorer som vill fördjupa sig i detta viktiga ämne. I kursen behandlar vi den omarbetade ISA 315.

Omfattar: 2,5 timmar inom redovisning revisorer revision. Kursen faktagranskad den 2024-04-05  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
23-1615
Årsredovisning - reglerna kring årsredovisning

Denna kurs vänder sig till dig som ska upprätta årsredovisning, som konsult bidräda vid upprättandet eller som revisor granska årsredovisningen. I kursen diskuterar vi ett antal beslutsituationer i samband med regelverket som styr upprättande och offentliggörande.

Omfattar: 3 timmar inom redovisning . Kursen faktagranskad den 2024-05-23  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
19-1110