Ekonominyheter för företagare

Ekonominyheterna


Rätt till semester vid uppsägning som ogiltigförklarats

I två skilda mål har, Mål C–762/18 och C–37/19, har EU-domstolen haft i uppdrag att tolka EU-rätten när det gäller arbetstagares rätt till semester.

Dessa mål i avseendet när arbetstagare har sagts upp men uppsägningen förklarats ogiltigförklarad och arbetstagaren efter ogiltigförklaringen blivit återinsatts i tjänst.

EU-domstolen konstaterade i dessa domar att för de fall en nationell rättspraxis finns, som innebär att arbetstagaren inte har rätt till årlig betald semester för perioden mellan en uppsägning och dagen för återinträde i tjänst (efter ogiltighetsförklaring av uppsägningen), så strider denna rättspraxis mot EU-rätten.

EU:s arbetstidsdirektiv (2003/88) innebär bland annat att alla arbetstagare ska ha rätt till årlig betald semester om minst fyra veckor (artikel 7). I de två olika tvisterna ställdes således frågan om denna EU-rättsliga princip också innebär att arbetstagare, som har sagts upp på ett felaktigt sätt och som sedermera återinträder i tjänst, har rätt till semesterförmåner för perioden mellan uppsägningen och därefter, i enlighet med nationell lag, återinträder i tjänsten.

EU-domstolen konstaterar alltså att en arbetstagare som sagts upp enligt ovan kan göra anspråk på all rätt till årlig betald semester som förvärvats under perioden mellan den rättsstridiga uppsägningen och den dag då vederbörande återinträder i tjänst.