Ekonominyheter för företagare

Ekonominyheterna


Yrkande om fastställelse av rätten till ett ekonomiskt skadestånd för uppsägning vid arbetsbrist - Dom i AD

I en tvist om uppsägning på grund av arbetsbrist, har en arbetstagare yrkat fastställelse av att denne har rätt till ett ekonomiskt skadestånd ”upp till 422 816 kronor”. Beloppet motsvarar 16 månadslöner i enlighet med 39 § lagen om anställningsskydd.

Enligt rättegångsbalken (13 kap. 2 §) kan ett fastställelseyrkande vid allmän domstol tas upp till prövning om det råder ovisshet om ett rättsförhållande består och om denna ovisshet är ”till förfång” för käranden. För att fastställelsetalan ska prövas krävs dessutom att talan avser ett konkret rättsligt förhållande och inte enbart vissa sakförhållanden. Det ska även vara lämpligt att pröva frågan i en fastställelsetalan.

Arbetsdomstolen konstaterar att arbetstagares eventuella rätt till ekonomiskt skadestånd regleras i 38 och 39 § lagen om anställningsskydd (LAS). För att denna rätt ska föreligga krävs att arbetsgivaren har brutit mot LAS vid uppsägningen; en fråga som i det aktuella fallet är föremål för tvist i tingsrätt. Arbetsdomstolen anser mot den här bakgrunden att fastställelsefrågan är hypotetisk och att yrkandet om fastställelse inte ska tillåtas.

Yrkandet har sin grund i att arbetstagaren har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Om domstolen beslutar att en arbetsgivare har brutit mot turordningsreglerna, har en arbetstagare en rätt till allmänt och ekonomiskt skadestånd. Det ekonomiska skadeståndet har en ”takregel” som innebär att arbetstagaren kan kräva ekonomiskt skadestånd upp till maximalt det belopp som kan räknas fram med tillämpning av 39 § i LAS. För att ett ekonomiskt skadestånd ska utdömas krävs att arbetstagaren har drabbats av en ekonomisk skada (till exempel förlorad lön).

Arbetsdomstolen avvisar fastställelseyrkandet.Direkt länk till domen AD 2020 nr 31 Yrkande om fastställelse av rätten till ett ekonomiskt skadestånd för uppsägning vid arbetsbrist >>

Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj ett av våra kursblock inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera