Ekonominyheter för företagare

Ekonominyheterna


Nya regler vid utstationering i utstationeringslagen och uthyrningslagen

Regeringens förslag (prop. 2019/20:150) till nya regler avseende utstationering har antagits av riksdagen. De nya reglerna innebär att EU:s direktiv 2018/957 (det s.k. ändringsdirektivet) har implementerats i svensk rätt.

De nya reglerna utvidgar möjligheterna att genom kollektivavtal reglera anställningsvillkor vid utstationering av arbetstagare. En facklig organisation kan vidta stridsåtgärder i syfte att teckna ett kollektivavtal om lön i enlighet med villkoren i ett centralt kollektivavtal som gäller på området; alltså inte någon begränsning till minimilön.

Lagändringen innebär att stridsåtgärder också kan vidtas för kollektivavtalsvillkor om ersättning för utgifter som den utstationerade arbetstagaren har när han eller hon av yrkesmässiga skäl under utstationeringen reser till eller från den ordinarie arbetsplatsen i Sverige eller tillfälligt skickas därifrån av arbetsgivaren.

Skyddet för uthyrda utstationerade arbetstagare förstärks för det första på det sättet att utstationeringsreglerna för uthyrda arbetstagare ska vara tillämpliga även i en situation då ett utländskt företag, som hyr in arbetskraft från ett utländskt bemanningsföretag, sänder sådan personal till Sverige.

För det andra innebär lagändringarna, vad gäller uthyrd utstationerad arbetskraft, att likabehandlingsprincipen i uthyrningslagen ska vara tillämplig också i dessa situationer. En uthyrd utstationerad arbetstagare ska ha samma grundläggande arbets- och anställningsvillkor som tillkommer de anställda i kundföretaget (det inhyrande företaget).

I uthyrningslagen har nya regler om informationsskyldighet införts. De nya reglerna innebär att ett kundföretag ska informera ett bemanningsföretag, som utstationerar arbetstagare i Sverige, om de grundläggande arbets- och anställningsvillkor som skulle ha gällt om arbetstagarna hade anställts direkt av kundföretaget för samma arbete. informationsskyldigheten är skadeståndssanktionerad.

Vid s.k. långvarig utstationering ska ytterligare villkor (utöver den s.k. hårda kärnan) tillämpas. Med långvarig utstationering avses som huvudregel att arbetstagaren har varit utstationerad under mer än 12 månader (11 § utstationeringslagen). När tidsperioden beräknas ska utstationeringstiden sammanläggas för två eller flera arbetstagare, som utfört samma arbete på samma plats (13 § utstationeringslagen). Det särskilda skyddet för arbetstagare vid långvarig utstationering innebär att den utstationerande arbetsgivaren är skyldig att tillämpa alla (med vissa undantag) de arbets- och anställningsvillkor som enligt svensk lag eller annan författning tillämpas på arbetstagare i motsvarande situation. Följande undantag gäller (11 § andra stycket utstationeringslagen);

Regler om förfaranden, formkrav och villkor för ingående och uppsägning av anställningsavtal (anställningsskydd).
Regler om konkurrensklausuler.
Regler om kompletterande tjänstepension.

De nya reglerna om skyldighet att anmäla utstationering till Arbetsmiljöverket innebär att all utstationering ska anmälas senast när en utstationerad arbetstagare börjar att arbeta i Sverige (29 § utstationeringslagen). Den utstationerande arbetsgivaren ska också lämna dokumentation, som visar att anmälan har gjorts till Arbetsmiljöverket, till tjänstemottagaren i Sverige (30 § utstationeringslagen). Även kontaktperson ska anmälas till Arbetsmiljöverket senast när en utstationerad arbetstagare påbörjar sitt arbete i Sverige (32 § utstationeringslagen).

Ikraftträdande

De nya reglerna i utstationeringslagen och uthyrningslagen träder i kraft den 30 juli 2020. Lagen innehåller vissa övergångsbestämmelser.

 


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj ett av våra kursblock inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera