Ekonominyheter för företagare

Ekonominyheterna


AD 2020 nr 18 Utnyttjande eller röjande av företagshemlighet

Ett företag har stämt (B), en tidigare projektledare och sedermera företagets VD, för brott mot företagshemlighetslagen. I målet utvecklar AD kriterierna för brott mot företagshemlighetslagen.

Företagshemlighetslagen handlar om information som kan betecknas som företagshemlighet. Med detta menas information om affärs- eller driftsförhållanden i en näringsidkares rörelse; information som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande skulle kunna innebära skada i konkurrenshänseende. Begreppet information omfattar både uppgifter som har dokumenterats och uppgifter som enskilda personer har kännedom om, även om uppgifterna inte har dokumenterats på något särskilt sätt.

Att information ska hållas hemlig innebär att den inte får vara öppet tillgänglig eller allmänt känd. Företaget måste på något sätt ha begränsat tillgången till informationen. För att informationen ska anses hemlig får den inte spridas utanför en krets av personer som åtminstone i princip är identifierbar och sluten.

För att en arbetstagare ska bli skadeståndsskyldig enligt lagen om företagshemligheter krävs att arbetstagaren uppsåtligen eller av oaktsamhet har utnyttjat eller röjt en företagshemlighet hos arbetsgivaren, samt att arbetstagaren har fått del av företagshemligheten under sådana förhållanden att han eller hon har eller borde ha insett att informationen inte fick avslöjas.

För att en tidigare arbetstagare ska bli skadeståndsskyldig vid ett olovligt utnyttjande eller röjande av företagshemlighet krävs dessutom att det föreligger särskilda skäl. Med särskilda skäl menas att arbetstagaren på ett stötande sätt missbrukat det förtroende som följer av en anställning. Exempel på detta kan vara att arbetstagaren på ett förslaget sätt har planerat för informationsöverföringen, att dokument har kopierats och medtagits av arbetstagaren eller att arbetstagaren har haft en ledande ställning eller särskild förtroendeställning hos arbetsgivaren.

I detta mål fann AD det styrkt att B har utnyttjat och röjt informationen om den närmare utformningen av uppfinningen, men att det inte har bevisats att något utnyttjande eller röjande av företagshemlighet har förekommit beträffande frågor om vidareutvecklingen av uppfinningen.

AD konstaterade att utnyttjandet eller röjandet hade skett efter det att B har slutat sin anställning. Frågan blev därmed om det förelåg synnerliga skäl för skadeståndsskyldighet. På den här punkten noterar domstolen att B på ”ett stötande sätt” missbrukat det förtroende som följt av anställningen hos företaget, eftersom B varit VD för företaget och att han tagit med information till ett konkurrerande företag (i vilket han varit delägare och VD).

När det gäller det allmänna skadeståndets storlek noterar AD att det av praxis framgår att skadestånd döms ut i ett spann mellan 75 000 kronor och en miljon kronor vid brott mot företagshemlighetslagen. AD bedömde att 200 000 kronor är ett rimligt allmänt skadestånd i den föreliggande situationen.


Länk till rättsfallet AD 2020 nr 18

Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj ett av våra kursblock inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera