Ekonominyheter för företagare

Ekonominyheterna


Värdering av kundfordringar i redovisningen

En kundfordran tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Det framgår av 4 kap. 9 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554). Det innebär att en kundfordran ska tas upp till det belopp som beräknas inflyta.

Befarar man att kunden inte kan betala görs en reservering för den befarade kundförluster. Det är en försiktighetsåtgärd som blir aktuell när man skickat ut ett flertal påminnelser utan att kunden har betalat.

En konstaterad kundförlust är när kunden försatts i konkurs eller när vi gjort fruktlösa indrivningsförsök eller om kunden uttryckligen meddelar att det inte finns möjlighet att betala.

Den befarade förlusten bokas om till konstaterad förlust. Alternativt väljer man direkt att bokföra som konstaterad om villkoren för detta är uppfyllda.

Kundförlustens hantering skattemässigt

Den nedskrivning som gjorts i redovisningen ska i princip godtas även vid beskattningen under förutsättning att man följer god redovisningssed. Praxis inom skatterätten har emellertid ganska varit restriktiv med avdragsrätten för kundförluster.

Man får alltid avdrag för en konstaterad förlust på kundfordringar. Är kunden i konkurs och det är osannolikt att man för betalt eller att man gått med på ett ackord så har man konstaterat vad den ekonomiska konsekvensen är. Även om förlusten inte är definitiv, det finns en liten chans att man får något i utdelning, kan avdrag medges om det är sannolikt att det finns ett nedskrivningsbehov. Det är emellertid du som har bevisbördan. Aktiva inkassoåtgärder utan resultat är ofta ett bra argument för nedskrivningen, ett annat att vi har ingående kunskaper om kundens oförmåga att betala.

Så hanteras momsen som ingår i fordringen

Beskattningsunderlaget för moms kan inte minskas enbart på grund av att det finns en osäkerhet om att vi kommer att få betalt. Beskattningsunderlaget påverkas först när förlusten är en konstaterad förlust. Det är emellertid säljaren som avgör detta. Se ovan.

Skatteverket har i ett ställningstagande redovisat sin syn på hur och när beskattningsunderlaget för moms kan ändras.

För att beskattningsunderlaget ska få sättas ned på grund av en kundförlust krävs att säljaren kan visa att det är sannolikt att betalning inte kommer att fås för en fordran. Detta kan bero på att kunden saknar betalningsförmåga eller, i undantagsfall, att fordran av andra skäl i praktiken är omöjlig att driva in. Vid en kundförlust får säljaren sätta ned beskattningsunderlaget utan att utfärda en kreditnota. Köparen behöver inte heller justera sitt gjorda avdrag för ingående skatt.

Nedsättning av en fordran genom ett lagakraftvunnet offentligt ackord, genom lagakraftvunnen skuldsanering eller F-skuldsanering och genom ett fullföljt underhandsackord ska behandlas som en nedsättning av priset i efterhand. Även i dessa situationer gäller att en nedsättning av beskattningsunderlaget bara får göras om säljaren ser till att en kreditnota utfärdas till köparen. Köparen är då skyldig att återföra den avdragna ingående skatt som hänför sig till prisnedsättningen enligt kreditnotan. Om en kreditnota inte utfärdas får parterna anses ha avtalat att beskattningsunderlaget inte ska sättas ned. I så fall ska ingen kreditnota utfärdas och ingen justering ska göras av säljarens utgående skatt eller av köparens avdragna ingående skatt.

Det normala är dock att beskattningsunderlaget för moms i samband med offentligt ackord eller ett underhandsackord medger reducering av beskattningsunderlaget för moms.

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/379696.html

 


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj ett av våra kursblock inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera