Ekonominyheter från Right Education AB
nr 1 | 2023
FÖRETAGANDE

Tufft för många bostadsrättsföreningar

Enligt statistik ser flera bostadsrättsföreningar en ökning i antalet obetalda avgifter som gått till inkasso. Föreningen kan minska risken för att obetalda avgifter hopar sig genom att:

 • Skapa tydliga rutiner för hantering av sena betalningar.
 • Ha enhetliga regler för påminnelser och inkassokrav och följa dessa.
 • Inte göra undantag eller särbehandla någon, alla medlemmar behandlas lika.
 • Ta hjälp av redovisningsbyrån för att ekonomiplanera.

 

Antalet konkurser under hösten det högsta på tio år

Enligt UCs statistik har det totala antalet konkurser under 2022 ökat med 5 procent i jämförelse med 2021. Sett till december månad har konkurserna ökat med 17 procent, och under det senaste halvåret har konkurserna ökat med 22 procent i jämförelse med samma period i fjol. Det motsvarar det högsta antalet konkurser på tio år.

Källa: UC

SKATTER

Utökade möjligheter för företag att få skatteanstånd

Regeringen föreslår att förlänga möjligheten för företag att få tillfälliga skatteanstånd från 12 februari till 12 september 2023, samt öka antalet anståndsmånader från nio till tolv. Syftet är att ge företag ännu större möjligheter att komma igenom en tillfällig, svår period med likviditetsbrist.
Lägg dock märke till att anstånd inte är gratis utan här betalar men ränta och räntan höjs från 1 februari. Se Notiser.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 13 februari 2023.

Källa: Regeringen

Översyn av de så kallade 3:12-reglerna – men ingen höjd skatt

Regeringen vill utreda 3:12 reglerna för att förenkla för företagare. Målet är däremot inte höjd skatt enligt finansminister Elisabeth Svantesson (M).

Regeringen ska lämna ett tilläggsdirektiv för hur de ska förenklas och underlätta generationsväxling till kommittén som utreder reglerna. 3:12-reglerna berör merparten av Sveriges företag.

De tidigare kommittédirektiven hittar du via länken nedan.

Källa: Regeringen

Förtydligande beträffande faktura vid trepartshandel (moms)

EU-domstolen har slagit fast att det krävs att mellanmannen anger uppgiften ”omvänd betalningsskyldighet” i fakturan för att dennes transaktion i en trepartshandel ska vara undantagen från mervärdesskatt. För att bestämmelserna om trepartshandel ska bli tillämpliga måste mellanmannen enligt artikel 42 a i mervärdesskattedirektivet bl.a. utse den slutliga förvärvaren som betalningsskyldig.

Källa: Skatteverket

PRIVATEKONOMI

Många bidrag höjs 2023

Detta som en effekt av det höjda prisbasbeloppet som denna gång var större än vanligt.  I år har det skrivits upp med 4 200 kronor, från 48 300 till 52 500 kronor.

Effekter av höjda prisbasbelopp 2023 är bland annat:

 • Garantipensionen höjs med runt 850 kronor per månad.
 • Studiemedlen höjs med knappt 1 000 kronor per fyraveckorsperiod, jämfört med höstterminen 2022.
 • Högsta nivån i föräldraförsäkringen höjs med 89 kronor per dag, vilket motsvarar drygt 2 700 kronor per månad.
 • Sjukpenninggrundande inkomst höjs och den högsta sjukpenningnivån höjs därmed med 89 kronor per dag, vilket innebär en högsta nivå på 1 116 kronor per dag.
 • Grundavdrag och jobbskatteavdrag höjs, vilket i sin tur innebär sänkt skatt på arbetsinkomst och pension. Med hur mycket beror på inkomst.
 • Brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs till 613 900 kronor (knappt 51 200 kronor per månad jämfört med drygt 46 200 kronor 2022).
 • Spärrbeloppet (lägsta nivån) för fastighetsavgift höjs med 286 kronor, till ca 3 585 kronor per år.

Källa: Swedbank - som gjort en sammanställning

Skatteeffekter av höjda räntekostnader

Med ränta på över 4 procent riskerar många att få sänkt skattereduktion i inkomstslaget kapital.
Underskott av kapital medger en skattereduktion på 30 procent upp till 100 000 kronor i räntor. Därutöver är reduktionen 21 procent. 2 500 000 kr i skuld och 4 procent ränta tangerar detta belopp.

Är man flera som är betalningsansvariga för lånet och räntorna så fördelar man avdraget för att få bästa effekt, men tänk på att den som yrkar avdrag måste ha betalat skatt under kalenderåret för att avdraget ska få effekt.

Källa: Skatteverket

Ny lag innebär att säljplattformar måste rapportera till Skatteverket DAC-7

Från och med den 1 januari 2023 är Blocket, med flera plattformsföretag, skyldiga att rapportera in uppgifter till Skatteverket om användare som säljer saker och hyr ut bostäder via marknadsplatsen.
Länk nedan till information som Blocket ger sina säljare.

Källa: Blocket

DOMAR / LAGAR

Ny lag om bostadsrätter

Den 1 januari 2023 börjar den nya bostadsrättslagen gälla. Förändringarna påverkar både den som köper eller äger en bostadsrätt. Ändringen ger bland annat bostadsrättsföreningen större möjligheter att hindra bostadsrättshavare från att ändra i sina lägenheter.

Behöver föreningens stadgar omformuleras?

Så kan vara fallet om man skrivit in något i stadgarna som bryter mot den nya lagen. Ett tips vid formulering av stadgar kan vara att inte skriva in delar av lagen i stadgarna, eller reglera något i stadgarna som redan regleras av lagen, utan bara hänvisa till gällande lag. Risken för missvisande stadgar minskar betydlig.

Via källan nedan hittar du också regeringens proposition och civilutskottets betänkande.

Källa: Boverket

Ökad rörlighet för bolag inom EU (CU3)

Riksdagen sa ja till den förra regeringens förslag till nya regler för bolags rörlighet inom EU. Förslagen handlar om gränsöverskridande fusioner, delningar och ombildningar av aktiebolag. De grundar sig på EU-regler som nu genomförs i svensk rätt. Syftet är att underlätta bolagens rörlighet på den inre marknaden och samtidigt garantera bolagens intressenter ett ändamålsenligt och mer förutsebart skydd.

Träder i kraft den 31 januari 2023.

Källa: Riksdagen (beslutet) och Källa: Bolagsverket (kommentar)

Krav på danstillstånd tas bort - förslag

1956 infördes krav på danstillstånd för krogägare. Bar-, nattklubbs- och restaurangägare har sedan dess behövt ett särskilt tillstånd från Polismyndigheten för att människor ska få dansa i deras lokaler.

Nu ska kravet skrotas anser regeringen. En efterlängtad frihetsreform, enligt Justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Källa: Regeringen

Viktigare lagar och förordningar från årsskiftet 2022/2023

Mycket att hålla reda på. Här är en sammanställning av viktiga lagar och förordningar från årsskiftet 22/23.

Förteckningen (en pdf) som är på 54 sidor är uppdelad departementsvis.

Källa: Regeringen

REDOVISNING

Ändringar i årsredovisningslagen för bostadsrättsföreningar

Från och med den 1 januari 2023 ökar kraven på information i årsredovisning och förvaltningsberättelse för en bostadsrättsförening.

Kassaflödesanalys och nyckeltal
Nu införs krav på kassaflödesanalys i årsredovisningen samt krav på vissa nyckeltal och upplysning vid negativt resultat i förvaltningsberättelsen. Tidigare gällde kravet på kassaflödesanalys bara för större företag men nu är det obligatoriskt också för bostadsrättsföreningar.

Kassaflödesanalysen beskriver effekten av in- och utbetalningar i föreningen.

Följ länken för att se vilka övriga upplysningskrav som införts.

De nya reglerna tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter utgången av 2022.

Källa: Svensk Författningssamling SFS 2022:1028

När kan företagen redovisa elstöden?

Många företag undrar över intäktsredovisningen av de aviserade elstöden till företag.

Innan det finns utfärdade författningar som reglerar utformningen och villkoren för stöden till företag kan Bokföringsnämnden BFN inte uttala sig om när och hur dessa ska redovisas enligt K-regelverken.

BFN avser att komma med mer information när utformningen och villkoren för stöden har beslutats och reglerats i en författning.

BFN:s uppfattning är att det inte är möjligt att redovisa elstöden som intäkt innan det finns en utfärdad författning som reglerar utformningen och villkoren för respektive stöd.

Källa: Bokföringsnämnden

ARBETSMARKNAD

Arbetsmarknaden statistik vecka 4

Under veckan fick 5 488 personer ett arbete och 7 320 personer skrev in sig som arbetssökande. Antalet inskrivna arbetslösa uppgår nu till 341 190 personer, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 6,6 procent.

Under januari månad har hittills 4 728 personer varslats om uppsägning. Siffrorna är preliminära och redovisas därför ej på länsnivå eller bransch.

Övrig veckostatistik finns på Arbetsförmedlingens webbplats.

Källa: Arbetsförmedlingen

Ange arbetsplatsen i arbetsgivardeklarationerna från 2023

För att skattemässigt hantera reseavdrag ska arbetsplatsens geografiska belägenhet anges i arbetsgivardeklarationens individuppgifter fortsättningsvis.

Det ger Skatteverket möjlighet att bedöma rimligheten i yrkade reseavdrag. Allt för att minska riskerna för fel och fusk. Första gången informationen ska lämnas är i arbetsgivardeklarationen för januari 2023, som ska lämnas senast den 13 februari 2023.

Källa: Skatteverket

EU

Sverige utmärker sig positivt i förnybart EU

Sverige utklassar övriga EU-länder på nästan alla områden när det gäller användningen av förnybara energikällor. Mycket mer måste dock till på EU-nivå för att klara kommande klimatmål.
Via länken kan du se hur Sverige står sig i jämförelse inom olika kategorier.

Källa: Europaportalen

Läsvärt ...

Rekordlåg framtidstro hos svenska företag enligt SEB:s Företagarindikator

SEB:s Företagarindikatorn mäter skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling.

Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, minskar med 5 enheter till minus 7 i januari, jämfört med föregående månads notering på minus 2. I månadens undersökning sjunker även två av de tre ekonomiska indikatorerna. Arbetstiden minskar från minus 3 till minus 5 och omsättningen från 0 till minus 7, medan likviditeten ökar från minus 1 till plus 2.

Källa: SEB

BNP minskade i december

Sveriges BNP minskade med 0,5 procent i december, säsongrensat och jämfört med föregående månad. Det visar BNP-indikatorns preliminära sammanställning. För det fjärde kvartalet som helhet minskade BNP med 0,6 procent, säsongrensat och jämfört med föregående kvartal.

Källa: SCB

Inflationstakten enligt KPIF 10,2 procent i december 2022

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 10,2 procent i december 2022. Månadsförändringen från november till december var 1,9 procent enligt KPIF.

 • Stigande räntekostnader bidrog med 2,3 procentenheter till inflationstakten enligt KPI, som uppgick till 12,3 procent
 • Elpriserna ökade med 28,8 procent i december jämfört med föregående månad
 • Livsmedelspriserna har ökat med 18,6 procent under det senaste året
 • Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi steg från 8,0 procent i november till 8,4 procent i december.

Källa: SCB

Produceras av:
Right Education logotyp