Ekonominyheter från Right Education AB
nr 11 | 2022
FÖRETAGANDE

Viktiga belopp om du vill bjuda personalen på lite fest

Många väljer att ge en julgåva eller på annat sätt visa sin uppskattning mot sina trogna medarbetare. Här är lite belopp för skattemässiga avdrag och regler att hålla sig till.

Julbord till anställda
Avdrag förtäring medges med max 60 kr. Det är en bulle eller kaka och en kopp kaffe. Ingen fest direkt. Momsavdrag kan man dock göra på belopp upp till 300 kr. Man får avdrag för kringkostnader med 180 kr exkl. moms per person dock. Det kan vara lokalhyra, ett uppträdande mm.

Väljer man att bjuda på julbord i samband med en heldagskonferens så är julbordet avdragsgillt som konferenskostnad. Det framgår av en dom från Kammarrätten i Stockholm.

Julgåva till anställd
Beloppet för skattefria julgåvor är 500 kronor inklusive moms. Lägg märke till att beloppet är ett gränsbelopp. Om den anställde får en dyrare gåva än dessa 500 kr så ska han eller hon skatta för hela beloppet.

Gåvan kan vara ett presentkort, men bara om det inte kan bytas mot pengar. Dessutom ska gåvan prissättas utifrån marknadsvärdet. Förhandlar du fram ett superpris på en dyrare vara så riskerar den gåvan att bli skattepliktig till det fulla marknadspriset.

Momsen är avdragsgill på julgåva till anställd.

Mer om gåvor och skattemässigt avdrag finner du via länken nedan.

Källa: Skatteverket

Kraftig räntehöjning kan slå hårt mot bostadsrätter

Riksbanken höjer styrräntan till 2,5 procent och räknar dessutom med att höja räntan två gånger till under 2023. Det senare, att höja 0,25procent i både februari och april överraskade dock många bedömare, där några tvivlar på att det blir av.

Räntehöjningen kommer att slå mot alla lån med rörlig ränta. Bostadsrättföreningar vars lån måste sättas om kommer att få uppleva högre ränta. Ibland kanske en tredubblad räntekostnad, som riskerar att höja avgiften till föreningen.

Styrelser och rådgivare till bostadsrättsföreningar måste se över sina planer i god tid.

Källa: Riksbanken om ränteutvecklingen

Nytt stöd för god kultur inom byggprojekt

Många fel, brister och skador inom byggsektorn hänger samman med dålig kultur inom byggprojekten. Upphandlingsmyndigheten och Boverket har, tillsammans med aktörer i branschen, arbetat fram stöd och förslag på kontraktsvillkor som kan bidra till en god projektkultur. Målet är att minska fel, brister och skador inom byggverksamhet.

Källa: Upphandlingsmyndigheten

Sågverkens lönsamhet faller – virkespriskollaps skriver Danske Bank

Fritt fall på trävaror och höjda kostnader på ved och el orsakar sågverkens oerhört snabba lönsamhetsfall förutspår Danske Bank. Branschen hoppas på en prisutplaning där USA och Kina driver marknaden samtidigt som ryska volymer minskar.

Samtidigt rapporterar man att timmer, massaved och energived just nu betalas till rekordpriser, men att skogsägarna tvekar.

Källa: Nyhetsbrev Skog o Ekonomi från Danske Bank

Industrins orderingång ökade i september

Industrins totala orderingång ökade med 2,3 procent i september 2022 jämfört med augusti, i säsongrensade tal. Jämfört med september föregående år ökade orderingången med 4,8 procent i kalenderkorrigerade tal.

Källa: SCB

SKATTER

Nya regeringens första budgetproposition

Så har då den nya regeringen lämnat sin första budgetproposition. Några av förslagen kommer att bli verklighet redan den 1 januari 2023, medan andra förslag kommer att tas i kommande egna propositioner. Här kommer ett urval av skattenyheter.

Förstärkt jobbskatteavdrag för personer som fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. Vi talar alltså om personer som fortsätter att jobba och som har inkomst av arbete.

Förslaget innebär en skattereduktion på 22 procent på arbetsinkomster upp till och med 100 000 kr. I spannet 100 000 kr men inte 300 000 kr är skattereduktionen 15 000 kr med tillägg på 7 procent av arbetsinkomsten och över 300 000 kr upp till 600 000 kr blir skattereduktionen 36 000 kr.
Träder i kraft 1 januari 2023

Avdrag för arbetsresor med bil ska behålla samma upplägg som tidigare. Ändras alltså inte till sin form såsom tidigare föreslagits.

Däremot kommer beloppen att ändra så tillvida att man får dra av 2 kr och 50 öre per kilometer vid resa i egen bil. Är det en förmånsbil så är avdraget 1 kr och 20 öre per kilometer. Förmånsbilar som helt drivs med el medges ett avdrag på 95 öre per kilometer.
Träder i kraft 1 januari 2023.

Tjänsteresor och hemresor med egen bil eller förmånsbil ska tillämpa samma belopp som ovan.

Laddning av elbilen på arbetsplatsen. Här är förslaget att det ska införas skattefrihet under perioden 1 juli 2023 till 30 juni 2026. Det ska gälla både egenägd bil och förmånsbil.
Föreslås träda i kraft 1 juli 2023.

Diesel i jord-, skogs- och vattenbruk har en tillfällig nedsättning av koldioxid- och energiskatt, som gäller fram till och med den 30 juni 2023. Förslaget är att detta ska förlängas till och med den 31 december 2023.

Energiskatten på bensin och diesel för fordon sänks tillfälligt från och med den 1 januari 2023.

Dyrare att reparera cykeln i och med att momsen på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne höjs från 6 procent till 12 procent. Detta kommer att ske från den 1 april 2023

Källa: Regeringen

Personaloptioner uttagsbeskattning – Förhandsbesked från SRN

Ett bolag som har utfärdat personaloptioner enligt 11 a kap. IL och avser att låta förvärvet av aktierna ske via teckningsoptioner ska inte uttagsbeskattas för överföring av teckningsoptioner till optionshavarna. Om bolaget låter teckningsoptionerna löpa ut utan att de nyttjas ska inte heller någon uttagsbeskattning ske.

Förhandsbeskedet har överklagats.

Källa: Skatterättsnämnden SRN

Avdrag för ökade levnadsomkostnader

Nya belopp beslutade och publicerade av Skatteverket.

Källa: Skatteverket

Ränta i inkomstslaget näringsverksamhet

I vilka situationer kan utgifter till annan part än långivaren räknas som ränteutgifter? Det är den fråga som är rubriken på ett ställningstagande från Skatteverket SKV. Sammanfattningsvis konstaterar SKV att ”som ränteutgift räknas en utgift som en låntagare har betalat till en långivare för att införskaffa kapital. Skatteverket anser att även utgifter till annan än långivaren kan utgöra ränteutgifter om det är fråga om utgifter som är nödvändiga för eller har ett nära samband med införskaffande av kapital.”

Ett förtydligande av vissa begrepp har tillförts under november månad.

Källa: Skatteverket

Belopp viktiga för skatteuttag – inkomst av tjänst och utdelning

Brytpunkten för uttag av statlig skatt på inkomster av tjänst och näringsverksamhet för beskattningsåret 2022 ligger vid 554 900 kronor. Över detta belopp tas statlig skatt med 20 procent ut, upp till beloppet tas bara kommunal skatt ut.

För ägare i fåmansbolag som vill få maximalt utdelningsutrymme under 2023 gäller det att planera sina löneuttag för detta år 2022. Reglerna är komplicerade och det finns en hel del att ta hänsyn till när man planerar för detta.

Tala med din revisor eller redovisningskonsult direkt, då man måste agera före årsskiftet.

PRIVATEKONOMI

Regeringen ger besked om elkostnadsstödet till hushållen

Den 30 november presenterade regeringen sin modell för att stödja hushållen för höga elkostnader. Stödet syftar till att kompensera för kommande kostnader men beräkningen sker utifrån värden under det föregående året.

Försäkringskassan kommer, enligt planerna, att betala ut stödet under februari månad 2023.

Källa: Regeringen

Maten 20 procent dyrare och elräkningen har fördubblats

Det visar Konsumentverkets beräkningar för hushållens kostnader.

Varje år tar Konsumentverket fram en prognos för hushållens kostnader för det kommande året. Kostnaderna gäller bland annat mat, el, hygienartiklar, kläder och skor.

Källa: Konsumentverket

Höjd ränta påverkar lån med rörlig ränta

Som om inte den allmänna prisuppgången skulle räcka, nu blir också alla krediter dyrare.
Dessutom påverkas hyror och avgifter till bostadsrättsföreningen av höjda kostnader som kommer att behöva tas ut av hyresgäster och andelsägare.

Behöver du, för egen del eller för någon annan, räkna på vad det kostar att leva så finns jämförelsesiffror hos Konsumentverket som justeras årligen.

Källa: Konsumentverket

DOMAR / LAGAR

Jämkning av moms i fastighet – dom i Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har bedömt att bestämmelsen i 8 a kap. 12 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, om övertagande av rättighet och skyldighet att jämka avdrag för ingående skatt inte är förenlig med rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet, vid försäljning av en fastighet som omfattas av s.k. frivillig skattskyldighet.

Vad det exakt innebär? Se ställningstagandet från Skatteverket.

Källa: Skatteverket

Ny riksbankslag beslutad av riksdagen

Den nya riksbankslagen innebär att Riksbankens huvuduppgifter ligger fast, det vill säga att uppnå en låg och stabil inflation och bidra till ett stabilt och effektivt finansiellt system. Den nya lagen utökar också Riksbankens mandat när det gäller ansvar för kontanthantering och beredskap samt förstärker granskningen av Riksbanken. Det pågår ett arbete med att säkerställa att rutiner och processer är klara till årsskiftet när den nya riksbankslagen träder i kraft.

Källa: Riksbanken

Rättelse av momsdeklaration var inte på eget initiativ – skattetillägg

Skatteverket hade ställt frågor till företaget om deras momsredovisningar. Företaget lämnade under utredningen in nya deklarationer, men då detta skedde efter startad granskning anses detta inte ha skett på eget initiativ.

Kammarrätten kommer därför fram till att det inte är en frivillig rättning och att skattetillägget som SKV påfört ska stå kvar.

Källa: Kammarrätten i Stockholm 2022-11-03 Mål nr 3166-22

ARBETSMARKNAD

Arbetsförmedlingen statistik

Under vecka 46 var 332 319 personer inskrivna som arbetslösa. Under samma vecka fick 6493 personer jobb och 543 startade en reguljär utbildning.

Arbetsförmedlingens bedömning är att arbetslösheten kommer att öka under 2023 och under första halvåret 2024 och kulminera kring 360 000 inskrivna arbetslösa för att sedan tryckas tillbaka igen under andra halvan av 2024.

Källa: Arbetsförmedlingen

EU

Ändringar i statsstödsreglerna under 2022

Offentlig sektors möjligheter att ge statsstöd regleras framför allt av EU-rätten. Hittills i år har EU-kommissionen ändrat statsstödsreglerna vid sex tillfällen och fler ändringar väntas komma inom en nära framtid.

Källa: Upphandlingsmyndigheten

Ryssland klassas som terroriststat

Europaparlamentet klassade, efter att i en rapport redogjort för olika typer av misstänkta ryska krigsbrott och för den massförstörelse som Ryssland åstadkommit i Ukraina samt hot mot omvärlden, Ryssland som en "statlig sponsor av terrorism". 

Källa: Europaportalen

Läsvärt ...

Lärosäten brister i det förebyggande arbetet mot diskriminering

Universitet och högskolor har stora brister i det förebyggande arbetet för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för studenter. Det visar den tillsyn av 18 lärosäten som DO har gjort.

Lärosätena lever inte upp till diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder. Läs hela rapporten via länken nedan.

Källa: DO

Produceras av:
Right Education logotyp