Ekonominyheter från Right Education AB
nr 10 | 2022
FÖRETAGANDE

Gällande stödåtgärder

Med anledning av coronapandemin infördes flera stöd och bidrag till olika branscher. De flesta av dessa har avslutats. På denna sida listas de stödåtgärder som fortfarande gäller. Via länken nedan kan du ta del av regeringens sammanställning av dagsläget.

Källa: Regeringen

Återbetalningsskyldighet och återkrav

Om omställningsstöd har tillgodoförts felaktigt eller med ett för högt belopp, blir företaget återbetalningsskyldigt.

Skatteverket har förtydligat reglerna för återkrav och avbetalning av omställningsstöd i de fall man kräver stödet åter. En sammanställning av när och på vilka villkor återbetalning kan bli aktuellt finns på länken nedan.

Källa: Skatteverket

Hur mår e-handeln?

E-handeln har fortsatt minska under andra kvartalet 2022, skriver Postnord i sin granskning. Man såg redan i våras hur uppgången i e-handeln började klinga av och den nedgång på 8 procent som E-barometern redovisade för första kvartalet följs nu av samma siffra för andra kvartalet.

Plånboken har blivit tunnare för många och detta tillsammans med osäkerheten i samhället leder till en minskning av köp av varor såsom elektronik och andra produkter till hemmet.

Källa: Postnord E-barometern

Skogsägare och går i tankar på generationsskifte

Vid årsskiftet höjs taxeringsvärdena kraftigt för nästan 360 000 lantbruksfastigheter. För den skogsägare som funderar på ett generationsskifte kan det nya taxeringsvärdet innebära stora skatteeffekter vid en överlåtelse. De nya taxeringsvärdena börjar gälla från 1 januari 2023.

Höjningen av taxeringsvärdet varierar över landet, men enligt Skatteverket beräknas taxeringsvärdena öka med i snitt 24 procent på riksbasis.

Generationsskifte som köp eller gåva
Att överlåta en fastighet kan göras antingen som gåva eller köp. Gränsen mellan köp och gåva går vid taxeringsvärdet. Betalar övertagaren en krona mindre än detta är det en gåva, och ingen skatt utgår.

Tala med din redovisningskonsult eller revisor i god tid om dina planer på ett generationsskifte.

Friskvårdsbidrag och tidsbegränsad anställning

En arbetsgivare kan erbjuda sina anställda motion och annan friskvård som naturaförmån eller som friskvårdsbidrag.

Ett friskvårdsbidrag är ett angivet belopp som den anställda får använda själv. Bidraget är, beroende på bidragets storlek, avdragsgillt för arbetsgivaren och skattefritt för den anställde. Skatteverket anser att ett bidrag på 5 000 kr är ett sådant avdragsgillt bidrag. Högsta Förvaltningsdomstolen har i en dom ansett att ett friskvårdsbidrag på 6 500 kr inte är en skattefri förmån.

Skatteverkets rättsliga vägledning förtydligar hur man ser på tidsbegränsade anställningar och friskvårdsbidraget. Man konstaterar att arbetsgivaren kan välja om man vill ge fullt bidrag eller proportionera detta i förhållande till anställningstiden. Beslutet påverkar inte avdragsrätten.

Samtidigt upphävs ställningstagandet ”Friskvårdsbidrag – proportionering utifrån arbetstid”, dnr 131 145503-17/111.

Källa: Skatteverket

Detaljhandelns försäljningsvolym fortsatte minska i september 2022

Detaljhandelns försäljningsvolym minskade med 0,4 procent i september 2022 jämfört med föregående månad i kalenderkorrigerade och säsongsrensade tal.

Dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget minskade med 0,7 procent och sällanköpsvaruhandeln minskade med 0,1 procent.

Källa: SCB

SKATTER

Tidöavtalet

Den nya regeringen har anslagit en företagsvänlig ton men utan att presentera några konkreta förslag. Vi inväntar budgeten som rimligen inte kommer att bjuda på någon större dramatik. En hel del av de förslag och inriktningar som man flaggat för i Tidöavtalet kommer att behöva utredas innan de kan komma upp som lagförslag.

De för fåmansföretagen så viktiga 3:12-reglerna har utretts och kommer troligen att utredas ytterligare. Ambitionen är att Sveriges bolags- och kapitalskatter ska vara konkurrenskraftiga.

Vi återkommer med detaljer när väl budgeten publicerats, men de stora dragen kan ändock utläsas av regeringsförklaringen.

Källa: Regeringen

Det blir inga nya regler för arbetsresor

Den nya regeringen har lämnat en promemoria med förslag om att den nya skattereduktionen för arbetsresor, som riksdagen beslutat om, inte ska införas. I stället ska nuvarande system med ett avdrag för kostnader som överstiger 11 000 kronor behållas.

Källa: Regeringen

Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer

Det gäller mervärdesskatten för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne som ska höjas från 6 procent till 12 procent. Det innebär att det som gällt från 1 juli 2022 blir en kortlivad parentes.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 april 2023.

Källa: Regeringen

Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion

I promemorian föreslås att energiskatten på bensin och diesel tillfälligt under tre år sänks med 80 öre per liter utifrån de skattesatser som skulle ha gällt den 1 januari 2023 med gällande indexeringsregler. Priset på bensin och diesel vid pump bedöms därmed sänkas med en krona per liter inklusive mervärdesskatt.

En mindre sänkning görs av skatten på s.k. lågbeskattad olja för att undvika konflikt med EU:s märkningsdirektiv.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Källa: Regeringen

Ränta på kvarskatt och anstånd höjs från 1 november

Nu höjs den låga kostnadsräntan på kvarskatt samt på anstånd med skatt, från 1,25 procent till 2,5 procent. För första gången sedan 2017 utgår också intäktsränta på skattekontot, om 1,125 procent.

Källa: Skatteverket

Endast ett deklarationsdatum gäller för företag med bokslut i juli 2022 och framåt

Enligt Skatteförfarandelagen (SFL) får du lämna in deklarationen en månad senare än ordinarie deklarationsdatum om du lämnar in den digitalt. För att förenkla för den som deklarerar åt ett företag har Skatteverket beslutat att man får lämna in deklarationen en månad senare än ordinarie deklarationsdatum, oavsett om man deklarerar digitalt eller på papper.

Beslutet gäller för företag som har bokslut från och med juli 2022 och framåt.

Källa: Skatteverket

PRIVATEKONOMI

Förslag om förstärkt skattereduktion för installation av solceller

Förslaget är att höja skattereduktionen för installation av solceller från 15 procent till 20 procent.
Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på installationer som har betalats efter den 31 december 2022.

Källa: Regeringen

Vad avses med grön teknik?

Skatteverket har förtydligat sin rättsliga vägledning på området grön teknik. Förtydliganden har skett under ett flertal rubriker.

Källa: Skatteverket

Högre inflation än väntat

Inflationen ökade i augusti och landade på 9,0 procent i årstakt, enligt nya siffror från SCB. Det var högre än väntat, då Infronts analytikerenkät spått en ökning på 8,9 procent. Siffran är den högsta sedan 1991.

I juli var inflationstakten 8,0 procent.

Källa: SCB

Fortsatt sjunkande bostadspriser

Fortsatt sjunkande bostadspriser – men i något lugnare takt. Den senaste månaden har bostadsrättspriserna sjunkit med -1% och villapriserna med -2% sett till riket som helhet. Bostadsrätter sjönk något mindre än förra månaden medan villor ligger kvar på samma nivå.

Källa: Mäklarstatistik

DOMAR / LAGAR

Ny HFD-dom om golvpriser

Det är inte förenligt med upphandlingsreglerna att tillämpa en utvärderingsmodell som innebär att priset i ett anbud inte får någon inverkan vid utvärderingen till den del det understiger en viss prisnivå. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fast i en ny dom. Domen har bäring på alla upphandlingar över och under tröskelvärdena.

Källa: Upphandlingsmyndigheten

Ett bolag nekas avdrag för kostnader i ett annat koncernbolag

Fallet som har avgjorts i kammarrätten i Göteborg gäller ett företag som dragit av kostnader tillhörande ett annat bolag i samma koncern. Domstolen slår fast att det faktum att det finns koncernbidragsrätt inte medför att bolagen fritt kan välja var man vill lägga sina kostnader.

Varje bolag är ett självständigt skattesubjekt och i de fall man överför medel via koncernbidrag så sker detta öppet hos både givare och mottagare, inte genom en formlös fördelning av kostnader.
På samma grund nekas bolaget avdrag för ingående moms då kostnaden inte anses ha koppling till bolagets ekonomiska verksamhet.

Källa: Kammarrätten i Göteborg Mål nr 3156–3158-22

ARBETSMARKNAD

Arbetslösheten kommer att öka

Arbetslösheten kommer att öka under 2023 men bristen på personal i många branscher väntas bestå. Det visar Arbetsförmedlingens nya bedömning. Risken för en sämre ekonomisk utveckling är högre än vid tidigare bedömningar.

Inflationen har urholkat hushållens köpkraft vilket innebär att branscher som exempelvis restaurang och handel väntas drabbas först av krisen.

Källa: Arbetsförmedlingen

EU

Sverige fortsätter vara det ledande innovationslandet i EU

EU-kommissionen presenterar sin årliga rapport om innovation i EU, European Innovation Scoreboard. Sverige hamnar på första plats som starkaste innovationsland i EU. Det är bara att gratulera!

Genom att mäta 32 indikatorer, bl.a. livslångt lärande och antalet anställda i innovativa företag, och jämföra länder kan EU-kommissionen och medlemsländerna få insikt i de relativa styrkorna och svagheterna i innovationssystemen.

Källa: European Commission (engelska)

Läsvärt ...

3 av 4 företagare drabbas av IT-brott

Det skriver Företagarna på sin webbplats och hänvisar till en rapport som finns att ladda ned. Syftet med att göra denna undersökning är att belysa i vilken omfattning mindre företag i Sverige drabbas av IT-brott och på vilket sätt den sortens utsatthet i sin tur kan påverka både företagare och anställda.

Källa: Företagarna

Produceras av:
Right Education logotyp