Ekonominyheter från Right Education AB
nr 9 | 2022
FÖRETAGANDE

Vilka uppgifter ska en faktura innehålla för att godkännas för moms?

Skatteverket har i ett ställningstagande samlat ett antal tidigare behandlade frågor som gäller bedömningen av kravet på att en fullständig faktura bl.a. ska innehålla uppgift om säljarens och köparens namn och adress. Skatteverket beskriver ett antal fall och gör sin tolkning.

Källa: Skatteverket

Företagens elpris når ny rekordnivå

Den senaste statistiken för augusti visar att det pris som svenska företag betalar för elen har nått en ny rekordnivå. Det index som visar elprisutvecklingen steg från 239 i juli till 385 i augusti. Prisökningen på naturgas har varit en bidragande orsak till den höga prisnivån.

Källa: SCB

Stigande produktionspriser i augusti 2022

Producentprisindex steg med 3,3 procent i augusti jämfört med juli 2022. På exportmarknaden steg priserna med 2,3 procent och på hemmamarknaden steg de med 4,3 procent. På importmarknaden steg priserna med 1,1 procent. Jämfört med augusti 2021 ökade producentprisindex med 22,0 procent (20,4 procent i juli).

Källa: SCB

Företagsrekonstruktion görs enklare

Som vi i tidigare nummer av Ekonominyheter berättat så har vi från 1 augusti fått en ny lag som gör det enklare att få företagsrekonstruktion. Näringsidkare, både fysiska och juridiska personer, som har ekonomiska svårigheter kan beviljas företagsrekonstruktion.

Via länken nedan kan du läsa en artikel som, bland annat, beskriver de krav som ställs för att en rekonstruktion ska meddelas.

Källa: Tidningen konsulten

Fortfarande nedåt för detaljhandeln

Hela detaljhandeln pekar nedåt sedan i maj. Sällanköpsvaruhandeln minskade i augusti för sjunde månaden i följd, enligt statistik från SCB.

Statistik månad för månad finner du via länken nedan.

Källa: SCB

Inflationstakten 9,0 procent i augusti 2022

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 9,0 procent i augusti 2022. Det är en uppgång från juli då inflationstakten var 8,0 procent. Månadsförändringen från juli till augusti var 1,5 procent.

En av orsakerna är de stigande elpriser.

Källa: SCB

Enklare för fastighetsägare att rapportera om felaktigt folkbokförda

Skatteverket öppnar en ny tjänst för fastighetsägare och andra som upptäcker fel i folkbokföringen och ska rapportera det. Med tjänsten hoppas Skatteverket på en större andel tips om fel, vilket leder till snabbare och mer effektiv rättning.

Källa: Skatteverket

SKATTER

Betalningar av ett hybridföretag

Skatteverket har förtydligat sin vägledning avseende betalning av ett hybridföretag. Avdragsförbud kan bli aktuellt i ett antal fall. Avdrag medges inte för utgifter där motsvarande inkomster inte tas upp till beskattning därför att den rättsliga klassificeringen av det betalande företaget skiljer sig åt mellan Sverige och någon annan stat.

Källa: Skatteverket

Skattebefrielse enligt sexmånaders- och ettårsregeln

En obegränsat skattskyldig person beskattas inte för inkomst från arbete utomlands om förutsättningarna enligt sexmånaders- eller ettårsregeln är uppfyllda.

Inkomst från arbete utomlands kan även vara undantagen från beskattning på grund av skatteavtal eller annan internationell överenskommelse.

Skatteverket har gjort ett antal uppdateringar av denna vägledning. Bland annat med anledning av ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden SRN som gäller tillämpningen av ettårsregeln.

Källa: Skatteverket - vägledning
Källa: Skatteverket – kommentar till förhandsbesked från SRN

Skatteverkets vägledning om lönebaserat utrymme

Lönebaserat utrymme beräknas på ett löneunderlag i företaget. För att andelsägaren ska få beräkna ett lönebaserat utrymme så ställs, bland annat, ett krav på ett visst lägsta löneuttag och en minsta ägarandel (kapitalandel).

Ett förtydligande från SKV slår nu fast att kapitalandelskravet, minst 4 procent av kapitalet i företaget, ska vara uppfyllt vid den tidpunkt då gränsbelopp ska beräknas enligt 57 kap. 11 § tredje stycket IL, dvs. vid årets ingång (prop. 2013/14:1 s. 267-268).

Källa: Skatteverket

PRIVATEKONOMI

Matpriserna stiger mer än på flera årtionden

Det var flera årtionden sedan livsmedelspriserna ökade lika kraftigt som nu och det finns inget som tyder på att uppgången skulle ta slut i närtid. Det visar en genomgång av SCB:s prisstatistik.

Mjölk, ost och ägg har haft störst effekt på prisökningen för livsmedel det senaste året. Priserna på sötsaker, frukt och läsk sticker ut på ett annat sätt, de har ökat långsammare jämfört med andra livsmedelsprodukter.

Källa: SCB

Tuffa tider för många med stora bostadslån

Det finns en stor enighet bland riksdagspartierna för att på olika sätt ta bort eller pausa nuvarande amorteringskrav, skriver SVT, efter att man gjort en genomgång av partiernas inställning i frågan.
Det enda parti som inte vill ge ett besked i nuläget är Socialdemokraterna, som vill invänta den analys som Finansinspektionen fått uppdrag om att göra i denna fråga och som ska redovisas den 14 oktober. Ett datum att bevaka alltså.

Källa: SVT

Bostadspriserna fortsatte nedåt i augusti

Det framgår av statistik framtagen av Svensk Mäklarstatistik.

Priserna på både bostadsrätter och villor har sjunkit både räknat på 12-, 3- och 1 månad. Hur det fördelas mellan olika regioner, se statistiken via länken.

Även antalet genomförda affärer har minskat. Bostadsrätter med 21 procent och villor med 10 procent färre affärer.

Nästa mätning publiceras den 7 oktober.

Källa: Svensk Mäklarstatistik

DOMAR / LAGAR

Nya regler för aktiebolag och filialer från den 1 augusti 2022

De regler som trädde i kraft den 1 augusti 2022 har tagits in i bland annat aktiebolagsförordningen och filialförordningen.

De nya reglerna har sin bakgrund i det så kallade Bolagsrättspaketet som består av två EU-direktiv.

Källa: Bolagsverket

Från den 1 oktober 2022 tillämpas nya LAS

Nya arbetsrättslagar beslutades i juni 2022, som vi tidigare skrivit om. Det är nu aktuellt att tillämpa lagändringarna från den 1 oktober.

I en artikel på Verksamt.se finns en sammanställning av några av de ändringar som påverkar dig som arbetsgivare. Rekommenderas som läsning.

Tänk också på att lagen kompletteras genom kollektivavtal, vilket innebär att det sannolikt finns vissa avvikelser mot LAS.

Källa: Verksamt.se

REDOVISNING

Revisor får erinran – borde känt till utdelning inför omställningsstöd

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 16 september 2022 och avgjorde då sex tillsynsärenden och ett ärende om dispens.

Ett ärende rör revisorsyttranden vid ansökningar om omställningsstöd. Revisorn hade i yttrandena uppgett att företaget inte hade fattat något beslut om värdeöverföringar under den förbjudna tiden. Det aktuella bolaget hade dock under den tidsperioden fattat ett beslut om vinstutdelning på årsstämman. Detta beslut återkallades samma dag vid en extra bolagsstämma.

Tillsynsnämnden konstaterade att revisorns uppdrag var att rapportera sina iakttagelser i aktuellt avseende, att hen därför inte hade grund för att i yttrandena ange att något beslut om vinstutdelning inte hade fattats och att yttrandena därför var felaktiga. Revisorn gavs en erinran.

Källa: Revisorsinspektionen

Ska du redovisa för bostadsrättsförening

En utredning med temat Informationsinnehåll i bostadsrättsföreningars årsredovisningar har tagits fram på Bokföringsnämndens initiativ. I utredningen kommenteras både redovisningsregler och användandet av relevanta nyckeltal.

Källa: BFN

ARBETSMARKNAD

Arbetslösheten minskar

I augusti 2022 var 5 302 000 sysselsatta, icke säsongsrensat. Det är en ökning med 179 000 jämfört med augusti 2021. Antalet sysselsatta ungdomar, 15–24 år, ökade med 82 000 till 578 000.

Källa: SCB

Funderar du på att byta yrke?

Ska du eller någon i din närhet satsa på en utbildning som också ger jobb så kan det vara bra att välja något av gymnasieskolans yrkesprogram, det framgår av 2021 års Arbetsmarknadsbarometer.
Brist på sökande inom vissa utbildningsgrupper visar på en obalans i tillgång och efterfrågan på utbildade.

Dessutom har antalet som är 60 år och äldre ökat med 50 procent mellan 2015 och 2019.  Pensionsavgångarna ökar därmed risken för att vissa företag får svårt att hitta utbildad personal.

Källa: SCB

Omställningsstudiestöd

Riksdagen har beslutat om att införa ett omställningsstudiestöd. Det är ett helt nytt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet som vill bredda sin kompetens för att stärka ställningen på arbetsmarknaden.
För att få omställningsstudiestöd måste bland annat följande villkor uppfyllas. Personen ska

  • vara mellan 27 och 62 år
  • ha arbetat minst 96 månader (sammanlagt 8 år) av de senaste 14 åren och minst 12 månader av de senaste 2 åren
  • läsa en utbildning som bidrar till att hen blir mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Källa: CSN

EU

Ny standard för offentlig upphandling

Nu finns en ny europeisk standard som ska hjälpa till att motverka korruption och bidra till att öka förtroendet för den offentliga affären. Upphandlingsmyndigheten har haft ordförandeskapet i SIS-kommittén som arbetat med standarden.

Enligt Transparency International är de största riskerna för korruption inom offentlig sektor i Sverige kopplade till upphandling.

Läs mera om den nya standarden hos Upphandlingsmyndigheten.

Källa: Upphandlingsmyndigheten

Läsvärt ...

Elkaos i södra Sverige – här är några som försöker hitta en utväg

De höga elpriserna i södra Sverige tvingar företag till nödåtgärder. Produktionen bantas, expansionsplaner får vänta och i värsta är det bara att lägga ned. Men det finns även företag som satsar på egen elproduktion som ett sätt att få kontroll över elpriserna. Ett sådant företag är Åbro Bryggeri.

Källa: Tidningen Näringslivet

Produceras av:
Right Education logotyp