Ekonominyheter från Right Education AB
nr 6 | 2022
CORONA

Aktuell information med anledning av covid-19

Samlad information från Skatteverket, Folkhälsomyndigheten, Tillväxtverket och Boverket.

Källa: Right Education

FÖRETAGANDE

Tuffare tider väntar för svensk ekonomi

Enligt Finansdepartementets senaste prognos för det ekonomiska läget har vi hög inflation och stigande räntor som leder till att tillväxten i den svenska ekonomin dämpas från andra halvåret i år. Nyckeltal och prognoser finns på regeringens webbplats.

Källa: Regeringen

Ökad produktion inom näringslivet i april 2022

Produktionsvärdeindex för det totala näringslivet ökade med 0,9 procent i april 2022 jämfört med mars 2022 i säsongsrensade tal. Jämfört med april 2021 ökade produktionen med 5,1 procent i kalenderkorrigerade tal.

Källa: SCB

Tusentals företag svårt skuldsatta efter pandemin

Många är de företag och företagare som skuldsatt sig under pandemin. Inte minst skulder till staten i form av skattekredit, riskerar att skapa stora problem. Här några tips och tankar på vägen.

Källa: Right Education

SKATTER

Färdmedelsneutralt regelverk för arbetsresor

Så har det då beslutats. Förslaget innebär att det nuvarande reseavdraget avskaffas. I stället kommer det att införas skattelättnader som är baserade på avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen.

Storleken på dessa lättnader kommer att vara olika beroende på var i landet boende och arbete ligger. Generellt kommer högre krav för skattereduktion att gälla i storstadsområdena.

Reglerna ska gälla från 1 januari 2023.

Källa: Riksdagen

Försäljning via distansavtal – ej krav att registrera i kassaregister

När ett distansavtal har ingåtts i en näringsverksamhet så behöver en försäljning av en vara eller tjänst mot kontant betalning eller betalning mot kontokort inte registreras i ett kassaregister.

Ställningstagande från Skatteverket 2022-06-16.

Källa: Skatteverket

Momsfritt och momspliktigt tillhandahållande av arbetsplatser – vad gäller?

Efter domen i HFD om sk. coworking har nu Skatteverket publicerat ett ställningstagande i frågan.

Skatteverket konstaterar att bedömningen blir olika momsmässigt om det rör sig om ett tillhandahållande av ett kontorsrum med tillhörande service eller om det är fråga om rätt till en arbetsplats med skrivbord och tillhörande service.

Är det ett kontorsrum så ska det behandlas som en momsfri lokalupplåtelse och är det enbart en arbetsplats med service så är det momspliktigt tillhandahållande.

Källa: Skatteverket – ställningstagande

Retroaktiv sänkning av skatt på diesel inom jord- och skogsbruk

Det är en tillfälligt utökad sänkning av koldioxid- och energiskatten på diesel till arbetsmaskiner och skepp samt vissa båtar. Sänkningen sker retroaktivt från den 1 januari 2022 - 30 juni 2023. Beslutet är tänkt att mildra de kostnadsökningar som har gällt sedan årsskiftet.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2022.

Källa: Riksdagen

Skatteverket har också uppdaterat sin vägledning, Yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet, med anledning av detta.

Källa: Skatteverket

PRIVATEKONOMI

Förändrade regler för klimatbonusen

För att, som regeringen uttrycker det, göra systemet mer träffsäkert beslutade regeringen den 10 juni om flera ändringar.

Ändringarna som ska träda i kraft den 12 juli 2022 innebär att:

 • bonusbeloppen för laddhybrider justeras och sänks
 • gränsvärdet för koldioxidutsläpp justeras och sänks från 60 gram CO2/km till 50 gram CO2/km
 • det införs ett pristak som innebär att klimatbonusbilar som har ett nypris som överstiger 700 000 kronor inte kan kvalificera sig för bonus längre
 • gasbilar kan få bonus med grund i EU:s allmänna förordning om stöd av mindre betydelse
 • en begränsning av bonusbeloppen till företag på 35 procent av prisskillnaden mellan närmast jämförbara konventionella bil tas bort

Det finns också ett antal ändringar som träder ikraft den 1 januari 2023. Se källhänvisningen.

Källa: Regeringen

Stigande räntor innebär högre avgifter hos många bostadsrättsföreningar

Vad blir effekten av höjda räntor för den som äger sin lägenhet som en andel i en BRF? Det är Omni.se som bland annat citerar ett antal nyhetsmedia.

Var fjärde bostadsrättsförening i Sverige, motsvarande 250 000 faktiska hushåll, riskerar kraftigt höjda månadsavgifter. Det skriver SvD. Fler länkar finns om du följer källhänvisningen.

Källa: Omni

Hur utvecklas bostadsmarknaden

Svensk Mäklarstatistik summerar försäljningsdata från mäklare i hela landet och sammanställer en sökbar statistik. Den statistik vi har just nu är från 9 juni.

Sett till hela riket så har kvadratmeterpriset för bostadsrätter minskat med 1,2% den senaste månaden, men sett över 3 månader ökat med 0,6% och på 12-månader ökat med 5,3%.

För villor i hela landet beräknas en köpeskillingskoefficient. Kallas K/T-talet. Det anger förhållandet mellan köpeskilling och fastighetens taxeringsvärde.

För villor var då K/T-talet +0,2% för en månad, +2,1% för 3 månader och +5,7% räknat på 12 månader.

Källa: Mäklarstatistik

Åldern för uttag av pension höjs till 63 år

Riksdagen beslutade bland annat att uttag av pension ska bli möjligt tidigast från 63 års ålder. Det innebär att lägsta åldern för uttag höjs med ett år och detta gäller från 2023.

Medellivslängden har ökat dramatiskt sedan nuvarande pensionssystem infördes. Därav justeringar uppåt i åldersskalan. Många äldre väljer också att stanna kvar länge i arbetslivet.

Vill du veta mera om pensionssystemet så finns Socialförsäkringsutskottets betänkande Justerade åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande system, att hitta via källan nedan samt riksdagens beslut.

Källa: Riksdagen

DOMAR / LAGAR

Två domar med anledning av stöd vid korttidsarbete – Högsta Förvaltningsdomstolen

För att preliminärt stöd vid korttidsarbete ska få lämnas krävs inte att lön har betalats ut månadsvis eller med något annat regelbundet intervall. En förutsättning är dock att det går att fastställa den ordinarie lön som arbetstagaren skulle ha haft under stödmånaden.

Mål: 3842-21

Källa: HFD

Mål: 3986-21

Källa: HFD

En ny lag om företagsrekonstruktion

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till ny lag om företagsrekonstruktion. Syftet är att i grunden livskraftiga företag ska kunna få hjälp att ombilda och bygga upp sin verksamhet och inte tvingas att gå i konkurs. Förslagen innebär bland annat att

 • en rekonstruktionsplan kan innehålla flera andra åtgärder än en ekonomisk uppgörelse
 • det så kallade livskraftstestet skärps, det vill säga det test som används för att bedöma chanserna till fortsatt verksamhet genom en rekonstruktion
 • det införs krav på den som är i rekonstruktion att ha en ordnad bokföring och en rätt att säga upp långa avtal i förtid, exempelvis ett dyrt hyresavtal
 • kraven på rekonstruktörer skärps och de ställs under Kronofogdens tillsyn.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 augusti 2022.

Källa: Riksdagen

Ny lag inom arbetsrätten beslutad

Regeringens förslag som gäller arbetsrätten innebär att lagen om anställningsskydd, LAS, ändras på flera punkter.

Som exempel ska en uppsägning från arbetsgivarens sida grunda sig på sakliga skäl. Sakliga skäl ska kunna vara arbetsbrist eller förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen.

Andra förändringar är att alla arbetsgivare får undanta tre arbetstagare från turordningen vid arbetsbrist och att en anställning inte ska bestå vid tvist om giltigheten av en uppsägning.
För att ge arbetstagare ett bättre skydd vid omreglering till lägre sysselsättningsgrad införs turordning och omställningstid.

Anställningsavtal ska som huvudregel gälla på heltid och en ny anställningsform, särskild visstidsanställning, införs.

De flesta lagändringarna börjar gälla den 30 juni 2022 och tillämpas första gången den 1 oktober 2022.

Källa: Riksdagen

REDOVISNING

Hur ska kryptotillgångar redovisas

KPMG har på uppdrag av BFN gjort en kartläggning av behovet av vägledande allmänna råd eller annan vägledning avseende hur s.k. kryptotillgångar bör redovisas enligt god redovisningssed.
BFN har tagit emot rapporten men har inte tagit ställning till dess innehåll. Här är en länk till rapporten så att du själv kan ta del av innehållet.

Källa: BFN

ARBETSMARKNAD

Skärpta regler för arbetskraftsinvandring

Förslagen syftar till att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare samt till att attrahera och behålla internationell kompetens och motverka så kallade kompetensutvisningar.

Det handlar bland annat om följande:

 • Ett nytt uppehållstillstånd införs för vissa högkvalificerade personer som vill söka arbete eller undersöka förutsättningarna för att starta näringsverksamhet i Sverige.
 • Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete behöver inte återkallas vid ringa fall av avvikelse eller om en återkallelse med hänsyn till omständigheterna inte framstår som skälig.
 • Ett anställningsavtal ska krävas för att arbetstillstånd ska kunna beviljas.
 • Arbetsgivare kan åläggas en skyldighet att anmäla om anställningsvillkoren ändras och blir mindre förmånliga.

Mera om regelverket som trädde i kraft den 1 juni 2022 finns hos citerad källa.

Källa: Regeringen

Förslag om lönegolv kan stänga företag varnar Svenskt Näringsliv

Lönegolvet för arbetskraftsinvandrare behöver höjas rejält, säger migrations- och integrationsminister Anders Ygeman (S) till TN. Men branschföreträdare varnar för att det skulle leda till att var tionde arbetskraftsinvandrare inom tech, en fjärdedel av alla inom vården och alla inom besöksnäringen skulle tvingas lämna Sverige.

Källa: Tidningen Näringslivet TN

Det ska bli enklare att lära om och att lära nytt

Riksdagen sa ja till ändringar i lagar som gäller skola och livslångt lärande.

Lagändringarna innebär att kommuner blir skyldiga att se till att alla som vill få sitt kunnande kartlagt eller prövat inför en utbildning inom komvux ska få det. Dessutom förtydligar lagändringarna vad som menas med validering av kunskaper samt hur dokumentationen av validerade kunskaper ska se ut.
Lagändringarna börja gälla den 1 januari 2023.

Källa: Riksdagen

Omställningsstudiestöd - För dig som är mitt i arbetslivet

För dig som vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­­marknaden. Den 1 oktober 2022 öppnar ansökan och då kan du söka omställnings­studiestöd för studier i Sverige som börjar 1 januari–30 juni 2023.

Omställnings­studiestödet är ett helt nytt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet och består dels av ett bidrag på upp till 80 procent av din lön, upp till ett maxbelopp, dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Du kan få stödet i 44 veckor och längre om du studerar på deltid.

Källa: CSN

Oförklarad olikhet inför lagen i nya Las sanktionssystem

Högre allmänt skadestånd till den som yrkat att en uppsägning ska ogiltigförklaras än till den som endast yrkat skadestånd. Denna olikhet inför lagen genomförs utan motivering i och med nya Las, skriver forskarna Niklas Selberg och Erik Sjödin.

Källa: Lag-Avtal

EU

EU säger ja till könskvoteringar i bolagsstyrelser

Detta är ett förslag som valsat runt i EU-systemet under lång tid. Men den 8 juni nådde EU-parlamentet och ministerrådet slutligen en provisorisk överenskommelse om ett lagförslag som ska säkerställa jämställdhet mellan könen i börsnoterade bolagsstyrelser i EU.

Minst 40 procent av de icke verkställande styrelseposterna ska vara kvinnor senast i juli 2026 enligt de föreslagna reglerna.

Idag är motsvarande siffra 30,6 procent – dock med stora variationer mellan medlemsländerna.

Källa: Europaportelen

Läsvärt ...

What have we done? Six years on, UK counts the cost of Brexit

Sektorer från fiske till flyg och jordbruk till vetenskap rapporterar att de har fastnat i den byråkrati som Brexit medfört. Man kämpar för att rekrytera personal och i stället för att skapa högre vinster samlas nu förlusterna hos företag.

Denna månads läsvärt kommer från den engelskspråkiga tidningen The Guardian. Hur har det gått för UK? Blev man friare med Brexit?

Källa: The Guardian (text på engelska)

Produceras av:
Right Education logotyp