Ekonominyheter från Right Education
nr 4 | 2022
CORONA

Aktuell information med anledning av covid-19

Samlad information från Skatteverket, Folkhälsomyndigheten, Tillväxtverket och Boverket.

Källa: Right Education

FÖRETAGANDE

Riksbanken höjer räntan – flaggar för fler höjningar

Riksbanken höjer styrräntan med 0,25 procentenheter och lyfter samtidigt ränteprognosen kraftigt.
I den nya prognosen från banken bedöms styrräntan ligga på 1,18 procent om ett år och 1,57 procent om två år (andra kvartalet).

Prognosen är att räntan kommer att höjas ytterligare två till tre gånger i år och att räntan ligger något under 2 procent i slutet av den treåriga prognosperioden.  Höjda räntor kommer att påverka både företagens ekonomi såväl som privatekonomin.

Källa: Riksbanken

LKAB kan ersätta Europas import av fosformalm från Ryssland

Den nya fyndigheten innehåller upp till åtta gånger så mycket fosfor jämfört med de malmkroppar som LKAB bryter idag.  Det ger LKAB en potential att helt ersätta importen av fosformalm till Europa från Ryssland. Fosfor är ett av tre näringsämnen i mineralgödsel och nödvändigt för vår livsmedelsproduktion.

Källa: LKAB

E-handelsindikatorn mars 2022

Svensk Handels E-handelsindikator för mars månad visar att e-handelns omsättning återigen hamnar kraftigt lägre, minus 17 procent, jämfört med samma månad föregående år. Det är samma minskningstakt som i februari.

Källa: Svensk Handel E-handelsindikatorn

Så går det för skogsindustrin

Året 2021 var ett starkt år för skogsindustrin, men kriget i Ukraina gör framtiden oviss. Underliggande efterfrågeläget är starkt med produktionsrekord för sågverken, dock generellt höga priser.

För dig som direkt eller indirekt är beroende av skogsindustrins produkter är den länkade rapporten intressant läsning.

Källa: Skogsindustrierna

Fler företag ska satsa på export

Det hoppas Business Sweden ska bli resultatet av en satsning på ytterligare rådgivare som ska fokusera på att hjälpa små- och medelstora företag ut på en exportmarknad. Målet är 10 – 15 nya exportrådgivare runt om i landet.

Källa: Sveriges radio

Stigande byggkostnader i mars 2022

Byggkostnadsindex (tidigare benämning Faktorprisindex) för flerbostadshus steg med 1,5 procent i mars 2022 jämfört med februari 2022. Jämfört med mars föregående år steg byggkostnaderna med 9,6 procent.

Källa: SCB

SKATTER

Omsättningsgränsen för redovisning av mervärdesskatt enligt bokslutsmetoden – vad räknas in i omsättning?

Den som har en sammanlagd årlig omsättning här i landet som normalt uppgår till högst tre miljoner kronor får redovisa mervärdesskatt enligt bokslutsmetoden.

Med begreppet årlig omsättning här i landet avses enligt Skatteverkets uppfattning inte bara värdet av den skattepliktiga och den från skatteplikt undantagna omsättningen utan också värdet av exportomsättningen. Detta enligt ett ställningstagande från Skatteverket.

Källa: Skatteverket

Vårbudgeten – lite fokus på företagen

Organisationen Företagarna anser att budgeten saknar förslag som riktar sig mot ett förbättrat företagsklimat. Man efterlyser bland annat minskad regelbörda, sänkt skattetryck och tillgång till kompetent arbetskraft. Detta är vad som krävs för att företag ska växa. Men då måste politiken växla upp och leverera sänkta arbetsgivaravgifter, sänkt skatt på företag och företagande och minskad regelbörda, anser Företagarna.

De som får mera pengar är bland annat försvaret, hushållen i form av el- och drivmedelsstöd, bönderna samt pensionärer och barnfamiljer.

Med tanke på det politiska läget i riksdagen återstår dock att se om regeringen får majoritet för samtliga förslag i budgeten.

Källa: Företagarna om budgeten

Källa: Regeringen om budgeten (kort sammandrag)

PRIVATEKONOMI

Enskild näringsidkare kan välja karensdag

Så här i deklarationstider är det vanligt att ta ställning till antalet karensdagar. Det gäller dig som näringsidkare.

Du kan välja allt ifrån en karensdag till 90 karensdagar. Har du inte valt karensdag aktivt så har du sju karensdagar. Att välja en karensdag, istället för sju, är en kostnad låg kostnad, cirka 600 kr, som snabbt är intjänad om man blir sjuk. Du måste dock göra detta val innan du fyller 55 år.

Källa: Skatteverket

Ändrade nivåer i bonus malus-systemet för nya bilar

Förslaget innebär att det förhöjda koldioxidbeloppet (malus) ska tas ut då en bil släpper ut 70 gram koldioxid per kilometer eller mer. Med nuvarande regler gäller att beloppet tas ut om en bil släpper ut 90 gram koldioxid eller mer. Även gränsen för när den högre nivån av det förhöjda beloppet tas ut sänks, från 130 till 125 gram per kilometer.

Källa: Riksdagen

Bostadspriserna fortsätter uppåt under mars

Under mars ökade priserna på både bostadsrätter och villor med +1%. Prisutvecklingen på årsbasis ligger nu på +7% för bostadsrätter och +10% för villor. Antalet sålda bostäder under årets första kvartal var lägre än 2021 men högre än 2020. Det visar den senaste sammanställningen från Svensk Mäklarstatistik.

Det återstår att se hur räntehöjningen den 28 april och prognosen om flera höjningar under året kommer att påverka bostadspriserna.

Källa: Mäklarstatistik

Förslag till nya regler för reseavdrag - proposition

Regeringen går vidare med sitt förslag om nya regler för avdrag för resor till och från arbetet.  Kostnaderna för att köra bil skenar och många har inte tillgång till alternativ till bilen. De föreslagna reglerna innebär dock inte kostnadslindring.

Förslaget är avståndsbaserat i stället för tidsbaserat samt att kompensationen blir oberoende av färdmedel. Cykel, bil, kollektivtrafik eller samåkning – allt likställs. Kompensationen ges i form av en skattereduktion och inte ett avdrag.

Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

Källa: Regeringen

Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel

De höga drivmedelspriserna får konsekvenser för hushåll och företag som är beroende av transporter. Energiskatten på bensin och diesel sänks tillfälligt med 1 krona och 5 öre per liter fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 30 september 2022.

Lagändringarna träder i kraft den 1 maj 2022.

Källa: Riksdagen

ISK-sparare bör bereda sig på höjda kostnader

Den populära sparformen Investeringssparkonto ISK har ett skatteuttag kopplat till statslåneräntan SLR den 30 november. Höjs SLR, vilket den har gjort och sannolikt kommer att göra, så höjs skatten på ISK.

Beskattningen av ISK sker på kapitalet i sparformen oavsett om depåns avkastning är positiv eller negativ.  En dyster börsutveckling och en stigande SLR innebär alltså högre beskattning. Beskattning av ISK är dessutom en politiskt laddad fråga.

Läs mera om reglerna för Investeringssparkonto nedan.

Källa: Skatteverket

DOMAR / LAGAR

Ny konsumentköplag

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny och modernare konsumentköplag.

Förutom köp av varor innehåller den nya lagen även regler om köp av digitalt innehåll och digitala tjänster. Den nya lagen innebär bland annat att tiden för säljarens ansvar att bevisa att ett fel inte fanns vid köpet förlängs från sex månader till två år.

En annan ny bestämmelse är att den som tillhandahåller digitalt innehåll blir skyldig att göra säkerhetsuppdateringar och andra nödvändiga uppdateringar under viss tid.
Vissa särskilda regler för konsumentköp av levande djur införs också i konsumentköplagen.
Lagen börjar gälla den 1 maj 2022.

Källa: Riksdagen

REDOVISNING

Nya redovisningsfrågor med anledning av kriget i Ukraina

Bokföringsnämnden gör en sammanställning av sådant som man bör tänka på när man upprättar årsredovisningen. Det gäller både förvaltningsberättelsen och noterna, beroende på vilken information som man behöver lämna.

Källa: BFN

ARBETSMARKNAD

Skärpta regler om arbetskraftsinvandring

Lagändringen syftar till att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare samt till att attrahera och behålla internationell kompetens och motverka så kallade kompetensutvisningar.
Lagändringen innebär bland annat följande:

  • Ett nytt uppehållstillstånd införs för vissa högkvalificerade personer som vill söka arbete eller undersöka förutsättningarna för att starta näringsverksamhet i Sverige.
  • Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete behöver inte återkallas vid ringa fall av avvikelse eller om en återkallelse med hänsyn till omständigheterna inte framstår som skälig.
  • Ett anställningsavtal ska krävas för att arbetstillstånd ska kunna beviljas.
  • Arbetsgivare kan åläggas en skyldighet att anmäla om anställningsvillkoren ändras och blir mindre förmånliga.
  • Arbetsgivare får föreläggas vid vite att lämna skriftlig uppgift till Migrationsverket om de villkor som gäller för utlänningens anställning.
  • Ett försörjningskrav införs vid anhöriginvandring kopplat till utländsk arbetskraft.
  • Brottet organiserande av människosmuggling utvidgas så att även tillstånd som har utfärdats på grundval av osanna uppgifter omfattas.

Träder i kraft den 1 juni 2022.

Källa: Riksdagen

EU

Sverige tvåa i europeiska sysselsättningstoppen

För andra året i rad får Sverige nöja sig med en andra plats över EU-länder med störst andel invånare i arbete. Tillsammans med sju andra EU-länder har man redan uppnått EU:s sysselsättningsmål för 2030 på 78 procent.

För unionen som helhet var sysselsättningsgraden förra året drygt 73 procent. Vem som har förstaplatsen? Nederländerna.

Källa: Europaportalen

Läsvärt ...

Utrikes födda kvinnor behöver mer anpassat stöd för att få arbete

Det konstaterar Jämställdhetsmyndigheten i en ny rapport. Myndigheten har tagit fram flera förslag för att förbättra och stärka samarbetet mellan olika myndigheter och aktörer.

Utrikes födda kvinnor är en grupp där en relativt hög andel totalt sett står långt från arbetsmarknaden. Det bor drygt en miljon utrikes födda kvinnor i Sverige. Av dem var 133 300 arbetslösa och 187 700 registrerade som utanför arbetskraften 2021.

De senaste åren har skillnaden ökat jämfört med utrikes födda män.

Källa: Jämställdhetsmyndigheten

Produceras av:
Right Education logotyp