Ekonominyheter från Right Education AB
nr 3 | 2022
CORONA

Aktuell information med anledning av covid-19

Samlad information från Skatteverket, Folkhälsomyndigheten, Tillväxtverket och Boverket.

Källa: Right Education

FÖRETAGANDE

Nu öppnar ansökan om förlängt evenemangsstöd

Ansökan öppnar 8 mars 2022. Stödet kan sökas av arrangörer och underleverantörer som tvingas ställa in eller väsentligt begränsa sina evenemang på grund av pandemi-restriktioner.

Källa: Right Education (för mera detaljer)

Ansökan för omställningsstöd för februari 2022 har öppnat

Nu kan företag söka omställningsstöd för februari 2022. Ansökan är öppen fram till och med 13 april 2022.

Källa: Right Education (för mera detaljer)

Hopp för restaurangnäringen

I takt med det förändrade pandemiläget har restaurangbranschen återhämtat sig rejält. I slutet av året var uppgången störst för hotellrestaurangerna.

Under det fjärde kvartalet 2021 ökade försäljningen i restaurangbranschen med 55 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan, visar senaste restaurangindex.

Källa: SCB

SKATTER

Ansökan om förlängt anstånd har nu öppnat

Företag som har tillfälligt anstånd med att betala skatter med maxtiden 24 månader kan nu ansöka om ytterligare förlängning.

För att kunna få förlängningen krävs att den kopplas till en avbetalningsplan, som löper över 36 månader. Återbetalningen delas upp över de 36 månaderna, det går inte att betala allt i slutet.
Ansökan måste göras senast sista dagen innan det nuvarande anståndet går ut. Ansöker gör du på Skatteverket genom att logga in på Mina sidor.

Källa: Skatteverket (Här finns mera information om tillfälligt anstånd)

Akut behov av nya momsregler för flyktingboenden

Det är Fastighetsägarna som pekar på problemet med moms på fastigheter. Befintliga bostäder kommer inte räcka utan istället behöver lokaler som snabbt kan anpassas till boende behöva användas. Momsproblem sätter dock upp ett effektivt hinder för fler bostäder.

Uthyrning till Migrationsverket är inte momspliktig och en ändring av användning kan innebära att fastighetsägaren tvingas betala tillbaka moms på investeringar gjorda under upp till tio år. Det kan bli en ansenlig summa. Det är därför angeläget att regeringen ser över momsreglerna snarast.

Källa: Fastighetsägarna

Skatteverket satsar på samverkan

Skatteverkets kontrollverksamhet bidrog med 99 miljoner avseende skatt, 783 beslut om ändrad folkbokföring och 61 miljoner kronor i betalningssäkring inom ramen för myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet 2021.

Resultatet ses som ett bevis på nyttan av samverkan med andra myndigheter, enligt Skatteverket.

Källa: Skatteverket

Detta gäller för att få göra reseavdrag i deklarationen

Under 2021 har många arbetat hemma eller tagit bilen till jobbet. Men reglerna för avdrag har inte ändrats med anledning av pandemin.

Reglerna för avdrag för resor till och från jobbet är inte ändrade på grund av coronapandemin. För avdrag för resor med bil till och från arbetet krävs det fortfarande en tidsvinst på två timmar per dag jämfört med att använda kollektivtrafiken och att avdraget ska överstiga 11 000 kronor.

Med Skatteverkets beräkningshjälp går det enkelt att räkna ut om det går att göra ett reseavdrag eller inte.

Källa: Skatteverket

PRIVATEKONOMI

Ingen har väl missat den dyra bensinen

SCB visar i en undersökning att bensin har blivit över 70 procent dyrare under 2000-talet. Samtidigt har biljettpriserna i lokaltrafiken ökat nästan dubbelt så mycket.

Drivmedlen kan inte mäta sig med prisutvecklingen i lokaltrafiken, där enkelbiljetter och månadskort från de största aktörerna i Sverige, som SL och Västtrafik, ingår i statistiken. Där har priserna stigit med 139 procent sedan år 2000.

– En ökning på 139 procent sedan 2000 är mycket. Och det finns faktiskt andra produkter som har ökat ännu mer i pris, exempelvis el, snus, försäkringsavgifter och dagstidningar, säger John Eliasson, statistiker på SCB.

Källa: SCB

Har du sålt din bostad

Skatteverket har skapat en ny tjänst för den som har frågor kring bostadsförsäljning och deklarationen. I den nya tjänsten kan man räkna ut vinst eller förlust och hur mycket skatt man ska betala på den sålda bostaden.

Den som säljer en permanentbostad och köper en ny bostad kan också ansöka om bostadsuppskov. Tjänsten nås från Mina sidor hos Skatteverket.

Källa: Skatteverket

DOMAR / LAGAR

Extra ändringsbudget för 2022

Extra ändringsbudget för 2022 – Garanti till Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken för lån till Ukraina.

Riksdagen beslutade den 17 mars att anta regeringens proposition.

Sverige garanterar Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens kompletterande lån till Ukraina till ett belopp om högst 44,7 miljoner euro plus ränta. Beslutet innebär att statens garantiåtaganden ökar med ungefär en halv miljard kronor, exklusive ränta.

Statens lånebehov och finansiella sparande påverkas inte direkt av garantin. Men om garantin behöver infrias innebär det att staten betalar ut ersättning för förluster på garantin. Det skulle då försämra statens finansiella sparande och öka statens lånebehov.

Källa: Riksdagen

En ny lag om företagsrekonstruktion – förslag

För att få till stånd ett mer effektivt och ändamålsenligt rekonstruktionsförfarande föreslår regeringen en ny lag om företagsrekonstruktion.

Både en ekonomisk uppgörelse och andra åtgärder som behövs för att komma till rätta med ett företags ekonomiska problem ska kunna fastställas i en rekonstruktionsplan med bindande verkan. Det föreslås en skärpning av det test som används för att bedöma chanserna att säkra den fortsatta verksamheten genom en rekonstruktion. Även rätten att i en rekonstruktion säga upp avtal i förtid, till exempel ett kostsamt hyresavtal.

Förslaget till lag kommer att innebära ändringar i ett antal lagar såsom aktiebolagslagen, förmånsrättslagen, skuldsaneringslagen mm.

Källa: Regeringen lagrådsremiss

Källa: Lagrådets kommentar

REDOVISNING

Innebörden av att arbetet väsentligen är fullgjort enligt färdigställandemetoden

Kanske något att tänka på så här i bokslutstider? Vad innebär kravet i punkt 6.22 i K2-regelverket att en inkomst från ett uppdrag till fast pris ska redovisas som intäkt när arbetet väsentligen är fullgjort?

Srfkonsulterna uttalar sig i redovisningsfrågor. För dig som ska upprätta bokslut.

Källa: Srfkonsulterna

ARBETSMARKNAD

Nu har regeringen lämnat propositionen

Efter år av bråk och förhandlingar så har det äntligen blivit en proposition som förändrar spelreglerna på svensk arbetsmarknad.

Uppgörelsen om lagen om anställningsskydd, som nu blir lag, bygger på avtal mellan parterna på arbetsmarknaden, Svenskt Näringsliv, tjänstemannakartellen PTK och LO.
Lagrådet hade dock synpunkter både på processen fram till propositionen och på det faktiska innehållet.

Källa: Regeringen

Arbetsmarknadsstatistik vecka 12

Under veckan fick 7 023 personer ett arbete och 5 536 personer skrev in sig som arbetssökande. Antalet inskrivna arbetslösa uppgår nu till 356 840 personer, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 7,0 procent.

Källa: Arbetsförmedlingen

Fortfarande mycket svårt för svenska företag att rekrytera

Tre av tio rekryteringsförsök förra året misslyckades, visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät, som presenteras idag. Trots att arbetslösheten är fortsatt hög, så förvärrades problemen med rekryteringar förra året. År 2019, innan pandemin, var siffran två av tio.
Enkäten genomfördes i december 2021. Då var fortfarande coronakrisen högst påtaglig.
Mer om detta i rapporten Växande rekryteringshinder ett allt större problem Rekryteringsenkäten 2021/2022.
Källa: Svenskt Näringsliv

EU

Frisör- och livsmedelsbranschen granskas i EU-gemensam insats om belastningsergonomi

Fler än hälften av de anmälda arbetssjukdomar som drabbar livsmedelstillverkare och frisörer beror på belastningsskador. Just nu pågår ett 160-tal inspektioner inom de två branscherna, i ett gemensamt EU-projekt med fokus på ergonomi.

Källa: Arbetsmarknadsverket

EU-kommissionen vill ekomärka de flesta varor

Nya satsningar på att göra produkter hållbarare ska göra EU grönare och mindre beroende av import. Arbetet syftar till att skapa en mera cirkulär ekonomi. Förslaget är en del i Gröna given om att minska klimatutsläppen i EU med minst 55 procent till 2030.

Förslagen har samtidigt bäring på EU:s arbete med att göra sig mindre beroende av i synnerhet rysk energi men även på importen av andra råvaror. Kommissionen räknar med att förslagen kan leda till energibesparingar 2030 som motsvarar EU:s årliga import av rysk naturgas.

Källa: Europaportalen

Läsvärt ...

Vad är det som händer med Sveriges geografi

De frågan försöker Sweco besvara i årets upplaga av rapporten om tillväxt- och utvecklingstrender i Sveriges kommuner.

Rapporten kartlägger tillväxt- och utvecklingstrender i Sveriges olika kommuner och regioner. Materialet består av lättöverskådliga Sverigekartor och analys.

Temat i rapporten är ”pandemins flyttmönster” och med detta som utgångspunkt tittar man närmare på scenarier för befolkningsutvecklingen i samtliga kommuner om flyttmönstren består.

Följ länken nedan för att ladda ner hela rapporten. Där finns också en kort video som sammanfattar rapportens slutsatser. I rapporten får du bekanta dig med begreppen Zoom-städer, Teams-städer och Snooze-städer. Du bor kanske i någon av dessa.

Källa: Sweco – Rapporten Sveriges nya geografi

Produceras av:
Right Education logotyp