Ekonominyheter från Right Education AB
nr 2 | 2022
CORONA

Aktuell information med anledning av covid-19

Samlad information från Skatteverket, Folkhälsomyndigheten, Tillväxtverket och Boverket.

Källa: Right Education

FÖRETAGANDE

Skatteanstånden förlängs med 36 månader

Riksdagen har nu sagt ja till regeringens tredje ändringsbudget för 2022.

Efter förslag från finansutskottet utökas anståndstiden till 36 månader. Regeringen hade föreslagit 24 månader men beslutet blev alltså 36 månader. För att det ska bli verklighet för det enskilda företaget så krävs det att Skatteverket samtidigt beviljar en avbetalningsplan.

Lagändringarna börjar gälla den 7 mars 2022.

Källa: Riksdagen

Högre stöd för nystartsjobb

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär högre ersättning till arbetsgivare som anställer personer med nystartsjobb.
Förordningsändringen innebär höjd ersättning till arbetsgivare enligt följande:

  • Ersättningen för personer som varit arbetslösa mellan ett och två år höjs från en till två arbetsgivaravgifter.
  • För personer som varit arbetslösa mellan två och tre år höjs ersättningen från två till två och en halv arbetsgivaravgifter och,
  • För personer som varit arbetslösa i mer är tre år eller är nyanlända invandrare höjs ersättningen från två och en halv till tre arbetsgivaravgifter.
  • Förstärkningen gäller i motsvarande omfattning även för övriga grupper.

Förstärkningen är tillfällig och gäller beslut som fattas under perioden den 1 april 2022 t.o.m. den 31 december 2023.

Källa: Regeringen

Regeringen ser över krisstöd till lantbruket

Med anledning av den senaste tidens ökade kostnader på insatsvaror för jordbruket föreslår regeringen ett stödpaket på 1 miljard kronor till lantbrukare och växthusföretag.

Källa: Regeringen

SKATTER

Omsättningsgränsen för momsbefrielse höjs – förslag

Regeringen föreslår i en proposition att omsättningsgränsen för befrielse från mervärdesskatt höjs från dagens 30 000 kronor till 80 000 kronor per beskattningsår.

Förslaget innebär att företag med en omsättning på högst 80 000 kronor inte längre ska behöva registrera sig till och deklarera mervärdesskatt. Syftet är att förenkla för mindre företag med liten verksamhet.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Källa: Regeringen

Lägre moms på vissa reparationer - förslag

Regeringen föreslår att mervärdesskatten sänks från 12 procent till 6 procent för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne.

Förslaget syftar till att förstärka de befintliga incitamenten i mervärdesskattesystemet för att få fler att laga och ändra redan tillverkade varor i stället för att köpa nytt. Förslaget medför ändringar i mervärdesskattelagen.

Om riksdagen så vill föreslås lagändringen träda i kraft den 1 juli 2022.

Källa: Regeringen

Förvärv i verksamheten – uppdaterat om moms

Rättsfallskommentar: Kammarrätten har ansett att ett bolag har rätt till avdrag för ingående skatt trots att inköpen avser tjänster som bolaget tillhandahåller utan ersättning, detta eftersom Skatteverket har registrerat bolaget till mervärdesskatt.

Skatteverket delar inte kammarrättens bedömning och har överklagat domen till Högsta förvaltningsdomstolen.

Källa: Skatteverkets vägledning

En hyresvärds tillhandahållande av el, gas, vatten eller värme; mervärdesskatt - uppdaterat

Ställningstagandet ersätter ställningstagandet ”En hyresvärds tillhandahållande av el, gas, vatten eller värme; mervärdesskatt”, den 21 juni 2021, dnr 8-1068402.

Ställningstagandet har förtydligats med anledning av uppkomna frågor om under vilka förutsättningar en hyresvärds försäljning av el för laddning av fordon kan vara underordnad uthyrning av fastighet.

Källa: Skatteverket

PRIVATEKONOMI

Klimatbonusen för många elbilar och laddhybrider försvinner 2022

Årets klimatbonus till köpare av nysålda bilar med låga utsläpp har gått åt i rask takt. Transportstyrelsen har därför pausat utbetalningarna i väntan på att regeringen skjuter till mer pengar.

Mera om läget i bonus-malus-systemet och räkneexempel hittar du här.

Källa: Mestmotor.se

Dyrare för miljöanpassade bilar enligt nytt förslag

Regeringen har överlämnat ett förslag om ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar till Lagrådet. Syftet med förslaget är att regelverket ska bli mer förutsägbart och enklare att tillämpa, samtidigt som miljöstyrningen koncentreras till bilar med låga utsläpp.

Källa: Regeringen

Riksdagen har beslutat om kompensation för höga elpriser

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om en tillfällig ekonomisk kompensation för hushåll som förbrukar mycket el, till följd av vinterns höga elpriser.

Källa: Riksdagen

DOMAR / LAGAR

Räntor mellan bolag i internationell koncern avdragsgilla – dom i HFD

Ett svenskt holdingbolag med ett dotterbolag i Irland ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden. Man ville veta om räntor som belöper på skulden hos dotterbolaget är avdragsgilla. Avgörandet överklagades av Skatteverket som ansåg att avdragsrätt för ränteutgifterna inte förelåg med stöd av undantagsregeln.

Vid en prövning konstaterade HFD att undantagsregeln innebär en inskränkning av etableringsfriheten. Den är därmed inte förenlig med artikel 49 i EUF-fördraget för bolag som skulle ha omfattats av bestämmelserna om koncernbidrag om båda bolagen hade varit svenska.

Källa: Högsta Förvaltningsdomstolen mål 2021 ref. 68

Ny mervärdesskattelag - lagrådsremiss

Den föreslagna lagen utgör en omarbetning av den nuvarande mervärdesskattelagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Den nya lagen får en ny struktur, moderniseras språkligt och anpassas till mervärdesskattedirektivets begrepp, struktur och systematik.

I den nya lagen införs även bestämmelserna i lagen om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster samt vissa bestämmelser i lagen om frihet från skatt vid import, m.m. som endast avser mervärdesskatt. Vidare föreslås följdändringar i flera lagar.

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Källa: Regeringen

Lagrådsremiss om ny lag för företagsrekonstruktioner

Regeringen har lämnat en lagrådsremiss med förslag om ny lag för företagsrekonstruktioner.
Det är viktigt att företag som i grunden är livskraftiga, men som har drabbats av ekonomiska svårigheter, kan få hjälp att rekonstruera sin verksamhet innan krisen blivit så djup att en konkurs är oundviklig.

För att få till stånd ett mer effektivt och ändamålsenligt rekonstruktionsförfarande föreslår regeringen en ny lag om företagsrekonstruktion.

För att säkerställa höga krav på kvalitet och effektivitet föreslår regeringen att kraven på rekonstruktörer skärps och att rekonstruktörerna ställs under tillsyn. Vidare skapas förutsättningar att koncentrera handlägg­ningen av rekonstruktionsärenden till färre tingsrätter än i dag.

Källa: Regeringen

Lägenheten var inte köparens bostad – rotavdrag vägrades

I ett aktuellt rättsfall från kammarrätten i Stockholm vägrades en pappa rotavdrag för reparationer på en bostadsrätt. Lägenheten ägdes tillhälften av pappan och en son, som var folkbokförd på adressen. Pappan var folkbokförd på annan adress.

Domstolen konstaterar att arbeten som utförs i barns bostad där underhållsskyldighet inte finns, inte ger rätt till rotavdrag. Man konstaterar också att lägenheten inte kan vara både sonens permanentbostad och pappans fritidsbostad.

Rotavdrag är endast möjligt om utgiften avser köparens bostad.

Källa: Kammarrättens dom – Mål 7663-21

Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring – lagförslag

I propositionen lämnas förslag för att skärpa och förbättra de nuvarande reglerna om arbetskraftsinvandring. Förslagen syftar till att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare samt till att attrahera och behålla internationell kompetens och motverka så kallade kompetensutvisningar.

Källa: Regeringen

Återinförande av tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Riksdagen har sagt ja till en ny lag som innebär att de tillfälliga undantagen för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor återinförs under en begränsad tid.

Reglerna innebär dels ökade möjligheter att använda sig av bland annat insamling av fullmakter och poströstning vid en stämma, dels en möjlighet att hålla stämman helt utan fysiskt deltagande.
Lagen börjar gälla den 1 mars och slutar att gälla den sista december 2022.

Källa: Riksdagen

ARBETSMARKNAD

Ny tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna - förslag

Den tillfälliga regleringen för arbetsgivaravgiften för personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år, blir om förslaget blir lag, 10,21 procent under månaderna juni, juli och augusti 2022.

Föreslaget ikraftträdande den 1 juni 2022.

Källa: Regeringen

Arbetsmiljöverket summerar 2021

55 000 personer kom till Sverige för att arbeta som utstationerade och anmäldes till Arbetsmiljöverket under 2021. Över hälften jobbar inom byggbranschen.

Det är en stor ökning av anmälda utstationerade som jobbar på byggen, inte minst i Västerbotten och Norrbotten. Polen är fortfarande det land som står för flest utstationerade, nära var femte person som anmälts 2021. Därefter kommer Litauen, som ökar stort under 2021, samt Tyskland, Lettland och Indien.

Källa: Arbetsmiljöverket

Antalet anställda ökar så även antalet lediga jobb

Antal anställda ökade med 4,0 procent under fjärde kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt fanns det 4 952 098 anställda i riket. Näringslivet ökade med 5,3 procent till 3 397 086 anställda.

Fjärde kvartalet 2021 fanns det cirka 127 100 lediga jobb på arbetsmarknaden, en ökning med 68,0 procent jämfört med motsvarande kvartal 2020 då antalet lediga jobb uppgick till cirka 75 700.

Av de lediga jobben fanns cirka 92 400 i näringslivet, en ökning med 77,2 procent jämfört med motsvarande kvartal 2020. Av dessa var cirka 45 000 vakanser (obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart), vilket är en ökning med 110,0 procent jämfört med fjärde kvartalet 2020.

Källa: SCB

EU

Riksdagens partier för det mesta överens i EU-besluten

Europaportalens granskning av protokollen från riksdagens EU-nämnd visar att de fyra allianspartierna och Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommit allt närmare varandra i EU-politiken sedan 2010.

I över nio av tio fall mellan 2014-18 var de sex partierna överens om vilken politik Sverige skulle driva i EU:s ministerråd.

Källa: Europaportalen

Läsvärt ...

Utredningen om bolaget som brottsverktyg

Regeringen tillsätter en utredning för att motverka att företag används i brottsligt syfte, och därmed verka för att företag drivs på lika villkor. Här en artikel om vad utredningsuppdraget innebär.

Källa: Tidningenkonsulten

Nytt betygssystem i skolorna beslutats

Betygen ska bättre spegla elevers kunskaper. Ämnesbetyg ska ges istället för kursbetyg när det gäller gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.

I gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det inte längre finnas kurser. Utbildningen inom varje ämne ska istället ges i form av en eller flera nivåer.

Betyg ska sättas i ett ämne efter varje avslutad nivå. När ett godkänt betyg sätts på en högre nivå i ett ämne med flera nivåer ska det betyget ersätta betyg som har satts på de lägre nivåerna.

Källa: Riksdagen

Produceras av:
Right Education logotyp