Ekonominyheter från Right Education AB
nr 1 | 2022
CORONA

Samlad information till företagare till följd av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset finns här samlad viktig information hos Verksamt till dig som är företagare. Sidorna uppdateras löpande.

Källa: Verksamt

Corona – information för företag, föreningar och offentliga aktörer

Samlad information från Skatteverket för dig som företagare, förening eller offentlig aktör med anledning av coronaviruset och covid-19.

Källa: Skatteverket

FÖRETAGANDE

Regeringen förstärker evenemangsstödet

Regeringen har tidigare aviserat att stödet till arrangörer av evenemang och underleverantörer till sådana arrangörer, förlängs för perioden januari till mars 2022.

Stödnivån höjs från 70 till 90 procent av kostnaderna och stödtaket höjs från 17,5 till 22,5 miljoner kronor.

Källa: Regeringen

Friskare personal med cykelförmån

Det är en av de önskade effekterna av de nya skattelättnaderna för cykelförmån.
Skattelättnaden innebär att en cykelförmån ska tas upp till beskattning bara till den del värdet av förmånen överstiger 3 000 kronor per beskattningsår.

Skattelättnaden gäller vanliga cyklar och elcyklar, men bara om förmånserbjudandet riktar sig till hela den stadigvarande personalen på arbetsplatsen (alla tillsvidareanställda).

Läs mera hos Skatteverket och se ett räkneexempel.

Källa: Skatteverket

SKATTER

Förslag om ytterligare förlängd anståndstid och avbetalningsplan

Regeringen avser att inom kort överlämna en extra ändringsbudget till riksdagen med förslag om en möjlighet att förlänga anståndstiden för skatteanstånd som beviljats under pandemin med ytterligare som längst 24 månader. Företagen ska samtidigt följa en individuell avbetalningsplan. Den maximala anståndstiden blir efter ändringen fyra år.

Källa: Regeringen

Vad gäller – vad kan räknas som en skattefri förmån

Skatteverket redogör i skrivelsen ”Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2022” för vad som gäller.

Källa: Skatteverket

Regeringen har lämnat ett antal skatteförslag till riksdagen

  Sänkta arbetsgivaravgifter för unga sommaren 2022

En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 23 år är sedan tidigare införd för perioden januari 2021 till och med mars 2023.

Regeringen föreslår nu att arbetsgivaravgifterna sänks ytterligare för unga under sommaren 2022. Förslaget innebär att endast ålderspensionsavgiften på 10,21 procent ska betalas på ersättning upp till 25 000 kronor till unga under juni–augusti 2022.

Källa: Regeringen

  Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år

För att hindra skattebortfall föreslår regeringen en begränsningsregel så att det inte längre går att utnyttja tidigare års underskott efter en ägarförändring om underskotten varit det övervägande skälet till att ägarförändringen skett.

Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 maj 2022, men regeringen anser att det finns särskilda skäl att med stöd av undantagsbestämmelsen i regeringsformen tillämpa de nya reglerna vid ägarförändringar efter den 10 juni 2021.

Källa: Regeringen

Återbetalning av moms – nytt ställningstagande

En beskattningsbar person som är etablerad i Sverige kan ha rätt till återbetalning för ingående skatt som avser varor eller tjänster som omsätts i andra EU-länder.

Rätten till återbetalning gäller endast om den ingående skatten avser förvärv som används för en omsättning som är skattepliktig eller medför återbetalningsrätt i det EU-land där omsättningen görs.

Det krävs också att omsättningen skulle ha varit skattepliktig eller skulle ha medfört rätt till återbetalning om den gjorts här i landet. Bland annat detta framgår av ett ställningstagande från SKV.

Källa: Skatteverket

PRIVATEKONOMI

Bostadsägare väljer oftare bundna bolån

Det framgår av en artikel hos SCB. Där framhåller man att bolåneräntorna är på historiskt låga nivåer och allt fler hushåll väljer lån med längre bindningstider. Andelen bostadslån med rörlig ränta har sjunkit från 70 till 46 procent, enligt artikeln.

Den genomsnittliga rörliga räntan för nya bolåneavtal var 1,38 procent i november. Det är den lägsta rörliga räntan som noterats sedan statistiken började produceras av SCB 2005.

Källa: SCB

Priserna på småhus och fritidshus steg under helåret 2021

Enligt SCB:s fastighetsprisindex för permanenta småhus på riksnivå, så steg priserna med nästan 17 procent under helåret 2021, jämfört med helåret 2020. Vid en motsvarande jämförelse för fritidshus, så steg priserna med 17 procent.

Källa: SCB

Fribeloppet för studerande slopas till och med den 30 juni 2022

Regeringen vill återigen förlänga det tillfälligt slopade fribeloppet, till och med den 30 juni 2022. Förslaget kommer att överlämnas till riksdagen i en extra ändringsbudget inom kort. Det innebär större möjlighet för studerande att själv tjäna pengar utan att riskera att bli återbetalningsskyldiga till CSN.

Källa: Regeringen

DOMAR / LAGAR

Nya regler i lagen om anställningsskydd - LAS

Den 27 januari 2022 kom lagrådsremissen som föreslår ändringar i bl.a. lagen om anställningsskydd, LAS, samt ett antal andra lagar som reglerar relationen arbetsgivare arbetstagare.

De nya LAS-reglerna föreslås träda i kraft redan den 30 juni 2022.

Källa: Regeringen

Ny lag för att reglera bostadsrättsföreningar – remiss just nu

Justitiedepartementet har framfört ett antal förslag som ska stärka det rättsliga skyddet för bostadsrättsägare. Förslagen ska också motverka kapning av bostadsrättsföreningar och stärker skyddet för konsumenterna vid köp av nyproducerade bostadsrätter.

Några avremissinstanserna har framfört kritik mot förslaget. Andra, såsom Ekobrottsmyndigheten, är positiva.  Efter flera brottsutredningar om plundring och kapning av bostadsrättsföreningar välkomnar man lagförslaget som kommer att förbjuda en föreningsmedlem att ha fler röster än någon annan.

Förslaget som är tänkt att stärka konsumentskyddet föreslår bland annat:

  • att den som köper en nyproducerad bostadsrätt med förhandsavtal ska få klar och begriplig information om vad avtalet innebär och vilka risker som är kopplade till avtalet,
  • att en betänketid införs för den som ingår ett förhandsavtal,
  • att den beräknade tidpunkten för upplåtelse av lägenheten med bostadsrätt, som anges i ett förhandsavtal, snävas in och inte får avse en längre period än tre månader och
  • att förhandstecknaren ska kunna säga upp avtalet vid en försening även om förseningen inte beror på att bostadsrättsföreningen varit försumlig, vilket är ett krav i dag.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Källa: Regeringen

Lagrådsremiss om skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa

Förslaget innebär att 25 procent av den avgift som en medlem under året har betalat till en svensk arbetslöshetskassa ger rätt till en avräkning mot den beräknade skatten.

Källa: Regeringen

Nya lagar den 1 januari 2022 - sammanställning

Vid årsskiftet trädde ett antal nya lagar ikraft på företags- och skatteområdet.

Källa: Regeringen

REDOVISNING

Vad händer i översynen av K2 och K3?

Bokföringsnämnden skickade ut en förfrågan om synpunkter på övergripande frågor om normgivningen. Frågorna gällde bland annat normgivningens struktur och regelverkens tillämpningsområde. 34 organisationer svarade på förfrågan om synpunkter.

De flesta som svarat anser att normgivningen fungerar bra idag.

På tre områden finns en mer delad bild när det gäller behov av förändringar. De behov av förändringar som pekas ut är:

  • Liknande struktur på kapitelindelning i regelverken
  • Ytterligare vägledning för byte mellan regelverken
  • Ändrat tillämpningsområde/gränsvärde för K2

Källa: Bokföringsnämnden

Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen

Utredningen (SOU 2021:60) lämnar konkreta förslag till förenklingar av regelverk för mikroföretagande. Bland annat (1) avskaffande av hotelltillståndet, (2) avgränsade förenklingar gällande möjligheterna att ersätta eller ändra befintliga små byggnader i strandskyddade områden, (3) förenklingar i reglerna om kör- och vilotider.

Utredningen föreslår också att flera andra identifierade regelförenklingar bör beredas eller utredas vidare. Remissvar på utredningen publiceras nu på regeringens webbplats.

Källa: Regeringen

ARBETSMARKNAD

Extratjänster fasas ut under 2022

Extratjänsterna fasas ut under 2022. Det sker enligt regeringens instruktioner till Arbetsförmedlingen i regleringsbrevet för kommande år. Däremot berörs inte redan fattade och pågående beslut.

Arbetsförmedlingen får inte fatta nya beslut om anvisning till extratjänster från och med den 1 januari 2022. Däremot berörs inte redan fattade och pågående beslut.

Källa: Arbetsförmedlingen

Stark återhämtning under 2021 men fortsatt hög långtidsarbetslöshet

Arbetsmarknaden återhämtade sig i en snabb takt och arbetslösheten minskade stadigt under 2021. I genomsnitt var 409 000 personer inskrivna som arbetslösa under året och närmare hälften var långtidsarbetslösa.

I takt med lättade restriktioner ökade efterfrågan på arbetskraft och omkring 313 000 personer lämnade Arbetsförmedlingen för ett arbete under året. Till följd av det minskade arbetslösheten med 86 000 personer. I december var arbetslösheten 7,2 procent jämfört med 8,8 procent ett år tidigare.

Källa: Arbetsförmedlingen

Fler äldre arbetar i dag än för tio år sedan

174 000 fler äldre jobbar idag än för tio år sedan. Det gäller framför allt personer från 55–64 år, men allt fler jobbar också efter att de fyllt 65 år. Trots den positiva trenden finns problem med åldersdiskriminering på arbetsmarknaden.

Forskning visar att det finns en utpräglad åldersdiskriminering på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen definierar också arbetslösa 55–64 år som en av fyra grupper med lägre konkurrensförmåga på arbetsmarknaden.

Källa: Arbetsförmedlingen

EU

EU-förhandlingarna om minimilöner fortsätter

Sista ordet är inte sagt och vad är innebörden av de begrepp som används i delar av texten. Vad betyder begreppen adekvat, rättvist och anständigt.

Källa: Europaportalen

Ministrar antar EU-agenda för ökad vuxenutbildning

EU:s utbildningsministrar har gett klartecken åt en ny agenda för vuxnas lärande fram till 2030, något som ska öka anställningsbarheten och minska arbetslösheten.

Medlemsländerna uppmanas genom förslaget att samarbeta mellan varandra och uppmuntra vuxnas lärande genom att göra kontinuerlig utbildning tillgänglig under hela arbetslivet.

Källa: Europaportalen

Produceras av:
Right Education logotyp