Ekonominyheter från Right Education AB
nr 11 | 2021
CORONA

Samlad information till företagare till följd av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset finns här samlat viktig information hos Verksamt till dig som är företagare. Sidorna uppdateras löpande.

Källa: Verksamt

Corona – information för företag, föreningar och offentliga aktörer

Samlad information från Skatteverket för dig som företagare, förening eller offentlig aktör med anledning av coronaviruset och covid-19.

Källa: Skatteverket

FÖRETAGANDE

Budgeten för 2022 antagen av riksdagen

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Det första beslutet om utgiftsramarna kommer att vara styrande när riksdagen i nästa steg beslutar om hur pengarna ska fördelas inom de 27 olika utgiftsområdena i budgeten.

Riksdagen sa ja till följande lagändringar:

 • Grundavdraget höjs för personer över 65 år.
 • Jobbskatteavdraget höjs för låg- och medelinkomsttagare.
 • Avdragsrätten för gåvor utökas.
 • Reglerna för tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort förenklas.
 • Reklamskatten avskaffas.
 • Beskattningen av personaloptioner blir förmånligare i vissa fall.
 • Skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning förstärks.
 • En cykelförmån införs.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2022.

Källa: Riksdagen

Samlad information inför årsskiftet 2021 – 2022

 • Inkomstgränser och skatteuttag
 • Om du är äldre och har inkomst av enskild firma eller handelsbolag
 • Hur du planerar för lön och utdelning i fåmansaktiebolag

Källa: Right Education

Bolagsverket höjer ett antal avgifter från 1 december

Bolagsverket ändrar ett antal registreringsavgifter, exempelvis ändring av företrädare.

 • Ändra företagsnamn på ett aktiebolag – avgiften höjs med 100 kronor.
 • Anmäla fusions- och delningsplan för aktiebolag – avgiften höjs med 100 kronor.
 • Ansöka om dispens från bosättningskravet för aktiebolag – avgiften höjs med 500 kronor.
 • Ändra revisor eller företrädare, exempelvis styrelseledamot eller bolagsman, via e-tjänst – avgiften höjs med 100 kronor.  
 • Kallelse på okända borgenärer – avgiften höjs med 375 kronor.
 • Nyregistrering av bland annat enskild näringsidkare och handelsbolag – avgiften höjs med 100 kronor.  
 • Ändra företagsnamn på bland annat enskild näringsidkare och handelsbolag – avgiften höjs med 100 kronor. 
 • Nyregistrering av utländsk filial i Sverige – avgiften höjs med 500 kronor. 
 • Ansökan om administrativ hävning av ett företagsnamn – avgiften höjs med 450 kronor.

De nya avgifterna börjar gälla den 1 december 2021.

Källa: Bolagsverket

Rapportera misstänkt penningtvätt

En ny vägledning ska öka kunskapen hos företagare om penningtvätt och finansiering av terrorism och öka rapporteringen till Finanspolisen.

Vägledningen vänder sig främst till de som driver en verksamhet som omfattas av penningtvättslagen och som står under länsstyrelsens tillsyn. Det gäller bland annat de som driver verksamhet inom bokföring eller redovisning.

Källa: Finansinspektionen

SKATTER

Har du planer på att starta eller ombilda verksamhet

Här hittar du information om att:

 • Ombilda enskild firma till aktiebolag
 • Att starta ett nytt aktiebolag

Källa: Right Education

EU-kommissionen godkänner riskskatten för kreditinstitut

Den nya skatten ska betalas av svenska och utländska kreditinstitut som har skulder över 150 miljarder kronor. Riskskatten föreslås uppgå till 0,05 procent av skulderna från 2022 och 0,06 procent av skulderna från 2023. Enligt förslaget ska skatten träda i kraft den 1 januari 2022.

Sveriges statsstödsanmälan om att införa en ny riskskatt för större banker och andra kreditinstitut har godkänts av EU-kommissionen.

Källa: Regeringen

Nya regler för klimatbonusen senareläggs

I budgetpropositionen för 2022 aviserade regeringen ändringar gällande bonusen i det så kallade bonus-malus-systemet. Då utformningen av systemet nu diskuteras med EU-kommissionen kommer ändringarna att träda i kraft först senare under 2022, istället för den 1 januari 2022 som tidigare angetts.

Källa: Regeringen

PRIVATEKONOMI

Håll koll på RUT och ROT inför årsskiftet

Rot-avdraget och rut-avdraget räknas ihop och är högst 75 000 kronor per person och år. Rot-avdraget får dock högst vara 50 000 kronor per år.

Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gör, till exempel skattereduktion för grön teknik.

Arbetskostnaderna ska vara betalda under det år som man önskar skattereduktion. Det innebär att man måste ha tillräckligt stor skattekostnad under året så att det täcker skattereduktionen.

Källa: Skatteverket

Sänkt drivmedelsskatt efter utspel från oppositionen

Riksdagen riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den ska återkomma med ett förslag om att sänka skatten på bensin och diesel så att priset vid tankning sänks med 50 öre per liter från och med den 1 maj 2022.

Källa: Riksdagen

Skattelättnad för arbetsresor - förslag

I en promemoria föreslås ett nytt och enklare system för skattelättnad för arbetsresor. Förslaget förväntas omfatta fler personer.

En regionalt differentierad skattereduktion som är avståndsbaserad och färdmedelsneutral föreslås ersätta den nuvarande kostnadsbaserade avdragsrätten för resor mellan bostad och arbetsplats.

Att skattereduktionen är avståndsbaserad och färdmedelsneutral innebär att skattelättnaden utgår från avståndet mellan bostad och arbetsplats i stället för kostnaden för resan däremellan samt att skattelättnaden blir oberoende av vilket färdmedel som faktiskt har använts för arbetsresan.

Förslaget är nu ute på remiss och svaren ska lämnas senast den 21 januari 2022.

Källa: Regeringen

DOMAR / LAGAR

Den tillfälliga stämmolagen förlängs inte

Lagen om undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, som infördes med anledning av pandemin, upphör att gälla vid årsskiftet och kommer inte att förlängas.

Källa: Bolagsverket

En ny riksbankslag - förslag

Riksbanken ska fokusera mera på räntevapnet och mindre på köp av olika sorters obligationer så som bostads-, företags- eller kommunobligationer i sin penningpolitik.

Källa: Regeringen

REDOVISNING

Ändringar i K-regelverken – datum för undertecknande m.m.

BFN beslutade den 12 november 2021 om ändringar i de allmänna råden (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning, (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Källa: Bokföringsnämnden (BFN)

Ändringar i K3 Årsredovisning och koncernredovisning

BFN beslutade den 19 oktober 2021 om ändringar i allmänna rådet (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning och tillhörande vägledning, K3.

Källa: Bokföringsnämnden (BFN)

ARBETSMARKNAD

Var finns jobben? En framtidsspaning

Arbetsförmedlingen har under en längre tid regelbundet publicerat prognosrapporten ”Var finns jobben”.

Rapporten Yrkesprognoser – en utblick över åren 2022 och 2026 beskriver konkurrenssituationen inom 15 olika yrkesområden samt några utmaningar inom området kompetensförsörjning.

Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetskraftsbrist det största hotet enligt ministerrådet

När EU-ländernas industriministrar möttes i Bryssel pekade många ministrar ut arbetskrafts- och kompetensbrist som ett av de största hoten mot återhämtningen efter coronakrisen.

Det utgör också ett potentiellt hinder för den gröna omställningen menade några.

De skandinaviska ministrarna, tillsammans med den spanska, betonade vikten av att EU fortsätter att vara öppen för internationell handel, uppger fackliga Brysselkontorets nyhetsbrev.

Källa: Europaportalen

EU

Lagstadgade lägstalöner i EU

Sverige förlorade på torsdagen en strid om lägstalönerna. EU-parlamentet anser att EU ska bestämma dem, inte fack och arbetsgivare.

Knappt 200 av närmare 700 Europaparlamentariker stödde det svensk-danska kravet att få upp minimilönsfrågan till en sista behandling innan frågan går vidare. Besvikelsen var stor bland de svenska ledamöterna som var helt eniga.

Vad begreppet ”tillräckliga minimilöner” innebär i siffror är dock osäkert i dagsläget.

Källa: Europaportalen

Läsvärt ...

JO riktar allvarlig kritik mot Tillväxtverket

Tillväxtverket får allvarlig kritik för att ha dröjt för länge med att lämna överklaganden vidare till förvaltningsrätten. Myndigheten får också kritik för långsam handläggning av ärenden om stöd vid korttidsarbete.

– Det ska finnas välfungerade rutiner så att överklaganden alltid hanteras med den skyndsamhet som krävs. Detta är en grundläggande förutsättning för att en klagande ska kunna få sitt överklagande prövat inom rimlig tid. De aktuella klagomålen tyder på att sådana rutiner saknats. Det som nu skett är fullkomligt oacceptabelt, säger chefsJO Erik Nymansson.

Källa: JO

Funderar du på att skaffa solceller?

Här informerar länsstyrelsen om regelverket för stöd.

Källa: Länsstyrelsen

Produceras av:
Right Education logotyp