Ekonominyheter från Right Education AB
nr 10 | 2021
CORONA

Samlad information till företagare till följd av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset finns här samlat viktig information hos Verksamt till dig som är företagare. Sidorna uppdateras löpande.

Källa: Verksamt

Corona – information för företag, föreningar och offentliga aktörer

Samlad information från Skatteverket för dig som företagare, förening eller offentlig aktör med anledning av coronaviruset och covid-19.

Källa: Skatteverket

FÖRETAGANDE

Inkomstgränser och skatteuttag 2021

Beskattning av fysiska personers inkomster från tjänst eller näringsverksamhet (enskild firma bland annat) sker enligt en progressiv skala. Upp till en årsinkomst på 537 200 kr så beskattas man enbart med kommunalskatt. Kommunalskatten varierar beroende på var i landet man är folkbokförd. Den genomsnittliga kommunalskatten är cirka 32 %.

På belopp över 537 200 kr betalar man också statlig skatt på 20 %.
Rätten till pension är kopplad till den inkomst man har och maximal pensionsrätt har man tjänat in om man har en inkomst på 550 374 kr. Löner över detta belopp ger ingen ytterligare pensionsrätt.

Det kan vara hög tid att planera inför årsskiftet när det gäller löner, utdelning i fåmansbolag och pensionsavsättningar. Tala med din redovisningskonsult eller revisor redan nu.

Reglerna gäller kalenderår så i januari är det för sent att göra något åt 2021.

Fortfarande en skattefri förmån under 2021 till anställda

Parkering
Den tillfälliga skattefrihet för förmån av fri parkering som gällde från 1 april – 31 december 2020 på grund av Covid-19 förlängs och gäller för hela 2021. Det innebär att du som anställd får parkera gratis eller till subventionerat pris vid din arbetsplats utan att förmånsbeskattas för det.

Gåva
Under perioden 1 januari – 31 december 2021 gäller en tillfällig skattefrihet för gåvor som innebär att du inte förmånsbeskattas för gåvor från din arbetsgivare så länge gåvornas värde sammantaget inte överstiger 2 000 kr och att de inte lämnas i pengar.

Källa: Skatteverket

Dom i HFD om avdragsrätt för moms i hästverksamhet

Högsta förvaltningsdomstolen HFD har bedömt vilken betydelse en registrering till mervärdesskatt har för rätten till avdrag för ingående mervärdesskatt.

Ett bolag hade anmält till Skatteverket att det avsåg att bedriva hästverksamhet av ett visst slag. Skatteverket bedömde att verksamheten var en ekonomisk verksamhet som medförde skattskyldighet och registrerade bolaget till mervärdesskatt.

Skatteverket beslutade senare att neka bolaget avdrag för ingående mervärdesskatt.

HFD konstaterar i sin dom att Skatteverket vid tidpunkten för registreringsbeslutet hade ansett att bolaget var skattskyldigt och bedrev ekonomisk verksamhet. HFD fann vidare att avdrag inte heller kunde vägras med hänvisning till en allmänt hållen invändning från SKV om att all ingående skatt i verksamheten avsett förvärv för privat bruk.

Källa: Högsta förvaltningsdomstolen

SKATTER

Tillfälligt minskad skatt för arbetsinkomster för år 2021 och 2022

Det är en tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för åren 2021 och 2022. Tanken är att kompensera dem som har låga till medelhöga arbetsinkomster för ökade arbetskostnader som kan uppstå på grund av coronapandemin.

De nya reglerna börjar gälla den 1 december 2021. Reglerna ska användas första gången för det beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020. De ska sluta gälla den 31 december 2022.

Källa: Riksdagen

Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021

Riksdagen har beslutat om en ny, tillfällig lag om skattereduktion för investeringar i inventarier som görs under år 2021.

Coronapandemin har lett till att investeringstakten hos företagen minskat, enligt regeringen. Denna lag hjälper till att tidigarelägga och öka investeringar i maskiner och andra inventarier och på så sätt bidra till en återhämtning av ekonomin.

Skatteavdraget får göras av fysiska och juridiska personer som redovisar inkomst av näringsverksamhet och som investerar i sin verksamhet genom att köpa inventarier under år 2021. Skattereduktionen blir 3,9 procent av anskaffningsvärdet för inventarierna.

Den nya lagen gäller från den 1 januari 2022 till och med år 2024.

Källa: Riksdagen

Skattefri motion och friskvård

Både motion och annan friskvård kan omfattas av skattefriheten. Gemensamt för båda är att förmånerna ska vara av mindre värde och enklare slag.

Bedömningen av vilka aktiviteter som omfattas av skattefriheten beror på vad som anses vara mindre värde och enklare slag. Detta skiljer sig åt beroende på om det som utges är en naturaförmån eller ett friskvårdsbidrag och aktiviteterna som omfattas är därmed beroende av i vilken form förmånen utges.

Skatteverket SKV har i ett ställningstagande sammanfattat vilka former av motionsaktiviteter som kan ersättas med friskvårdsbidrag. SKV har också i sin rättsliga vägledning förtydligat att kostnader för att utbilda sig till att bli t.ex. personlig tränare eller instruktör ses normalt inte som skattefri friskvård utan som utbildning.

Källa: Skatteverket

Omvänd skattskyldighet vid inköp av byggtjänster – stat och kommun

Skatteverket har lämnat två ställningstaganden där man ändrar sin tidigare syn avseende moms när staten eller en kommun köper byggtjänster.

I mervärdesskattelagen finns det bestämmelser om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. De innebär att vissa köpare blir skyldiga att redovisa utgående skatt vid inköp av särskilt uppräknade tjänster. I dessa fall, när köparen är skattskyldig, ska säljaren inte fakturera och redovisa någon utgående skatt på sitt tillhandahållande.

Den som i någon utsträckning bedriver en ekonomisk verksamhet självständigt är en beskattningsbar person. Enligt Skatteverkets uppfattning bedriver staten och kommunerna ekonomisk verksamhet i någon omfattning och är därför en beskattningsbar person.

Källa: Skatteverket – om staten som köpare

Källa: Skatteverket – om kommunen som köpare

Skattebefrielse enligt sexmånaders- och ettårsregeln

En obegränsat skattskyldig person beskattas inte för inkomst från arbete utomlands om förutsättningarna enligt sexmånaders- eller ettårsregeln är uppfyllda.

Inkomst från arbete utomlands kan även vara undantagen från beskattning på grund av skatteavtal eller annan internationell överenskommelse.

Skatteverket har gjort förtydliganden i sitt ställningstagande.

Källa: Skatteverket

Uppdatering av begreppet beskattningsbar person och registrering

Skatteverket har uppdaterat den rättsliga vägledningen med anledning av ett nytt rättsfall. Fråga gäller i vilken omfattning registrering för mervärdesskatt kan ha betydelse för att betraktas som beskattningsbar person.

Källa: Skatteverket

PRIVATEKONOMI

BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022 pausad

Riksdagen har beslutat att pausa den BNP-relaterade justeringen av skatten på bland annat bensin och diesel för år 2022. Den uteblivna uppräkningen av skatten motverkar att priset på bensin och diesel höjs på grund av reduktionsplikten, det vill säga kravet på drivmedelsleverantörer att blanda i biodrivmedel i bensin och diesel för att minska växthusgasutsläppen.

Lagändringen gäller från och med den 1 november 2021 till och med den 31 oktober 2022.

Källa: Riksdagen

DOMAR / LAGAR

En ytterligare förlängning av anståndstiden för att möjliggöra avbetalning av tillfälliga anstånd

I lagrådsremissen föreslås vissa ändringar i lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall.
Det föreslås bl.a. att Skatteverket efter ansökan får förlänga anståndstiden med ytterligare som längst 15 månader efter att den tidigare maximala anståndstiden har upphört. En sådan förlängning förutsätter dock bl.a. att Skatteverket samtidigt beviljar en avbetalningsplan.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 7 mars 2022.

Källa: Regeringen
REDOVISNING

Bildat bolag– så redovisas inbetalt aktiekapital i förvaltningsberättelsen

Det inbetalda och registrerade aktiekapitalet redovisas som Belopp vid årets ingång i specifikationen av förändringar i eget kapital i årsredovisningens förvaltningsberättelse.

Bokföringsskyldigheten för ett aktiebolag inträder när bolaget registreras hos Bolagsverket. När bokföringsskyldigheten inträder ska bolaget upprätta en öppningsbalansräkning. I öppningsbalansräkningen tar bolaget upp tillgångar, skulder och eget kapital som finns vid bokföringsskyldighetens inträde.

Eftersom aktiekapitalet betalas in innan registreringen ingår det i öppningsbalansräkningen. Det redovisas därmed som Belopp vid årets ingång i specifikationen av förändringar i eget kapital.

Källa: Bokföringsnämnden

Ändrade rutiner för beslut per capsulam – beslut utanför ordinarie styrelsemöte eller bolagsstämma

Bolagsverkets praxis har tidigare varit att beslut som fattats per capsulam ska undertecknas med datum vid varje underskrift och att det är det senaste datumet som vi anser vara datum för beslutet. Det har nu ändrats.

Bolagsverket redogör för vad som gäller. Beslutet blir giltigt när samtliga, styrelseledamöter eller aktieägare, har skrivit under protokollet.

Källa: Bolagsverket

ARBETSMARKNAD

Ny lag stärker visselblåsares ställning

Riksdagen har antagit regeringens förslag om en helt ny visselblåsarlag. Den nya lagen ger skydd för personer som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatser, så kallade visselblåsare. Bland annat kommer fler personer att omfattas av skyddet för visselblåsare.

Verksamheter med minst 50 arbetstagare blir skyldiga att införa särskilda rapporteringskanaler.

De nya reglerna börjar gälla den 17 december 2021.

Källa: Riksdagen

De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet

Regeringen har tillsatt en utredning för att utvärdera de regionala skyddsombudens verksamhet. Syftet med översynen är att ge regeringen beslutsunderlag för eventuella reformer på området.

Källa: Regeringen

EU

Svenska EU-parlamentariker har mindre politiskt inflytande enligt ny ranking

De flesta medlemsländers EU-parlamentariker har större politiskt inflytande än de 21 svenska ledamöterna, enligt en ny ranking. På topplistan över mest inflytelserika EU-parlamentariker hamnar en svensk först på plats 63.

Källa: Europaportalen

Läsvärt ...

Fortsatta prisökningar i producent- och importled

Producentprisindex steg med 1,5 procent från augusti till september. På exportmarknaden steg priserna med 0,6 procent och på hemmamarknaden med 2,2 procent. Priserna steg även på importmarknaden, med 2,5 procent. Årstakten för Producentprisindex var 17,2 procent i september (15,8 procent i augusti).

Källa: SCB

Molntjänster utgjorde 24 procent av företagens utgifter för it-tjänster under 2020

Det framgår av en undersökning gjord av SCB.

En it-tjänst innebär att företagen köper tjänsten att ha en fungerande dator. Detta inkluderar t.ex. service, underhåll, molntjänster med mera och köpet sker antingen från en intern leverantör dvs. inom företagets koncern eller från en extern leverantör dvs utanför den egna koncernen.

Årets undersökning visar att företagens utgifter för it-tjänster var drygt 80 miljarder kronor vilket är en ökning med 6,3 miljarder kronor, eller 9 procent jämfört med 2019, i löpande priser.

Källa: SCB

Produceras av:
Right Education logotyp