Ekonominyheter från Right Education AB
nr 9 | 2021
CORONA

Tillfälliga regler om statligt stöd vid korttidsarbete upphör

De tillfälliga reglerna för korttidsarbete tillämpas till och med den 30 september 2021.

Kraven på läkarintyg i sjuklönelagen

De normala reglerna om läkarintyg i sjuklönelagen gäller alltså från och med den 1 oktober 2021.

Ersättning för karensavdrag

Reglerna om så kallad karensavdragsersättningen avskaffas. Detta innebär att denna ersättning ges till och med den 30 september 2021.

Ersättning för sjuklönekostnader

Ersättning för onormalt höga sjuklönekostnader upphör vid utgången av september månad 2021. Alltså gäller därefter sjuklönelagens vanliga regler för ersättning för vissa sjuklönekostnader.

Samlad information till företagare till följd av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset finns här samlat viktig information hos Verksamt till dig som är företagare. Sidorna uppdateras löpande.

Källa: Verksamt

Corona – information för företag, föreningar och offentliga aktörer

Samlad information från Skatteverket för dig som företagare, förening eller offentlig aktör med anledning av coronaviruset och covid-19.

Källa: Skatteverket

FÖRETAGANDE

Omprövning av jämförelsemånad

De företag som fått ett slutligt, lagakraftvunnet beslut kan från och med oktober begära att få sitt ärende omprövat när det gäller jämförelsemånad. När ett företag skickar in en begäran om omprövning prövar Tillväxtverket om kraven för att ändra jämförelsemånad är uppfyllda.

Möjligheten att begära omprövning öppnar 13 oktober och handläggning beräknas starta vid årsskiftet 2021/2022.

Källa: Tillväxtverket

Uppåt i restaurangbranschen

Sveriges hotell och restauranger ökade sin omsättning med 23 procent i somras jämfört med samma period förra året, visar ny statistik. I juli var omsättningen till och med högre än i juli 2019.

Hotell- och restaurangnäringarna drabbades hårt av pandemin förra året, men en vändning skedde i sommar. Under 2020 minskade den totala omsättningen med 26 procent jämfört med 2019. Särskilt hårt drabbades hotellen, vars omsättning minskade med 45 procent. Men sommaren 2021 har inneburit ett uppsving för hotell och restauranger.

I juli var den totala omsättningen 6 procent högre än juli 2019.

Källa: SCB

Utrikeshandeln – på väg tillbaka

Sveriges handel med andra länder drabbades förra året hårt av coronapandemin. Men nu blåser andra vindar. Sveriges export av varor och tjänster ökade med 9 procent under första halvåret i år jämfört med motsvarande period 2020. Importen ökade med 7 procent. Den stora ökningen drevs framför allt av varuhandeln under andra kvartalet.

Tjänstehandeln är starkt kopplad till resor och transporter och eftersom turismen fortsatt ligger på låga nivåer så drar den ner tjänstehandeln. Tjänsteresorna har inte heller kommit igång.

Källa: Kommerskollegium

Rätten till evenemangsstöd – förtydligande från SKV

För att ha rätt till stöd måste arrangören uppfylla vissa förutsättningar. Dessutom ska evenemanget genom föreskrift ha begränsats för att förhindra covid-19.

Skatteverket har nu i ett förtydligande uttryckt att: Om ett evenemang arrangeras av två eller flera arrangörer gemensamt kan varje enskild arrangör omfattas av rätt till stöd om denne uppfyller förutsättningarna för stöd.

Källa: Skatteverket

Regler om personaloptioner utvidgas – förslag

I praktiken innebär de utvidgade reglerna att två gränser ska höjas vad gäller antalet anställda samt hur stor omsättning företaget får ha för att omfattas av reglerna:

  • Gränsen för antalet anställda höjs från 50 till 150, räknat som medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget.
  • Gränsen för nettoomsättning eller balansomslutning höjs från 80 till 280 miljoner kronor per år.

Dessutom ska styrelseledamöter och styrelsesuppleanter omfattas av reglerna.
Regeringen avser att under 2021 återkomma till riksdagen med förslaget. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Källa: Regeringen

Regeringen föreslår nya förenklade upphandlingsregler

I EN propositionen lämnar regeringen förslag som ska förenkla den offentliga upphandlingen. Förslagen gäller för upphandlingar på det så kallade icke-direktivstyrda området, det vill säga för upphandlingar som vi i Sverige själva kan reglera eftersom de ligger under EU:s tröskelvärden.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2022.

Källa: Upphandlingsmyndigheten och regeringen

SKATTER

Förlängning av anståndstiden med inbetalning av skatt – förslag

Det föreslås i en promemoria att Skatteverket efter ansökan får förlänga anståndstiden med ytterligare som längst 15 månader efter att den tidigare maximala anståndstiden har upphört.

En sådan förlängning förutsätter dock bl.a. att Skatteverket samtidigt beviljar en avbetalningsplan, enligt vilken anståndsbeloppet ska vara avbetalat senast den förfallodag som infaller närmast efter det att denna ytterligare förlängda anståndstid upphör.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 7 mars 2022.

Källa: Regeringen

Listan över friskvårdsbidrag tas bort

Exempellistan över godkända friskvårdsaktiviteter som Skatteverket hittills publicerat kommer att tas bort vid årsskiftet. Det beror på att listan går att uppfatta som en komplett lista över godkända aktiviteter, vilket den inte är. Precis som tidigare är det innehållet som avgör om en aktivitet skattefritt kan bekostas med friskvårdsbidrag.

Det finns ett antal förutsättningar som ska vara uppfyllda för att ett friskvårdsbidrag ska vara skattefritt för mottagaren. Det ska bland annat erbjudas samtliga anställda och det ska handla om enklare aktiviteter med inslag av motion. Läs mera om reglerna för friskvårdsbidrag via länken.

Källa: Skatteverket

Reklamskatten avskaffas helt från 1 januari 2022

Från och med nästa år vill regeringen avskaffa reklamskatten. Skatten betalas i dag av många idrottsföreningar som upplåter annonsplatser på exempelvis matchställ. Regeringen avser att avisera förslaget i budgetpropositionen för 2022. Det bedöms minska administrationen för omkring 1 600 idrottsföreningar.

Källa: Regeringen

Omsättningsgränsen för befrielse från mervärdesskatt höjs från 30 000 kr till 80 000 kr

Förändringen innebär att fler små företag undantas från att ta in och redovisa moms. Förslaget medför också att Skatteverket inte behöver administrera deklarationer och betalningar för de företag som befrias från mervärdesskatt.

Källa: Regeringen

Moms på cykelreparation sänks

Moms på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne sänks till 6 % (nu 12 %) från den 1 juli 2022.

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen att momsen på vissa reparationstjänster sänks från 12 till 6 procent. Regeringen vill också införa möjligheten att hyra ut personliga tillgångar skattefritt upp till 20 000 kronor.

Källa: Regeringen

PRIVATEKONOMI

Förlängning av ersättning när skola eller förskola stänger

Regeringen avser att förlänga förordningen om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19 till utgången av januari 2022. Det innebär att en förälder kan få tillfällig föräldrapenning om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete för att vårda ett barn när till exempel en förskola eller skola är stängd i vissa situationer som är kopplade till sjukdomen covid-19.

Förlängningen omfattar även viss tillfällig föräldrapenning för föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn.

Källa: Regeringen

DOMAR / LAGAR

Budgetpropositionen för 2022

Den 20 september 2021 lämnade regeringen budgetpropositionen för 2022 till riksdagen. Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens budget för 2022 samt de övriga förslag och bedömningar som följer av riksdagsordningen och budgetlagen.
Här är några rubriker och reformområden där regeringen vill ha riksdagens bifall:

  • Klimatomställningen ska gå snabbare
  • Fler ska komma i arbete
  • Välfärden ska stärkas
  • Sverige ska vara ett tryggare land för alla

Nu är det upp till riksdagen att besluta. På grund av det parlamentariska läget kan dock inte regeringen vara helt säker på att få igenom sin budget.

Källa: Regeringen

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni–augusti 2022

Många av de branscher där unga arbetar har drabbats särskilt hårt under krisen. För att ytterligare stödja återhämtningen och stötta företag med många unga anställda kommer regeringen föreslå en förstärkning av den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för unga även nästa sommar.

Förstärkningen ska gälla under juni-augusti 2022.

Källa: Regeringen

Förslag till ändringar i 3:12-reglerna - lagrådsremiss

I lagrådsremissen föreslås att den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i inkomstskattelagen ska kompletteras.

Förslaget innebär att vid bedömningen av om ett visst företag utgör ett fåmansföretag ska en fysisk person som är delägare och verksam i betydande omfattning i företaget, och samtidigt har ett bestämmande inflytande i en stiftelse eller en annan juridisk person utan delägare som äger andelar i företaget, anses äga den juridiska personens andelar i det prövade företaget.

Det föreslås också att den s.k. utomståenderegeln kompletteras. Enligt förslaget ska ett företag inte anses ägt av utomstående till den del företaget direkt eller indirekt ägs av en stiftelse eller en annan juridisk person utan delägare och företagets verksamma delägare eller en sådan delägares närstående kan få del av medel eller förmåner från den juridiska personen i viss omfattning.

Källa: Regeringen

Förenklade regler om tjänsteställe och skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag

I lagrådsremissen föreslås att tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort i vissa fall ska jämställas med tjänsteresor när det gäller möjligheten att göra avdrag för ökade levnadskostnader.

Förslaget innebär att avdrag för ökade utgifter vid tillfällig anställning eller uppdrag på annan ort ska göras på samma sätt som för tjänsteresa om anställningen eller uppdraget är avsett att pågå i högst en månad och avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är längre än 50 kilometer.

Källa: Regeringen

REDOVISNING

Rättelse av fel efter byte från K2 till K3

Kan man, vid övergång till K3 från K2, tillgodoräkna tidigare felaktigt aktiverade nedlagda kostnader för egenupparbetade immateriella tillgångar som strider mot K2 reglerna? Frågan har ställts till Bokföringsnämnden BFN.

BFN besvarar frågan genom att redogöra för hur fel enligt K2 generellt hanteras efter övergång till K3.

Sammanfattningsvis har BFN lämnat följande svar:
Rättelse av fel efter byte från K2 till K3 görs enligt reglerna om rättelse i kapitel 10 i K3.
Frågan om det föreligger fel i redovisningen ett visst räkenskapsår bedöms enligt de redovisningsregler som tillämpades det räkenskapsåret som det eventuella felet gjordes.

Efter byte från K2 till K3 innebär det ovanstående att fel ett räkenskapsår då K2 tillämpades hanteras enligt reglerna om rättelse av fel i kapitel 10 i K3, men bedömningen om det föreligger ett fel görs utifrån tillämpliga regler i K2.

Källa: BFN

ARBETSMARKNAD

Brist på arbetskraft nytt hot mot tillväxten - analys

Efter halvledarbristen väntas arbetskraftsbrist bli ett nytt hot mot tillväxten i euroområdet. Och det kan bli betydligt svårare att lösa, enligt analytiker.

Källa: Tidningen näringslivet

Så hotar magkänslan mångfalden

Mångfald ökar företagets innovationstakt och bidrar till högre tillväxt. Trots detta väljer många chefer att rekrytera på magkänslan, en metod som enligt en ny undersökning hämmar mångfalden. En artikel från Teknikföretagen visar att 75 procent av chefer och vd:ar anser att magkänslan är viktig eller mycket viktig vid anställning. Men är det en bra metod ur ett utvecklingsperspektiv?

Källa: Teknikföretagen

Här är vaccinreglerna som gäller när vi är tillbaka på kontoret

Arbetsgivarna kommer inte kunna beordra sina anställda att vaccinera sig. Men det kan komma krav på det vid rekrytering i privat sektor, säger Akavias chefsjurist Karin Lundin. I artikeln ges ett antal praktiska tips.

Källa: Akavia

8,5 procent arbetslösa enligt SCB

I augusti 2021 uppgick antalet sysselsatta till 5 124 000, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa var 479 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,5 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 130,4 miljoner per vecka.

Säsongrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen i augusti uppgick till 5 074 000 personer, en ökning jämfört med tidigare månader 2021. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,9 procent, vilket är en minskning jämfört med tidigare månader 2021.

Källa: SCB

EU

Svenska forskare kritiska till reglering av svenskt skogsbruk

EU-kommissionen vill reglera skogsbruket för att fler träd ska lämnas kvar i skogen. I länkad artikel talat tre forskare som är mycket kritiska till förslaget. Flera av förslagen i EU-kommissionens nya klimatpaket har väckt stor debatt. Detta är ett av dessa inlägg i debatten.

Ett av de förslag som kommissionen presenterat är en revidering av LULUCF-förordningen (Land Use, Land Use Change and Forestry), det regelverk som styr utsläpp och upptag av koldioxidkopplade till skog och mark.

Källa: Skogsindustrierna

Läsvärt ...

Hur kommer framtidens arbetsliv att bli?

Hur kommer framtidens arbetsliv att se ut? Tjänsteföretagen har gått igenom en utmanande tid, med många lärdomar. En av dem är att arbeta på distans – en erfarenhet som vi med all säkert kommer att ta med oss när vi öppnar upp arbetsplatserna igen.

Det talas mycket om att hybridkontoret blir standard. Oavsett så behöver vi som arbetsgivare planera för framtiden.

I ett antal artiklar delar Almega med sig av sina och andras tankar kring morgondagens arbetsplats.

Källa: Almega

Cityindex 2021 beskriver stadskärnans utveckling

Cityindex kartlägger och jämför den kommersiella utvecklingen i Sveriges 107 stadskärnor. 2020 var ett tufft år för alla branscher och den totala omsättningen av de kartlagda verksamheterna minskade med 17 procent jämfört med 2019.

Stadskärnans storlek har betydelse. Storstäderna stod för över 70 procent av tappet och en förklaring till detta är deras större utbud av hotell, restaurang och besöksnäring samt kontorsarbetsplatser.

Detta visar årets Cityindex, ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research. Intressant läsning för dig som på något sätt ät beroende av hur staden utvecklas.

Källa: Fastighetsägarna och HUI

Produceras av:
Right Education logotyp