Ekonominyheter från Right Education AB
nr 8 | 2021
CORONA

Samlad information till företagare till följd av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset finns här samlat viktig information hos Verksamt till dig som är företagare. Sidorna uppdateras löpande.

Källa: Verksamt

Corona – information för företag, föreningar och offentliga aktörer

Samlad information från Skatteverket för dig som företagare, förening eller offentlig aktör med anledning av coronaviruset och covid-19.

Källa: Skatteverket

FÖRETAGANDE

Vart fjärde företag får återkrav på coronastöd

Av nära 100 000 utbetalningar av korttidsstöd har mer än vart fjärde företag fått återkrav. Den främsta anledningen är efterhandsjusteringar men slarv och fusk är inte ovanligt. Tillväxtverket har gjort 170 brottsanmälningar.

Under 2020 betalades drygt 32 miljarder kronor ut i stöd till företag som permitterat personal. Hittills under 2021 har över 4 miljarder beviljats, vilket gör korttidsarbete till det i särklass största företagsstödet under coronakrisen.

Källa: Dagens PS

Tjänstepriserna fortsatt uppåt andra kvartalet 2021

Tjänsteprisindex steg med 0,9 procent från första kvartalet 2021 till andra kvartalet 2021. Sedan det andra kvartalet 2020 har tjänstepriserna stigit med 1,9 procent. Motsvarande årstakt föregående kvartal var 0,8 procent.

Källa: SCB

Ökad produktion inom näringslivet i juni 2021

Produktionsvärdeindex för det totala näringslivet ökade med 0,8 procent i juni 2021 jämfört med maj 2021 i säsongsrensade tal. Jämfört med juni 2020 ökade produktionen med 10,6 procent i kalenderkorrigerade tal.

Källa: SCB

SKATTER

Nya regler vid gränsöverskridande handel mellan företag och privatpersoner

Från och med den 1 juli 2021 införs nya momsregler, som bland annat påverkar den gränsöverskridande e-handeln mellan företag och icke beskattningsbara personer. Syftet med ändringarna är att förenkla momsredovisningen för de företag som bedriver gränsöverskridande e-handel.

Källa: Skatteverket

SRN om förmedling av direktsända kulturella och idrottsliga evenemang

Bolagets syfte är att via digitala plattformar tillhandahålla kunder direktsända evenemang via en så kallad Pay-per-view lösning. Man vill veta vilket omsättningsland och vilken skattesats som ska tillämpas.

Enligt Skatterättsnämnden förmedlar bolaget evenemangen i annans namn för annans räkning. Det innebär att 5 kap. 5 § momslagen blir tillämplig om kunden är en beskattningsbar person och 5 kap. 7 § om kunden inte är en beskattningsbar person.

Källa: Skatterättsnämnden SRN

Social omsorg och mervärdesskatt – uppdaterat ställningstagande från SKV

Här handlar det om vad som är tjänster av social karaktär och vilka aktörer som kan tillhandahålla dessa tjänster för att det ska vara fråga om social omsorg som är undantagen från mervärdesskatt. Berörs du av detta så finns hela ställningstagandet via länken nedan.

Källa: Skatteverket

Grönt ljus för globalt skatteavtal

USA:s finansminister Janet Yellen, säger att en global bolagsskatt kommer att gynna samtliga länder och öka de totala skatteintäkterna.

– Världen är redo att sätta stopp för den globala kapplöpningen mot botten när det gäller bolagsskatter, och det finns en bred samsyn om hur det ska göras. Med en global minimiskatt på minst 15 procent, säger hon.

Källa: Tidningen Näringslivet

Inget momsavdrag när en anställd köper skrivbord för hemarbete

Skatterättsnämnden menar att det i det aktuella fallet, se vidare detaljer i förhandsbeskedet (länk), så är det den anställde som förvärvar inventariet. Dock är en skiljaktig. Förhandsbeskedet är överklagat.

Källa: Skatterättsnämnden SRN

Fossiloberoende jordbruk – ny utredning

Syftet med utredningen är att ta fram förslag som bidrar till både målet om en konkurrenskraftig livsmedelskedja och klimatmålen och som förbättrar drivmedels- och livsmedelsberedskapen.

Bland utredningens förslag finns också skatteförslag. Ett jordbruksavdrag föreslås införas. Det ska baseras på företagens intäkter och ska omfatta företag inom jord-, skogs- och vattenbruk. Återbetalning av dieselskatt ska också på sikt fasas ut. Det ska ske stegvis till 2030. Dock ännu bara utredningsförslag alltså.

Källa: Regeringen

PRIVATEKONOMI

Högre garantipension och lägre skatt när prisbasbeloppet höjs

Nu står det klart att det så kallade prisbasbeloppet, som bestämmer nivån på vissa bidrag och skatter, höjs med 700 kronor nästa år, till 48 300 kronor. 

Bland annat innebär det att

  • garantipensionen höjs med 130 kronor,
  • studiemedlen med 160 kronor och
  • den högsta nivån i föräldrapenningen med knappt 450 kronor per månad nästa år.

Prisbasbeloppen påverkar dessutom inkomstskatten. Ett högre prisbasbelopp innebär högre grundavdrag och jobbskatteavdrag, vilket får till följd att inkomstskatten blir något lägre.
Brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs till 554 900 kronor (46 200 kronor per månad jämfört med knappt 44 800 kronor 2021).

En längre genomgång av effekterna av höjt prisbasbelopp hittar du via länken nedan.

Källa: Swedbank

Hushållens lån ökade kraftigt

Hushållens finansiella sparande uppgick under det andra kvartalet 2021 till 148 miljarder kronor. Det var främst det höga sparandet på bankkonton men även stora nettoköp av aktier och fonder som bidrog till det höga sparandet. Samtidigt lånade hushållen mer än tidigare.

Källa: SCB

DOMAR / LAGAR

Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2021

En sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring halvårsskiftet 2021.

Källa: Regeringen
Källa: Skatteverket – lagar som påverkar skatteområdet

Förlängning av covid-19-lagen och serveringslagen

Regeringen föreslår i en proposition att lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängs med fyra månader, från och med 1 oktober 2021 till och med 31 januari 2022.

Källa: Regeringen

Bodelning men ändå dold äganderätt till fastighet

En man har genom ett bodelningsbeslut tillskiftats 66 procent av en fastighet. När fastigheten senare såldes ska han beskattas för sin del av kapitalvinsten. Han hävdar dock att han inte ska äga någon del i fastigheten då den detta skiftats med tidigare hustrun i en bodelningslikvid.

Kammarrätten i Stockholm är dock av annan uppfattning. Enligt domstolen har han haft en dold äganderätt.

Källa: Kammarrätten i Stockholm

Handel med bostadsrätter klassas som näringsverksamhet

Här handlar det om en person som under några år köpt och sålt bostadsrättslägenheter. Både Skatteverket och domstolarna anser att vinsten ska beskattats som inkomst av aktiv näringsverksamhet och att lägenheterna ska betraktas som lagertillgångar. Det rört sig alltså inte om försäljningar som ska beskattas i inkomstslaget kapital.

Men varför aktiv näringsverksamhet? Man resonerar som så att prisutvecklingen på lägenheterna sannolikt beror på det renoveringsarbete som personen har utfört. Det kan inte enbart bero på den generella prisutvecklingen på marknaden.

Källa: Kammarrätten i Stockholm

Övertagande av rättighet och skyldighet att jämka avdragen moms

Med anledning av två aktuella domar i Högsta Förvaltningsdomstolen, föranledda av EU-domstolens praxis, har ett ställningstagande från Skatteverket uppdaterats. Det gäller skyldigheten att jämka avdragen ingående moms som en tidigare ägare av fastighet gjort.

Källa: Skatteverket

REDOVISNING

Förslag om förenklingar och modernisering av bokföringslagen

Utredningen lämnar följande konkreta förslag till förenklingar av regelverk för mikroföretagande (1) avskaffande av hotelltillståndet, (2) avgränsade förenklingar gällande möjligheterna att ersätta eller ändra befintliga små byggnader i strandskyddade områden, (3) förenklingar i reglerna om kör- och vilotider. Utredningen föreslår också att flera andra identifierade regelförenklingar bör beredas eller utredas vidare.

På bokföringsområdet föreslås förändringar av reglerna om bevarande av räkenskapsinformation och anpassning till dagens digitala hantering. Man föreslår även förtydliganden av jävsreglerna vid så kallade kombiuppdrag. Via länken kan du hämta hela utredningen.

Källa: Regeringen

ARBETSMARKNAD

Antalet anställda ökar

Antal anställda ökade med 1,5 procent under andra kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt fanns det 4 852 085 anställda i riket. Näringslivet ökade med 1,5 procent till 3 300 113 anställda.

Källa: SCB

Stor kompetensbrist i Sverige – trots hög arbetslöshet

Tre av fyra svenska arbetsgivare upplever att det är svårt att hitta rätt kompetens trots historiskt hög arbetslöshet enligt en ny undersökning från ManpowerGroup.

På global nivå upplever 69 procent av arbetsgivarna att det är svårt att hitta rätt kompetens, vilket motsvarar den största kompetensbristen på 15 år. Bara 14 länder upplever en högre kompetensbrist än Sverige.

Källa: Tidningen Näringslivet

Utmätning av lön – ny möjlighet till anstånd

Löneutmätning är en speciell form av utmätning. Särskilda regler gäller vid utmätning av lön och andra ersättningar. Skatteverkets rättsliga vägledning har uppdaterats.

Kronofogden får bevilja anstånd under pågående löneutmätning om sökanden medger det eller om det finns särskilda skäl på grund av gäldenärens och dennes familjs personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt.

Källa: Skatteverket

Digitaliseringsprojekt stärker kompetensförsörjningen

För att underlätta byte av yrkesbana och livslångt lärande har åtta myndigheter fått uppdraget att skapa förutsättningar för olika digitala lösningar. Dessa ska både förbättra den enskildes förutsättningar på arbetsmarknaden och göra det lättare för arbetsgivare att hitta rätt kompetens.

Källa: Myndigheten för digital förvaltning

EU

Fortsatt mycket god EU-ekonomi - starkast tillväxt på 21 år

Ekonomin går fortsatt starkt i eurozonen, enligt IHS Markit månadsvisa inköpschefsindex, skriver TT/Sydsvenskan. Det samlade indexet för både tillverkningsindustrin och tjänstesektorn sjönk marginellt, från 60,2 i juli till 59,5 i augusti. Enligt IHS Markit pekar siffrorna för juli och augusti sammantaget på den starkaste tillväxten på 21 år.

Källa: Europaportalen

Rapport: Framsteg för arbetsmiljön i EU

Enligt en rapport som EU-kommissionen släppte i veckan om det europeiska arbetsmiljöpolitiska ramverket  2014-2020 fann studien "tydliga framsteg" i genomförandet av de sju strategiska målen. De viktigaste framstegen ska ha gjorts inom det första målet som syftar till att anpassa nationella arbetsmiljöregler till den europeiska ramen, rapporterar Fackliga Brysselkontorets nyhetsbrev.

Källa: Europaportalen

Amazon hit with record EU data privacy fine

Amazon.com Inc (AMZN.O) has been hit with a record $886.6 million (746 million euros) European Union fine for processing personal data in violation of the bloc's GDPR rules, as privacy regulators take a more aggressive position on enforcement.

The Luxembourg National Commission for Data Protection (CNPD) imposed the fine on Amazon in a July 16 decision.

Källa: Reuters

Läsvärt ...

Nu startar ett nytt läsår – Men hur pluggar man bättre

Vi har säkert användning av både inlärningsteknik och minnesteknik lite till mans, oavsett om vi pluggar eller inte. Varför inte lyssna på Björn Liljeqvist, internationell ordförande i IQ-föreningen Mensa och författare till en ny studiehandbok, när han förklarar hur och varför några lyckas bättre än andra med konsten att lära och komma ihåg.

Källa: YouTube

Produceras av:
Right Education logotyp