Ekonominyheter från Right Education AB
nr 6 | 2021
CORONA

Extra ändringsbudget: Förlängda ersättningar i sjukförsäkringen och stöd till företag, kultur och idrott på grund av corona (FiU52)

Regeringen har lagt fram en rad förslag till åtgärder med anledning av coronapademin.
Ett förslag innebär att det förstärkta stödet vid korttidsarbete förlängs med tre månader, till och med september 2021. Denna lagändring börjar gälla den 29 juni 2021.

Riksdagen anser att det är viktigt att ansökningar, avstämningar och utbetalningar för den nya stödperioden hanteras så effektivt som möjligt, så att företag inte behöver vänta längre än nödvändigt på stöd som de har rätt till.

Källa: Riksdagen

Samlad information till företagare till följd av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset finns här samlat viktig information hos Verksamt till dig som är företagare. Sidorna uppdateras löpande.

Källa: Verksamt

Corona – information för företag, föreningar och offentliga aktörer

Samlad information från Skatteverket för dig som företagare, förening eller offentlig aktör med anledning av coronaviruset och covid-19.

Källa: Skatteverket

FÖRETAGANDE

Skattefri sommargåva till personalen

Om arbetsgivaren ger sina anställda en gåva så är den som huvudregel skattepliktig. Under 2021 finns emellertid möjlighet att ge de anställda en skattefri gåva (coronarelaterat) upp till 2 000 kr. Gåvan får inte ges i form av pengar men presentkort fungerar alldeles utmärkt. Det kan vara en eller flera gåvor men skattefrihet gäller bara om gåvornas belopp sammantaget inte överstiger 2 000 kr per anställd.

Källa: Skatteverket

Könsfördelning i börsbolagsstyrelser

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har presenterat uppdaterad statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser. Undersökningen visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser fortsätter att öka marginellt. Mer information och underlag finns via länken nedan.

Källa: Bolagsstyrning

Personalliggare i verksamhetslokaler – vem är verksam och i vilken näringsverksamhet?

Verksamma personer ska löpande dokumenteras i personalliggare. Vid bedömningen av om en person är verksam eller inte ska hänsyn tas till i vilken utsträckning arbetsinsatsen bidrar till näringsverksamhetens bedrivande och är av betydelse för verksamhetens arbetskraftsbehov.

Är arbetsinsatsen obetydlig för verksamheten ska personen inte anses vara verksam.
Omfattas din verksamhet av reglerna om personalliggare så kan det vara bra att uppdatera sig på reglerna. Skatteverket har lämnat ett ställningstagande daterat 2021-06-02.

Källa: Skatteverket

Intyg vid dag 22 för vab och sjukpenning förlängs till 30 september 2021

Försäkringskassan har beslutat om att förlänga den tillfälliga hanteringen av intyg för vab och läkarintyg för sjukpenning till den 30 september 2021.

Källa: Försäkringskassan

Personuppgiftsincident - Mänskliga faktorn bakom flertalet

IMY, tidigare Datainspektionen, publicerar nu en rapport över de anmälningar om personuppgiftsincidenter som myndigheten tagit emot under 2020. Fel orsakade av den mänskliga faktorn dominerar och har orsakat mer än hälften av de anmälda incidenterna.

I dataskyddsförordningen, GDPR, finns en skyldighet för företag, myndigheter och andra organisationer att anmäla vissa personuppgiftsincidenter till IMY.

Källa: IMY rapport

SKATTER

Proposition om skattereduktion för investeringar

Regeringen har lämnat proposition om skattereduktion för investeringar i inventarier under 2021. Både fysiska och juridiska personer kan få skattereduktionen som kommer att räknas av från skatten för det beskattningsår som avslutas den 31 december 2022 eller, om beskattningsåret inte avslutas den 31 december 2022, det första beskattningsåret efter detta datum.

Skattereduktionen är 3,9 procent av utgifterna för materiella inventarier. Endast inventarier där utgifterna för anskaffningen dras av genom årliga värdeminskningsavdrag omfattas av reglerna, alltså inte korttidsinventarier.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. Den nya lagen föreslås upphöra att gälla vid utgången av år 2024.

Källa: Regeringen

Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år

I promemorian föreslås en särskild begränsningsregel som innebär att möjligheten att utnyttja tidigare års underskott efter en ägarförändring upphör om underskotten med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet till att ägarförändringen har skett.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 11 juni 2021 och tillämpas vid ägarförändringar som sker efter den 10 juni 2021.

Källa: Regeringen

Momsregler för avfall och skrot ändras

Vid handel med avfall och skrot av vissa metaller gäller omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt, moms. Det innebär att det är köparen som ska betala moms till staten och inte säljaren. Regeringen har föreslagit att reglerna ändras för hur man bestämmer vilket avfall och skrot som ska omfattas av omvänd skattskyldighet för moms.

Kopplingen till varukoder, KN-nummer, slopas. Istället ska omvänd skattskyldighet gälla för varor som är avfall och skrot av vissa uppräknade metaller, omsmältningsgöt av järn eller stål samt avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer. Riksdagen beslutade den 2 juni 2021 och lagändringarna börjar gälla den 1 oktober 2021.

Källa: Riksdagen

Justerad beräkning av bilförmån

Den nuvarande schablonen har i stort sett varit oförändrad sedan den infördes 1997 och ger ett förmånsvärde som understiger vad det faktiskt kostar att ha en privatägd bil.

Det innebär att skattesystemet gynnar inkomst i form av bilförmån jämfört med lön, men också att fossildrivna bilar premieras i förhållande till andra varor och tjänster. Enligt beslutet ska det ränterelaterade respektive prisrelaterade beloppet ändras så att schablonen bättre avspeglar den genomsnittliga kostnaden för en privatägd bil.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2021 och berör förmånsbilar som registreras efter att lagen har trätt i kraft.

Källa: Riksdagen

PRIVATEKONOMI

Skatteavtalen med Portugal och Grekland ska sägas upp

Riksdagen har beslutat att skatteavtalen med Portugal och Grekland ska sägas upp. Det innebär att avtalen slutar gälla den 31 december 2021.

Uppsägningen kommer bland annat innebära att många pensionärer som hittills inte betalat någon skatt på sina inkomster från svenska tjänstepensioner kommer beskattas i Sverige. Är man obegränsat skattskyldig i Sverige kommer beskattning att ske med 25 procent enligt reglerna om SINK, särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

Källa: Riksdagen

DOMAR / LAGAR

Återbetalning av villkorat aktieägartillskott – inget omställningsstöd

Återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott är aktiebolagsrättsligt en vinstutdelning. Därmed är det en sådan otillåten värdeöverföring som diskvalificerar rätten till omställningsstöd. Ett senare beslutat om återkallande av beslutet om återbetalningen förändrar inte bedömningen. Enligt en aktuell dom i kammarrätten.

Källa: Kammarrätten i Stockholm

Utdelning till koncernbolag - går miste om omställningsstöd

Det tillfälliga omställningsstödet är inte förenligt med värdeöverföring till aktieägare eller medlemmar. Enligt kammarrätten har det ingen betydelse om en värdeöverföring görs till den slutliga aktieägaren i en koncern eller till bolag längre ner i koncernen. Samtliga utdelningar innebär att rätten till omställningsstöd går förlorad. Enligt en aktuell dom i kammarrätten.

Källa: Kammarrätten i Stockholm

Villkorat aktieägartillskott och likvidation av bolaget

En person nekas avdrag för kapitalförlust på ett villkorat aktieägartillskott i samband med att ett bolag likviderats.

Domstolen hänvisar till Högsta förvaltningsdomstolen dom i rättsfallen RÅ 2002 ref. 106 och RÅ 2002 not. 215 som prövat frågan om rätt till avdrag för kapitalförlust för villkorade aktieägartillskott föreligger när verksamhet i det bolag som erhållit tillskottet upphör. Av rättsfallen går att utläsa att det saknas såväl civilrättslig som skatterättslig reglering för villkorade aktieägartillskott.

Är denna fråga aktuell för dig, som företagare eller rådgivare, har du nytta av att läsa domskälen.

Källa: Kammarrätten i Stockholm

Utbetalning till aktieägare var inte penninglån i aktiebolagslagens bemärkelse

Huvudägaren i ett aktiebolag begärde i mars 2016 en ”extra utdelning” från bolaget med cirka 1,1 miljon kr. Beloppet betalades ut. Huvudägaren åtalades för brott mot det s.k. låneförbudet i aktiebolagslagen. Enligt åklagaren utgjorde utbetalningen ett penninglån och ett sådant får i princip inte lämnas till en aktieägare.

Högsta domstolen har nu – efter att ha tagit ställning till vad som avses med ”penninglån” – ogillat åtalet.

Källa: Högsta domstolen

Dom från Högsta förvaltningsdomstolen om jämförelsemånad vid korttidsarbete

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om hur jämförelsemånaden ska fastställas enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Högsta förvaltningsdomstolens dom innebär att kammarrättens dom om jämförelsemånad ligger fast.

I artikeln redogörs för hur eventuella ändringar kommer att hanteras.

Källa: Tillväxtverket

Ingen upphandlingsplikt mellan statliga myndigheter

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en ny vägledande dom slagit fast att anskaffningar mellan statliga myndigheter under regeringen inte omfattas av det upphandlingsrättsliga regelverket. En statlig myndighet har därför inte heller rätt att ansöka om överprövning av en annan statlig myndighets upphandling.

Källa: Upphandlingsmyndigheten

ARBETSMARKNAD

Arbetsgivare – detta innebär förslaget till nya LAS

Förslaget till nytt regelverk sägs vara den största reformen av svensk arbetsrätt i modern tid. Men vad innebär nya LAS för dig som arbetsgivare? Teknikföretagens biträdande förhandlingschef Maria Möller förklarar i denna artikel.

Källa: Teknikföretagen

Arbetskraftsbristen ökar snabbt i Sverige jämfört med EU

Statistik från Eurostat visar att den så kallade vakansgraden fortsätter att stiga i Europa. Snittet ligger på 2 procent. Sverige ligger dock något högre, 2,3 procent.

Källa: Eurostat Euroindicators (engelska)

EU

Sverige alltjämt innovativast i EU

Sverige har utsetts till EU-landet med störst förmåga till innovation varje år sedan rankingen startade.

EU-kommissionen sammanställer varje år ett trettiotal olika indikatorer som tillsammans ska visa hur bra medlemsländerna är på forskning och innovation.

Källa: Europaportalen

EU drar tio lärdomar från pandemin

EU-kommissionen vill tillsätta en europeisk chefsepidemiolog och snabbt kunna tillverka hundratals miljoner vacciner vid framtida farsoter.

EU-kommissionens rapport över de lärdomar man hittills dragit från coronapandemin och hur man i framtiden kan stå bättre rustad för liknande händelser ur ett rent hälsovårdsperspektiv.

Källa: Europaportalen

Läsvärt ...

Här kan du hitta finansiering till ditt projekt

Hos Vinnova kan du söka bland olika erbjudanden om finansiering av projekt. Kanske är det något som passar dig? Just nu finns 49 olika erbjudanden.

Källa: Vinnova

Regeringen föreslår förenklade upphandlingsregler

Den 3 juni 2021 överlämnade regeringen en remiss till Lagrådet med förslag om ett förenklat regelverk för icke direktivstyrda upphandlingar.

Enligt regeringens förslag ska den nuvarande regleringen i 19 kap. LOU, 19 kap. lagen LUF och 15 kap. LUFS ersättas med två nya kapitel: ett för annonspliktiga upphandlingar och ett för direktupphandlingar. Regelverket ska enbart ge ramarna och lämna utrymme för upphandlande myndigheter och enheter att själva utforma förfarandena.  Det föreslås också en ny möjlighet till direktupphandling i samband med överprövning i domstol.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2022. Förslaget ska dock först granskas av både Lagrådet och riksdagen.

Källa: Upphandlingsmyndigheten

Produceras av:
Right Education logotyp