Ekonominyheter från Right Education AB
nr 4 | 2021
CORONA SPECIAL

Extra ändringsbudget för 2021

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ytterligare åtgärder på grund av den fortsatta spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet innebär att statens utgifter 2021 ökar med 23,3 miljarder kronor och omfattar bland annat följande åtgärder:

 • Omställningsstödet till företag, omsättningsstödet till egenföretagare och stödet till handelsbolag förlängs till och med juni 2021.
 • Ett nytt evenemangsstöd till arrangörer som innebär att staten står för delar av den ekonomiska risken om ett evenemang inte kan genomföras.
 • Den tillfälliga skatte- och avgiftsfriheten för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen och för gåvor till anställda som gällde under en del av 2020 förlängs till att även gälla under 2021.

Läs mera via länken nedan.

Källa: Riksdagen

Samlad information till företagare till följd av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset finns här samlat viktig information till dig som är företagare. Sidorna uppdateras löpande.

Källa: Verksamt

Corona – information för företag, föreningar och offentliga aktörer

Här är samlad information från Skatteverket som är viktig för dig som företagare, förening eller offentlig aktör att känna till i samband med coronaviruset och covid-19.

Källa: Skatteverket

Regeringen har beslutat om förlängningar av åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19

Regeringen har beslutat att förlänga flera åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19. Det gäller bland annat ersättning för karensavdrag för anställda, ersättning till egenföretagare för de första 14 karensdagarna, ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper samt läkarintygsfri tid.

Källa: Regeringen

FÖRETAGANDE

Företagsrekonstruktioner

Under 2020 beviljades företagsrekonstruktion för 310 företag med sammanlagt 9 200 anställda. Det var en ökning med drygt 50 procent jämfört med samma period föregående år.

Till skillnad från andra konjunkturindikatorer, såsom Barometerindikatorn, eller inköpschefsindex som visar på en lägesbedömning, är antalet företagsrekonstruktioner ett mått på utfall – något som faktiskt sker i ekonomin. Därmed är den en intressant variabel att följa under krisförloppet.

Källa: Ekonomifakta

Branscherna som drabbats hårdast under pandemin

Skatteverket har studerat de ekonomiska konsekvenserna av pandemin i rapporten ”Svenska företag under coronapandemin”.

Det är framför allt tre branscher som har påverkats mycket negativt.

 • Inom hotell- och restaurangbranschen föll omsättningen med 30 procent mellan 2019 och 2020, antalet anställda minskade samtidigt med 19 procent.
 • Inom kultur, nöje och fritid gick omsättningen ned med 19 procent och antalet anställda backade med 16 procent.
 • För branschen uthyrning, fastighetsservice och resetjänster var tappet i omsättningen 19 procent medan antalet anställda minskade 8 procent.

  Källa: Skatteverket

Fri parkering och extra gåva till anställd utan förmånsskatt i år

Fri parkering vid arbetsplatsen ska inte leda till förmånsbeskattning under 2021. I år kan arbetsgivare även ge anställda en extra gåva värd upp till 2 000 kronor utan att det förmånsbeskattas.

Källa: Skatteverket

Kulturföretagare riskerar få betala tillbaka stöd

Företagare i kulturbranschen som fått ett särskilt krisstöd från Kulturrådet under 2020 har inte rätt till det statliga omställningsstödet. Nu riskerar många att få betala tillbaka omställningsstödet. Kulturrådet uppger att ett hundratal bolag berörs av problemet.

Källa: Tidningen Näringslivet

SKATTER

Förslag för att stoppa risk för kringgåenden av 3:12-reglerna

Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslag om två kompletteringar i de särskilda skatteregler som gäller för ägare till fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna. Syftet är att förtydliga rättsläget och därmed förhindra en ny typ av kringgåenden med hjälp av ägarstiftelser.

Förslagen innebär att 3:12-reglerna förtydligas genom två nya bestämmelser. Förändringarna har bäring på vilka företag och delägare som ska omfattas av regelverket. De rör framför allt fall där det finns delägare med koppling till en stiftelse som i sin tur äger aktier i företaget.

Källa: Regeringen

Personbilar och motorcyklar

Uppdaterad vägledning från Skatteverket med anledning av HFD dom mål nr 4262-20 som vi kommenterade i mars utgåva av Ekonominyheter. Vid hyra eller köp av personbil respektive motorcykel finns normalt begränsningar av avdragsrätten för ingående mervärdesskatt, men särskilda regler för avdragsrätt gäller vid blandad verksamhet.

Källa: Skatteverket

Ekonomisk verksamhet

Fortlöpande försäljning av varor eller tjänster utgör en ekonomisk verksamhet. Försäljning av privata tillgångar sker normalt inte fortlöpande och utgör som huvudregel en privat verksamhet.

En uppdaterad vägledning från Skatteverket klargör, utifrån aktuella rättsfall, hur begreppet ekonomisk verksamhet ska tolkas. Viktigt för dig som arbetar med redovisning och mervärdesskatt.

Källa: Skatteverket

PRIVATEKONOMI

Rekordökning för villapriser

Trenden att vilja köpa större, med fler rum eller trädgård, håller i sig. Villapriserna visar på en mycket stark utveckling, drygt 20 procent det senaste året, vilket är den största ökningen för en tolvmånadersperiod sedan Valueguard började mäta.

Det kan jämföras med bostadsrätterna som har stigit 8 procent under samma period.

Många privatpersoner har därmed fått en smått dramatisk ökning på värdet av sina tillgångar. Samtidigt höjs röster om bubbeleffekter i bostadsmarknaden.

Vill du fördjupa dig ytterligare finns en intressant artikel publicerad hos SCB med temat Huspriser stiger i stora delar av landet. Se länk nedan.

Källa: Valueguard

Källa: Artikel hos SCB

DOMAR / LAGAR

En ny straffbestämmelse som skyddar betalningsverktyg

Brottsbalken ska ändras så att betalningsverktyg som kontokort och swish får ett starkare skydd mot bedrägerier och förfalskningar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Enligt beslutet ska det nya brottet olovlig befattning med betalningsverktyg göra det straffbart att

 • skaffa ett betalningsverktyg på olaglig väg
 • förvanska eller skapa ett falskt verktyg som är tänkt att användas
 • använda ett betalningsverktyg som är olagligt införskaffat, förvanskat eller falskt.

Straffet ska vara böter eller fängelse i högst två år.

Källa: Riksdagen

YH-lärare momspliktig enligt dom i HFD

Ett bolags tillhandahållande av en kurs till en yrkeshögskola har ansetts utgöra mervärdesskattepliktig personaluthyrning, inte från skatteplikt undantagen utbildning.
Omsättning av en tjänst är som huvudregel mervärdesskattepliktig. Undantag från skatteplikt föreskrivs emellertid för vissa verksamheter av hänsyn till allmänintresset. Bl.a. ska vissa utbildningstjänster undantas.

Högsta förvaltningsdomstolen har i flera tidigare avgöranden behandlat gränsdragningsfrågan mellan tjänster som utgör skattepliktig uthyrning av personal och tjänster som utgör från skatteplikt undantagen sjukvård, dvs. ett annat undantag av hänsyn till allmänintresset.

Med tillämpning av denna tidigare praxis fann domstolen att bolagets tillhandahållande av en kurs till yrkeshögskolan utgör en skattepliktig personaluthyrningstjänst.

Källa: Högsta Förvaltningsdomstolen

Bevissäkring i en molntjänst – dom i HFD

Högsta förvaltningsdomstolen har konstaterat att det saknas lagstöd för att bevilja bevissäkring av handlingar som är lagrade i en s.k. molntjänst.

När Skatteverket genomför en revision hos en skattskyldig får myndigheten under vissa förutsättningar genom s.k. bevissäkring eftersöka och omhänderta handlingar som behövs för revisionen. Beslut om bevissäkring fattas av domstol efter ansökan av Skatteverket.

Det saknas emellertid bestämmelser om bevissäkring i form av eftersökande och omhändertagande av handlingar som är lagrade i molntjänster och vars fysiska lagringsplats inte är möjlig att lokalisera. Något lagstöd för att bifalla Skatteverkets ansökan om bevissäkring av handlingar lagrade i de aktuella molntjänsterna finns således inte.

Källa: Högsta förvaltningsdomstolen

"Falska fakturor" inte tillräckligt för presumtionsbeskattning

Ett bolag har betalat fakturor med höga belopp. Skatteverket och förvaltningsrätten har lönebeskattat bolagets ägare för utbetalda belopp. Som stöd anges rättsfallet RÅ 1980 1:56, i vilket en ägare till ett fåmansbolag beskattades för belopp som skulle ha tagits upp som intäkt i bolaget men inte gjorde det (s.k. presumtionsbeskattning). Kammarrätten ändrar nu underinstansernas avgöranden och beskattar inte ägaren.

Enligt kammarrätten visar utredningen med tillräcklig styrka att fakturorna inte återspeglar vad som faktiskt hänt och att det fakturaställande bolaget inte utfört de tjänster som fakturorna avser. Domstolen anser dock inte att det är tillräckligt att bevisa att arbete inte utförts av fakturautställaren för att tilämpa presumtionsbeskattning enligt RÅ 1980 1:56.

Källa: Kammarrätten i Jönköping

REDOVISNING

Bokslutsdag 31 december 2020

Tänk på att årsstämman i aktiebolag ska hållas inom sex månader efter bokslutsdagen och att årsredovisningen ska finnas hos Bolagsverket inom sju månader. Om du har valt revisor i bolaget så ska denne hinna med att granska årsredovisningen vilket i dessa tider kan innebära att du måste vara ute i extra god tid med detta.

Reglerna kring årsstämman är tvingande och det är inte möjligt att få anstånd med detta. Missad årsstämma kan leda till förseningsavgifter och i värsta fall åtal om bokföringsbrott.

Källa: Bolagsverket

Här är alla steg från bokslut till godkänd årsredovisning

När räkenskapsåret är slut ska företaget ta fram sin årsredovisning, presentera den på sin årsstämma och sedan lämna in den till Bolagsverket. Här finns en beskrivning för hela arbetet med årsredovisningen och de viktiga tidsgränserna.

Källa: Bolagsverket

ARBETSMARKNAD

Fåtal enkla jobb på den svenska arbetsmarknaden

Sverige är det land inom EU som har lägst andel enkla jobb, det vill säga jobb som inte kräver någon utbildning eller endast grundläggande sådan. Bland EU-länderna varierar andelen från Sveriges nivå om drygt fyra procent till Cyperns på 13,5 procent.

Källa: Ekonomifakta

Nu startar Intensivåret för nyanlända

Den 15 april gick startskottet för intensivåret. Det är en satsning som syftar till bättre integration och den ska göra att nyanlända snabbare etableras på arbetsmarknaden.

Regeringen anser att ambitionsnivån måste höjas ytterligare för att det ska gå snabbare för nyanlända att lära sig svenska och komma in på arbetsmarknaden.

Många förväntas bidra. Fackförbund och civilsamhälle kan bidra med mentorskapsprogram och andra möjligheter till mer informell språkinlärning och introduktion till arbetsmarknaden. Kommuner erbjuder utbildning både i kombination med språkutbildning och som separata yrkeskurser. Folkhögskolor erbjuder utbildning motsvarande sfi och annan utbildning.

Källa: Regeringen

Stöd genom matchningstjänster, extratjänster och introduktionsjobb

Mot bakgrund av den ökade långtidsarbetslösheten föreslår regeringen en satsning på 448 miljoner kronor för att fler arbetslösa ska få stöd genom en matchningstjänst, en extratjänst eller ett introduktionsjobb.

Källa: Regeringen

Långtidsarbetslösheten ökar i spåren av pandemin

Långtidsarbetslösheten kan under 2021 komma att överstiga 200 000 personer. Det sker samtidigt en förskjutning av vilka som hamnar i långtidsarbetslöshet när personer som blev arbetslösa i pandemin fortsatt står utan arbete.

De som nu blir långtidsarbetslösa har i många fall både utbildning och aktuell arbetslivserfarenhet. Deras möjligheter till arbete har påverkats av att pandemin snabbat på strukturomvandlingen. Alla jobb som försvunnit i krisen kommer inte tillbaka och många människor kan behöva ställa om till andra arbeten.

Källa: Arbetsförmedlingen

Läsvärt ...

Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Nu har Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism publicerat en nationell riskbedömning. Ekobrottsmyndigheten har bidragit i arbetet med kunskap om penningtvätt.

I årets riskbedömning har 22 sektorer analyserats för att riskbedöma Sveriges utmaningar på området.

Källa: Ekobrottsmyndigheten

Produceras av:
Right Education logotyp