Ekonominyheter från Right Education AB
nr 3 | 2021
CORONA SPECIAL

Samlad information till företagare till följd av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset finns här samlat viktig information till dig som är företagare. Sidorna uppdateras löpande.

Källa: Verksamt

Corona – information för företag, föreningar och offentliga aktörer

Här är samlad information från Skatteverket som är viktig för dig som företagare, förening eller offentlig aktör att känna till i samband med coronaviruset och covid-19.

Källa: Skatteverket

Ansökan om stöd till korttidsarbete öppnade den 29 mars

Företag som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av coronapandemin kan ansöka om stöd till korttidsarbete hos Tillväxtverket från och med i dag, måndag 29 mars.

Källa: Tillväxtverket

FÖRETAGANDE

Stöd till natur- och ekoturism

Via Tillväxtverket kan du som driver företag inom natur- och ekoturism få utvecklingscheckar på mellan 50 000 och 150 000 kronor. Utvecklingschecken ska bidra till att stärka företagets förmåga till hållbar utveckling och omställning.  Det kan handla om att styra om eller anpassa sin verksamhet till följderna av pandemin, klimatomställningen eller den digitala strukturomvandlingen.  

Källa: Tillväxtverket

Så spar du ihop till din egen tjänstepension

Så här i boksluts- och deklarationstider kommer ofta diskussionen om kommande pensioner upp. Egenföretagande och pension är inte helt enkelt. Som företagare ska du planera för och spara till din egen pension, medan de flesta anställda får allt serverat genom sin anställning.

Diskutera med din redovisningskonsult eller revisor så att du lägger av pengar till pensionen.

En artikel i ämnet hittade vi på Fplus. Vill du fördjupa dig så finns mera fakta på Pensionsmyndigheten.

Källa: Fplus

SKATTER

Höjd fordonsskatt för nya bensin- och dieselfordon

Förslaget innebär att följande förändringar görs i den förhöjda fordonsskatten, så kallad malus, från 1 april 2021:

 • Utsläppsgränsen från när förhöjd fordonsskatt tas ut sänks till 90 gram koldioxid per kilometer.
 • Den förhöjda fordonsskatten höjs genom att koldioxidbeloppet ökar till 107 kronor per gram om fordonet släpper ut mellan 90 och 130 gram koldioxid per kilometer och till 132 kronor per gram om fordonet släpper ut över 130 gram koldioxid per kilometer.

På bonus-sidan har därutöver följande förändringar aviserats i budgetpropositionen från 1 april 2021:

 • Utsläppsgränsen för när ett fordon får ta del av bonus sänks till 60 gram koldioxid per kilometer. Detta görs för att öka incitamenten att välja bilar med lägre utsläpp.
 • Det högsta bonusbeloppet som ges till fordon som släpper ut noll gram koldioxid höjs till 70 000 kronor.
 • Det högsta bonusbeloppet för fordon med utsläpp över noll blir 45 000 kronor.

Källa: Regeringen

Justerad beräkning av bilförmån - förslag

Förslaget innebär att två delkomponenter vid beräkningen ändras, det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet. Syftet är att förmånsvärdet bättre ska motsvara kostnaden för innehav av en privatägd bil och att neutralitet uppnås mellan inkomst i form av bilförmån och kontant lön i enlighet med lagstiftningens intentioner.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och tillämpas för bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen första gången den 1 juli 2021 eller senare.

Det innebär att efter den 1 juli kommer vi ha tre olika modeller för bilförmånsberäkningen beroende på hur gammal bilen är:

 • Bilar registrerade före 1 juli 2018
 • Bilar registrerade mellan 1 juli 2018 och 30 juni 2021
 • Bilar registrerade efter 1 juli 2021

Källa: Regeringen

HFD fastställer förhandsbesked om momsavdrag för bilar i blandad verksamhet

Företaget detta gäller säljer både momspliktiga och momsfria tjänster. Bolaget planerar att leasa ett antal personbilar som ska användas i verksamheten. Man har ansökt om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden. Se förhandsbeskedet nedan.

Högsta förvaltningsdomstolen HFD har nu fastställt förhandsbeskedsbeskedet. (Mål nr 4262-20) Det innebär att bolagets rätt till avdrag för ingående skatt är beroende av vilken del av verksamheten som var och en av bilarna ska användas i. Det är bara användning i den verksamhet som medför skattskyldighet som berättigar till avdrag.

Källa: Skatterättsnämndens förhandsbesked

Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer – förslag

I propositionen föreslås att energiskatt ska tas ut med 100 procent av den generella nivån för bränslen som förbrukas för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet samt i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, dock inte för förbrukning i skepp eller båt.

Återbetalning av energiskatt ska inte medges för bränslen som förbrukas för framställning av värme eller kyla som levererats för ovan angivna ändamål.

Sådan bränsleförbrukning som har fullständig befrielse från energi- och koldioxidskatt, exempelvis i metallurgiska processer, mineralogiska processer och framställning av energiprodukter berörs inte av förslaget.

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2021 och den 1 januari 2022.

Källa: Regeringen

PRIVATEKONOMI

Årets deklaration och Coronapandemin

Många av oss har arbetat hemifrån under pandemin. det har inneburit både högre och lägre kostnader för att utföra arbetet. Hur ska detta hanteras i den kommande inkomstdeklarationen som ska lämnas den 3 maj?

Vi kan konstatera att mycket lite har förändrats när det gäller beskattning av privatpersoners beskattning.

 • Resor till och från arbetet. Här gäller en beloppsgräns på 11 000 kronor, som innebär att kostnader för jobbresor, till den del de överstiger detta belopp, minskar beskattningsbar inkomst. Tänk på att det finns regler om minsta tidsvinst och avstånd för att få ersättning för egen bil. Du ska också verkligen ha gjort resorna.
 • Om du har inrättat ett hemmakontor så har du kanske fått ersättning för det av din arbetsgivare. Den ersättningen är skattepliktig och ska beskattas i inkomstslaget kapital. Du har rätt att göra avdrag för skäliga kostnader i samband med upplåtelsen. Tänk på att ersättningen ska vara marknadsmässig och att det ska finnas ett avtal med arbetsgivaren.
 • Avdrag för arbetsredskap medges till den del det överstiger 5 000 kr. Det är betydligt bättre om arbetsgivaren lånar ut den utrustning som behövs och tillhandahåller förbrukningsmaterial.

Källa: Skatteverket

Skatteavtalen med Grekland och Portugal sägs upp

Regeringen föreslås att skatteavtalet mellan Sverige och Portugal samt Sverige och Grekland sägs upp så att de upphör att gälla den 31 december 2021.

Anledningen är att dessa länder har infört riktade regler som innebär att personer som flyttar dit från Sverige betalar en mycket låg eller ingen skatt alls på exempelvis tjänstepensioner och kapitalvinster som härrör från Sverige.

Regeringen menar att, förutom att de här reglerna skapar incitament för personer att flytta till dessa länder av skatteskäl, riskerar de även att skada förtroendet för det svenska skattesystemet.

Källa: Regeringen

Höjt bostadsbidrag förlängs

Regeringen föreslår ett tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer som har rätt till bostadsbidrag. Bidraget ska betalas ut med ett belopp som motsvarar 25 procent av storleken på det preliminära bostadsbidraget. Det innebär att en barnfamilj kan få upp till 1 325 kronor per månad i tilläggsbidrag. Regeringen avser att överlämna detta förslag i en kommande ändringsbudget till riksdagen.

Källa: Regeringen

DOMAR / LAGAR

Företrädaransvar för skatter och avgifter

Två företrädare för ett bolag förpliktigas att tillsammans med bolaget betala obetalda skatter och avgifter. Den ene är legal företrädare genom att vara registrerad styrelseledamot när skatterna och avgifterna förföll till betalning. Den andre var inte legal företrädare för bolaget vid tidpunkten men anses vara en faktisk företrädare genom ett bestämmande inflytande och ett väsentligt ekonomiskt intresse av verksamheten.

Domar i kammarrätten i Jönköping. Mål nr 3345-20 och Mål nr 3346-20, för den som vill fördjupa sig.

Källa: Kammarrättens domar

Ränteavdragsbegränsningar strider mot EU-rätten enligt EUD och HFD

De svenska reglerna om ränteavdragsbegränsningar inom intressegemenskap har prövats av EU-domstolen den 20 januari 2021. Domstolen kommer fram till att de strider mot etableringsfriheten inom EU. Prövningen gäller reglerna i deras lydelse från 2013 - 2018. Från 2019 har reglerna modifierats något i sin formulering.

Nu har högsta förvaltningsdomstolen (Målnummer 4849--4850-18) konstaterat att de svenska ränteavdragsbegränsningarna inom intressegemenskap, så som de var utformade 2013-2018, strider mot etableringsfriheten i EU-rätten.

Källa: Högsta förvaltningsdomstolen

En effektivare konkurshantering – förslag

För att bättre utnyttja digitaliseringens möjligheter och domstolarnas resurser lämnar regeringen för­slag som syftar till att modernisera och effektivisera konkursförfarandet.

Regeringen föreslår att all skriftlig kommunika­tion i konkursförfarandet ska kunna ske i digital form. Regeringen föreslår också att det obligatoriska edgångssammanträdet i tingsrätt ersätts med en ordning där gäldenären skriftligen bekräftar bouppteckningen vid ett sammanträde hos konkursförvaltaren.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Källa: Regeringen

ARBETSMARKNAD

Rätt att förhandla bort karensavdrag

Regeringen bekräftar att arbetsmarknadens parter har rätt att förhandla bort karensavdraget. Detta mot bakgrund av att Arbetsdomstolen bedömer att det redan idag är möjligt för arbetsmarknadens parter att i kollektivavtal komma överens om att något karensavdrag inte ska göras.

Källa: Regeringen

Allt för få kan få jobb efter studenten

Regeringen vill öka chanserna för unga att få jobb direkt efter studenten. Därför föreslås nu att högskoleförberedande gymnasieprogram ska kunna kombineras med yrkeskurser.

Majoriteten av eleverna som är behöriga till gymnasieskolans nationella program väljer en högskoleförberedande utbildning, men efter studenten är det många som inte studerar vidare utan i stället söker jobb.

En ny försöksverksamhet föreslås för att utveckla utbildningsutbudet i gymnasieskolan och skapa bättre matchning på arbetsmarknaden.

Källa: Regeringen

Arbetslösheten just nu

Under vecka 11 skrev 7 031 nya personer in sig som arbetslösa. Arbetslösheten uppgår nu till 446 816 personer, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 8,6 procent.

Av de nya arbetslösa var 1 900 ungdomar i åldern 18–24 år. Arbetslösheten bland ungdomar uppgår nu till 58 809 personer, vilket motsvarar en arbetslöshet på 11,2 procent.

Under förra veckan fick 9 097 personer ett jobb och 928 personer började en reguljär utbildning.
Under veckan varslades 449 personer om uppsägning. Hittills i mars har 1 948 personer blivit varslade om uppsägning.

Antalet varslade per län och annan statistik hittar du via länken nedan.

Källa: Arbetsförmedlingen

EU

Sverige backar upp nya transportregler i EU-domstolen

Förra sommaren antog EU nya regler för internationella lastbilstransporter. Det så kallade vägpaketet reglerar bland annat villkoren för gränsöverskridande lastbilstransporter och kör- och vilotider för chaufförer. Men motståndet mot det, från framför allt länder i östra EU varifrån många lastbilschaufförer kommer, har genom hela lagstiftningsprocessen legat fast.

Sju av dem – Polen, Ungern, Bulgarien, Rumänien, Litauen, Cypern och Malta – har tagit 15 rättsmål till EU-domstolen för att söka ogiltigförklara regelverket.

Källa: Europaportalen

Läsvärt ...

Aktuella förslag till regeländringar på skatteområdet

Skatteverket har sammanställt de förslag om regeländringar på skatteområdet som myndigheten har presenterat vid olika tillfällen i rapporten "Skatteverkets bidrag till en ny skattereform".

I rapporten ges en översikt över skattesystemet, utvecklingen efter skattereformen 1990-91 samt en internationell utblick utöver sammanställningen av förslag till regeländringar.

Rapporten finner du tillsammans med ett antal andra rapporter på Skatteverkets webb via länken nedan.

Källa: Skatteverket

Fler försörjs med sociala ersättningar och bidrag

Enligt Ekonomifakta försörjdes nära var sjunde person i arbetsför ålder med sociala ersättningar eller bidrag under 2020. Det är en ökning med 6 procent jämfört med året dessförinnan.

Kraftigaste ökningen har skett bland ersättningar för arbetslöshet.

På Ekonomifaktas webb kan du se utvecklingen inom olika områden av sociala ersättningar och bidrag från 2014 till dags dato.

Källa: Ekonomifakta

En halv miljard till forskning om livsmedel, bioekonomi och landsbygd

Regeringen anvisar i regleringsbrevet till forskningsrådet Formas hur 117 miljoner från forsknings- och innovationspolitiska propositionen ska finansiera forskning om livsmedel, den biobaserade ekonomin samt landsbygder och regional utveckling 2021. Totalt uppgår satsningen till 572 miljoner kronor under perioden 2021-2024.

Källa: Regeringen

Produceras av:
Right Education logotyp