Ekonominyheter från Right Education
nr 1 | 2021
CORONA SPECIAL

Samlad information till företagare till följd av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset finns här samlat viktig information till dig som är företagare. Sidorna uppdateras löpande.

Källa: Verksamt

Corona – information för företag, föreningar och offentliga aktörer

Här är samlad information från Skatteverket som är viktig för dig som företagare, förening eller offentlig aktör att känna till i samband med coronaviruset och covid-19.

Källa: Skatteverket

Ett nytt nedstängningsstöd aviseras

Regeringen aviserar nu ett så kallat nedstängningsstöd. Det är aktuellt för företag som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen.
Stödet innebär att företaget ska kunna täcka 100 procent av sina fasta kostnader under en nedstängning.

Det är utformat på liknande sätt som omställningsstödet och kan lämnas när omsättningstappet till följd av ett beslut om nedstängning uppgår till minst 30 procent. Taket för stödet är satt till 75 miljoner kronor per företag och månad.

Stödet kräver dock godkännande av EU-kommissionen och kan genomföras tidigast i början av april. Stödet ska administreras av Skatteverket.

Källa: Regeringen

FÖRETAGANDE

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Regeringens planerade sänkning av arbetsgivaravgifter för unga kommer att tidigareläggas och gälla redan från och med 1 januari i år. I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen att sänkningen skulle gälla från och med april.

Förslaget bedöms underlätta för unga att behålla sitt arbete eller få ett nytt jobb.
Den tidigarelagda satsningen innebär att ytterligare kostnader kan lyftas av från företag som påverkas negativt av nya restriktioner som har införts till följd av pandemin.

Arbetsgivaravgifterna kommer vara sänkta till en nivå på 19,73 procent mellan januari 2021 till och med mars 2023. Förslaget omfattar personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år. Nedsättningen ska gälla för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per månad.

Källa: Regeringen

Bolagsverket vill ha obligatorisk digital inlämning av årsredovisningen

Bolagsverket har lämnat in en hemställan till Justitiedepartementet om obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar för aktiebolag. En obligatorisk digital inlämning är ett steg mot förenkling och ökad nytta av årsredovisningsinformation.

Källa: Bolagsverket

Sänkt bolagsskatt och expansionsfondsskatt

Bolagsskatten sänks till 20,6 procent för beskattningsår som börjar den 1 januari 2021 eller senare.

 • Utifrån beslut 2018 om en successiv sänkning av bolagsskatten i två steg; 2019-2020 21,4 procent och från och med 2021 20,6 procent.
 • Expansionsfondsskatten för enskild firma följer skattenivån för bolagsskatten.
 • Expansionsfondsskatten sänks i ett steg, till 20,6 procent från och med 2021.
 • Kapitalunderlaget för enskilda näringsidkare ska multipliceras med 125,94 procent.

Källa: Skatteverket

Ändrad beräkning av kostförmån

Beräkning av förmånsvärdet vid fri kost ändras

 • Kostförmån för en hel dag: 0,52 procent av prisbasbeloppet.
 • Avrundning sker till närmast femtal kronor
 • Tidigare har värdet fastställts av Skatteverket, utifrån genomsnittspriset för lunch.

Källa: Skatteverket

SKATTER

Utökade möjligheter till anstånd med inbetalning av skatt

I en extra ändringsbudget för 2021 föreslår regeringen bland annat att anståndstiden för så kallade tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt ska kunna förlängas med som längst ett år. Man föreslår även att anstånd ska kunna beviljas för fler redovisningsperioder. Dessa lagändringar föreslås träda i kraft den 5 februari 2021.

Enligt förslaget ska Skatteverket ges möjlighet att förlänga anståndstiden för de anstånd som har beviljats enligt lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Anståndstiden får efter ansökan förlängas med som längst ett år.

Tänk på att det endast är ett lån och inte ett bidrag. Skulden ska längre fram betalas. Det finns risk att icke livskraftiga företag drivs vidare i stället för att avvecklas.

Källa: Regeringen

Beskattning av utländsk inhyrd personal

Begreppet ekonomisk arbetsgivare införs i Sverige med nya regler för beskattning vid tillfälligt arbete i Sverige.

 • 183-dagarsregeln i SINK gäller inte vid uthyrningssituationer – med undantag för kortare arbeten.
 • Nya regler om skatteavdrag – utländska utbetalare utan fast driftställe ska göra skatteavdrag.
 • Förändringar i reglerna om skatteavdrag för svenska utbetalare.
 • Utökade skyldigheter vid betalning av ersättning till utländska mottagare som saknar F-skatt - utländska arbetsgivare utan fast driftställe ska registrera sig här.
 • Uppgiftsskyldighet för utländska arbetsgivare utan fast driftställe.
 • Skatteverket ska skicka ut besked om SINK-skatt.

Källa: Skatteverket

Tidsgräns för expertskatt förlängs

Skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner utvidgas från att gälla de tre första åren till fem år och ska gälla för vistelser i Sverige som påbörjats efter den 31 maj 2020.

 • Reglerna innebär att utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner ges en viss skattelättnad i Sverige under förutsättning att de uppfyller vissa kvalifikationer.
 • Lön och annan ersättning för arbetet i Sverige per månad ska överstiga två gånger prisbasbeloppet för det kalenderår då arbetet påbörjas.
 • Svensk arbetsgivare eller utländskt företag med fast driftställe i Sverige.
 • Arbetstagaren är inte svensk medborgare, varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige någon gång under de fem kalenderår som föregått det kalenderår då arbetet påbörjas.
 • Vistelsen i Sverige är avsedd att vara högst fem år.

Källa: Forskarskattenämnden

PRIVATEKONOMI

Utökat rutavdrag och höjt avdragstak

Fler tjänster inkluderas i rutavdraget och avdragstaket höjs

 • Nya branscher; tvätt vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten - möblering av bostad, samt montering av möbler (inredningstjänster omfattas inte) - transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning samt transport till och från magasinering - enklare tillsyn av en bostad, till exempel fritidshus.
 • Taket för rutavdraget höjs från 50 000 kronor till 75 000 kronor per person/år.

Källa: Skatteverket

Skattereduktion för installation av grön teknik

En ny skattereduktion för installation av grön teknik ersätter flera tidigare stöd.

 • Stödet till fysiska personer enligt förordningen om statligt stöd till solceller, förordningen om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi och förordningen om bidrag till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon.
 • Enligt fakturamodell motsvarande rot- och rutavdrag.
 • Skattereduktion för debiterade kostnader för arbete och material.
 • 15 procent för installation av solceller, 50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi och av laddningspunkter till elfordon
 • Får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år.
 • Gäller installationer som påbörjas, avslutas och betalas från och med 1 januari 2021.

Källa: Skatteverket

Investeraravdrag under perioden 1 januari - 31 juli 2020 ska återbetalas

Fysiska personer som förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek har enligt vissa förutsättningar möjlighet att få ett så kallat investeraravdrag. Investeraravdraget är godkänt av EU-kommissionen fram till den 31 december 2019. Den 1 augusti 2020 anpassades reglerna till EU-rätten och därmed behövs inte längre något godkännande från kommissionen.

För perioden 1 januari - 31 juli 2020 saknades ett godkännande från kommissionen vilket innebär att investeraravdrag den tiden varit ett olagligt statligt stöd och ska återkrävas från stödmottagaren.

Källa: Skatteverket ställningstagande

DOMAR / LAGAR

Nya lagar och förordningar 2021

Informationsmaterialet innehåller en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring årsskiftet 2020/2021.

Källa: Regeringen

Gåva av aktier ska beskattades som lön – Dom i HFD

I detta mål i Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) är det fråga om en anställd som ska få aktierna av huvudaktieägaren. Den anställda har tillsammans med ägaren varit med och byggt upp företaget från grunden och han kan antas vara fortsatt verksam där i en ledande position.

Parterna är inte släkt med varandra, men det finns en långvarig och stark vänskapsrelation mellan aktieägaren och den anställda. Denna relation har dock inte ansetts vara så speciell att den kan jämställas med en nära familjerelation. Inte heller har övriga förhållanden som att den anställda har haft marknadsmässig lön, aktiernas relativt höga värde och att överlåtelsen av aktierna är villkorslös ansetts utgöra tillräckliga skäl för att betrakta överlåtelsen av aktierna som en skattefri gåva.

I stället har värdet av aktierna ansetts utgöra ersättning för gjorda arbetsinsatser i bolaget och mottagaren av aktierna ska därför beskattas i inkomstslaget tjänst.

Målet har nummer HFD mål nr 3199-20 – Förhandsbesked om inkomstskatt avseende överlåtelse av aktier.

Källa: Skatteverket

Staten ska betala dröjsmålsränta - Dom i Svea hovrätt

I framtiden kan det bli lättare att få kompensation när en myndighet dröjer med att betala ut pengar, det efter en ny dom i Svea Hovrätt.

Domen handlar om en person som ville ha dröjsmålsränta när det tog ett halvår för Kronofogdemyndigheten att betala ut en halv miljon kronor de var skyldiga, men myndigheten ville inte betala ränta på pengarna.

Men nu har hovrätten slagit fast att dröjsmålsränta ska betalas. Det är oklart om domen kommer överklagas.

Källa: Sveriges Radio

Tillfällig covid-19-lag antagen

Riksdagen har antagit den tillfälliga lag och de lagändringar som möjliggör åtgärder för att motverka trängsel. Lagen träder i kraft den 10 januari, gäller till och med den 30 september 2021.

Källa: Riksdagen

REDOVISNING

Bokföringsnämnden svarar på frågor

Frågor kring redovisning av första förhöjd leasingavgift och hur en minskning av aktiekapitalet ska redovisas.

Källa: Bokföringsnämnden

Ändringar i K2 och K3

BFN beslutade den 11 december 2020 om ändringar i K2 och K3 med anledning av bl.a. nya regler i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen (ÅRL) om bunden och fri överkursfond.

De nya reglerna i ÅRL innebär att i ett aktiebolag ska den del av betalningen för en aktie som överstiger aktiens kvotvärde tas upp under den bundna överkursfonden eller den fria överkursfonden.

Källa: Bokföringsnämnden

Remiss – Tillägg i BFN:s ”coronaregler”

BFN beslutade den 11 december 2020 att remittera ett förslag till tillägg i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

Genom förslaget blir det möjligt att redovisa ett coronarelaterat stöd som intäkt det räkenskapsår som stödet hänför sig till, även om det först efter balansdagen men innan årsbokslutet, årsredovisningen eller koncernredovisningen avges finns ett beslut om att bevilja stödet och detta beslut kan läggas till grund för utbetalning eller tillgodoförande. Detta gäller dock inte om stödet är förenat med villkor som företaget bedömer att det inte kan uppfylla.

Källa: Bokföringsnämnden

ARBETSMARKNAD

Kompetensinsatser under korttidsarbete

Regeringen har föreslagit att 80 miljoner kronor avsätts 2021 för att arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete också ska kunna få ersättning för kostnader för kompetensinsatser. Tiden som frigörs under korttidsarbete ska kunna användas för att höja kompetensnivån hos individen och företaget.
Med kompetensinsatser avses i detta sammanhang insatser som syftar till att höja eller validera kompetensen hos en arbetstagare och som arbetsgivaren har kostnader för.

Källa: Tillväxtverket

Högst antal arbetslösa sedan 1997

Antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i tolv månader eller mer har ökat med närmare 24 000 personer jämfört med motsvarande månad ett år tidigare, till drygt 175 000 i december. Även den grupp som varit inskrivna 6–12 månader och som därmed riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet har ökat med drygt 40 000, till 112 000 personer i december.

Källa: Arbetsförmedlingen

EU

Nu öppnas dörren till det digitala Europa

Nu tas det första steget mot en gemensam digital ingång till Europa. Den nya EU-portalen Your Europe ska underlätta för privatpersoner och företagare att hitta information och utföra ärenden digitalt inom hela EU. Ett viktigt första steg mot ett ännu öppnare Europa.

Den 12 december 2020 lanserades EU-portalen youreurope.eu. Ett 60-tal svenska myndigheters webbplatser är nu anslutna till portalen och har nationell information på engelska om vad som gäller i Sverige.

Källa: Bolagsverket

Läsvärt ...

Ny energimärkning påverkar upphandlingar

EU-länderna har beslutat om en ny energimärkning som börjar gälla 2021. Kraven blir tuffare och skalan som tidigare gått från A+++ till D ersätts nu av en tuffare skala utan plustecken. Den nya märkningen påverkar upphandling av bland annat vitvaror och tv-apparater med början den 1 mars 2021.

Källa: Upphandlingsmyndigheten

Produceras av:
Right Education logotyp