Ekonominyheter från Right Education AB
nr 11 | 2020
CORONA SPECIAL

Samlad information till företagare till följd av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset finns här samlat viktig information till dig som är företagare. Sidorna uppdateras löpande.

Källa: Verksamt

Corona – information för företag, föreningar och offentliga aktörer

Här är samlad information från Skatteverket som är viktig för dig som företagare, förening eller offentlig aktör att känna till i samband med coronaviruset och covid-19.

Källa: Skatteverket

Regeringen har meddelat att korttidstödet kommer förlängas till den 30 juni 2021

Efter var tredje stödmånad behöver du göra en avstämning. Då kan du också ansöka om ytterligare stöd. Om avstämningen inte skickas in i tid, är du som arbetsgivare skyldig att betala tillbaka tidigare beviljat preliminärt stöd.

I artikel hos Tillväxtverket redogörs för reglerna och där hittar du även et antal exempel.

Källa: Tillväxtverket

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare m.fl. – e-tjänst

Källa: Boverket

FÖRETAGANDE

Detta gäller för julgåvor och andra gåvor till anställda

Huvudregeln är att gåvor från arbetsgivaren är skattepliktiga. Undantaget är julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor. En sådan gåva är skattefri så länge gåvans värde, det vill säga marknadsvärdet inklusive moms, inte överstiger vissa beloppsgränser. Vilka beloppsgränser som gäller beror på vilken typ av gåva det är.

Julgåvor till anställda är skattefria för de anställda om värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms. I gåvans värde räknas inte arbetsgivarens kostnader för administration och transporter av gåvorna in. Om värdet överstiger denna beloppsgräns är hela gåvan skattepliktig från första kronan.

Arbetsgivaren får göra avdrag för utgiften för gåvorna som en personalkostnad.
Reglerna för övriga gåvor till anställda finns på länken nedan.

Källa: Skatteverket – reglerna för gåvor

Svårt att ha julbord för anställda – kör hem maten skattefritt

Julbord för större grupper av anställda kan bli svårt att arrangera i pandemitider.  Men företag som väljer att ställa in julbord för sin personal på grund av smittorisk och restriktioner kan utnyttja en tillfällig skatteregel som infördes av regeringen under sommaren.

Från den 1 juni och året ut kan arbetsgivare ge anställda en gåva upp till 1 000 kronor utan att den förmånsbeskattas.

Arbetsgivaren kan till exempel låta cateringföretag eller restauranger leverera julbordspaket hem till anställda.
Så här skriver Skatteverket: ” Från den 1 juni och året ut kan du ta emot gåvor från din arbetsgivare till ett värde upp till 1 000 kronor utan att gåvan förmånsbeskattas. Detta gäller utöver den möjlighet att ta emot skattefria gåvor som redan tidigare funnits, exempelvis julgåvor. Detta gäller för gåvor som arbetsgivaren lämnar från 1 juni till och med 31 december 2020.”

Källa: Skatteverket

Ombilda från enskild firma till AB

Om du planerar att ombilda från enskild firma till aktiebolag så kommer här några konkreta tips.

  • Bilda aktiebolaget före årsskiftet. Det ger en extra skattefördel inför kommande möjligheter att ta lågbeskattad utdelning inom det så kallade gränsbeloppet.
  • Ombildning innebär att tillgångar och skulder i enskilda firman tas över av aktiebolaget till det skattemässiga restvärdet. Man talar om att bolaget förvärvar inkråmet i firman.
  • Tänk på att, i de fall bolaget tar över skulderna, det kan uppstå en fordran på aktieägaren. Det uppstår om skulderna är större än överförda tillgångar. I det fallet uppkommer ett förbjudet lån vilket innebär att ägaren direkt måste skjuta till medel till bolaget för att reglera skulden.
  • Planera i god tid och dokumentera dina beräkningar. Rådgör med din redovisningskonsult innan du bestämmer dig för att agera.

På Skatteverkets webbplats finns ett antal tänkta exempel som visar hur reglerna kring avslut av enskild firma och övergång till aktiebolag fungerar. Du når den via länken nedan.

Källa: Skatteverket

Starta aktiebolag

Planerar du för att starta aktiebolag under nästa år så kan det vara en god affär att starta bolaget redan före årsskiftet. Att bilda aktiebolaget före årsskiftet ger en extra skattefördel då den som äger bolaget vid kalenderårets ingång har rätt till en lågbeskattad vinstutdelning. Denna rätt till utdelning av ett så kallat schablonbelopp kan du spara och utnyttja senare när bolaget har verksamhet och gör vinst.

Gårdsförsäljning av alkohol

Regeringen har tillsatt en särskild utredning för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Uppdraget ska redovisas senast den 7 december 2021.

Källa: Regeringen

SKATTER

Slopad ränta på uppskov vid bostadsförsäljning

Nu avskaffas räntan på både befintliga och nya uppskov från och med deklarationen 2022. Det betyder att de som sålt sin bostad under åren 2014-2019 utan att begära uppskov kan göra det i efterhand och då få tillbaka den skatt de redan har betalt in. Den som vill kommer att kunna begära omprövning i skatteverkets e-tjänst på skatteverket.se. Tjänsten öppnar den 16 december.

Källa: Skatteverket

Inkomstgränser och skatteuttag 2020

Beskattning av fysiska personers inkomster från tjänst eller näringsverksamhet (enskild firma bland annat) sker enligt en progressiv skala. Upp till en årsinkomst på 523 200 kr så beskattas man enbart med kommunalskatt. Kommunalskatten varierar beroende på var i landet man är folkbokförd. Den genomsnittliga kommunalskatten är cirka 32 %.

På belopp över 523 200 kr betalar man också statlig skatt på 20 %.

Rätten till pension är kopplad till den inkomst man har och maximal pensionsrätt har man tjänat in om man har en inkomst på 539 076 kr. Löner över detta belopp ger ingen ytterligare pensionsrätt.

Det kan vara hög tid att planera inför årsskiftet när det gäller löner, utdelning i fåmansbolag och pensionsavsättningar. Tala med din redovisningskonsult eller revisor redan nu. Reglerna gäller kalenderår så i januari är det för sent att göra något åt 2020.

Basbeloppen för 2021

Prisbasbeloppet är 47 600 kronor och det förhöjda prisbasbeloppet är 48 600 kronor.

Inkomstbasbeloppet för 2021 är 66 800 kronor.

Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet. Det förhöjda prisbasbeloppet används för att beräkna intjänad tilläggspensionspoäng för dem som kommer att få pension även enligt äldre pensionsregler.

Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kronor. Det förhöjda prisbasbeloppet för 2020 är 48 300 kronor.
Höjningen av prisbasbeloppet gör också att taken i ersättningarna från sjuk- och föräldrapenning höjs, då de räknas utifrån prisbasbelopp. (Till exempel 8 prisbasbelopp för sjukpenningen och 10 prisbasbelopp för föräldrapenningen).

Källa: Regeringen.se

Lämna preliminär inkomstdeklaration för 2021

Lämna en preliminär inkomstdeklaration för 2021 så att du får korrekt debiterad preliminärskatt. Om ingen deklaration lämnas föreslår Skatteverket en beräkning utifrån slutliga skatten för 2019.

Räknar du med att verksamheten går sämre under 2021 så finns all anledning att lämna en preliminär inkomstdeklarationen. Preliminär inkomstdeklaration kan lämnas flera gånger under 2021 beroende på hur omsättningen påverkas under året. Skatteverket gör då en omräkning utifrån de nya uppgifterna.

Källa: Skatteverket

PRIVATEKONOMI

Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad

Inkomster från solpaneler på eget hus beskattas som inkomst av kapital med ett schablonavdrag på 40 000 kronor. Dessutom har du rätt till en skattereduktion om följande villkor är uppfyllda:

  • det är förnybar el,
  • du matar in förnybar el och tar ut el i en och samma anslutningspunkt,
  • du har en säkring om högst 100 ampere i anslutningspunkten, och
  • du har anmält till nätföretaget att förnybar el framställs och matas in i anslutningspunkten.

Om solcellsanläggningen har en sammanlagd installerad toppeffekt av mindre än 255 kilowatt medför inte elproduktionen att den som har solcellsanläggningen (producenten) blir skattskyldig. Den som producerar elen ska alltså inte betala energiskatt, varken för egenförbrukad el eller för el som överförts till någon annan.

Källa: Skatteverket - ställningstagande

Förmånsbeskattning för laddstation vid bostaden

Elbilar blir allt vanligare. Nu ändrar Skatteverket sin syn och menar att om laddstationen är fast monterad vid bostaden eller en parkeringsplats ska den ses som en separat utrustning och installationen ska förmånsbeskattas till sitt marknadsvärde. Tidigare betraktades den som extrautrustning till förmånsbilen.

Den nya synen ska tillämpas på installationer som sker från och med den 1 januari 2021.

Källa: Skatteverket – ställningstagande

DOMAR / LAGAR

Ansökan om utbetalning för rutarbete kom för sent

En utförare nekas utbetalning för arbete utfört åt köpare med motiveringen att de inkommit för sent. Bolaget hävdar att man försökt logga in på Skatteverkets e-tjänst under en timmes tid den 31 januari 2020, men inte lyckats på grund av tekniska fel. Det saknas, oavsett skälen för förseningen, möjlighet att medge undantag från bestämmelsen om sista ansökningsdag.

Ansökningarna om utbetalning inkom till Skatteverket den 3 februari 2020 och avsåg hushållsarbeten som betalats under 2019. Det var därmed korrekt av Skatteverket att avvisa ansökningarna och överklagandet avslås. Allt enligt en dom i Kammarrätten.

Alltså viktigt att ansöka om rut- och rotarbeten i tid.

Källa: Kammarrätten i Jönköping – dom

Överlåtelse av aktier utan ersättning

Högsta förvaltningsdomstolens har i dom i mål om förhandsbesked gällande överlåtelse av aktier utan ersättning, från ett bolags ensamägare till en anställd i bolaget, avgjort om detta ska betraktas som en skattefri gåva.

Källa: Högsta förvaltningsdomstolen

REDOVISNING

Nya regler om redovisning av fusion

Bokföringsnämnden BFN beslutade den 16 oktober 2020 om allmänna råd (BFNAR 2020:5) om redovisning av fusion med tillhörande vägledning. Det nya allmänna rådet tillämpas på fusioner enligt aktiebolagslagen och lagen om ekonomiska föreningar.

Det allmänna rådet ska tillämpas på fusioner med fusionsdag efter den 31 december 2021. Det får även tillämpas på fusioner som har fusionsdag efter den 15 oktober 2020.

Källa: Bokföringsnämnden

Revisor varnas - borde ha misstänkt bokföringsbrott

Ett aktiebolag dröjde i drygt ett halvår med att upprätta sin årsredovisning. Den ansvarige auktoriserade revisorn gjorde inte någon brottsanmälan, trots att misstankar om bokföringsbrott borde ha väckts med anledning av dröjsmålet. Revisorn varnas därför av Revisorsinspektionen.

Källa: Revisorsinspektionen

ARBETSMARKNAD

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp - förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige

183-dagarsregeln ska inte gälla uthyrd arbetskraft. Det betyder att en arbetstagare som arbetar tillfälligt i en svensk verksamhet i Sverige ska betala skatt här om anställningen sker via uthyrning från ett utländskt företag.

Verksamheten kan vara ett företag som bedriver verksamhet i Sverige eller svenska staten, en kommun eller en region. Kravet att betala skatt ska inte gälla uthyrd personal som utför arbetet under högst 15 dagar i följd och om arbetsdagarna i Sverige totalt sett inte är fler än 45 dagar under ett kalenderår.

Lagändringarna beslutades den 4 november och börjar gälla den 1 januari 2021.

Källa: Riksdagen

EU

Trend: Luften i EU allt renare

Luften i EU-länderna har under de senaste 20 åren blivit allt mer fri från farliga partiklar. Sverige hör till de länder med renast luft. Fortfarande beräknas dock 400 000 personer dö i förtid av föroreningarna i unionen.

Källa: Europaportalen

Flera EU-länder satsar mer på välfärd än Sverige

Fem EU-länder satsar relativt mer på välfärd än Sverige. Det visar en ny sammanställning från Eurostat.

EU:s statistikbyrå, Eurostat, har nyligen presenterat en sammanställning över de 14 EU-länder som hittills lämnat uppgifter om sina välfärdsutgifter för 2019. Utgifterna jämförs sedan i förhållande till värdet på de varor och tjänster som produceras i länderna även kallat bruttonationalinkomsten, BNP.

Källa: Europaportalen

Läsvärt ...

Brexit – Tiden är inne

EU och Storbritannien har ännu inte förhandlat fram en överenskommelse om vad som kommer att ske efter övergångsperiodens slutdatum den 31 december 2020. Med enbart veckor kvar till detta datum är det hög tid för företag som inte redan gjort det, att förbereda sig för alla tänkbara utgångar efter övergångsperiodens slut.

Källa: Kommerskollegium

Produceras av:
Right Education logotyp