Ekonominyheter från Right Education AB
nr 9 | 2020
CORONA SPECIAL

Samlad information till företagare till följd av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset finns här samlat viktig information till dig som är företagare. Sidorna uppdateras löpande.

Källa: Verksamt

Krisåtgärderna för företagen i coronakrisen – praktisk lista

Coronavirusets utbrott har slagit hårt mot näringslivet. För att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och ekonomi i Sverige har regeringen presenterat en rad krispaket. Här är en lista över de viktigaste stöden för företagen.

Källa: Fplus

BUDGETPROPPEN

Företagarnyheter i budgetpropositionen, skatter och ekonomi

Här är några av de viktigare förslagen i höstbudgeten - för dig som företagare. I de fall nyheterna är riktade till konsumenter så finns också en intressant möjlighet för företag att serva det behov som uppstår.

 • Ett stöd på 3,5 miljarder kronor till enskilda näringsidkare som drabbats av coronakrisen. Under 2021 väntas ytterligare 1,5 miljarder kronor i extra stöd.
 • Företag som investerar i nya maskiner eller annan utrustning under 2021 får göra skatteavdrag motsvarande 3,9 procent av anskaffningsvärdet.
 • Därutöver sker en ändring i reglerna för ränteavdrag för företag som infördes 2019. Mera detaljer kring detta är aviserade till oktober.
 • Omställningsstödet till företag förlängs med tre månader.
 • Den nedsättning av arbetsgivaravgifterna som finns idag för den först anställda utvidgas tillfälligt.
 • Regeringen vill att rut-avdraget ska omfatta fler tjänster som tvätt vid tvättinrättningar, möblering av bostad, tillsyn av bostad och transport av bohag till loppmarknader. Kan träda i kraft den 1 januari. Maximalbeloppet för rutavdraget kan också komma att höjas till 75 000 kronor.
 • Det kan bli en skattereduktion på max 50 000 kronor för arbets- och materialkostnader vid installation av solceller. Avdraget ersätter dagens stöd som man måste aktivt söka, och utformas i stället med en fakturamodell som liknar den som finns för rut- och rotavdrag så att köparna kan ta del av skattelättnaden direkt vid köpet.
 • Ersättningen för karensavdraget ska fortsätta med ett schablonbelopp om 804 kronor. Samtidigt ska ersättningen till egenföretagare förlängas.
 • Schablonen som idag används för att beräkna värdet av bilförmån ska justeras för att bättre spegla kostnaden av att privat äga en bil. Hur förslaget ska utformas är ännu inte helt klart.
 • Nedsättningen av energiskatt för uppvärmningsbränslen vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet och i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet föreslås slopas i två steg.

Källa: Regeringens budgetproposition

DOMAR / LAGAR

Personaloptioner är skattefria när de används för att bli delägare

Förmåner som en anställd får från sin arbetsgivare är som huvudregel skattepliktiga. Förmån i form av personaloptioner ska emellertid under vissa förutsättningar undantas från beskattning, enligt Högsta förvaltningsdomstolen om vissa villkor är uppfyllda.

En personaloption innebär oftast att den anställde får köpa aktier till ett pris som understiger aktiernas marknadsvärde och därmed uppstår en förmån för den anställde.

Ett av villkoren för skattefrihet är att personaloptionerna utnyttjas för förvärv av andelar i det företag som optionerna har förvärvats från.

Reglerna infördes 1 januari 2018 i syfte att underlätta för företag att rekrytera och behålla nyckelpersoner. De oklarheter som funnits kring reglernas tillämpning har i viss mån skingrats genom domen.

Källa: Högsta förvaltningsdomstolen

Två domar om företrädaransvar

I Kammarrätten i Sundsvall, prövas om en person kan påföras ett företrädaransvar för ett bolags obetalda skatter och avgifter. Personen har varit styrelseledamot. Kammarrätten konstaterar att personen inte informerat sig om bolagets ekonomiska ställning och han har inte heller agerat med hänsyn till samtliga borgenärers intressen. Han får därmed anses ha agerat grovt oaktsamt.

Därmed finns det grund för att fastställa att personen är solidariskt betalningsskyldig för bolagets obetalda skatter och avgifter. Han ska påföras ett företrädaransvar.

Källa: Kammarrätten i Sundsvall

I Kammarrätten i Jönköping påförs en man företrädaransvar för bolagets obetalda skatter och avgifter. I målet har  mannens kroniska sjukdom framförts som skäl till befrielse från betalningsskyldighet. Enligt kammarrätten har det inte framkommit att hans sjukdom starkt begränsar hans möjligheter varför mannen påförs ett företrädaransvar.

Källa: Kammarrätten i Jönköping

Sålde ett antal bilar – skönsbeskattas för att driva bilhandel

Kammarrätten ger Skatteverket rätt när man höjer mannens överskott av näringsverksamhet och utgående moms genom en skönsmässig beräkning.

Bakgrunden är att Skatteverket bedömt att mannen bedrivit näringsverksamhet i form av bilhandel. Mannen har inte visat att det finns förutsättningar att tillämpa vinstmarginalbeskattning och har därför efterbeskattats.

En förutsättning för efterbeskattning är att den uppgiftsskyldige lämnat oriktig uppgift till ledning för egen beskattning. En uppgift ska anses vara oriktig om det klart framgår att den är felaktig eller om en uppgift som ska lämnas till ledning för beskattningen har utelämnats. Skatteverket har bevisbördan. I målet finns en redogörelse om Skatteverkets bevisning i målet.

Källa: Kammarrätten i Stockholm

REDOVISNING

Regeringens utredning om regelförenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen dröjer

Utredningstiden förlängs. Den ursprungliga avrapporteringstidpunkten, 30 september, förlängs till den 29 februari 2021.

Källa: Regeringen

Srf Redovisningsgrupp publicerar nytt uttalande

Srf U 14 Bruttoredovisning av pågående arbeten är tillämpligt då årsredovisning upprättas enligt K2 eller om årsbokslut upprättas enligt BFNAR 2017:3 Årsbokslut. Enligt uttalandet ska varje projekt redovisas för sig, men kvittning kan ske mellan intäkter och kostnader inom ett och samma projekt.

Källa: Srf Redovisning

SKATTER

Justering av de nya skattereglerna för företagssektorn

Den 1 januari 2019 infördes nya skatteregler för företagssektorn. De nya reglerna innebär bland annat en generell begränsning för företags ränteavdrag. I samband med reformeringen gjordes även följdändringar i den så kallade koncernbidragsspärren.

Ändringarna av koncernbidragsspärren har visat sig kunna leda till situationer där spärren inte fungerar enligt sitt syfte. Detta eftersom företag, enligt de nya reglerna, i vissa situationer inte får dra av koncernbidragsspärrade underskott i förhållande till företagets egna vinster.

För att komma till rätta med detta kommer regeringen avisera ett förslag om att företag som helt eller delvis inte får dra av årets ränteutgifter på grund av ränteavdragsbegränsningen enligt huvudregeln, i vissa fall istället ska kunna justera sina avdrag för tidigare års underskott i förhållande till de nekade ränteavdragen.

Källa: Regeringen

FÖRETAGANDE

Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare

Mot bakgrund av att många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av covid-19-utbrottet föreslår regeringen ett stöd på 3,5 miljarder kronor till dessa företag under 2020.
I budgetpropositionen för 2021 föreslås att ytterligare 1,5 miljarder kronor avsätts för 2021.
Stödet kan sökas för tre perioder 2020. Det som styr är den omsättning företagaren hade samma perioder 2019. Maximala beloppet för stödperioderna är 48 000 kronor för mars-april, 24 000 för maj och 48 000 för juni-juli.

För att stöd ska beviljas krävs att nettoomsättningen för:

 • mars – april 2020 understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019,
 • maj 2020 understeg 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019, och
 • juni och juli 2020 understeg 50 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019.

Den enskilda näringsidkaren kan få stöd på totalt 120 000 kronor, fördelat på de respektive stödperioderna mars – april 48 000 kronor, maj 24 000 kronor och juni – juli 48 000 kronor.

Källa: Regeringen

Förlängning av coronarelaterade åtgärder i socialförsäkringen

Regeringen föreslår nu att följande åtgärder förlängs till och med den 31 december 2020:

 • Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp om 804 kr
 • Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp om 804 kr per dag
 • Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala
 • Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i ett sjukfall
 • Möjlighet till tillfällig föräldrapenning vid skolstängning.

Regeringen avsätter 3,9 miljarder kronor för åtgärderna 2020, och 4,6 miljarder kronor för åtgärderna 2021.

Källa: Regeringen

Åtgärder behövs för investeringar och jobb

Lättnader i bolagsskatten och sänkt arbetsgivaravgift för unga är några nyheter i budgetpropositionen som regeringen lade fram den 21 september. ”Det är bra åtgärder i linje med vad vi har föreslagit, men inte nog för att få fart på investeringar och jobb”, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.

Han efterlyser bland annat satsningar för att korta handläggningen av tillstånd, satsningar på digital infrastruktur och elförsörjning. Han pekar också på riskerna med ökande ungdomsarbetslöshet som en av våra stora utmaningar.

Källa: Svenskt Näringsliv

Billigare att anställa unga

Regeringen vill nu sänka arbetsgivaravgifterna för 19 – 23-åringar. Det blir billigare för företag att anställa just unga vuxna.

Rabatten ska gälla mellan april 2021 och april 2023. Företagets arbetsgivaravgifter sänks då från 31,42 procent till 19,76 procent.

ARBETSMARKNAD

EU-domstolen Mål C 610 2018. Om begreppet arbetsgivare

Ett cypriotiskt företag träffade avtal med ett nederländskt transportföretag om ”förvaltning av fordonsflottor”. Anställningsavtal träffades med internationella lastbilschaufförer som körde de av det cypriotiska företaget ”förvaltade” lastbilarna. Vilket lands lag gäller för chaufförernas sociala förmåner?

Källa: Right Education Personalhandboken

Rätt till semester vid uppsägning som ogiltigförklarats

I två skilda mål har, Mål C–762/18 och C–37/19, har EU-domstolen haft i uppdrag att tolka EU-rätten när det gäller arbetstagares rätt till semester.

Källa: Right Education Personalhandboken

Studiestöd högre upp i åldrarna

I en arbetsmarknad som ständigt förändras så blir det många som behöver vidareutbilda eller omskola sig. Regeringen planerar därför att höja åldersgränsen för hur länge en student kan få studiemedel, från 56 år till 60 år. Ändringen förslås från 2022.

PRIVATEKONOMI

Förslag i regeringens budget som direkt påverkar privatekonomin

Generösare rut-avdrag

Höjt rut-avdraget – från 50 000 till 75 000 kronor per person och år. Fler tjänster omfattas av rut-avdraget, såsom tvätt vid tvättinrättning och möblering av bostad. Det kommer också att gälla transport av bohag till andrahandsmarknader och enklare tillsyn av bostad som till exempel fritidshus.

Sänkt inkomstskatt

Skatten på förvärvsinkomster sänks med upp till 1 500 kronor per år från och med 2021, och med 3 000 kronor från 2023. Det riktar sig till låginkomsttagare och börjar vid inkomster på 40 000 kronor per år, och får fullt genomslag vid en månadslön på 20 000 kronor per månad.
Därtill kommer också en tillfällig skattesänkning liknande jobbskatteavdraget.

Antalet skulder som går till Kronofogden ökar

Allt fler obetalda räkningar skickas till Kronofogden, men myndigheten ser ingen tydlig koppling till coronapandemin.

– Vi har en stadig ökning av ärenden, men de ekonomiska effekterna av pandemin har inte nått oss än, säger Rebecka Öhman, enhetschef på Kronofogden.

Skuldbeloppen i kraven har blivit högre under flera års tid och utvecklingen accelererar. Jämfört med första halvåret 2019 så har det totala skuldbeloppet ökat med 27 procent till 11,45 miljarder kronor – den högsta siffran någonsin.

Källa: Kronofogden

EU

Så bör EU:s migrationspolitik se ut

EU:s nya migrationspolitik ska fokusera på ett snabbt återvändande av personer som inte har rätt att stanna. Den omstridda idén om att alla medlemsländer måsta ta emot flyktingar skrotas. Det föreslår EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson.

Hur många migranter varje medlemsland ska ta emot eller avvisa avgörs via en fördelningsnyckel som bygger på landets befolkningsstorlek och ekonomi mätt i BNP. Länder som tidigare tagit emot många flyktingar får en ”rabatt” på sitt antal.

Ett separat lagförslag rör situationer likt flyktingkrisen 2015 då väldigt många migranter kommer samtidigt.

Källa: Europaportalen

Läsvärt ...

Elkrisen kan stoppa satsning i Sverige

I den här artikeln får vi träffa Lars-Göran Nilsson på börsnoterade företaget Profilgruppen och hans tankar kring den akuta elkrisen.

Per Tryding på Sydsvenska handelskammaren har sett många företag hämmas och varnar nu för en våg av företag som lämnar Sverige.

Finns du och din verksamhet i de delar av Sverige som berörs av detta?

Källa: Fplus

Experten: Då är konkurs rätt och rekonstruktion fel

Rekonstruera företaget eller gå i konkurs? Det är en av många svåra frågor som företagare runt om i Sverige ställer sig efter coronakrisens framfart. För vilka är rekonstruktion det bästa alternativet? I denna artikel får du lära mera om hur rekonstruktion och konkurs fungerar.

Ordning och reda i finanserna är ett bra skydd och en förutsättning att kunna fatta kloka beslut. Ett kunnigt bollplank i form av redovisningskonsult och revisor.

Källa: Fplus

Produceras av:
Right Education logotyp