Ekonominyheter från Right Education AB
nr 7-8 | 2020
CORONA SPECIAL

Samlad information till företagare till följd av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset finns här samlat viktig information till dig som är företagare. Sidorna uppdateras löpande.

Källa: Verksamt

Krisåtgärderna för företagen i coronakrisen – praktisk lista

Coronavirusets utbrott har slagit hårt mot näringslivet. För att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och ekonomi i Sverige har regeringen presenterat en rad krispaket. Här är en lista över de viktigaste stöden för företagen.

Källa: Fplus

DOMAR / LAGAR

Skärpta straff för allvarliga immaterialrättsintrång

För att komma åt storskalig intrångsverksamhet skärper man nu straffet till lägst 6 månader och högst 6 år.

Riksdagen riktade också en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den inom ramen för EU-samarbetet bör verka för att EU:s nya upphovsrättsdirektiv revideras.
Gäller från 1 september.

Källa: Riksdagen

Förslag om en ny visselblåsarlag

Regeringen tillsatte i juni i fjol en utredning med anledning av EU:s s.k. visselblåsardirektiv (2019/1936/EU). Utredningens uppdrag var att undersöka om förändringar av svensk lagstiftning är nödvändig för implementeringen av direktivet.

Den nya visselblåsarlagen blir en helt ny lagtext, även om grundprinciperna i den kommande lagen är desamma som i nuvarande lag. Läs mera i artikel nedan.

Källa: Right Education personalhandboken

REDOVISNING

Redovisning av omställningsstöd

I en artikel i tidningen Balans redogörs för de många bedömningar som behöver göras avseende redovisning av omställningsstödet.

Källa: Tidningen Balans

SKATTER

Beskattning av styrelsearvoden

Styrelsearvoden kan inte redovisas i enskild näringsverksamhet utan ska beskattas i inkomstslaget tjänst enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden. A vill veta om inkomsterna från de åtta styrelseuppdragen kan redovisas inom ramen för den enskilda näringsverksamheten.

Skatteverkets inställning är att styrelsearvoden från de åtta uppdragen ska beskattas i inkomstslaget tjänst. Skatterättsnämnden delar Skatteverkets inställning och besvarar därmed frågan från A med ett nej.

Källa: Skatterättsnämnden förhandsbesked

Investeraravdraget begränsas

Det nya regelverket betyder att man bland annat bara får göra avdrag för investeringar i företag verksamma på en marknad i högst 7 år. Investeringar i företag i ekonomiska svårigheter exkluderas även från att vara avdragsgilla.

Gäller från 1 augusti.

Källa: Regeringen

Förslag på skatt på engångsartiklar i plast

Utredningen om skatt på engångsartiklar har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Den föreslagna skatten på engångsartiklar föreslås införas på muggar och livsmedelsbehållare som innehåller plast och som är avsedda att endast användas en gång.

Skattesatserna för engångsartiklar i plast avses bli 5 kr/mugg och 7 kr/livsmedelsbehållare. Dessutom tillkommer moms på beloppet.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 september 2021 och ändringen i tullagen den 1 november 2021.

Källa: Regeringen

Justering av de nya skattereglerna för företagssektorn

Regeringen har lämnat ett förslag till Lagrådet för att justera de nya skattereglerna för företagssektorn som infördes från 2019. I och med förslaget ändras bestämmelserna för vissa företag med koncernbidragsspärrade underskott och som träffas av den generella begränsningen av ränteavdrag.

Källa: Regeringen

FÖRETAGANDE

Hotell- och restaurangbranscherna illa ute

Många hotell och konferensanläggningar står tomma och har gjort så sedan i mars. Nöjesparkerna tvingas hålla stängt och restaurangernas intäkter har sjunkit drastiskt, skriver Visitas VD Jonas Siljhammar i ett brev.

Visita har dock ett antal proaktiva förslag för att återstarta besöksnäringen som de presenterar i skriften Återstarta besöksnäringen. Hämta den via länken nedan.

Källa: Visita

Tillfälliga lättnader för arbetslösa företagare

För en företagare har a-kasseersättning i princip varit synonymt med att lägga ned verksamheten. Under pandemins månader har reglerna mjuknat i två steg. Först luckrades den så kallade femårsregeln upp. I korthet innebär förändringen att företagare kan få arbetslöshetsersättning trots att verksamheten tidigare varit vilande.

Det gäller från 1 juli till 31 december.

Källa: Småa

ARBETSMARKNAD

Nya skärpta regler för arbetsplatsen

Nya arbetsplatser ska planeras så att de kan erbjuda en god arbetsmiljö för alla och kunna ta emot personer med funktionsnedsättning. Det är en av nyheterna i Arbetsmiljöverkets ändrade föreskrifter för hur arbetsplatser ska utformas. Dessutom skärps kraven på rörelseutrymme vid arbete som innebär att man behöver vrida, huka eller böja sig ned.

Källa: Arbetsmiljöverket

Arbetslösheten i juli var 9,4 procent

I juli 2020 var antalet sysselsatta 5 150 000, en minskning med 120 000 jämfört med juli 2019. Antalet arbetslösa ökade med 112 000 till 502 000. Det motsvarar en arbetslöshet på 8,9 procent, en ökning med 2,0 procentenheter. Bland ungdomar ökade arbetslösheten med 7,0 procentenheter till 23,0 procent.

Säsongsrensat och utjämnat minskade sysselsättningen medan arbetslösheten ökade jämfört med februari 2020. Arbetslöshetstalet uppgick till 9,4 procent.

Källa: SCB

Provanställningsavtal med uppsägningstid

En arbetstagare har provanställts med en prövotid om sex månader. I anställningsavtalet angavs att en månads uppsägningstid ska gälla vid uppsägning. Arbetsgivaren gav besked om att avbryta provanställningen med 14 dagars varsel. Arbetsdomstolen reder ut hur detta avtal ska tolkas.

Källa: Right Education personalhandboken

PRIVATEKONOMI

Konsekvenser av reseavdraget ska utredas

Den 26 juni 2019 överlämnade reseavdragskommittén sitt slutbetänkande Skattelättnad för arbetsresor till regeringen. Kommittén föreslår att reseavdraget avskaffas i sin nuvarande form och att avdraget ersätts av en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor.

I en kommentar till förslaget skriver Trafikanalys att andelen som förlorar möjligheten till reseavdrag är omkring hälften av arbetsresorna i glesbygdskommuner och 40 procent av arbetsresorna i landsbygdskommuner.

En artikel och räkneexempel hittar du via länken nedan.

Källa: Fplus

Fortsatta prisuppgångar på bostadsmarknaden

Den senaste månaden ökade priserna på bostadsrätter med +1% och villapriserna med +2%. Prisutvecklingen på årsbasis är nu +3% på bostadsrätter och +7% för villor, enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Enligt prisstatistik för fritidshus är ökningen 9% på 12 månader.

Källa: Svensk Mäklarstatistik

EU

Fortsatt oro kring jordbruksbudget

Natten till tisdag den 21 juli 2020 kom EU:s stats- och regeringschefer överens om EU:s långtidsbudget samt ett återhämtningspaket för Europa efter covid 19-pandemin. I överenskommelsen framgår det att jordbruksbudgeten reduceras med 10 procent jämfört med nuvarande budget.

LRF befarar att minskningen av jordbruksstödet med motsvarande 500 miljoner kronor leder till ökad arbetslöshet och en avveckling av landsbygden, dyrare mat och att Sveriges redan låga försörjningsgrad sänks ytterligare. Detta leder till ökad matimport, producerad på ett miljö- och djurhållningsmässigt sämre sätt än vad vi gör i Sverige.

Källa: Lantbrukarnas Riksförbund LRF

EU:s budget – Vad har vi att vänta?

Vid det ovanligt långa EU-toppmötet i mitten av juli enades medlemsländernas stats- och regeringschefer om två förslag: dels unionens nästa budget för 2021-2027 och dels om en ny fond för att hjälpa de mest drabbade medlemsländerna i coronakrisen.

Vill du veta vad den kommer att innebära, vem eller vilka som bestämmer och vilka som betalar mest och minst till EU? Europaportalen reder ut begreppen.

Källa: Europaportalen

Läsvärt ...

Landsbygdsutredningen – av 75 förslag är 3 genomförda

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har gått igenom de förslag som lades från den parlamentariska landsbygdsutredningen SOU 2017:1. Sammanställningen är inte ett ställningstagande om förslagen i sig är bra eller ej utan om de är genomförda eller ej.

Källa: Hela Sverige

Utbudet av elbilar tredubblas till 2021

Utbudet av elbilar kommer att tredubblas inom kort. Det skriver EU:s myndighet för transporter och miljö (T&E). Inom EU finns det idag ett 60-tal modeller av elbilar. Till 2021 kommer den siffran gå upp till 214 modeller.

Inom EU kommer vi också få se flera stora fabriker som tillverkar elbilar inom de närmsta åren, bland annat belägna i Tyskland, Frankrike, Spanien och Italien. Utöver det beräknas omkring 16 stycken storskaliga batterifabriker i Europa som ska vara igång senast 2023.

Mer finns att läsa via länken nedan och även en rapport Carmakers electric car plans across Europé 2019 – 2025.

Källa: Alltomelbil

Produceras av:
Right Education logotyp