Ekonominyheter från Right Education AB
nr 6 | 2020
CORONA SPECIAL

Samlad information till företagare till följd av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset finns här samlat viktig information till dig som är företagare. Sidorna uppdateras löpande.

Källa: Verksamt

Avstämning korttidsarbete

Tre månader efter att din ansökan har godkänts ska du göra en avstämning. Då kan du också ansöka om ytterligare stöd. Om avstämningen inte skickas in i tid, är du som arbetsgivare skyldig att betala tillbaka tidigare beviljat preliminärt stöd.

Källa: Tillväxtverket

Flera lagar och regler relaterade till coronakrisen börjar gälla den 1 juli. Se vidare under rubriken Lagar/Domar nedan.

DOMAR / LAGAR

Ändringar i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

1 maj trädde vissa ändringar i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler i kraft. Bland annat infördes krav på att i vissa situationer då avtal träffas med konsument överlämna ett standardformulär för utövande av ångerrätten.

Källa: Lagen.nu

Nya lagar och regler från 1 juli 2020

Månadsskifte juni/juli innebär i vanlig ordning att nya lagar och regler börjar gälla. Coronakrisen har också medfört många snabba förändringar i den miljö som företagare har att hantera.

Regeringen har sammanställt skriften Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2019/2020. Nedan följer också ett axplock av sådant som kan vara intressant för företagare.

Källa: Regeringen

Statligt stöd när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran

Hyresvärdar har möjlighet till kompensation för den hyresrabatt de lämnat i vissa fall till hyresgäster i vissa krisbranscher. Ansökan görs via vissa länsstyrelser.

Källa: Regeringen

Omställningsstöd

Omställningsstöd införs för företag som fått minskad omsättning som en följd av covid-19. Beslut om omställningsstöd fattas av Skatteverket och stödet betalas ut genom kreditering av skattekontot.
Företag blir återbetalningsskyldigt för det omställningsstöd som har betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp. Skatteverket har möjlighet att revidera företaget.

Källa: Regeringen

Förebyggande sjukpenning för riskgrupper

Vissa riskgrupper, som helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att smittas av covid-19, får rätt till förebyggande sjukpenning för tiden den 1 juli – 30 september 2020.

Ersättning som mest 804 kronor per dag under högst 90 dagar. För att få förebyggande sjukpenning krävs att den anställde eller företagaren inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet och att arbetsgivaren inte kan erbjuda andra arbetsuppgifter.

Källa: Regeringen

Tillfälliga smittskyddsåtgärder på restauranger, barer och andra serveringsställen

Förslaget innebär att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-19.

Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet utövar tillsyn och får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen och anslutande föreskrifter ska följas. Nämnden ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren.

Länsstyrelsen ska ge länets kommuner stöd, råd och vägledning.

Lagen träder i kraft den 1 juli 2020 och upphör att gälla vid utgången av 2020.

Källa: Regeringen

Enklare kontakter med Lantmäteriet

Bland åtgärderna kan följande nämnas:

  • Registrering av en samfällighetsförening ska kunna göras elektroniskt.
  • Inskrivningsmyndigheten ska ges möjlighet att besluta om vite och avvisning i inskrivningsärenden.
  • Lantmäterimyndigheternas och inskrivningsmyndighetens beslut om vissa avgifter ska kunna verkställas enligt utsökningsbalken.
  • Arrendenämnden ska kunna besluta att en kraftig höjning av arrendeavgiften vid bostadsarrende ska fasas in successivt, om det finns särskilda skäl för det.
  • En uppsägning eller begäran om villkorsändring vid jordbruksarrende eller bostadsarrende ska kunna skickas i ett rekommenderat brev, istället för att delges motparten.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Källa: Regeringen

Rapportering om internationella skatteupplägg med mera

Skatterådgivare som utformar och tillhandahåller internationella skatteupplägg ska i vissa fall lämna uppgifter om dessa upplägg till Skatteverket.

För att ett arrangemang ska vara rapporteringspliktigt krävs att arrangemanget är gränsöverskridande och att det uppvisar åtminstone ett av de s.k. kännetecknen, som indikerar att det kan finnas en risk för skatteflykt.

Källa: Regeringen

Ny lag om upphandlingsstatistik träder i kraft 1 juli

Den 1 juli 2020 får Sverige en ny lag om upphandlingsstatistik och ett halvår senare, den 1 januari 2021, ändras upphandlingslagarna. Syftet med det nya regelverket är att skapa förutsättningar för att ta fram bättre statistik och att göra den mer tillgänglig genom att den publiceras digitalt.

Källa: Upphandlingsmyndigheten

Transportstyrelsens föreskrifter

Transportstyrelsen informerar om ett antal föreskrifter som ändrats under det första halvåret 2020.

Källa: Transportstyrelsen

REDOVISNING

Nya allmänna råd – Vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset

BFN beslutade den 17 juni 2020 om allmänna råd (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset.

Det allmänna rådet innebär att ett företag får redovisa rabatt på hyra och leasingavgifter till följd av coronaviruset i den period av räkenskapsåret som rabatten är hänförlig till. Detta gäller dock inte leasingavtal som redovisas som ett finansiellt leasingavtal. Det allmänna rådet gäller företag som tillämpar ett K2- eller K3-regelverk.

BFN beslutade samtidigt om följdändring i K2- och K3-regelverken som innebär att det nya allmänna rådet får tillämpas.

Källa: Bokföringsnämnden

SKATTER

Gåvor till anställda skattefria upp till 1 000 kr

Från den 1 juni och året ut kan anställda ta emot gåvor från sin arbetsgivare till ett värde upp till 1000 kronor utan att gåvan ska förmånsbeskattas. Detta gäller utöver den möjlighet att ta emot skattefria gåvor som redan finns, exempelvis julgåvor.

Skattefriheten gäller för gåvor som arbetsgivaren lämnar från 1 juni till och med 31 december 2020.

Källa: Skatteverket

Fri parkering för anställda skattefritt

Mellan den 1 april 2020 och den 31 december 2020 kan arbetsgivare erbjuda sina anställda fri parkering i anslutning till arbetsplatsen skattefritt. Normalt är fri parkering en skattepliktig förmån för den anställde och arbetsgivaren är skyldig att innehålla skatt och betala arbetsgivaravgifter för förmånen.

Syftet med den tillfälliga regelförändringen är att minska smittspridningen genom att underlätta för anställda att ta egen bil till arbetet istället för att åka kollektivt.

Reglerna trädde i kraft den 1 juni.

Källa: Skatteverket

Återinfört tak för uppskovsbelopp

Den som gör en vinst vid försäljning av sin bostad kan få uppskov med vinstbeskattningen vid köp av en ny bostad.

Taket för uppskov slopades tillfälligt från och med år 2016, men den 1 juli 2020 återinförs det. Taket höjs emellertid från 1 450 000 kr till 3 000 000 kr. De nya reglerna gäller försäljningar som sker efter 30 juni 2020.

Regeringen har också nyligen föreslagit att den schablonintäkt som idag gäller för uppskovsbelopp ska slopas från och med 1 januari 2021. Syftet med förslaget är att öka utbudet av bostäder på marknaden.

Källa: Skatteverket

FÖRETAGANDE

Statlig garanti för bostadslån

Boverket får lämna en statlig garanti till kreditgivare för lån till nybyggnation och ombyggnation av bostäder. Kreditgarantin kan avse högst 90 procent av marknadsvärdet. Detta ska stödja svaga bostadsmarknader på till exempel landsbygden.

Förordningen träder ikraft den 1 juni 2020.

Källa: Riksdagen

Lyft för handeln i maj – bättre än förra året

Svenska detaljhandelns försäljning fortsätter att öka. I maj var den kalenderkorrigerade försäljningsvolymen 2,4 procent högre än samma månad förra året. Allt enligt färsk statistik från SCB.

Dagligvaruhandeln, som lyfte kraftigt i mars, fortsatte dock ner och backade 1,9 procent jämfört med förra året.

Sällanköpshandeln fortsätter stiga efter en botten i mars och noterar en uppgång på 4,0 procent i årstakt.

Källa: SCB

Ökningen av konkurser befaras vara det dubbla

Ökningen av konkurser under Coronakrisen kan vara dubbelt så hög än vad som syns i den officiella statistiken. Det visar beräkningar som Creditsafe har gjort.

"En djupare analys visar att om Skatteverket stått för en normal andel av konkurserna så hade siffrorna sett annorlunda ut och antalet företag som gått i konkurs hade varit betydligt högre, 200-300 fler de senaste tre månaderna", skriver Creditsafe i ett pressmeddelande.

Källa: Creditsafe

ARBETSMARKNAD

Allt fler unga arbetslösa

Över 100 000 fler är arbetslösa jämfört med för ett år sedan. De unga tillhör de mest utsatta i coronakrisen, som slagit hårt mot flera branscher där många unga jobbar.

Drygt 20 000 fler mellan 18 och 24 år var inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen i slutet av maj jämfört med samma period förra året. Totalt rör det sig om 60 300 personer och som andel har ungdomsarbetslösheten på ett år ökat från 7,5 till 11,4 procent.

Källa: SvD

Nya regler vid utstationering i utstationeringslagen och uthyrningslagen

Regeringens förslag (prop. 2019/20:150) till nya regler avseende utstationering har antagits av riksdagen. De nya reglerna innebär att EU:s direktiv 2018/957 (det s.k. ändringsdirektivet) har implementerats i svensk rätt.

De nya reglerna utvidgar möjligheterna att genom kollektivavtal reglera anställningsvillkor vid utstationering av arbetstagare. En facklig organisation kan vidta stridsåtgärder i syfte att teckna ett kollektivavtal om lön i enlighet med villkoren i ett centralt kollektivavtal som gäller på området; alltså inte någon begränsning till minimilön.

Källa: Right Education personalhandboken

Yrkande om fastställelse av rätten till ett ekonomiskt skadestånd för uppsägning vid arbetsbrist - Dom i AD

I en tvist om uppsägning på grund av arbetsbrist, har en arbetstagare yrkat fastställelse av att denne har rätt till ett ekonomiskt skadestånd ”upp till 422 816 kronor”. Beloppet motsvarar 16 månadslöner i enlighet med 39 § lagen om anställningsskydd.

Källa: Right Education personalhandboken

PRIVATEKONOMI

Stora regionala skillnader präglar priserna på bostadsmarknaden

Den senaste månaden minskade priserna på bostadsrätter med -2% i riket som helhet. Villapriserna ökade med +1%. Prisutvecklingen på årsbasis är nu +3% på bostadsrätter och +5% på villor. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Källa: Mäklarstatistik

EU

Sverige bäst på innovation i EU

Sedan EU-ländernas förmåga till innovationer började mätas har Sverige legat i topp så även i år. EU ligger fortsatt före både USA och Kina men efter Sydkorea och Japan.

Kommissionen publicerar den europeiska innovationstavlan med en sammanställning av 27 olika uppgifter och indikatorer från 2019.

Sverige har sedan 2008 då EU-kommissionen började med årliga rankningar av medlemsländernas innovationsförmåga legat i topp. Sverige tillhör även de länder i världen som är bäst på innovation.

Källa: Europaportalen

Läsvärt ...

Ett enklare och effektivare skattesystem

Finanspolitiska rådet publicerar idag en särskild studie om det svenska skattesystemet. Studien visar att skattesystemet kan reformeras så att det blir både enklare och ger samhällsekonomiska vinster.
En sådan reform kan genomföras med bibehållna skatteintäkter och oförändrad inkomstfördelning.

Källa: Finanspolitiska rådet

Större BNP-fall och lägre återhämtning väntar, enligt IMF

Internationella valutafonden, IMF, varnar i sin senaste prognosuppdatering att fallen i globala BNP kommer att bli större än de tidigare trott. Dessutom spår de att återhämtningen under nästa år även kommer att bli svagare.

IMF uppger i prognosen att ekonomin globalt kommer att krympa med 4,9 procent under 2020. Redan nästa år spår de att den är tillbaka på en tillväxt med 5,4 procent – en något lägre siffra än de tidigare trott.

Källa: Omni Ekonomi

E-barometern

E-handeln fortsatte att växa kraftigt under maj, enligt konsumenternas egna uppskattningar. Andelen som e-handlade under månaden ligger kvar på samma höga nivå som under april.

  • E-handeln växte med 36 %* under maj, jämfört med maj 2019.
  • 77 % av svenskarna e-handlade under maj, 81 % av kvinnorna och 73 % av männen.
  • Kläder och skor är återigen den produktkategori som flest handlat från (43 %), efter att ha tappat ledningen till skönhet och hälsa under april.
  • Något färre oroar sig för landets ekonomi, jämfört med i april.
  • Totalt sett tror 38 % att de kommer konsumera mindre (fysisk handel och e-handel) under 2020, jämfört med 2019. 14 % tror att de kommer konsumera mer.

Källa: Postnord

Produceras av:
Right Education logotyp