Ekonominyheter från Right Education AB
nr 5 | 2020
CORONA SPECIAL

Information för företag, föreningar och offentliga aktörer

Här hittar du samlad information från Skatteverket som är viktig för dig som företagare, förening eller offentlig aktör att känna till i samband med coronaviruset och covid-19.

Källa: Skatteverket

Aktuell statistik för Coronakrisen

Krisen avtecknar sig tydligt i flera indikatorer såsom varsel, inköpschefsindex och anställningsplaner. Klicka på länkarna för att läsa mer om varje indikator.

Källa: Ekonomifakta

DOMAR / LAGAR

Analys av penningtvättsdomar

Återkommande hantering av stora mängder kontanter bedöms i hög utsträckning av domstolarna som så kallat klandervärt risktagande, vilket kan bestraffas som näringspenningtvätt. Detta gäller oavsett om pengarnas ursprung är brottslig eller helt laglig. Detta är en av flera slutsatser i en omfattande analys av domar rörande brott mot lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott som gjorts av Ekobrottsmyndigheten.

Källa: Ekobrottsmyndigheten

Uppgifter på skattekonto omfattas av databassekretess

Uppgifter från skattekonton omfattas av databassekretess och ska därför inte lämnas ut som allmän handling.

Detta då uppgifterna avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden i den mening som avses i offentlighets- och sekretesslagen.

Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast och avslår överklagandet, detta då en person begärde hos Skatteverket att få ta del av allmänna handlingar i form av utskrift från skattekontot avseende en viss angiven period för dels en fysisk och dels en juridisk person.

Källa: Högsta Förvaltningsdomstolen

REDOVISNING

Modernisering av bokföringslagen – utredning

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska föreslå förenklingar av regelverken för mikroföretag och en modernisering av bokföringslagen.

Utredaren ska brett analysera och identifiera vilka regelverk som är mest betungande för mikroföretag och föreslå förenklingar av sådana regelverk. Utredaren ska också se över bokföringslagen i syfte att åstadkomma ett modernt, teknikneutralt och enkelt regelverk som är anpassat till dagens förhållanden.

Ett viktigt uppdrag för utredningen blir att förenkla möjligheten för företag att använda molntjänster för bokföringen och att digitalisera hanteringen av kvitton och fakturor. Det kan spara stora pengar för företagen.

Källa: Regeringen

SKATTER

Moms på konserter online – 25 procent

En artist genomför en spelning i en lokal utan publik. Artisten sänder spelningen live på internet där tittarna får betala för att ta del av utsändningen. Med tillträde till konsert avses enligt Skatteverkets uppfattning rätten att närvara på en plats där konserten äger rum eller på en plats där den visas inför publik, jfr vad som står om ”tillträde till” i Skatteverkets ställningstagande Skattesats vid tillträde till visning av idrottsliga evenemang. Rätten att få ta del av en konsert på internet omfattas alltså inte av begreppet ”tillträde till konsert”.

Rätten att få ta del av en sådan utsändning omfattas därför av skattesatsen 25 procent.

Uppdaterat ställningstagande från Skatteverket.

Källa: Skatteverket

Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda

Riksdagen har beslutat om tillfällig skattefrihet för parkeringsförmån vid arbetsplatsen och skattefria gåvor upp till 1.000 kronor per anställd. Reglerna gäller till och med utgången av 2020.

Källa: Regeringen

Beräkning av kvarstående negativt räntenetto när avdragsutrymmet inte kan utnyttjas helt

Skatteverket har i ett ställningstagande förklarat hur beräkning av kvarstående negativt räntenetto, när avdragsutrymmet inte kan utnyttjas helt eftersom annat företag i intressegemenskapen tillämpar förenklingsregeln, ska ske.

Att ett företag i en intressegemenskap tillämpar förenklingsregeln hindrar inte att ett annat företag i gemenskapen beräknar sitt avdragsutrymme och göra avdrag för negativt räntenetto enligt EBITDA-regeln. Om det företag som tillämpar EBITDA-regeln inte kan dra av sitt negativa räntenetto upp till avdragsutrymmet eftersom intressegemenskapens sammanlagda avdrag för negativa räntenetton är begränsat till 5 miljoner kronor, får skillnaden mellan avdragsutrymmet och faktiskt avdrag för negativt räntenetto inte sparas som kvarstående negativt räntenetto.

Kvarstående negativt räntenetto för ett beskattningsår beräknas till det belopp med vilket det negativa räntenettot överstiger avdragsutrymmet.

Källa: Skatteverket

Förslag om en ny lag om källskatt på utdelning – remiss

Finansdepartementet remitterar ett förslag för att effektivisera och modernisera reglerna om källskatt på utdelningar. Förslaget innebär bland annat att det införs nya krav på den som är skattskyldig att lämna information på individnivå.

Källa: Regeringen

Förslaget om en skattesänkning i vissa delar av landet till Lagrådet

För personer som bor i vissa glest befolkade områden, främst i Norrland och nordvästra Svealand, innebär förslaget en skattesänkning med 1 675 kronor per år från och med inkomståret 2020. Skattesänkningen kommer att räknas in automatiskt vid inkomstbeskattningen.

Källa: Regeringen

FÖRETAGANDE

Det går inte att vara permitterad på semestern

Semester innebär frånvaro på jobbet – därmed går det inte att vara permitterad. Tillväxtverket har nu satt ned foten. Med andra ord: det går inte att vara permitterad på semestern och samtidigt omfattas av reglerna för korttidsarbete.

Källa: Tillväxtverket

Tillväxtverket vill stoppa företagen att göra aktieutdelningar

Staten vill mer eller mindre tvingar småföretagare att offra en av sina viktigaste livlinor – utdelningar enligt 3:12-reglerna. Skatteexperten Hans Peter Larsson på Far varnar, enligt Fplus, för att utdelningsstoppet riskerar att slå mot 400 000 fåmansföretagare på ett sätt som inte kan ha varit tanken.

Grovt räknat är det cirka 400 000 aktiva ägare som kan beröras, under förutsättning att de permitterar. Det kan påverka många företagares privatekonomi på et negativt sätt. Tala med din revisor eller redovisningskonsult som kan ge dig praktiska råd kring detta.

Källa: Fplus
Källa: Tillväxtverket

Möjlighet att söka kontantstöd

Regeringen införde nyligen ytterligare ett krispaket i form av ett kontant omställningsstöd. Syfte att rädda många företag som blivit av med mycket av sin försäljning.

Stödet baseras på att det enskilda företaget har blivit av med minst 30 procent av intäkterna under mars-april, och som mest kan bolaget få 150 miljoner kronor.

Beskedet att permitteringsstöd inte får kombineras med utdelning gör förvirringen och osäkerheten hos företagen än större. I stället för att få hjälpen från staten lämnas de nu ensamma i kampen mot corona, läser vi i en kommentar från Svenskt Näringsliv.

Källa: Svenskt Näringsliv

Rekordlåg framtidstro hos exportföretagen

Den dramatiska rubriken läser vi hos Svensk Exportkredit SEK. De svenska exportföretagens syn på framtiden är rekordmörk som en följd av coronapandemin. Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro visar för första gången negativa siffror.

Indexet, som väger samman företagens förväntningar kring likviditet, orderingång, finansiell situation och anställningar i Sverige, låg på plus 25 i höstas och störtdyker nu till minus 35.

Källa: Svensk Exportkredit SEK

Stor pessimism hos småföretagen

Landets småföretagare upplever en stor pessimism inför det kommande året. Deras prognoser för företagets sysselsättning, omsättning och orderingång är en kraftig nedgång inom alla tre områdena. Det visar halvtidsrapporten av Småföretagsbarometern 2020 som tas fram på uppdrag av Företagarna, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund.

Källa: Swedbank

Stort omsättningstapp för tjänstesektorn enligt KI:s mätning

Enligt Konjunkturinstitutet har alla sektorer i näringslivet drabbats av omsättningstapp och störst fall rapporterar tjänstesektorn där ungefär ett av tio företag uppger att omsättningen har minskat med mer än 75 procent.

Nästan 15 procent av företagen inom tillverkningsindustrin uppger att omsättningen har mer än halverats jämfört med normalt. Detta framgår av resultaten från Konjunkturinstitutets första extraundersökning som publiceras den 19 maj.

Källa: Konjunkturinstitutet

Nära var tionde GDPR-incident är ett IT-angrepp

I dataskyddsförordningen, GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018 finns en skyldighet för företag, myndigheter och andra organisationer att anmäla vissa personuppgiftsincidenter till Datainspektionen. En motsvarande skyldighet finns i brottsdatalagen för brottsbekämpande myndigheter.

Datainspektionen publicerar nu en aktuell rapport som analyserar inrapporterade personuppgiftsincidenter som orsakats av olika former av it-angrepp.

Källa: Datainspektionen

ARBETSMARKNAD

Provocerad uppsägning - AD 2020 nr 23

En anställd i ett företag har sagt upp sig. Den anställde hävdade att uppsägningen var framprovocerad av arbetsgivaren då den anställde känt sig felaktigt anklagad för misskötsamhet och haft en långvarig konflikt med chefen.

Läs artikeln nedan där även en länk till den aktuella domen finns.

Källa: Right Education

Tillfälligt höjt tak i A-kassan

Regeringen inför en tillfällig höjning av taket i a-kassan från ersättningsdag 101. Vad betyder det, vem kan få det och hur länge gäller höjningen?

I artikeln nedan får du svar på detta och annat relaterat till A-kassan.

Källa: Regeringen

PRIVATEKONOMI

Hyresersättning till hemmaarbetande anställd

Hyresersättning från en arbetsgivare för kontor i en anställds bostad är skattepliktig och ska i första hand beskattas som lön i inkomstslaget tjänst.

Ersättningen kan emellertid beskattas som hyresersättning i vissa fall och kommer då att tas upp som inkomst i inkomstslaget kapital. För att det ska ske så ska det finnas ett avtal om hyra mellan arbetstagaren och arbetsgivaren, det ska finnas ett verkligt behov hos arbetsgivaren att hyra lokalen och slutligen ska ersättningen som utges vara marknadsmässig.

Om villkoren är uppfyllda så beskattas den anställde med 30 procent skatt  och arbetsgivaren betalar ingen arbetsgivaravgift på beloppet. Belopp över marknadsmässigt värde beskattas som lön.

Inställt evenemang? Du har rätt att få pengarna tillbaka

Det framgår av följande meddelande från Konsumentverket:
När resor och evenemang ställs in i spåren av coronapandemin har konsumenterna rätt att få pengarna tillbaka, inte bara presentkort eller löfte om senare evenemang. Det är Konsumentverkets ståndpunkt i en mycket aktuell fråga som rör både konsumenter och företag. Ställningstagandet ska ses som vägledande av företag i branschen och vara till hjälp för drabbade konsumenter.

Källa: Konsumentverket

Tvungen att avbryta utlandsarbete på grund av corona – vad gäller?

Om din inkomst är skattebefriad i Sverige enligt sexmånaders- eller ettårsregeln och du måste göra ett avbrott i vistelsen utomlands på grund av coronapandemin, kan du ändå ha rätt att bli skattebefriad. Det kallas för säkerhetsventilen.

Följande tre krav behöver vara uppfyllda för att få skattebefrielse genom säkerhetsventilen:

  • Att du när du började anställningen utomlands på goda grunder kunde anta att inkomsten skulle vara skattefri i Sverige enligt sexmånaders- eller ettårsregeln och att alla krav för skattefriheten skulle ha blivit uppfyllda.
  • Att avbrottet i utlandsvistelsen beror på att det inträffar sådana ändrade förhållanden som du själv inte kan påverka.
  • Att det är uppenbart oskäligt att inkomsten beskattas i Sverige.

Skatteverket anser att corona är ett ändrat förhållande som du själv inte kan påverka.

Källa: Skatteverket

EU

Landsbygden förlorar på Sveriges budgetpolitik i EU

Sveriges riksdag vill skära ner det regionala stödet för att hålla nere EU:s nästa långtidsbudget. Samtidigt är Sverige mycket beroende av EU-pengar, speciellt de norra regionerna.

Det svenska beroendet av EU:s sammanhållningsfonder är stort, enligt en kartläggning av Sveriges kommuner och regioner SKR. 2016 hade nästan hälften av Sveriges regioner en budget som bestod av 50 procent EU-stöd för regional utveckling.

Källa: Europaportalen.se

Sverige säger nej till EU-bidrag till coronadrabbade länder

Sverige och tre andra rika EU-länder avvisar det tysk-franska förslaget om gemensam upplåning för att kunna ge bidrag till de mest coronadrabbade medlemsländerna. Eventuellt stöd bör villkoras och måste betalas tillbaka. Gruppen som kallar sig ”de sparsamma fyra” – Sverige, Danmark, Nederländerna och Österrike – är dock starka motståndare mot ett sådant upplägg.

Källa: Europaportalen

Läsvärt ...

Introducing Facebook Shops

Facebook Shops make it easy for businesses to set up a single online store for customers to access on both Facebook and Instagram. Creating a Facebook Shop is free and simple.

Detta är nästa steg i Facebooks utveckling. Att försöka ta över delar av onlinehandeln. Konkret ska bolaget erbjuda en gratis webbshop, som låter användare handla direkt i Facebook och på Instagram. Tanken är att de sociala nätverkens användare ska kunna upptäcka nya produkter, precis som på en shoppingtur på stan, utan att behöva lämna appen.

Källa: Facebook newsroom

Produceras av:
Right Education logotyp