Ekonominyheter från Right Education AB
nr 4 | 2020
CORONA SPECIAL

Företag får stöd baserat på omsättningstapp

Pressmeddelande från regeringen 30 april.

Storleken på stödet kommer att bero på hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft och variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020.

Källa: Regeringen

De ekonomiska effekterna av de statliga stöden skiljer sig åt beroende företagsform och bransch. Företag med anställda som har möjlighet till korttidsarbete, sänkta arbetsgivaravgifter och ersättning för sjuklönekostnader har mycket att hämta.

Håll dig uppdaterad på de olika stöden som riktas till företagare. Nedan har vi samlat praktiska kommentarer och länkar till källmaterial.

Källa: Right Education

DOMAR / LAGAR

Skatteverket förlorar mål om kostförmån i kammarrätten

Fallet gäller en restauranganställd. Skatteverket höjde genom ett beslut den anställdes lön och kostförmån. Den anställde överklagade beslutet och fick till viss del rätt i domstol. Skatteverkets hållning när det gällde höjningen av lönen fick emellertid gehör men inte beskattningen av kostförmån.

Bara för att man arbetar på en restaurang så ska man inte automatiskt beskattas för förmån av fri kost.

Källa: Kammarrätten i Göteborg

Fullmakt gällde efter fullmaktsgivarens död

Med stöd av en fullmakt har fullmaktshavaren, efter fullmaktsgivarens död, instruerat en bank att betala fakturor med medel från den avlidnes bankkonto. Fullmaktshavaren har ansetts behörig att göra detta. Banken har därför inte blivit ersättningsskyldig mot dödsboet.

Högsta domstolen konstaterar bl.a. att om en fullmaktsgivare dör så gäller trots detta fullmakten om det inte föreligger särskilda omständigheter. Med särskilda omständigheter avses endast sådant som har ett starkt samband med fullmaktsgivarens person då denne levde och som förlorar sin mening i och med dödsfallet. Sådana tjänster var det inte fråga om i målet.

Källa: Högsta domstolen

Hävning av avtal om fastighetsförsäljning

När fastigheter säljs förekommer ofta att det i avtalet anges att köpets fullbordan är beroende av att resterande del av köpeskillingen betalas, varefter köpebrev ska upprättas. I avgörandet konstaterar Högsta domstolen att om köparen i ett sådant fall hamnar i dröjsmål med betalningen och säljaren vill komma ifrån köpet krävs det en hävningsförklaring. Vägledning ges om utformningen av och sättet för att framställa förklaringen.

Av köplagen, som gäller vid köp av lös egendom, framgår att en hävningsförklaring skickas på mottagarens risk om den har sänts på ett ändamålsenligt sätt. Det betyder att mottagaren anses ha fått meddelandet även om det t.ex. skulle försvinna i postgången. I domen slås fast att även en hävningsförklaring avseende ett fastighetsköp skickas på mottagarens risk.

I målet kommer Högsta domstolen fram till att säljaren behövde avge en hävningsförklaring och att en tillräckligt tydlig sådan gjordes i tid.

Källa: Högsta domstolen

REDOVISNING

Bokslutsdag 31 december 2019

Tänk på att det årsstämman i aktiebolag ska hållas inom sex månader efter bokslutsdagen och att årsredovisningen ska finnas hos Bolagsverket inom sju månader. Om du har valt revisor i bolaget så ska denne hinna med att granska årsredovisningen vilket i dessa tider kan innebära att du måste vara ute i extra god tid med detta.

Reglerna kring årsstämman är tvingande och det är inte möjligt att få anstånd med detta. Missad årsstämma kan leda till förseningsavgifter och i värsta fall åtal om bokföringsbrott.

Källa: Bolagsverket

Här är alla steg från bokslut till godkänd årsredovisning

När räkenskapsåret är slut ska företaget ta fram sin årsredovisning, presentera den på sin årsstämma och sedan lämna in den till Bolagsverket. Här finns en beskrivning för hela arbetet med årsredovisningen och de viktiga tidsgränserna.

Källa: Bolagsverket

Tänk på detta när årsredovisningen upprättas

Årsredovisningen per 2019-12-31 innehåller fakta om företaget före coronan men kommer att läsas och tolkas i en värd som präglas av coronan. Förutsättningarna för bolaget kan vara helt annorlunda när årsredovisningen avlämnas jämfört med bokslutsdagen. Detta ställer speciella krav på dig som företagare.

Årsredovisningslagen kräver att i förvaltningsberättelsen skriva om väsentliga händelser under året. Du ska också i not skriva om väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.

I praktiken innebär det att ju senare årsredovisningen upprättas desto mer vet man om händelser efter räkenskapsårets slut. Om företaget påverkats av coronan så bör det följaktligen kommenteras i noten på vilket sätt detta skett. Förutom redovisningsregelverken tipsar vi om länkat material.

Källa: SRF Konsulterna

Har tillgångarnas värde påverkats av coronan?

Coronakrisen påverkar företagens tillgångar i olika omfattning varför varje företag måste göra en enskild bedömning av tillgångarnas värde med hänsyn till rådande omständigheter. Nedan finns en länk till en vägledning avseende bokslut per sista december 2019.

Källa: SRF Konsulterna

SKATTER

Obetalda kundfordringar i skatte- och affärsredovisningen

Både antal och den pengamässiga omfattningen av obetalda kundfordringar har för många företagare ökat. Vi har kanske själva bidragit till att så skett hos våra leverantörer.

Det är naturligtvis viktigt att vi håller koll på osäkra kundfordringar och agerar proaktivt så att vi får in våra fordringar. I artikel nedan gör vi en genomgång av hur reglerna för osäkra kundfordringar ska hanteras i redovisningen och vad som krävs för skattemässigt avdrag.

Källa: Right Education

Val av redovisningsperiod för moms påverkar likviditeten

Skatteverket har i ett ställningstagande om redovisning av moms öppnat för att göra det lättare att byta redovisningsmetod och period för moms.

Skatteverket anser att coronakrisen är en sådan omständighet som får anses vara särskilda skäl vid tillämpningen av vissa bestämmelser om redovisning av mervärdesskatt. Man menar att den som redovisar mervärdesskatt enligt faktureringsmetoden kan byta till bokslutsmetoden (kontantmetoden) om den sammanlagda årliga omsättningen här i landet uppgår till högst 3 miljoner kronor.

Företagets likviditet kan också påverkas av redovisningsperiodens längd. För den som vill fördjupa sig i möjligheten rekommenderar vi ett samtal med din redovisningskonsult eller revisor.

Ställningstagandet finns att läsa via länken nedan.

Källa: Skatteverket

Momsberäkning vid rabatt på fasta hyreskostnader

Skatteverket har gjort ett förtydligande med anledning av det tillfälliga stödet vid hyresnedsättning och hur moms i de fallen ska beräknas och faktureras.

I länkat material, rättslig vägledning, finns även ett räkneexempel.

Källa: Skatteverket

Förändringar för företag inom e-handel

Den 31 mars 2020 lämnade regeringen en proposition med förslag om ändrade mervärdesskatteregler som föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. Förslaget föranleds av ändringar i mervärdesskattedirektivet, det så kallade e-handelspaketet.

E-handelspaketet ska implementeras i alla medlemsstater den 1 januari 2021. Paketet innehåller en rad förändringar som påverkar företag inom e-handel.

I artikeln nedan finns en kommentar och även en länk till regeringens proposition.

Källa: KPMG

FÖRETAGANDE

9 000 hotell och restauranger kan försvinna – Visita

Medianföretaget inom hotell- och restaurangbranschen kan hålla sig flytande i högst två månader utan kapitaltillskott eller ytterligare stödåtgärder. 9 000 företag riskerar att försvinna. Det visar en ny rapport.

Dessutom riskerar 25 000 sommarjobb att försvinna. Detta innebär en stor social risk för tusentals sysslolösa ungdomar.

Källa: Visita

Allt fler sommarevenemang ställs in – stort ekonomiskt tapp

Både Storsjöyran och Storsjöcupen i Östersund ställs in, något som innebär ett intäktstapp i regionen på närmare 200 miljoner kronor.

Även Gothia Cup som dragit in omkring 480 miljoner kronor i turistintäkter varje år ställs in. Motsvarande siffra för Partille Cup är cirka 250 miljoner. Tidigare har även Gothia Innebandy Cup och Göteborg Basketball Festival ställt in, vilket beräknas späda på summan till det dubbla.

Liknande dystra budskap kommer från många håll. Svensk turism riskerar att förlora 36 miljarder i coronakrisen, enligt nya siffror från Stockholms Handelskammare.

Källa: Visita

Antalet konkurser ökar

Många bolag går omkull – men hastigheten i konkursökningen är inte riktigt lika hög nu som i början av april. Detta enligt kreditupplysningsbolaget UC, som sammanställt extra konkursstatistik med anledning av coronakrisen.

Källa: UC

Experten: Då är konkurs rätt och rekonstruktion fel

Rekonstruera eller gå i konkurs? Det är en av många svåra frågor som företagare runt om i Sverige ställer sig efter coronakrisens framfart. Här en läsvärd artikel i ämnet.

Källa: Fplus

ARBETSMARKNAD

Utnyttjande eller röjande av företagshemlighet

Ett företag har stämt en tidigare projektledare och sedermera företagets VD, för brott mot företagshemlighetslagen. I målet AD 2020 nr 18 utvecklar domstolen kriterierna för brott mot företagshemlighetslagen.

I artikeln nedan gör vi en genomgång av fallet utifrån företagshemlighetslagen. Där finns även en länk till rättsfallet.

Källa: Right Education

Över 200 000 har permitterats

Över 200 000 anställda har nu beviljats permittering, enligt nya siffror från Tillväxtverket.
Under de två första veckorna som systemet har varit i bruk har myndigheten fått in ansökningar från 40 000 företag, varav drygt 25 000 har blivit beviljade till ett totalt belopp på närmare elva miljarder kronor.

Tillverkningsindustri, hotell- och restaurang samt handeln dominerar ansökningarna.

Källa: Tillväxtverk

PRIVATEKONOMI

Portugal beslutar att beskatta svenska tjänstepensioner med 10 procent

Enligt KPMG ska de som flyttat till Portugal efter 31 mars 2020, och som ansöker om NHR-status, beskattas i Portugal med 10 procent framledes.

Däremot har inget nytt framkommit om Portugals eventuella planer på att ratificera framförhandlade ändringar i skatteavtalet med Sverige.

Källa: KPMG

EU

EU vill stoppa fientliga företagsuppköp

EU varnar nu för fientliga uppköp av europeiska företag som drabbats av coronakrisen och flera EU-länder skärper sin lagstiftning för att stoppa utländska uppköp. Det handlar framför allt om företag från Kina och Ryssland. Även i Sverige förbereder regeringen hårdare regler.

Källa: Ekot

Läsvärt ...

Historiskt dystert bland företag och hushåll

Företagens och hushållens syn på ekonomin har försämrats dramatiskt under den senaste månaden, enligt Konjunkturinstitutet.

Fallet under april är större än något som tidigare har observerats. Samtliga sektorer i näringslivet och hushållen har bidragit till fallet, men kraftigast föll tjänstesektorn.

Källa: Konjunkturinstitutet

För dig som är intresserad av revision

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 17 april 2020 och avgjorde då elva tillsynsärenden.
Vid sammanträdet beslutades det att meddela varning i åtta ärenden. Tre av dessa förenades med en sanktionsavgift. I tre ärenden blev påföljden en erinran.

Källa: Revisorsinspektionen

Produceras av:
Right Education logotyp