Ekonominyheter från Right Education
nr 2 | 2020
LAGAR / DOMAR

Vårdmomsen blir kvar – dom i HFD

Då är det klart. Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, har nu avgjort de tre överklagade förhandsbeskeden från Skatterättsnämnden, SRN, tillsammans med ett fjärde som gällde en liknande fråga.
Följande fyra tillhandahållanden prövades av HFD:

  • Läkarbolags tillhandahållande av läkare till en digital plattform där läkarna ska utföra sjukvård till patienter via plattformen.
  • Läkarbolags tillhandahållande av en specialistläkare till en privat vårdgivare som driver ett sjukhus. Läkaren ska tillföra sin specialistkompetens som överläkare på sjukhuset.
  • Vårdbolags tillhandahållande av sjuksköterskor till olika äldreboenden vid obekväma arbetstider då äldreboendet inte har egna sjuksköterskor på plats.
  • Vårdbolags tillhandahållande av sjuksköterskor till olika äldreboende i form av punktinsatser eller under bestämda tider.

HFD slår fast att i inget av fallen var det tillhandahållande av sjukvårdstjänster, eller tjänst nära anknuten till sådan. Tillhandahållandet är en personaluthyrningstjänst som är momspliktig.

Källa: Högsta Förvaltningsdomstolen

Likabehandling och stärkt skydd vid utstationering – lagförslag

Regering har beslutat om en lagrådsremiss för att Sverige ska implementera EU:s ändringsdirektiv till utstationeringsdirektivet. I lagrådsremissen föreslår regeringen en rad lagändringar som ska ge mer lika villkor mellan utstationerad- och inhemsk arbetskraft. Regeringen föreslår också skärpta regler om anmälningsskyldighet vid utstationering och att tillträdesrätten för regionala skyddsombud ska utvidgas.

Källa: Regeringen

Mottagare av ersättning för arbete – dom HFD 2019 ref. 60

HFD har i ett mål prövat frågan om möjlighet att åsidosätta ett uppdragsavtal om inhyrning av fyra namngivna personer från två bolag som är godkända för F-skatt. HFD har funnit att utredningen i målen inte ger stöd för uppfattningen att avtalen mellan uppdragsgivaren och de företag som hyrt ut personal inte motsvarar vad parterna kommit överens om.

Referat och kommentar på Skatteverkets webbplats.

Källa: Skatteverket

Stadigvarande vistelse – dom HFD nr 2659-19 och 236-19

En vistelse årligen i Sverige under fyra sommarmånader samt för kortare oregelbundna besök under ytterligare högst tre veckor under resterande del av året har ansetts vara så pass omfattande att en stadigvarande vistelse föreligger. Vid en vistelse årligen i Sverige under tre månader under sommaren och tre veckor i samband med påsken samt eventuellt under  ytterligare sammanlagt högst två veckor för kortare, oregelbundna besök under resterande del av året har dock så inte ansetts vara fallet.

Källa: Skatteverket

REDOVISNING

Bokslut per 31 december? Så beräknar du semesterskulden

I denna artikel går vi igenom hur semesterskulden beräknas och bokförs.

Källa: Right Education

SKATTER

Skatteverkets insatser mot fel, fusk och brottslighet 2020

Skatteverket har informerat om myndighetens insatser mot fel, fusk och brottslighet under 2020. Årets kontroller avser insatser mot:

  • Internationell kontroll samt penningtvätt
  • Privata kostnader och oredovisade förmåner
  • Identitetsrelaterat fusk och välfärdsbrottslighet
  • Svartarbete och andra brott i arbetslivet

Källa: Skatteverket

Motion och annan friskvård i olika former

Nytt ställningstagande från Skatteverket.
Personalvårdsförmån i form av motion och annan friskvård kan lämnas genom att arbetsgivaren själv väljer och betalar för enklare motion och annan friskvård av mindre värde för sina anställda (naturaförmån) eller genom att erbjuda de anställda ett så kallat friskvårdsbidrag.

Källa: Skatteverket

Skärpta krav för dig som säljer varor momsfritt till andra EU-länder

Från och med 1 januari 2020 skärps kraven för dig som ska sälja varor utan moms till andra EU-länder.

De nya kraven innebär att din köpare måste vara momsregistrerad i ett annat EU-land och meddela dig sitt giltiga momsregistreringsnummer. Du som säljare behöver också lämna korrekta uppgifter om leveransen i en periodisk sammanställning.

Källa: Skatteverket

Kedjetransaktioner

Den 1 januari i 2020 ändras vissa regler för EU-handel med varor mellan företag

  • Vid gränsöverskridande kedjetransaktioner inom EU ska vid en unionsintern omsättning, när en mellanman transporterar eller låter transportera varorna, transporten hänföras till den omsättning som görs till mellanmannen (Huvudregel).
  • Om mellanmannen har meddelat sin leverantör sitt registreringsnummer för mervärdesskatt i det EU-land som varan transporterades från, ska dock transporten hänföras till den omsättning som görs av mellanmannen (Undantag).

Källa: Skatteverket

Nya momsregler för dig som har ett företag med avropslager

Från och med den 1 januari 2020 gäller nya momsregler för dig som har ett företag som för över varor till ett avropslager i ett EU-land (call-off stock).

Källa: Skatteverket

Skatt på plastkassar från 1 maj

Den nya skatten på plastbärkassar riktar in sig på sådana plastbärkassar som är avsedda att tillhandahållas konsumenter inom handeln för att de ska kunna packa eller bära varor. Skatten får effekt från 1 maj.

Skattesatsen för plastbärkassar är 3 kr/plastbärkasse och 30 öre/mindre plastbärkasse. De mindre plastbärkassarna är sådana som har en väggtjocklek under 15 mikrometer samt en maxvolym på 7 liter. En vanlig liknelse gällande dessa mindre plastbärkassar är i dess användningsområde för frukt och grönt i livsmedelsbutiker.

Skatten har mött hård kritik långt innan den införs.

Källa: Skatteverket

FÖRETAGANDE

Upphandlingar med arbetsrättsliga villkor har ökat

Upphandlingslagstiftningen kompletterades med regler om arbetsrättsliga villkor i juni 2017.
Reglerna innebär att upphandlande myndigheter och enheter i vissa fall är skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor när det finns risk för oschyssta arbetsvillkor. Om arbetet utförs i Sverige ska de arbetsrättsliga villkoren fastställas i enlighet med ett svenskt kollektivavtal. Om arbetet utförs i andra länder ska villkoren fastställas i enlighet med ILO:s kärnkonventioner om grundläggande rättigheter i arbetslivet.

Upphandlingsmyndigheten har nu gjort en enkätundersökning bland Sveriges statliga myndigheter, kommuner och regioner.

Källa: Upphandlingsmyndigheten

Turismen fortsätter att växa i Sverige

Turismen fortsätter att växa i Sverige. Totalt blev det 67,8 miljoner gästnätter 2019, en ökning med 4 procent eller 2,7 miljoner, jämfört med förra året. Under den senaste 10-årsperioden har gästnätterna i Sverige ökat med omkring 3 procent om året i genomsnitt.

Inkvarteringsstatistiken visar närmare 68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige under 2019, en ökning med 4 procent eller 2,7 miljoner jämfört med året innan.

Källa: Tillväxtverket

ARBETSMARKNAD

En fråga om kvalifikationer och diskriminering

En person (AT), som är döv, har sökt en anställning som receptionist. Anställningen har avsett ett vikariat om åtta månader. I annonsen har arbetsgivaren formulerat krav på att de sökande skulle behärska samtliga telefontekniker, innefattande även taltelefoni.

AT har inte kallats till intervju med motiveringen att han inte kunde använda taltelefoni. Tvist har uppkommit i frågan om arbetsgivaren härigenom har diskriminerat AT.

I denna artikel ger vi en kommentar till domen i Arbetsdomstolen.

Källa: Right Education

Stopp för kompetensutvisningar – ny utredning

Dagens regler om arbets- och uppehållstillstånd leder, trots kritik, fortfarande till oönskade kompetensutvisningar.
Regeringen har nu beslutat att tillsätta en utredning för att bland annat motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare och för att attrahera internationell kompetens.

Den svenska arbetsmarknaden har ett fortsatt behov av arbetskraft med särskild kompetens. Arbetsgivarna efterfrågar bl.a. civilingenjörer, dataspecialister och systemutvecklare, men också personal med annan typ av specialiserad bakgrund, särskilt på det naturvetenskapliga och tekniska området.

Arbetsförmedlingen bedömer att det under de närmaste åren kommer att vara särskild efterfrågan på arbetskraft med denna inriktning och inom sjukvården.

Utredningen ska lämna ett delbetänkande senast den 1 februari 2021.

Källa: Regeringen

PRIVATEKONOMI

Något uppåt på bostadsmarknaden i januari

Under januari ökade priserna på bostadsrätter med +1% i riket medan villapriserna var oförändrade. Årstakten fortsätter öka för båda bostadsslagen och ligger nu på +6% för både bostadsrätter och villor. Detta visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Nästa rapport kommer den 10 mars.

Källa: Svensk Mäklarstatistik

EU

Storbritannien hotar lämna EU-förhandlingar

Den brittiska regeringen säger sig redo lämna de kommande förhandlingarna med EU om den framtida relationen om man inte får som man vill innan juni.

EU å sin sida vill att det ska vara rättvisa villkor och ömsesidiga åtaganden.

EU kräver att Storbritannien inte ska kunna konkurrera ut företag i EU-länderna genom att sänka sina standarder för exempelvis miljö eller arbetsrätt. Det ska ske genom att Storbritannien åtar sig att hålla höga standarder och rättvisa villkor med EU-regler som referenspunkt. I sitt mandat förespråkar britterna istället att avtalet ska innehålla ”ömsesidiga åtaganden om att inte sänka villkor och standarder”.

Källa: Europaportalen

Minimilöner i EU allt för låga enligt Europafacket

Europafacket har sammanställt OECD-uppgifter som visar att i 17 EU-länder, med lagstadgade minimilöner, ligger minimilönen under 60-procentsgränsen av den nationella medianlönen.

En kartläggning från Medlingsinstitutet visar att ytterst få svenskar skulle få mer betalt om det infördes en likande minimilön i Sverige eftersom nästan alla löntagare redan tjänar mer.

Källa: Europaportalen

Läsvärt ...

Många tankar om effekten av RUT

"Riksrevisionen har gjort många konstiga antaganden i sin granskning av RUT-avdraget". Orden kommer från professor Sven-Olov Daunfeldt, som helt sågar myndighetens resultat. "Konsekvenserna av deras beräkningar blir absurda", säger han bland annat till Arbetsmarknadsnytt.

Han är en av dem som är kritisk mot riksrevisionens slutsatser i analysen av RUT.

Källa: Arbetsmarknadsnytt

Stora utmaningar för Sveriges kommuner

Sverige har starka offentliga finanser men den stigande andelen äldre de kommande decennierna innebär utmaningar. Det gäller såväl svensk ekonomi i sin helhet som den offentliga verksamhetens personalförsörjning.

Det framgår av Konjunkturinstitutets rapport om den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna.

Källa: Konjunkturinstitutet

Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 14 februari 2020

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 14 februari 2020 och avgjorde då sex tillsynsärenden och lämnade ett förhandsbesked.

Källa: Revisorsinspektionen

Produceras av:
Right Education logotyp