Ekonominyheter från Right Education
nr 1 | 2020
LAGAR / DOMAR

Penningtvätt - Nya lagkrav från 1 januari 2020

Ändringarna i lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) träder i kraft den 1 januari 2020 och innebär bland annat att Länsstyrelsen får tillsyn över ytterligare en grupp av verksamhetsutövare, nämligen konsthandlare.

Vidare utökas verksamhetsutövarnas skyldigheter att lämna uppgifter till att omfatta både Finanspolisen och Säkerhetspolisen.

De aktuella lagändringarna finns markerade i länkat material.

Källa: Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

El och vatten debiterad efter faktisk förbrukning är momspliktig försäljning - dom från HFD

I ett ställningstagande konstaterar Skatteverket att tillhandahållandet av el, vatten och andra nyttigheter ska skiljas från en fastighetsupplåtelse om tillhandahållandet sker via individuell mätning och debitering. Resultatet av detta är att tillhandahållandet av el, vatten m.m. vid individuell mätning och debitering alltid blir föremål för moms.

Frågan gick till Skatterättsnämnden och nu har vi även fått en dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Enligt HFD ska tillhandahållandet av el, vatten och andra nyttigheter skiljas från en fastighetsupplåtelse vid individuell mätning och debitering.

Till stöd för denna tolkning hänvisar HFD till EU-domstolens avgörande i mål C-42/14, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa.
Både SKV:s ställningstagande, Skatterättsnämndens förhandsbesked och HFD:s dom i målet kommenteras i en artikel hos Svalner. Där finns också länkar till källmaterialet.

Källa: Svalner.se

Styrelsearvode ska beskattas i inkomstslaget tjänst – dom i HFD

Frågan om beskattning av styrelsearvoden har varit uppe för prövning vid ett flertal tillfällen under senare år. Domen i Högsta förvaltningsdomstolen HFD innebär att det för tillfället får anses klarlagt att styrelsearvoden normalt ska beskattas hos den som utför arbetet i inkomstslaget tjänst, om det inte endast rör sig om ett tidsbestämt styrelseuppdrag avseende en specifik fråga.

Domen medför således att möjligheten att fakturera styrelsearvoden via bolag är mycket mer begränsad än vad den är för andra typer av personliga uppdrag.

Källa: Högsta förvaltningsdomstolen

En artikel kring det konkreta fallet finns också att läsa i på Realtid.se

Nya lagar och förordningar träder ikraft den 1 januari

Vid årsskiftet trädde ett antal nya bestämmelser, lagar och förordningar på företags- och skatteområdet i kraft. Här är ett axplock. Via länken nedan hittar du en uttömmande sammanställning.

 • Värnskatten avskaffas
 • Ytterligare skattesänkning för personer över 65 år
 • Sänkt reklamskatt
 • Sänkt skatt på drivmedel
 • Höjd fordonsskatt på nya bilar som drivs med fossila bränslen
 • Lägre kapitalkrav vid start av aktiebolag
 • Höjd LAS-ålder
 • Riktålder förs in som ett nytt åldersbegrepp

Källa: Regeringen

Differentierad utdelning – dom i HFD

I fallet där utdelning enbart ska utgå till en av två delägare, i samband med att denne slutat arbeta i bolaget, menar Högsta förvaltningsdomstolen att den riktade utdelningen är en del av ersättningen för aktierna. HFD instämmer därmed i Skatterättsnämndens bedömning att det saknas anledning att behandla utdelningen som ersättning för en arbetsprestation.

Nedan finns en länk till Skatterättsnämndens förhandsbesked som förklarar omständigheterna i ärendet.

Källa: Skatterättsnämnden

Dom i Högsta förvaltningsdomstolen

Dispositionsrätten är inte begränsad när bolaget har rätt till ägarveckor

Har du dispositionsrätt så ska du beskattas för en förmån. Om ditt företag äger lägenheter som hyrs ut bör du tänka på detta. I det aktuella fallet menar bolaget att dispositionsrätten till lägenheterna har varit helt inskränkt då bolaget tecknat hyresförmedlingsavtal med Skistar samt annonserat ut lägenheterna på bland annat Blocket.

Det visar sig emellertid att enligt avtalet med Skistar så har bolaget möjlighet utnyttja lägenheterna i mån av plats. Därmed är inte dispositionsrätten begränsad och företagsledaren blir förmånsbeskattad för de veckor då lägenheterna inte varit uthyrda.

Källa: Dom i Kammarrätten

REDOVISNING

Ändringar i K2 Årsredovisning i mindre företag

BFN beslutade den 6 december 2019 om ändringar i vägledningen K2 Årsredovisning i mindre företag.
Kommentartext till punkterna 10.17 och 10.18 som avser utgifter för reparation och underhåll har justerats. Justeringarna följer bl.a. av Högsta Förvaltningsdomstolens dom i mål nr. 2482–2485-18.
Övriga ändringar är av redaktionellt slag.

Källa: Bokföringsnämnden

Ändringar i K2/K3 Årsbokslut

BFN beslutade den 6 december 2019 om ändringar i vägledningen K2/K3 Årsbokslut.
Kommentartext till punkterna 9.17 och 9.18 som avser utgifter för reparation och underhåll har justerats. Justeringarna följer bl.a. av Högsta Förvaltningsdomstolens dom i mål nr. 2482–2485-18.
Övriga ändringar är av redaktionellt slag bl.a. till följd av ändringar i bokföringslagen (1999:1078) genom SFS 2018:172 och SFS 2018:1142.

Källa: Bokföringsnämnden

Nya regler om bokföring i konkurs

BFN beslutade den 6 december 2019 om nya allmänna råd (BFNAR 2019:3) om bokföring i konkurs.
Det nya allmänna rådet är inte avsett att innebära någon förändring i sak utan är en anpassning till att BFN numera utvecklar god redovisningssed genom att ge ut allmänna råd.

Allmänna rådet om bokföring i konkurs gäller från och med den 1 januari 2020.
BFN:s uttalande om bokföring i konkurs, BFN U87:10, upphör att gälla vid utgången av december 2019.

Källa: Bokföringsnämnden

Kan en fastighet utan taxeringsvärde skrivas upp enligt K2?

Denna fråga har ställts till Bokföringsnämnden som ger följande svar.

Ja, en fastighet som saknar taxeringsvärde får skrivas upp till högst det belopp som motsvarar särskilt uppskattningsvärde som har fastställts enligt lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet.

Bestämmelsen om uppskrivning av byggnad och mark i aktiebolag och ekonomiska föreningar finns i punkt 10.40 respektive 10.42 i K2. Byggnad och mark får skrivas upp till högst taxeringsvärdet.

Källa: Bokföringsnämnden

SKATTER

Skatteverkets föreskrifter om periodisk sammanställning

Skatteverket har publicerat nya föreskrifter om periodisk sammanställning som träder i kraft den 1 januari 2020, SKVFS 2019:19. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Källa: Skatteverket

Förstärkt avdrag FoU-avdrag – proposition

Regeringen föreslår i en proposition att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning och utveckling i ett företag, det så kallade FoU-avdraget, fördubblas från 10 till 20 procent. Dessutom höjs taket för nedsättningen från 230 000 kronor till 450 000 kronor per månad.

Källa: Regeringen

Undantag från skatteplikt vid omsättning till ett annat EU-land, mervärdesskatt

Från och med den 1 januari 2020 måste fler rekvisit vara uppfyllda för att säljaren ska kunna undanta en omsättning av varor till andra EU-länder från skatteplikt.

 • Köparen ska vara registrerad för mervärdesskatt i ett annat EU-land.
 • Köparen ska även ha meddelat sitt giltiga registreringsnummer för mervärdesskatt till säljaren.
 • Dessutom ska säljaren ha lämnat korrekta uppgifter om omsättningen i den periodiska sammanställningen.

Detta framgår av ett nytt ställningstagande från Skatteverket. Ytterligare detaljer kommer du till via länken nedan.

Källa: Skatteverket

Unionsintern omsättning vid kedjetransaktioner, mervärdesskatt

Med kedjetransaktioner avses flera på varandra följande omsättningar av samma vara där varan är föremål för en enda gränsöverskridande transport mellan EU-länder. Det är fråga om en enda gränsöverskridande transport när varor transporteras från ett EU-land till ett annat direkt från första säljaren i kedjan till slutkunden. I en kedjetransaktion ingår minst tre parter.

Enligt Skatteverkets uppfattning är en förutsättning för att det ska vara fråga om en kedjetransaktion att det redan vid tidpunkten för transporten finns avtal om inköp och vidareförsäljning mellan de parter som ingår i transaktionskedjan.

Nytt ställningstagande från Skatteverket då det från och med den 1 januari 2020 införs en ny bestämmelse i mervärdesskattelagen.

Källa: Skatteverket

FÖRETAGANDE

Fler drabbade av konkurser – högsta siffran på fem år

Färsk statistik från Creditsafe visar att totalt 6 246 svenska företag gått i konkurs under 2019, vilket kan jämföras med 6 250 året innan. Våra tre storstadsregioner står för 60 % av samtliga konkurser.

Den genomsnittliga konkurssiffran de senaste tio åren är 5 945, en differens på 292 konkurser mot årets siffra. Antalet anställda som berördes av konkurserna ökade med hela 16 procent detta år – totalt drabbades 20 686 personer, den högsta siffran på över 5 år.

Källa: Creditsafe

Restaurang vägrade servera kvinna i rullstol

DO stämmer nu en restaurang i södra Stockholm för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Bakgrunden är att restaurangen nekade att servera vin till en kvinna som använder rullstol. Enligt DO har nekandet haft samband med kvinnans funktionsnedsättning.

Källa: Diskrimineringsombudsmannen

Kravet på aktiekapital är nu 25 000

För att kunna registrera ett aktiebolag med 25 000 kronor i aktiekapital måste det vara bildat (stiftat) från och med den 1 januari 2020 och framåt. Om företaget är bildat före den 1 januari 2020 gäller de gamla reglerna för aktiekapital, dvs. företaget måste då ha ett aktiekapital på lägst 50 000 kronor. Dessa bolag kan dock sänka sitt aktiekapital till 25 000 kronor i och med regeländringen.
Tanken med att sänka kapitalkravet är att flera ska välja aktiebolag som företagsform.

Källa: Bolagsverket

ARBETSMARKNAD

Laglydiga arbetsgivare får höga sanktionsavgifter

Företag som bryter mot arbetsmiljöbestämmelserna kan få höga sanktionsavgifter av Arbetsmiljöverket, det framgår av en rapport som sammanställts av Svenskt Näringsliv som nu kräver att systemet ses över. ”Systemet med sanktionsavgifter innehåller allvarliga brister”, säger Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert.

För att få mer effektiva och rättssäkra sanktionssystem har Svenskt Näringsliv flera förslag, bland annat:
1. Att rättstillämpningen i ansvarsfrågan ses över.
2. Att Statskontoret får ett regeringsuppdrag att genomföra en effektutvärdering av reformen från 2014.
3. Att göra ändringar i det befintliga systemet för sanktionsavgifter.

Läs artikel och hämta hela rapporten via länken nedan.

Källa: Svenskt Näringsliv

Bra med fler äldre på arbetsmarknaden

Äldres kunskaper och erfarenheter behövs i arbetslivet. För ju fler som arbetar, desto starkare blir vår gemensamma välfärd, skriver Anders Ferbe i en krönika i Arbetsmarknadsnytt.

Han menar att det är en myt att jobben skulle tas ifrån de yngre om fler äldre jobbade vidare.
”Om fler, som har möjlighet att pensionera sig, istället fortsätter att arbeta, får de yngre också färre att försörja. Många äldre i arbete på hel- eller deltid stärker samhället och därmed möjligheterna att förbättra pensionssystemen även för dem som inte kan arbeta vidare”, skriver Anders Ferbe i Arbetsmarknadsnytt.

Källa: Arbetsmarknadsnytt

Stor myndighetsgemensam kontroll av restauranger

De vanligaste bristerna som uppdagades i kontrollerna var illegal arbetskraft, felaktig förda personalliggare, fel i kassaregister och farliga köksmaskiner.

– Vi ställde över 260 krav på att åtgärda arbetsmiljörisker, det gällde exempelvis farliga köksmaskiner och osäker hantering av kemikalier. Det är viktigt att alla lever upp till gällande regler så att människor inte riskerar att fara illa på jobbet, säger Arne Alfredsson, tillförordnad chef för avdelningen för myndighetsgemensam kontroll på Arbetsmiljöverket.

Regeringen har gett Arbetsmiljöverket och sju andra myndigheter i uppdrag att ta fram gemensamma kontrollmetoder för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.

Källa: Arbetsmiljöverket

EU har antagit ett direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

Det nya direktivet innebär att föräldraledighetsdirektivet (2010/18/EU) upphör att gälla. Vid genomförandet av föräldraledighetsdirektivet gjordes bedömningen att svensk rätt uppfyller kraven i huvudsak genom bestämmelserna i föräldraledighetslagen och lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl.

Läs en längre artikel vi länken nedan.

Källa: Right Education

PRIVATEKONOMI

Ny lag ska avslöja höga fondavgifter

Vid årsskiftet trädde en ny lag i kraft som innebär att fondbolag måste beskriva en fonds aktivitetsgrad, det vill säga hur pass aktiv förvaltningen är i en fond. Ett syfte med lagen är att förenkla för sparare att avgöra om en fond är värd sin avgift.

Källa: e55.se

Så undviker du de vanligaste missarna i testamentet

Här är de vanligaste missarna som ställer till det för arvingarna och ger juristerna jobb.

Källa: e55.se

Fler Rut-tjänster och höjt tak för Rut-avdraget – utredning

Den 31 januari lämnade Rut-utredningen sitt delbetänkande till regeringen.
Utredningen föreslår att rutavdraget ska utökas med fyra tjänster:

 • Tvätt vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten.
 • Möblering av bostad, inklusive montering av nya möbler.
 • Transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning samt till och från magasinering.
 • Enklare tillsyn av bostad, t.ex. ett fritidshus.

Utredningen föreslår vidare att taket för rutavdraget ska höjas till 75 000 kronor per person och beskattningsår medan rotavdragets tak på 50 000 kronor ska lämnas oförändrat.

Källa: Regeringen

EU

2019 års viktigaste EU-händelser

Vad kommer du ihåg som viktiga EU-händelser 2019? Europaportalen gör en sammanfattning.

Källa: Europaportalen

Dyster EU-rapport varnar för många missade miljömål

Europeiska miljöbyrån i Köpenhamn publicerar vart femte år en omfattande rapport om läget för EU:s arbete med miljö- och klimatfrågor. I sin senaste granskning slår EU-byrån fast att ”Europa står inför miljöutmaningar som är mer omfattande och angelägna än vi hittills varit med om”.

När det gäller minskningen av utsläpp av växthusgaser och ökad andel förnybara energikällor ser EU ut att nå sina mål till 2020. Men miljöbyrån varnar för att energibehovet ökat i EU sedan 2014 och att trenden på klimatområdet är negativ.

Källa: Europaportalen

Läsvärt ...

Traktamenten och reseersättning

Här har du en genomgång av de aktuella reglerna och beloppen för skattefrihet när det gäller traktamenten och reseersättningar.

Källa: Skatteverket
Produceras av:
Right Education logotyp