Ekonominyheter från Right Education
nr 9 | 2019
LAGAR / DOMAR

Sju månaders uthyrning i andra hand – förlorade hyresrätt

Ett bolag som sagt upp en kvinnas hyresavtal avseende en 80 kvadratmeter stor hyreslägenhet i Gamlestaden i Göteborg yrkade i Hyresnämnden i Göteborg att avtalet inte skulle förlängas. Värden stödde sitt upphörsyrkande dels på att kvinnan inte bor i lägenheten, dels på att hon hyrt ut lägenheten i andra hand utan tillstånd – något som kvinnan i båda fallen förnekade.

Grannen ”vägg i vägg” vittnade dock om ”en ständig ström av olika människor som bott kortare tid i prövningslägenheten” – samtidigt som hon bara sett till kvinnan under det första sex månaderna av den treårsperiod som de bott grannar.

Källa: Dagens juridik

Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva om en revisor kan få arbetsskadeersättning för en skada han ådrog sig under en friskvårdstimme

När den Skatteverksanställda revisorn spelade hockey under en så kallad friskvårdstimme träffades han av en klubba i ansiktet. Detta resulterade i en utslagen tand och skadad läpp.

Försäkringskassan avslog mannens ansökan om arbetsskadeersättning då man inte ansåg att skadan hade något med hans arbete som skatterevisor att göra.

Allmänna ombudet för socialförsäkringen överklagade Försäkringskassans beslut till förvaltningsrätten i Växjö och yrkade på att händelsen skulle godkännas som ett olycksfall i arbetet.

Förvaltningsdomstolen gick på försäkringskassans linje. Friskvårdsaktiviteten var mera att betrakta som en fritidssyssla och inte en del av arbetet. Även kammarrätten avslog mannens yrkande.
Prövningstillstånd är nu meddelat i mål om arbetsskadeförsäkring (HFD)

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om skada till följd av ett olycksfall som inträffat i samband med en friskvårdsaktivitet under arbetstid utanför arbetsplatsen ska anses vara en arbetsskada. (Mål nr 2069-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3124-18).

Källa: Kammarrätten - Högsta förvaltningsdomstolen

Internetbaserad tränartjänst omfattas inte av reducerad mervärdesskattesats

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att en internetbaserad tränartjänst inte är en sådan tjänst inom idrottsområdet som omfattas av reducerad mervärdesskattesats.

Källa: Högsta förvaltningsdomstolen

Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag - förslag

I propositionen (Prop. 2018/19:164) lämnar regeringen förslag som syftar till att säkerställa att det straffrättsliga regelverket för företag är effektivt, ändamålsenligt och modernt och att det är anpassat till Sveriges EU-rättsliga och övriga internationella åtaganden.

Regeringen föreslår att den maximala företagsboten höjs från 10 till 500 miljoner kronor. Lagen ska träda ikraft vid årsskiftet.

Källa: Regeringen

REDOVISNING

IFRS-koncerner måste hantera tre olika leasingberäkningar

Svenska koncerner som tillämpar IFRS behöver från och med den 1 januari 2019 hålla reda på redovisning av leasingavtal på tre olika nivåer;

 • enligt IFRS 16 Leasingavtal för redovisningen i koncernen
 • enligt RFR 2 eller K2/K3 för redovisningen i de juridiska personerna inom koncernen
 • enligt ändringar i inkomstskattelagen avseende skattemässig hantering i inkomstskattedeklarationen för beräkning av avdragsbegränsningar.

I princip tillämpas samtliga dessa regelverk från 2019.

Källa: PwC

SKATTER

Skatteförslag i budgeten för 2020

Förslag på skatteområdet som regeringen aviserar och föreslår i budgetpropositionen för 2020.

 • Höjt tak för uppskov vid bostadsförsäljningar
 • Grön skatteväxling ska ge ytterligare skattesänkningar 2021
 • Skatt på avfallsförbränning
 • Skatt på plastbärkassar
 • Förstärkt avdrag för forskning och utveckling
 • Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt
 • Sänkt skatt för en miljon personer över 65 år
 • Sänkt skatt på drivmedel
 • Ingångsavdrag för att fler ska komma i arbete
 • Krav på elektronisk betalning vid rut- och rot-arbeten
 • Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp från 1 januari 2021
 • Skattereduktion för boende i vissa geografiska områden
 • Regeringen vill införa en bankskatt från 2022

Källa: Regeringen

Friskvårdsbidrag

Högsta förvaltningsdomstolen fastställde i somras att ett friskvårdsbidrag om 6 500 kronor inte är en skattefri personalvårdsförmån. Skatteverket har nu kommenterat utfallet av HFD:s dom.

Skatteverket har kommenterat utfallet av HFD:s dom och konstaterar att domen inte föranleder någon ändring av Skatteverkets tillämpning att ett skattefritt friskvårdsbidrag som högst kan uppgå till 5 000 kronor per år.

Enligt Skatteverkets tolkning innebär domen att ett friskvårdsbidrag som överstiger 5 000 kronor bör anses skattepliktigt i sin helhet.

Källa: Skatteverket

Skatteverkets syn på sjukvårdsmomsen alltför snäv enligt EU-domstolen

För att ett tillhandahållande av en tjänst ska kunna anses utgöra momsfri vård krävs, enligt Skatteverket, att säljaren tillhandahåller vården för egen räkning och under eget ansvar. För att kunna tillhandahålla vården för egen räkning och under eget ansvar ska säljaren ha en egen organisatorisk struktur och inte vara inordnad i köparens organisation. Säljaren ska i egen verksamhet tillhandahålla sjukvård direkt till patienten, det vill säga säljaren ska driva den vårdmottagning som tillhandahåller vården till patienten.

Den aktuella domen i EU-domstolen av den 18 september 2019 dom i mål C-700/17, handlar frågorna i målet om sjukvårdstjänster tillhandahållna av en specialistläkare till ett laboratorieföretag kunde omfattas av undantaget för sjukvård.

Laboratorieföretaget tillhandahöll i sin tur dessa tjänster till b.la. sjukhus och läkare som driver egen praktik. Tjänsterna som specialistläkaren tillhandahöll bolaget omfattade bland annat medicinska analyser och medicinsk hjälp vid behandlingar. Läs hela artikeln via källhänvisningen nedan.

Källa: Svalner

Avdragslexikon för enskild firma

Skatteverket har publicerat ett uppdaterat avdragslexikon för enskild firma.

Källa: Skatteverket

FÖRETAGANDE

Utlysningar: Nu finns EU-medel att ansöka om under hösten

Är ni en nationell aktör som jobbar med energieffektivisering eller att främja smart specialisering? Driver ni redan ett projekt som delvis är finansierat av EU:s regionalfond i Västsverige eller Skåne-Blekinge? Nu finns det EU-medel att söka och sista ansökningsdag för utlysningarna varierar under hösten.

Källa: Tillväxtverket

Dyrare med personbil och lätt lastbil

Av de 335 000 bilar som säljs per år kommer 90 procent vara malusbilar i det nya systemet.

I snitt kommer det röra sig om omkring 3 000 kronor mer i skatt per år. Men det slår väldigt olika för olika modeller. Som mest kan det handla om 10 000 kronor. När det kommer till husbilar är höjningen ännu mer, från 14 000 kronor till det dubbla, 28 000 kronor.

En yrkesgrupp som får extra tuffa villkor är de som använder lätta lastbilar, som hantverkare, där skattepåslaget ligger betydligt högre än snittet. I Bil Swedens räkneexempel skulle en dieseldriven lastbil kunna få en årlig skatteökning på 7 000 kronor.

Källa: DagensPS.se - DI.se (betallänk)

Inflation sjunker

Det låga inflationsutfallet för augusti har gjort att en räntesänkning, snarare än en höjning, kan bli aktuellt vid årsskiftet, anser bedömare. Kronan tappar också i värde på beskedet.

KPIF landade på 0,2 procentenheter under Riksbankens och marknadens förväntningar, då Sveriges konsumentpriser ökade mindre än beräknat i årstakt under augusti.

Källa: DagensPS.se

Samarbete möjlighet vid offentlig upphandling

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram material för att ge dig som leverantör en god överblick över de möjligheter som finns för samarbete med underleverantörer eller andra samarbetspartners i upphandlingar. Genom samarbete ökar även förutsättningarna för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar.

I myndighetens nya webbmaterial har man skapat en överblick över de regler som gäller när en leverantör

 • åberopar andra företags kapacitet,
 • använder underleverantörer eller
 • lämnar ett gemensamt anbud tillsammans med andra leverantörer.

Källa: Upphandlingsmyndigheten

ARBETSMARKNAD

Löneskillnaden mellan kvinnor och män

Rapporten bygger på lönestrukturstatistik som publiceras på SCB:s webbplats.

Det är fortfarande skillnader mellan mäns och kvinnors löner men gapet minskar. Viktiga förklaringar till att löneskillnaden minskar är att arbetsmarknaden blir mindre könsuppdelad, att andelen välutbildade kvinnor ökar och att fler kvinnor blir chefer.

Källa: Medlingsinstitutet

Två av tre har svårt att hitta rätt kompetens

Två av tre svenska företag har svårt att hitta rätt kompetens, visar en ny undersökning som Svenskt Näringsliv har genomfört.

Svårast att hitta kompetens har branscher med personrelaterade tjänster, som bemanning, men även anläggningsarbeten, datorprogrammering och restaurangbranschen.

Restaurang-, catering- och barverksamhet är en av de branscher som enligt undersökningen har störst svårigheter med rekrytering. 78,3 procent av företagen uppger att de har haft problem med att hitta arbetskraft det senaste året.

Källa: Arbetsmarknadsnytt

Arbetslösheten stiger

I augusti var 393 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,1 procent. Det är en ökning med 56 000 personer eller 1,0 procentenheter jämfört med motsvarande månad 2018, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Sysselsättningen har minskat med 36 000 personer till 5 129 000 personer. Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,3 procent.

Källa: SCB

Låg kompetens och höga kostnader dålig kombination

Arbetslösheten bland utrikes födda stiger snabbare i Sverige än något annat EU-land. Samtidigt dyker konjunkturen vilket fördjupar allvaret.

Nu har några av Sveriges främsta ekonomer tröttnat på politikernas ovilja att få fler i arbete. Här kommer deras inspel i saken.

Källa: Arbetsmarknadsnytt

PRIVATEKONOMI

Dyrt att bo på landet

Förra året betalade invånarna i landets tre storstadskommuner 1 545 kronor per invånare i drivmedelsskatt. Genomsnittet i de 40 kommuner som klassificeras som landsbygd var det dubbla, 3 058 kronor per person.

Mest betalade befolkningen i Bergs kommun i Jämtland: 3 674 kronor per person.

Källa: DN.se - Landsbygdsbor betalar tusenlappar mer i bensinskatt

Skulderna hos Kronofogden rekordstora

Det sammanlagda beloppet i kraven på obetalda skulder som skickas till Kronofogden är högre än någonsin, visar ny statistik från årets första sex månader.

– Antalet krav på mellan 100 000 och 500 000 kronor ökar markant, och det är tydligt att skulder kopplade till lån utan säkerhet driver upp siffrorna, säger Andrea Gleerup, enhetschef på Kronofogden.

Fram till den sista juni i år fick Kronofogden in cirka 15 400 krav på obetalda skulder i beloppsintervallet 100 000–500 000 kronor. Det motsvarar en ökning med 22 procent jämfört med samma period förra året. Såväl det totala skuldbeloppet som antalet inkomna krav ligger på historiskt höga nivåer.

Källa: Kronofogden

EU

26 miljoner piratkopierade artiklar stoppades inom EU

Under 2018 stoppade tullmyndigheterna inom EU över 26 miljoner piratkopierade artiklar med ett sammanlagt värde av drygt 738 miljoner euro. Det visar en rapport från EU-kommissionen som nyligen presenterats. Den vanligaste produkten som stoppats inom EU är piratkopierade cigaretter och leksaker.

Generellt kommer kopiorna ofta ifrån Asien där Kina är det vanligaste ursprungslandet. Förra året stoppades en hel del sändningar från Hong Kong. De största antalet ingripanden görs i post- och kurirflödet. Merparten av alla omhändertagna varor förstördes.

Under 2018 stoppade Tullverket cirka 90 000 produkter som inte uppfyller produktsäkerhetskraven. Det kan handla om laddare, lampor och locktänger - produkter som kan börja brinna, ge elchocker eller explodera.

Källa: Tullverket

Läsvärt ...

Platsens betydelse för regional tillväxt

Den 27 augusti höll Tillväxtverket ett heldagsseminarium med tema Platsens betydelse för regioners utveckling. Nu finns dokumentation från dagen samt videoinspelning från de olika föredragen tillgängligt.

Källa: Tillväxtverket

Produceras av:
Right Education logotyp