Ekonominyheter från Right Education
nr 8 | 2019
LAGAR / DOMAR

Sänkning av aktiekapitalet - förslag

Det finns ett förslag att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Förslaget är ett resultat av den så kallade januariöverenskommelsen. Det är en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. Överenskommelsen slöts i januari 2019.

Det blir enligt förslaget också möjligt för redan registrerade bolag, med ett aktiekapital på mer än 25 000 kronor, att minska sitt aktiekapital till 25 000 kronor.

Lagförslaget föreslås träda i kraft redan den 1 januari 2020.

Källa: Regeringen.se

Insolvensregistret

Genom en EU-förordning ska alla medlemsstater inom EU ha ett eller flera insolvensregister. Insolvensregistren i Sverige var på plats den 1 juni 2019 och de innehåller information om

 • konkurs beträffande fysiska och juridiska personer
 • företagsrekonstruktion
 • skuldsanering och F-skuldsanering.

Bolagsverket för registren över konkurs beträffande fysiska och juridiska personer samt registret över företagsrekonstruktion. Kronofogden för register över skuldsanering och F-skuldsanering.

Källa: Riksdagen.se

Femte penningtvättsdirektivet - förslag

Nu föreslår regeringen ytterligare åtgärder i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Några av de föreslagna ändringarna är följande.

 • Fler kategorier av företag ska vara verksamhetsutövare – fysiska och juridiska personer som förvaltar och handlar med virtuella valutor samt fysiska och juridiska personer som förmedlar, förvarar eller handlar med konstverk. Dessa ska därmed anmäla sig till penningtvättsregistret hos Bolagsverket.
 • Bolagsverket får besluta att en uppgift som verket antar är felaktig inte ska registreras eller att den ska tas bort från registret.
 • Skärpta åtgärder för kundkännedom ska vidtas i förhållande till kunder i så kallade högrisktredjeländer.
 • Skyddet för visselblåsare ska utökas, framför allt genom nya bestämmelser om rätt till skadestånd.

Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2020.

Källa: Regeringen.se

Sammanställning av nya lagar halvårsskiftet 2019

Sammanställningen innehåller ett urval av de lagar och förordningar som träder i kraft under andra halvåret 2019 eller en tid därefter, både lagar och förordningar som är nya och ändringar i befintliga.

Källa: Regeringen.se (pdf 41 sidor)

REDOVISNING

Bokföringsnämnden – bokföring i konkurs - remiss

BFN beslutade den 19 juni 2019 att remittera ett förslag på allmänna råd om bokföring i konkurs. I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden går ut den 13 september 2019.

Källa: BFN.se

Bokföringsnämnden – redovisning av fusion - remiss

BFN beslutade den 19 juni 2019 att remittera ett förslag på allmänna råd om redovisning av fusion med tillhörande vägledning. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet finns mer information. Remisstiden går ut den 15 oktober 2019.

Källa: BFN.se

Srf Redovisningsgrupp förtydligar Srf U 8

Srf Redovisningsgrupp har beslutat om förtydliganden i uttalandet Srf U 8 Vad är i K2 att betrakta som kort- respektive långfristig del av ett lån.

Förutom en del redaktionella justeringar förtydligas det att de villkor i låneavtalet som det ska tas hänsyn till vid bedömningen är de som avser amortering och löptid.

Dessutom har det lagts till ett stycke som beskriver situationen då ett företag har för avsikt att förlänga ett lån som ska betalas kort tid efter balansdagen. Finns på balansdagen ingen bindande överenskommelse med kreditgivaren om ny eller förlängd kredit ska skulden klassificeras som kortfristig.

Källa: srfkonsult.se

SKATTER

Förslag om skatt på plastbärkassar

Finansdepartementet föreslår i en promemoria skatt på plastbärkassar. Skatten ska bidra till att Sverige uppnår EU:s mål om att förbruka maximalt 40 plastbärkassar per person och år till slutet av 2025 och minska spridningen av mikroplaster i naturen. Förslaget finns med i Januariavtalet.

Förslaget innebär att plastbärkassar som typiskt sett erbjuds konsumenter i handeln för att packa och bära varor beskattas med 3 kronor per bärkasse. För plastbärkassar som är tunnare än 15 mikrometer och har en volym på maximalt 5 liter föreslås skatten vara 30 öre per bärkasse.

Plastbärkassar som är avsedda att användas flertalet gånger omfattas inte av skatten. Påsar som till exempel soppåsar och fryspåsar omfattas inte heller av skatten.

Källa: Regeringen.se

Sänkta sociala avgifter för 15–18-åringar

Nu behöver du som arbetsgivare bara betala ålderspensionsavgift för dina anställda som fyllt 15 år men ännu inte 18 år.

Du får maximalt betala varje ungdom 25 000 kronor brutto i månaden. Om lönerna är högre betalar du full arbetsgivaravgift och allmän löneavgift på totalt 31,42 procent för den överskjutande delen.

De nya reglerna gäller löner som du betalar ut efter den 1 augusti 2019, men som ungdomarna kan ha tjänat in tidigare.

Källa: Skatteverket.se

Ny skattesänkning för personer över 65 år från 2020

I en promemoria som Finansdepartementet skickar på remiss i dag föreslås en ny skattesänkning för personer över 65 år från 1 januari 2020. För en person med en inkomst på 21 000 kronor i månaden innebär det ungefär 2 500 kronor i lägre skatt per år.

Källa: Regeringen.se

Den övre skiktgränsen avskaffas – remiss

Den som har en beskattningsbar förvärvsinkomst över 490 700 kronor per år betalar i dag 20 procent i statlig skatt på de inkomster som överstiger skiktgränsen, förutom kommunalskatten.

Den som har en beskattningsbar förvärvsinkomst på över 689 300 kronor betalar sedan ytterligare 5 procent extra i statlig inkomstskatt på de inkomster som överstiger denna övre skiktgräns. De extra 5 procenten kallas ibland värnskatt. Denna skatt föreslås nu att avskaffas.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020 och tillämpas på inkomster som betalas ut efter den 31 december 2019.

Källa: Regeringen.se

Så tycker företagen om skatter

Konsultföretaget PwC publicerar Skattebarometern 2019. Vad visar undersökningen?

Bolagen tycker att det är hög tid att genomföra en gedigen skattereform under nuvarande mandatperiod, istället för att fortsätta med lapptäcket av åtgärder som präglat skatteområdet under de senaste årtiondena.

Företagen anser att vissa skatter är så pass angelägna att förändra att det behövs prioriterade åtgärder, till exempel när det gäller arbetsgivaravgifter.

Många företag menar att det går åt mer tid till skattehantering nu än för fem år sedan, trots digitaliseringen.

Källa: PwC för hela rapporten (pdf)

FÖRETAGANDE

Enklare regler för transportföretagen att redovisa arbetstid

Transportstyrelsen har tagit fram nya regler som ska underlätta för transportföretagen att redovisa arbetstid. Föreskrifterna om arbetstid vid visst vägtransportarbete har nu kompletterats med allmänna råd om register över arbetstid.

Det är arbetsgivarens ansvar att registrera all arbetstid som ryms i vägarbetstidslagen. För att undvika osäkerhet i rapporteringen rekommenderar Transportstyrelsen att ett register över arbetstid ska innehålla:

 • datum och klockslag i timmar och minuter för arbetets början och slut
 • klockslag i timmar och minuter för rasternas början och slut, samt
 • datum för frånvaro på grund av semesterledighet eller sjukdom
 • register över arbetstid kan bestå av flera delregister

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019.

Källa: Transportstyrelsen.se

Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster

I lagrådsremissen föreslås att svenska kreditinstitut och filialer till utländska kreditinstitut ska vara skyldiga att tillhandahålla kontanttjänster i betryggande utsträckning i hela landet.

 • Institut eller filialer som tillhandahåller betalkonton med grundläggande funktioner till konsumenter ska tillhandahålla platser för kontantuttag.
 • Institut eller filialer som tillhandahåller betalkonton till företag ska tillhandahålla platser för dagskasseinsättningar.

Källa: Regeringen.se

PRIVATEKONOMI

En utökad föräldrapenning

Från och med den 1 juli likställs en förälders sambo med en förälder när det gäller uttag av föräldrapenning. Detta gäller även i de fall föräldern och sambon inte har varit gifta med varandra, eller har eller har haft barn tillsammans.

Lagändringen innebär att kretsen av personer som likställs med förälder utökas, och utgör ett steg i att inkludera fler familjekonstellationer i möjligheterna att vårda ett barn med föräldrapenning.

Sambon får dock ingen självständig rätt till dagar med föräldrapenning, utan det är vårdnadshavaren som måste överlåta dagar till den personen.

Källa: Regeringen.se

Skattelättnad för arbetsresor

Reseavdragskommittén har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Kommittén föreslår att reseavdraget avskaffas i sin nuvarande form. Det ersätts av en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Källa: Regeringen.se

En effektivare flytträtt av försäkringssparande

I propositionen föreslås lagändringar som syftar till att effektivisera möjligheterna att återköpa och överföra (flytta) livförsäkringar. Ett sammandrag samt propositionen hittar du via länken nedan.

Källa: Regeringen.se

Läsvärt ...

Om du är revisor eller intresserad av revision

Tillsynsnämnden för revisorer

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 14 juni 2019 och avgjorde då fem tillsynsärenden.

Källa: Rervisorsinspektionen.se

Produceras av:
Right Education logotyp