Ekonominyheter från Right Education
nr 5 | 2019
LAGAR / DOMAR

Slut på skattefri pension i Portugal

Sverige och Portugal har undertecknat ett protokoll om ändring i 2002 års skatteavtal mellan länderna. Genom ändringen kommer det inte längre vara möjligt att flytta till Portugal för att ta ut pension från tidigare privat anställning skattefritt.

Bakgrunden till ändringen i avtalet är de regler Portugal införde 2009, som gör det möjligt att flytta till Portugal för att ta ut pension från tidigare privat anställning i Sverige helt skattefritt. Detta har varit möjligt utifrån hur skatteavtalet har varit formulerat, men var inte avsett när avtalet ingicks 2002. Omförhandlingen har skett på begäran av Sverige.

Källa: Regeringen.se

Livränta trots lågt golfhandikapp enligt hovrätten

Att spela golf på hög nivå med 10 i handikapp innebar för tingsrätten att en 59-årig man skulle anses arbetsförmögen och nekas försäkringsersättning. Hovrätten ändrar dock domen och fastslår att ”Ett regelbundet golfspelande, även på hög nivå, säger emellertid lite om en persons faktiska arbetsförmåga”.

Källa: Artikel i Dagensjuridik.se

Avbröt rekrytering efter graviditetsbesked – DO stämmer arbetsgivaren

Diskrimineringsombudsmannen (DO) stämmer en ideell organisation för att ha avbrutit en rekrytering med anledning av att sökanden var gravid. Enligt DO har organisationen gjort sig skyldig till diskriminering som har samband med kön.

Källa: Artikel i Dagensjuridik.se

Försening av bostadsrätt ger rätt till hävning och skadestånd

En flera månader försenad upplåtelse och tio veckors försening med tillträdet ger rätt att häva köpet av en bostadsrätt i Nacka kommun och miljonskadestånd. Att förseningen berott på att markarbetena var komplicerade och drog ut på tiden, bygglovsprocessen samt kommunens krav kring parkeringar saknar betydelse så länge inte dröjsmålet beror på förhandstecknaren själv.

Källa: Artikel i Dagensjuridik.se

Ersättning för kostnader för ombud i skattemål – dom i HFD

Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen meddelat dom avseende ersättning för kostnader i skattemål. Frågan gällde vad som är skälig ersättning till ett bolag som haft kostnader för ombud i en skatteprocess. För att avgöra om ersättningen är skälig måste kostnaderna ställas i relation till det hjälpbehov som den enskilde haft.

Källa: HFD Dom Mål nr 5868-17

REDOVISNING

Hur bokförs Swish-betalningar

  • Vad gäller när kunden betalar med swish i företag som använder kassaregister?
  • Vad gäller när kunden betalar med swish i företag som utfärdar s.k. kontantfakturor?
  • Vad gäller när kunden betalar med swish i företag som upprättar gemensam verifikation men inte använder kassaregister?
  • Vad gäller när kunden betalar med swish vid internetförsäljning?
  • Vad gäller när kunden betalar med swish i företag som inte använder kassaregister och som inte upprättar gemensam verifikation?

Är detta aktuellt för dig? Läs Bokföringsnämndens kommentarer via länken nedan.

Källa: BFN.se

Hur hanteras primäravdraget för hyreshus i bokföringen?

Primäravdrag är ett skattemässigt värdeminskningsavdrag för hyreshus utöver de årliga värdeminskningsavdragen.

Eftersom primäravdraget är ett skattemässigt avdrag ska det inte bokföras. Detta gäller enligt alla BFN:s K-regelverk utom K1 – Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1). Enligt K1 för enskilda näringsidkare ska avskrivning på byggnad göras med samma belopp som dras av vid beskattningen.

Källa: BFN.se

Vilka skatteskulder ska jag bokföras i en enskild firma?

Det är privatpersonen som beskattas för firmans resultat. Skatter och avgifter som redovisas i inkomstdeklarationen och som debiteras personens slutskattsedel hör därför inte till företaget. Om man betalar F-skatten med pengar som finns på företagets bankkonto bokförs det som ett eget uttag.
Som skatteskuld kan bl.a. bokföras:

  • Moms, oavsett om den redovisas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis i skattedeklaration.
  • Arbetsgivaravgift och avdragen skatt för anställda avseende december månad.

Källa: BFN.se

Redaktionella ändringar i BFN:s normgivning

BFN beslutade den 3 maj 2019 om ändringar i vägledningen Gränsvärden och i det allmänna rådet (BFNAR 2012:3) om tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering.

Ändringarna är av redaktionellt slag, bl.a. till följd av nya lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Ändringen i det allmänna rådet gäller från och med den 3 maj 2019.

Källa: BFN.se

SKATTER

Uthyrning av vårdpersonal momspliktig enligt SRN

Skatterättsnämnden SRN har i tre förhandsbesked den 21 maj 2019 beslutat att vissa vårdtjänster, som tidigare ansågs undantagna från moms, ska bedömas som momspliktig uthyrning av personal.
Moms inom vårdsektorn från den 1 juli 2019 förefaller därmed vara ett faktum.

Källa: Skatterättsnämnden Förhandsbesked || 42-18/I || 2-19/I || 1-19/I

Skatteverket granskar olaglig taxiverksamhet i sociala medier

Skatteverket ska granska förmedling av olaglig taxiverksamhet i sociala medier, ett fenomen som växt de senaste åren. Förmedlingen sker ofta i slutna grupper. Skatteverkets kontroller syftar till att motverka osund konkurrens som drabbar laglig taxiverksamhet.

Skatteverket arbetar för att det ska råda lika villkor och en sund konkurrens på taximarknaden.

Källa: Skatteverket.se

Stort skattefel för reseavdrag

Reseavdraget, för resor till och från arbetet, är det avdrag som yrkas av flest privatpersoner. Det är också det avdrag som ger upphov till det största skattefelet: 1,8 miljarder kronor per år under 2014-2016. Det framgår av en ny rapport från Skatteverket.

Källa: Skatteverket.se

Kritik mot skatterådgivarnas informationsplikt

Kritiken mot förslaget om informationsplikt för skatterådgivare har varit massiv ända sedan förslaget presenterades av utredaren. Nu har förslaget varit ute på remiss och flertalet av de tyngsta remissinstanserna är skarpt kritiska.

Källa: Artikel i Dagensjuridik.se

Lagändring: Särskild löneskatt på aktiv näringsverksamhet för äldre avskaffas den 1 juli 2019

SLF på inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år avskaffas den 1 juli 2019. Den särskilda löneskatten avskaffas även för den som vid årets ingång inte har fyllt 65 år men under hela året har haft hel allmän ålderspension.

Källa: Skatteverkets vägledning

Skattesats för nikotinfritt snus, mervärdesskatt

Nikotinfritt snus utgör inte livsmedel eftersom produkten inte är avsedd att stoppas i munnen för att sväljas. Mervärdesskatt ska därför tas ut med 25 procent för sådana produkter.

Källa: Skatteverkets ställningstagande

Moms på entréavgifter till föreställningar

Skatteverket har uppdaterat sin vägledning för när och hur moms ska tas ut på entréavgifter till evenemang. Vägledningen innehåller ett antal exempel som belyser olika situationer.

Visning av idrottsliga evenemang kan omfattas av den reducerade mervärdesskattesatsen 6 procent. Om visningen sker inför publik efter att evenemanget har ägt rum krävs att den inspelade filmen inte har bearbetats, redigerats eller klippts.

Källa: Skatteverket

Undantag från kostförmån

Skatteverket har uppdaterat sin vägledning för undantag från kostförmån. Den situation som kommenteras är när arbetsgivaren tillhandahåller en lunchautomat, som inte innebär att någon subvention skett. Skatteverket förtydligar i vägledningen att motsvarande bör gälla om en arbetsgivare på annat sätt säljer färdiga lunchlådor och liknande måltider till marknadsvärdet utan att personalen som säljer måltiderna tillreder dem.

Källa: Skatteverket

Särskild beräkning av arbetsgivaravgifterna för enmansföretag (växa-stöd)

Skatteverket har gjort ett förtydligande på grund av en uppkommen fråga beträffande det så kallade växa-stödet. Växa-stödet får bara beräknas på de 12 första månaderna för den först anställda i verksamheten, oavsett om personen varit i tjänst eller inte.

Källa: Skatteverket

FÖRETAGANDE

Attraktiv arbetsgivare

Den 10 april 2018 delades Randstad Award ut till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Utnämningen är grundad på ett representativt urval av respondenter i Sverige och deras preferenser.

Här listar vi hela topp 20-listan på de företag som rankats högst i undersökningen.

Källa: Ranstad.se

Riksrevisionen granskar näringspolitiska insatser

För att statens resurser ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt är det viktigt att utvärdera om näringspolitiska insatser uppnår sina mål. Det rapporterar Riksrevisionen, som nu granskar kvaliteten i statliga näringspolitiska utvärderingar gjorda av SCB, Tillväxtanalys, Tillväxtverket, Vinnova och Almi.

Källa: Artikel i Dagensjuridik.se

Lag om vägavgift för vissa tunga fordon ändras

Den 1 juli 2019 förändras lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon. Förändringen innebär att vissa fordon kommer att få betala en högre vägavgift. Ändringen av vägavgiften för lastbilar med Euroklass V eller EEV kommer att ske den 1 januari 2020.

Källa: Transportstyrelsen.se

PRIVATEKONOMI

Reserverade månader ökar pappors uttag av föräldrapenning

En ny kort analys från Försäkringskassan visar att de tre reserverade månaderna i föräldraförsäkringen har bidragit till ett mer jämställt uttag av föräldrapenning. Efter införandet av den tredje reserverade månaden har 40 procent av papporna tagit ut minst tre månader med föräldrapenning när barnet fyllt två år.

Källa: Försäkringskassan

Stödet till ekonomiskt utsatta ojämnt fördelat över landet

Tillgången till budget- och skuldrådgivning varierar mycket i landets kommuner. På många håll är behovet betydligt större än tillgången vilket leder till långa väntetider och att rådgivningen inte är likvärdig. Det visar en kartläggning som Konsumentverket har gjort.

Vid årsskiftet 2018/2019 hade fyra procent av landets vuxna invånare skulder hos Kronofogden.

Källa: Konsumentverket.se

Läsvärt ...

Vildvetets släkting banar vägen

Sedan i höstas växer en helt ny typ av spannmål på Högestads gods i Skåne, en släkting till vildvete som är flerårig. Förhoppningen är att den ska bana väg för ett nytt och klimatsmart sätt att odla.
I USA görs redan bröd, öl och pasta på den nya grödan som kallas kernza och som har förädlats fram av ett amerikanskt forskningsinstitut.

Källa: Landlantbruk.se

Produceras av:
Right Education logotyp