Ekonominyheter från Right Education
nr 4 | 2019
LAGAR / DOMAR

Dom i HFD – begränsat skattskyldiga trots engagemang i Sverige

Paret har sommarhus och äger skog i Sverige. Dessutom har de flera bolagsengagemang. Trots det slår nu Högsta förvaltningsdomstolen fast att de saknar väsentlig anknytning till Sverige - och är därmed endast begränsat skatteskyldiga.

Frågan om en person har väsentlig anknytning till Sverige ska dock avgöras genom en samlad bedömning av samtliga omständigheter. SRN fann här, särskilt med tanke på hur länge makarna bott utomlands, att de saknar väsentlig anknytning till Sverige.

Källa: Högsta förvaltningsdomstolen

Biluthyrarna måste ändra villkor

Den som hyr en bil har tidigare själv fått stå för kostnaderna om bilen skadas eller stjäls, även om man varit aktsam. Nu förbjuder Patent- och marknadsöverdomstolen biluthyrarna att ha det villkoret i sina hyresavtal.

Domstolens förbud innebär att företagen inte får använda sig av ett villkor i hyravtalen som lägger hela ansvaret på konsumenten. Förbudet för Biluthyrarna är förknippat med ett vite på en miljon kronor.

Källa: Konsumentverket

Arbetade illegalt i Sverige får skadestånd för brott mot semesterlagen

Mannen, som vistades olagligt i Sverige, krävde skadestånd av arbetsgivaren - som nekade eftersom de menade att han ljugit om sitt arbetstillstånd. Nu ger tingsrätten mannen rätt - eftersom semesterlagen är att betrakta som en social skyddslag. Enligt tvingande lagstiftning har en utlänning, som saknat rätt att vistas i Sverige, rätt att erhålla lön och annan ersättning för utfört arbete.

Källa: Dagens juridik

Bostadsrättsförening döms bekosta miljonrenovering

Bristfällig isolering, felaktiga elinstallationer och allvarliga fel i takkonstruktion och bjälklag gjorde att hela ombyggnationen av vindsvåningen fick rivas och göras om. Stockholms tingsrätt bestämmer nu att det är den vårdslösa bostadsrättsföreningen och inte innehavaren som ska stå för kostnaden.

Källa: Dagens juridik

REDOVISNING

Disciplinärende – auktoriserad revisor

Revisorn hade låtit en redovisningskonsult i revisorns företag upprätta årsredovisningen för ett större aktiebolag samt underlåtit att hålla sig uppdaterad om kunds verksamhet. För detta får revisorn en varning av Revisorsinspektionen.

Hela disciplinärendet finns via länken nedan.
Källa: Revisorsinspektionen

Nya regler om auktorisation och fortbildning av revisorer – förslag

Revisorsinspektionen har tagit fram förslag till nya regler om auktorisation och fortbildning för revisorer. Förslagen innebär bland annat att det s.k. timkravet avskaffas, att det underlättas för återkomst till yrket och att innehållet i revisorernas fortbildning tydliggörs. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Förslagen och mer information om myndighetens arbete med auktorisationssystemet hittar du på den här sidan.

Källa: Revisorsinspektionen

Nya skatteregler ställer krav på redovisningen

De nya avdragsreglerna för negativt räntenetto som gäller från 2019 är komplicerade. För att underlätta tillämpningen kan det vara en fördel att sortera olika utgifter som kan anses som ränta på särskilt konto.

För räkenskapsår som börjar den 1 januari 2019 eller senare begränsas avdragsrätten för det skattemässiga räntenettot i företag. Begränsningen gäller juridiska personer och svenska handelsbolag med juridisk person som delägare. Däremot inte för enskild näringsverksamhet eller handelsbolag och kommanditbolag med bara fysiska personer som delägare.

Det skattemässiga räntenettot får dras av enligt två alternativ.
1. Beloppsregeln: Upp till 5 miljoner kronor per företag eller företagsgrupp.
2. EBITDA-regeln: Upp till 30 % av rörelseresultatet EBITDA per företag eller företagsgrupp.

Definitionen av begreppen räntekostnad och ränteintäkt blir centralt för tolkning av de nya reglerna, så även behovet av att särredovisa de kostnader som kommer att falla under begreppet räntekostnader. Påverkas du av reglerna? Tala med din revisor som kan ge praktiska råd kring detta.

De aktuella lagreglerna finner du i Inkomstskattelagen 24 kap 21 – 29 §§.

Källa: Lagen

SKATTER

Detta innebär vårens statsbudget

För att fler ska komma i jobb föreslår regeringen följande med start redan i år:

 • Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga
 • Förlängd nedsättning av arbetsgivaravgifter för den först anställda
 • Bibehållen nedsättning av moms på naturguidning
 • Rusta arbetssökande för att möta arbetsgivares behov
 • Krav på kollektivavtal i nystartsjobb (ekonomiskt stöd om du anställer en person som har varit arbetslös länge eller någon är nyanländ i Sverige) tas bort

I ambitionen att hela Sverige ska växa finns följande förslag, också med start redan detta år:

 • Åtgärder och stöd till jordbruket till följd av extremväder
 • Stärkt bredbandsutbyggnad i hela landet
 • Regionala flygplatser får ytterligare 57 miljoner kronor

Övriga skatteförslag som presenteras i vårändringsbudgeten:

 • Ändrad bränslebeskattning av viss värmeproduktion
 • Nej till avskaffad flygskatt
 • Höjd kemikalieskatt
 • Avskaffad skattenedsättning för diesel i gruvindustriell verksamhet

Källa: Regeringen

Nya skatteregler för generationsskiften i fåmansföretag – förslag

I en proposition föreslås nya skatteregler för fåmansföretag. Det gäller ägarskiften mellan närstående, som enligt nuvarande regler i praktiken gjorts omöjligt skattemässigt.

En andel i ett fåmansföretag ska inte anses kvalificerad enbart på grund av att någon närstående har varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Det är dock ett antal förutsättningar som ska vara uppfyllda för att det ska fungera.

Lagen kring 3:12-reglerna föreslås även ändrade så att de tillämpas även när samma eller likartad verksamhet bedrivs i ett indirekt ägt företag.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Källa: Regeringen

Vad är museiverksamhet i momshänseende

Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande där man slår fast att begreppet museiverksamhet ska tolkas utifrån allmänt språkbruk. Vid tolkningen ska även definitionen av begreppet museum i museilagen (2017:563) beaktas.

Anordnande av utställningar för allmänheten i museiverksamhet är undantaget från skatteplikt, om verksamheten bedrivs av det allmänna eller fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds av det allmänna. När en museiverksamhet varken bedrivs av det allmänna eller fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds av det allmänna, gäller i stället skattesatsen 6 procent för dessa omsättningar.

Källa: Skatteverket

Tillämpningsområdet för mervärdesskattelagens faktureringsregler

I mervärdesskattelagen ML finns särskilda regler som anger förutsättningarna för att lagens faktureringsregler ska vara tillämpliga. Dessa regler utgår från bestämmelserna om omsättningsland.
I ett nytt ställningstagande klargör Skatteverket hur reglerna ska tillämpas genom ett antal belysande exempel.

Här finns även en praktisk matris som kan som kan fungera som en checklista eller lathund.

Källa: Skatteverket

Länk till matris om faktureringsreglerna i ML

Rapporteringspliktiga arrangemang - ett nytt regelverk på skatteområdet – utredning

Utredningen föreslår att det införs en omfattande skyldighet att lämna uppgifter till Skatteverket avseende s.k. rapporteringspliktiga arrangemang. Förslagen bygger delvis på ett EU-direktiv om utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som rör gränsöverskridande arrangemang.

Utredningen föreslår dock att kraven ska utökas utöver det som följer av direktivet till att även omfatta inhemska arrangemang.

Källa: Regeringen

FÖRETAGANDE

Affärsutvecklingscheckar

Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets finansiering till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft. Under 2019 kan företag som har 2 – 49 anställda med en omsättning på 3 miljoner – 100 miljoner kronor ansöka medel.
Följande utvecklingscheckar och områden kan sökas nu:

 • Internationalisering – nå nya marknader eller utred Brexit-frågor
 • Digitalisering - ta vara på digitaliseringens möjligheter

Checken kan sökas på 50 000 kr till 250 000 kr och kan maximalt finansiera hälften av kostnaderna. Resten betalar ditt eget företag.

Källa: Tillväxtverket

Svårare att få tag i arbetskraft i stora delar av landet

Det är tuff konkurrens om arbetskraften och svårt att få tag i personal redan i dag. En ny rapport visar att situationen riskerar att förvärras i stora delar av landet fram till 2030. Orsaken är att befolkningen i arbetsför ålder minskar i flera län.

I 6 av 21 län minskar befolkningen mellan 16 och 64 år och det är stora skillnader inom länen. Medan den arbetsföra befolkningen växer i huvudorter, städer och storstadsnära pendlingskommuner, fortsätter landsbygden och små kommuner att tappa invånare i samma åldersgrupp.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utökat skydd mot företagskapning

Med Bolagsverkets app kan du få notiser så fort Bolagsverket tar emot, handlägger eller avslutar ett ärende för ditt företag. Det gör att du enkelt kan hålla koll på ditt företag och snabbt upptäcka eventuella kapningsförsök.

På detta sätt kan du tidigt upptäcka om en obehörig försöker kapa ditt företag genom att skicka in en falsk styrelse- eller adressändring.

Källa: Bolagsverket

PRIVATEKONOMI

Dämpad minskning av arbetslösheten

Arbetslösheten fortsätter att sjunka, men nu finns det tydliga tecken på att minskningen sker i en avtagande takt. I mars var 345 000 personer inskrivna som arbetslösa.  Det är 14 000 färre än för ett år sedan.

I mars är arbetslöshetsnivån 6,9 procent, jämfört med 7,2 procent för ett år sedan.

Källa: Arbetsförmedlingen

Nekades medlemskap i fackförbund på grund av ålder

Det var fråga om diskriminering som har samband med ålder när fackförbundet Kommunal nekade en kvinna som studerar på komvux studerandemedlemskap. Det konstaterar Stockholms tingsrätt i en dom.

Målet som tingsrätten har prövat rör en kvinna från Helsingborg som studerade vård- och omsorgsprogrammet inom den kommunala vuxenutbildningen. När kvinnan sökte studerandemedlemskap i Svenska kommunalarbetareförbundet nekades hon detta på grund av sin ålder.

Tingsrätten dömer Kommunal till att betala 30 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.
Domen har inte ännu vunnit laga kraft och kan komma att överklagas.

Källa: Diskrimineringsombudsmannen

EU

Sverige beviljade näst flest asylansökningar

Sett till befolkningsmängden var det bara ett EU-land som under 2018 beviljade fler asylansökningar än Sverige. Samtidigt minskar antalet beviljanden i unionen som helhet.

Det EU-land som sett till sin befolkningsmängd beviljade flest ansökningar var Österrike följt av Sverige. För svensk del var antalet beviljade ansökningar förra året – knappt 20 000 enligt Eurostat – det lägsta antalet sedan 2012.

Källa: Europaportalen.se

EU hotar anmäla USA till WTO för sanktioner

EU-kommissionen hotar anmäla USA till Världshandelsorganisationen, WTO, om USA återaktiverar sanktionerna mot europeiska företag som har investeringar på Kuba. Det är framförallt spanska företag inom hotell- och restaurangbranschen som riskerar att drabbas av sanktioner.

Källa: Europaportalen.se

Läsvärt ...

Digital handel i en värld utan gränser

Ny rapport. Svensk Digital Handel gav HUI Research i uppdrag att bevaka samtliga 41 sessioner på D-Congress 2019. I denna rapport har man samlat ett urval av allt intressant på kongressen. Målet är att ge inspiration, kunskap och insikter bland annat om Kina som ledande nation inom nytänkande e-handel, om olika strategier för att expandera internationellt och om vad som är användbar innovation.

Källa: Dhandel.se

För arbetsgivare till unga

När du som arbetsgivare anställer minderåriga gäller särskilda bestämmelser för hur de får arbeta. Vissa arbetsuppgifter får de inte alls utföra. Arbetsmiljöverkets informationsmaterial är en bra start om du ska anställa ungdomar under sommaren. Minderårig i arbetslivet är den som inte fyllt 18 år.

Källa: Arbetsmiljöverket

Incitamentsprogram genom personaloptioner – vad gäller

Frågan är komplicerad och det finns ett antal frågor som behöver redas ut innan man går till verket. I en artikel från Bulletinen går man igenom både beskattnings- och redovisningsfrågorna.

Källa: SRF konsulterna

Produceras av:
Right Education logotyp