Ekonominyheter från Right Education
nr 3 | 2019
LAGAR / DOMAR

Byggbolag döms i hovrätten för fallolycka

En anställd på Nordiska museet föll ned i en så kallad rörgrav på 1,5 meter och bröt armen. Bolaget som utförde arbetet friades från ansvar i tingsrätten men fälldes i hovrätten. Byggbolaget hade enligt rätten inte säkra miljön på det sätt som rimligen borde ha skett. En kommentar till domen finns på Dagens Juridik.

Källa: Dagensjuridik.se

Drevs i konkurs av facket – tvingas ändå betala rättegångskostnaderna

Mannens företag drevs i konkurs till följd av fackförbundet Byggnads blockad. I december 2017 slog tingsrätten fast att blockaden hade kränkt företagets rättigheter enligt Europakonventionen och att Byggnads därför var skadeståndsskyldiga. Även Svea hovrätt slår fast att fackets strids-åtgärder till viss del var olagliga, men dock inte så kvalificerat otillbörliga att de skulle vara skadeståndsgrundande. Företagets VD får därför betala förbundets rättegångskostnader på 2,7 miljoner kronor.

Källa: Dagensjuridik.se

Köpte bostadsrätt – visade sig vara pantsatt för skulder

En bostadsrätt kan pantsättas för en skuld och panten ska registreras hos föreningen. I det aktuella fallet har föreningen inte gjort detta och därmed också lämnat en felaktig uppgift till köparen.
Tio år efter köpet av bostadsrätten visade det sig att lägenheten var pantsatt av den förra ägaren - och att det fanns kreditgivare som nu ville ha ut sina panter. Mannen stämde bostadsrätts-föreningen som felaktigt hade intygat att det inte fanns några pantförskrivningar. Högsta domstolen går nu på mannens linje - men är oenig.

Källa: Dagensjuridik.se och Högsta domstolen

Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister – lagrådsremiss

I lagrådsremissen föreslås, genom ändringar i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, att en arbetstagares rätt att vidta eller delta i en stridsåtgärd mot en kollektivavtalsbunden arbetsgivare endast ska få utövas under vissa villkor.

Ett antal villkor ska vara uppfyllda för att en stridsåtgärd ska kunna beslutas. Förslaget medför inte någon utökad fredsplikt i förhållande till en arbetsgivare som saknar kollektivavtal för det aktuella arbetet.

Källa: Regeringen.se

REDOVISNING

Tillsynsnämnden för revisorer – nya tillsynsärenden

Vid Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 15 mars 2019 avgjordes sju disciplinärenden och ett ärende om förhandsbesked.

I ett ärende betonas vikten av att revisorn vidtar de åtgärder för att uppnå kundkännedom som föreskrivs i penningtvättslagen (2017:630). I ärendet framhålls även vikten av att kontrollera identiteten hos ett bolagets företrädare.

I ett annat ärende är en kritikpunkt att revisionsdokumentationen innehöll anteckningar avseende riskbedömningar och slutsatser efter genomförd granskning som var direkt missvisande.

Källa: Rervisorsinspektionen.se

Ändringar i K2 Årsredovisning i mindre företag

Bokföringsnämnden BFN har beslutat om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2016:10) och vägledningen om årsredovisning i mindre företag (K2). Ändringarna är endast av redaktionellt slag, bland annat föranlett av att en ny lag om ekonomiska föreningar trätt i kraft.

Även kommentartexten avseende uppskrivning har ändrats. Ändringarna i det allmänna rådet gäller från och med den 15 februari 2019.

Källa: Bokföringsnämnden

SKATTER

Avskaffad särskild löneskatt för äldre

En särskild löneskatt om 6,15 procent tas sedan den 1 januari 2016 ut på lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. En sådan särskild löneskatt tas även ut på bl.a. inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år samt för personer som vid årets ingång inte har fyllt 65 år men under hela året har uppburit hel allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken.

I denna proposition föreslås att den särskilda löneskatten på dessa ersättningar och inkomster ska avskaffas. Förslaget lämnas i enlighet med ett tillkännagivande från riksdagen den 12 december 2018.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Källa: Regeringen.se

Dags att deklarera ditt bolag

Aktiebolag och andra juridiska personer lämnar sin inkomstdeklaration vid fyra olika tillfällen. Detta är kopplat till bolagets räkenskapsår. Har bolaget ett brutet räkenskapsår, alltså inte start den 1 januari, så ska man likväl redovisa underlag för exempelvis avkastningsskatt och fastighetsskatt per kalenderår.

Vill du veta mera om hur bolagen beskattas så tala med din redovisningskonsult eller revisor.

Ny dom i HFD intressant för utlandssvenskar

Detta handlar om ett par som har sommarhus och äger skog i Sverige. Det finns också ett antal bolagsengagemang. Nu slår Högsta förvaltningsdomstolen fast att de saknar väsentlig anknytning till Sverige vilket ut skattesynpunkt att de är endast begränsat skatteskyldiga.

Paret har bott utomlands i 14 år vilket innebär att det inte är något tillfälligt engagemang.
Vill du veta mera om domen så finns en kortare kommentar på Dagens Juridik. Nedan finns länk till artikel samt en länk till domen för den som vill fördjupa sig.

Källor: Dagensjuridik.se och Högsta förvaltningsdomstolen

När är en hälsoundersökning skattefri förmån

Hälsoundersökningar som är anpassade till arbetsmiljörisker kan vara skattefria, ofta via företagshälsovården.

Skatteverket utvecklar detta ytterligare i ett ställningstagande från 25 februari 2019. Länk nedan. Där fastslår man att hälsoundersökningar som utförs i syfte att kontrollera det allmänna hälsotillståndet hos de anställda är en skattepliktig förmån. Det är hälsoundersökningar som man gör utan att det finns någon misstanke om sjukdom.

Källa: Skatteverket.se

Likvärdiga villkor vid generationsskifte i fåmansföretag - förslag

Regeringen föreslår att det ska vara samma skatt vid en överlåtelse av ett fåmansföretag till en närstående som till en utomstående. De nya reglerna ska träda ikraft den 1 juli.

Källa: Regeringen.se

Skatteverket om bedömning av passiv eller aktiv näringsverksamhet

Skatteverket kommenterar en dom i kammarrätten i Sundsvall 2019-02-28, mål nr 1870-18.
I Skatteverkets sammanfattning läser vi: Näringsverksamhet i form av skogsbruk ska betraktas som inkomst av passiv näringsverksamhet i fall då man inte arbetat en tredjedels årsarbetstid i verksamheten och samtidigt inte utfört allt arbete själv. I målet skulle i vart fall inte slutavverkning utföras av den skattskyldige. Vidare var det osäkert vem som skulle utföra gallring.

Källa: Skatteverket.se

FÖRETAGANDE

Utveckla lokal service i gles- och landsbygder

I gles- och landsbygd där traditionell service försvunnit eller riskerar att försvinna finns behov av att hitta nya lösningar. För att skapa hållbara servicelösningar krävs ett långtgående samarbete mellan det ideella, privata och offentliga utifrån lokala förutsättningar och behov. Ny finns möjlighet att söka projektpengar för projekt som ska bidra till att utveckla och utöka den lokala servicen.
Ansökan ska ske senast den 29 maj 2019 och vänder sig till myndigheter, kommuner, landsting, regioner och föreningar.

Källa: Tillväxtverket

Bolagsverket höjer sina avgifter

Bolagsverket höjer sina avgifter. För ett aktiebolags registrering som e-tjänst är avgiften 1 900 kr. Sker det på blankett så är avgiften 2 200 kr. Vill du ändra företagets namn så är avgiften 1 300 kr om det sker via e-tjänsten. Att göra samma sak på blankett kostar 1 500 kr.

Att anmäla adressändring för bolaget eller företrädare är fortfarande avgiftsfritt.
Mer om aktuella avgifter hittar du på länken nedan.

Källa: Bolagsverket.se

Detta planerar Datainspektionen att granska för de närmaste två åren

De prioriterade områden som ska granskas har identifierats genom bland annat de klagomål och personuppgiftsincidenter som inkommit till Datainspektionen, erfarenheter från tidigare granskningar och omvärldsbevakning.

Bland de verksamheter och branscher som ska granskas finns hälso- och sjukvården, rättsväsendet, arbetsgivare, detaljhandeln och större inkassobolag. Även skolor är ett prioriterat område under de närmaste två åren.

Källa: Datainspektionen.se

Digitalisering minskar krångel

Krångliga och onödigt långa handläggningsprocesser påverkar företagens konkurrenskraft negativt. De kan medföra att nyinvesteringar försenas eller helt uteblir, att verksamheten förläggs till en annan kommun eller ett annat land och att arbetstillfällen uteblir.

I en slutrapport till regeringen om Kortare handläggningsprocesser för företag inom besöksnäringen lämnar Tillväxtverket förslag på hur handläggningsprocesser kan förkortas.

Digitalt uppgiftslämnande och digital ärendehantering gör det betydligt enklare för företag att göra rätt från början och minskar tiden som såväl företag som handläggare behöver lägga på kompletteringar och statusuppdateringar.

Källa: Tillväxtverket

Ordförande i ekonomisk förening eller bostadsrättsförening

Från den 1 juli 2018 ska ekonomiska föreningar registrera en styrelseordförande hos Bolagsverket. Ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar gör det enklast på verksamt.se.
Övriga föreningsformer anmäler ordförande med blankett.

Den 1 juli 2018 började den nya lagen om ekonomiska föreningar att gälla. Anmäl ordförande hos Bolagsverket nästa gång du anmäler en styrelseändring dock senast den 31 december 2019.

Källa: Bolagsverket.se

Omsorgsföretagare krävs på tredubbla avgifter

Vid årsskiftet införde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, nya avgifter för privata omsorgsföretag. För enskilda företagare kan det bli stora belopp. Här en artikel i ämnet hos Svenskt Näringsliv.

Källa: Svensktnaringsliv.se

PRIVATEKONOMI

Sålde villa – tvingas betala tillbaka 4,5 miljoner

Tingsrätten menade att köparen inte hade fullgjort sin undersökningsplikt, och nekades prisavdrag för mångmiljonvillan.

Hovrätten hade dock en annan mening och rev upp domen. Rätten konstaterade att det handlade om dolda fel - och gav rätt till prisavdrag med 4,5 miljoner.

Säljarna överklagade till Högsta domstolen som beslutar att inte meddela prövningstillstånd i tvisten vilket innebär att hovrättens dom därmed står fast.

En kort artikel om fallet hittar du i Dagens Juridik.

Källa: Dagensjuridik.se

Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

I en proposition föreslås att skattereduktionen för fackföreningsavgift ska avskaffas från och med den 1 april 2019. I kontrolluppgifter som avser kalenderåret 2019 ska uppgift endast lämnas om medlemsavgifter som betalats före den 1 april 2019.

Skattereduktionen blir därmed mycket kortlivad.

Källa: Regeringen

Höjt tak för rutavdrag - förslag

I en lagrådsremiss föreslås att det nuvarande taket för rutavdrag för personer som inte har fyllt 65 år höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och år från och med 1 juli 2019.
Förslaget om att höja taket för rutavdrag följer ett tillkännagivande i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation men ingår även i januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Källa: Regeringen.se

Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet – förslag

I enlighet med tillkännagivandet i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation har regeringen beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att återinföra skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet.

Det föreslås även att ansöknings- och årsavgifterna tas bort för organisationer som ansöker om respektive godkänns som gåvomottagare. Den återinförda skattereduktionen föreslås träda i kraft 1 juli 2019.

Källa: Regeringen.se

EU

EU-ledare vill pressa Kina

Kina måste behandla europeiska företag såsom EU behandlar kinesiska – det var huvudbudskapet från EU:s ledare vid EU-toppmötets andra dag. Ledarna kom också överens om en riktning för klimatpolitiken.

Kopplad till frågan om relationen till Kina är också den diskussion som Frankrike och Tyskland fört upp efter att EU-kommissionen nyligen satte stopp för en sammanslagning av tyska företaget Siemens och franska Alstom med hänvisning till EU:s konkurrenslagar.

Källa: Europaportalen.se

Produceras av:
Right Education logotyp