Ekonominyheter från Right Education
nr 2 | 2019
LAGAR / DOMAR

Startade konkurrerande verksamhet – AD dömer ut vite

En VD tillika delägare på en revisionsbyrå startade eget företag och tog med sig några anställda och också kunder. Han hävdade att han inte hade någon uppsägningstid. Trots att det inte finns något avtal slår Arbetsdomstolen fast att en "skälig" uppsägningstid är sex månader.

Ett vitesbelopp på 500 000 kronor dömdes också ut.

Se artikel om fallet via länken nedan.

Källa: Dagens Juridik

Ekonomiansvarigs höga ålder ingen ursäkt

Bolaget hade skatteskulder på över en halv miljon - men VD:n vägrade betala - och skyllde på en åldrig ekonomiansvarig. Men nu slår kammarrätten i Stockholm fast att VD:n har ett personligt betalningsansvar. Ekonomiansvarigs höga ålder och hälsotillstånd ursäktar alltså inte undermålig bokföring.

Domen kan rekvireras från kammarrätten. En artikel kring domen finns hos Dagens juridik.

Källa: Dagens Juridik

"Hushållsgemenskap" avgörande för underhållsstöd – Dom i HFD

Det är den förälder som har barnen boende hos sig som ska bevisa att den andra föräldern inte också bor där. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en prejudicerande dom om underhållsstöd.

Det som ska vara avgörande är enligt HFD om de "har en sådan hushållsgemenskap som normalt präglar ett sammanlevande även om de inte fullt ut delar bostad".


Domen kommenteras i en artikel i Dagens juridik. och Källa: HFD

Tidigare sambo får inte ersättning för arbeten på den andra sambons fastighet – dom i HD

En sambo som bekostat arbeten och installationer på den andra sambons fastighet har, sedan samborna separerat, begärt att få ersättning motsvarande vad han betalat. Han har påstått att han lånat ut beloppet till den andra sambon eller att hon i vart fall skulle göra en obehörig vinst om ingen ersättning betalas. Högsta domstolen avslår hans begäran.

Källa: Högsta domstolen

Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år - förslag

I en lagrådsremiss föreslås att arbetstagares anställningsskydd ska förlängas genom ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd. Åldern för rätten att kvarstå i anställningen ska höjas till 69 år. När den åldern har uppnåtts ska arbetsgivaren kunna säga upp arbetstagaren utan att det krävs saklig grund genom ett förenklat uppsägningsförfarande.

Källa: Regeringen

REDOVISNING

Nytt regelverk vid upprättande av årsbokslut - från räkenskapsår som inleds 1 januari 2018

Bokföringsnämnden publicerade det allmänna rådet om Årsbokslut i slutet av 2017 som ska tillämpas i år för de företag som inte upprättar en årsredovisning eller ett förenklat årsbokslut. I samband med detta upphävdes även 52 gamla allmänna råd och uttalanden! Det kan därför viktigt att inte söka vägledning från eller hänvisa till dessa upphävda råd längre. Alltså håll dig till rådet Årsbokslut.
Har du funderingar eller frågor kring det nu gällande allmänna rådet så fråga din redovisningskonsult eller revisor.

Källa: Bokföringsnämnden

K3-företag och uppskjuten skatt

För företag som tillämpar K3 är det viktigt att se över värderingen av uppskjutna skattefordringar och skulder. Detta med anledning av de ändrade skattesatserna som kommer att gälla framöver som ett resultat av de nya skattereglerna för företag.

Bolagsskatten sänks i två steg

Sänkt skattesats sker i två steg. Först sänks bolagsskatten från 22 procent ned till 21,4 procent och detta gäller för räkenskapsår som inleds 1 januari 2019 eller senare. I steg två sänks bolagsskattesatsen till 20,6 procent från och med räkenskapsår som inleds 1 januari 2021.
Denna ändring av bolagsskattesats ska beaktas i redovisningen. 

SKATTER

Dags att ansöka om återbetalning av elskatt

Ansökan om återbetalning görs som utgångspunkt året efter det kalenderår som elen har förbrukats.
Har ditt företag rätt till nedsatt energiskatt på el? I sådant fall är det dags att ansöka om återbetalning för förbrukning under år 2018 och kanske även för 2017 om det inte gjorts tidigare.
Om ni förbrukar el för bland annat något av följande ändamål kan ni ha rätt till återbetalning av elskatt:

  • i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet
  • i jordbruks- skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet
  • i yrkesmässig växthusodling
  • i datorhallar
  • i framställning av energiprodukt m m

Före den 1 januari 2017 erhölls skattereduktionen vanligtvis genom att elleverantören inte tog ut full elskatt. Från den 1 januari 2017 gäller att förbrukaren får betala full elskatt till elleverantören och därefter själv ansöka om återbetalning av den del av förbrukningen som ger rätt till skattenedsättning.

Detta kollar Skatteverket extra i år

Skatteverkets planerar särskilda insatser mot fel och fusk under 2019.
Årets kontroller avser särskilda insatser mot  

  • Osund konkurrens inom bland annat restauranger, bilverkstäder, skönhetsbranschen och byggbranschen 
  • Fusk med identiteter 
  • Olika punktskatter såsom alkoholskatt, bränsleskatter och den nya spelskatten 
  • Den digitala ekonomin med särskilt fokus på handel med kryptovalutor e-handel via marknadsplatser och marknadsföring med hjälp av så kallade influencers.

Lägre arbetsgivaravgifter för första anställda - förslag

Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för den första anställda i enmansföretag ska förlängas från 12 till 24 månader. Det är innehållet i ett förslag som utgör en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Sänkt arbetsgivaravgift för skolungdomars lov- och helgjobb  - förslag

Företag som anställer unga personer mellan 15 och 18 år ska få sänkt arbetsgivaravgift med omkring två tredjedelar från 1 augusti 2019, enligt ett förslag som Finansdepartementet idag skickar på remiss. Förslaget är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Den nedsatta arbetsgivaravgiften kommer gälla lön och andra ersättningar upp till 25 000 kronor per månad för personer som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år.

Källa: Regeringen

Sänkt moms på elektroniska publikationer – Lagrådsremiss

Momsen för elektroniska publikationer föreslås sänkas till sex procent. Det gäller produkter som tillhandhålls elektroniskt och som motsvarar böcker, tidningar, tidskrifter och andra liknande som idag beskattas med sex procent. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag

Förslagen är föranledda av ändringar i mervärdesskattedirektivet. Det handlar om överföring av varor mellan EU-länder till s.k. avropslager, dvs. lager som i förväg kända köpare kan plocka varor från vid behov (på engelska: call-off stock). Det handlar också om skärpta krav för säljarens undantag från skatteplikt vid leveranser av varor till andra EU-länder och gränsöverskridande kedjetransaktioner.

Källa: Skatteverket

Avdrag för arbetsresor – vad är regelmässig tidsvinst?

Den som använder egen bil för sina arbetsresor i stället för allmänna transportmedel och som gör en tidsvinst på minst två timmar per dag under minst 160 dagar under året får anses regelmässigt göra sådan tidsvinst som berättigar till bilavdrag.

I de fall arbetstagaren har arbetat färre dagar än en heltidstjänst eller inte har arbetat hela året bör antalet dagar för att tidsvinstkravet ska anses vara uppfyllt proportioneras. Detta, bland annat, framgår av ett ställningstagande från Skatteverket. Se länk nedan för mera detaljer.

Källa: Skatteverket

FÖRETAGANDE

Lagen om e-faktura vid upphandling börjar gälla 1 april 2019

Lagen om elektroniska fakturor omfattar som huvudregel alla fakturor som en leverantör utfärdar till en upphandlande myndighet eller enhet till följd av en offentlig upphandling enligt LUFS, LOU, LUF eller LUK.

Lagen ska tillämpas på alla upphandlingsförfaranden, inklusive vid direktupphandlingar. Även fakturor som en leverantör utfärdar till en upphandlande myndighet till följd av en direktupphandling ska utformas på det sätt som anges i den nya lagen.

Källa: Upphandlingsmyndigheten

Fortsatt ökning av utländsk arbetskraft, främst från Polen

Antalet utländska arbetare som jobbar en begränsad tid i Sverige ökar kraftigt. I fjol anmäldes totalt 106 799 arbetstagare till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister. Det är en markant ökning jämfört med 2017. De allra flesta arbetar inom bygg- och i tillverkningsindustrin. Drygt fyra av tio utstationerade kommer från Polen.

Källa: Arbetsmiljöverket

Förbättrad tjänst för den som anlitar redovisningsbyrå för att deklarera

Skatteverket vill hjälpa fler av de 700 000 företagare som anlitar redovisningsbyrå för deklarationen att deklarera helt digitalt. En ny tjänst öppnade förra året för att underlätta och nu har tjänsten förbättrats ytterligare. Företagaren får en tydligare kvittens på att deklarationen är signerad och tjänsten är översatt till engelska som många efterfrågat.

Källa: Skatteverket

Stöd till skogsbruket efter skogsbränder

Regeringen beslutade den 7 februari om en förordning som beskriver hur stöden till skogsbruket efter skogsbränderna sommaren 2018 ska vara utformade. Stöden går att söka från och med den 1 mars.
I statsbudgeten finns totalt 72 miljoner kronor avsatta för stöd till skogsbruket efter skogsbränderna sommaren 2018. Stöden är riktat till skogsbruket i branddrabbade områden i Gävleborgs, Jämtlands och Dalarnas län.

Källa: Skogsstyrelsen

PRIVATEKONOMI

Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

I en proposition föreslås att skattereduktionen för fackföreningsavgift ska avskaffas från och med den 1 april 2019. I kontrolluppgifter som avser kalenderåret 2019 ska uppgift endast lämnas om medlemsavgifter som betalats före den 1 april 2019.

Skattereduktionen blir därmed mycket kortlivad.

Källa: Regeringen

Höjd pensionsålder - blocköverskridande pensionsöverenskommelsen

Förslaget kommer att remitteras under våren och därefter lämnas som förslag till riksdagen.

2020
- Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs från 61 till 62 år
- Rätten att ha kvar sin anställning (LAS-åldern) höjs från 67 till 68 år

2023
- Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs från 62 till 63 år
- Lägsta ålder för garantipension höjs till 66 år
- 65-årsgränser i trygghetssystemen höjs till 66 år (exempelvis sjukförsäkringen och a-kassan)
- Rätten att ha kvar sin anställning (LAS-åldern) höjs från 68 till 69 år

2026
- Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs från 63 till 64 år
- Ålder för garantipension knyts till en ny riktålder, vilket förväntas innebära en höjning till 67 år. Övriga pensionsrelaterade åldrar och kringliggande system, inklusive LAS-åldern, knyts till riktåldern.

Källa: Regeringen

EU

Brexit

Storbritannien förväntas lämna EU den 30 mars 2019, men det är ännu inte klart om det kommer att finnas ett utträdesavtal mellan Storbritannien och EU. Om det inte finns något utträdesavtal kommer alla de tullbestämmelser som gäller för handel med länder utanför EU att börja gälla direkt.
Om du gör affärer med Storbritannien, så finns här praktiska råd från Tullverket.

Källa: Tullverket

Nu har EU enats om de nya omstridda nätreglerna

Överenskommelsen innebär bland annat ökade kostnader för företag som Facebook och Google.
Den svenska regeringen röstade ja till EU:s nya upphovsrättsskydd. Ett upphovsrättsskydd som fått skarp kritik. Finland, Italien, Polen, Nederländerna och Luxemburg röstade nej.

Källa: Europaportalen

Arbetstagare ska få nya minimivillkor i EU

Bland svenska parter har man i förväg oroat sig för att inrättandet av minimivillkor skulle äventyra den svenska modellen där arbetsmarknadens parter gör upp om villkoren på arbetsmarknaden istället för att man lagstiftar om dem.

Enligt såväl LO som TCO har EU nu hittat en väg som skyddar den svenska modellen genom att det blir möjligt för arbetsmarknadens parter att komma överens om att avvika från direktivets bestämmelser i kollektivavtal.

Svenskt Näringsliv är inte lika nöjd. Man menar att  det dels är för tidigt att säga vad de nya EU-reglerna kommer att innebära för den svenska modellen, dels att reglerna i vilket fall innebär en olycklig utveckling.

Källa: Europaportalen

Produceras av:
Right Education logotyp