Ekonominyheter från Right Education
nr 1 | 2019
LAGAR / DOMAR

Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2018/2019

Informationsmaterialet innehåller en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring årsskiftet 2018/2019.

Källa: Regeringen.se

Sålde fyra bostadsrätter på två år - beskattas som näringsverksamhet

Det slår kammarrätten fast och går därför på Skatteverkets linje om att vinsterna ska beskattas som näringsverksamhet - och att mannen dessutom ska betala skattetillägg. Därmed blev spekulationen i bostäder en dyr erfarenhet.

En artikel i ämnet och kommentarer till domen hittar du via länken nedan.

Källa: Dagensjuridik.se

REDOVISNING

Kommunal bokföring och redovisning – ny lag träder ikraft

Den 1 januari trädde lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i kraft.
Rådet för kommunal redovisning RKR har under den gångna hösten arbetat med att ta fram nya och anpassade redovisningsrekommendationer. 14 nya rekommendationer har nu publicerats på RKR:s hemsida.

Källa: RKR

SKATTER

Så redovisar du förmåner i arbetsgivardeklarationen

Skatteverket lämnar ett ställningstagande som klargör synen på när en förmån ska redovisas i arbetsgivardeklarationen.

Enligt ställningstagandet godtar Skatteverket att man redovisar vissa förmåner förskjutna med en eller som mest två månader.

I de fall arbetsgivaren måste invänta underlag för beräkning av förmånen från den anställda eller någon annan bör dock en förskjutning kunna godtas om den kan motiveras av skälig tid för upprättande av underlag, t.ex. reseräkning.

Källa: Skatteverket ställningstagande

Ändrade inkomstskatter 2019

Den nedre skiktgränsen för att betala statlig inkomstskatt ändras till 490 700 kr och den övre till 689 300 kr. Ändringen innebär att man kan tjäna upp till 42 000 kr i månaden innan man betalar statlig skatt.

Grundavdraget för personer över 65 år höjs. Det innebär att skatten sänks för dem med inkomster mellan 5 000 och 98 000 kr per månad. Den här skattesänkningen är större än förslaget som ingick i övergångsregeringens budgetproposition.

Det förstärkta jobbskatteavdraget innebär att arbetstagare med en månadsinkomst på 30 000 kr får omkring 200 kr lägre skatt per månad.

Källa: Regeringen.se

Krav på e-faktura vid offentlig upphandling

Upphandlande myndigheter och enheter ska från och med den 1 april 2019 få fakturor skickade till sig elektroniskt. Förändringen väntas påverkar över 200 000 företag i Sverige.

Källa: Regeringen.se

Rapporteringsplikt för skatterådgivare

Utredningen har haft i uppdrag att se över möjligheterna att införa en skyldighet för bl.a. skatterådgivare att informera Skatteverket om skatteupplägg. Syftet med en sådan informationsskyldighet är att bekämpa skatteflykt, skattefusk och skatteundandragande. Utredningen föreslår bl. a. att en informationsskyldighet avseende skatteupplägg införs i Sverige.

Källa: Regeringen.se

Nya skatteregler för företagssektorn träder i kraft

En generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn införs i kombination med en sänkning av bolagsskatten i två steg, till 21,4 procent år 2019 och 20,6 procent år 2021.

Expansionsfondsskatten sänks till 20,6 procent från år 2021. Vidare införs avdragsförbud för ränta vid vissa gränsöverskridande situationer, så kallade hybridregler. Dessutom ges de riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna för vissa interna lån ett snävare tillämpningsområde.

Vidare införs en räntedefinition och regler om räntedelen i leasingavgiften vid finansiella leasingavtal tillsammans med ett primäravdrag. Avdraget innebär att ytterligare 12 procent av utgifterna för att uppföra ett hyreshus får dras av inom en sexårsperiod från det att hyreshuset färdigställs. Vissa förändringar görs också av reglerna för periodiseringsfond och säkerhetsreserv.

Källa: Regeringen.se

Skattesats för ätfärdiga växter i kruka, mervärdesskatt

Vi har fått ett nytt ställningstagande från Skatteverket som gäller skattesats för ätliga växter i kruka.

Skatteverket anser att ätfärdiga kryddväxter och sallader i kruka är livsmedel som omfattas av den reducerade skattesatsen 12 procent.

Andra växter i kruka som till viss del kan ätas av människor och är ätfärdiga, t.ex. färdiga tomater på uppdrivna tomatplantor, är däremot inte livsmedel eftersom den ätfärdiga delen inte är skördad. Sådana växter i kruka omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

Blommor i kruka omfattas av normalskattesatsen 25 procent även om de kan ätas av människor eftersom blommor i kruka för den genomsnittlige konsumenten är prydnadsföremål.

Moms är ett invecklat område där det är lätt att göra fel. Är du osäker konsultera din redovisningskonsult eller revisor. Felhanterad moms kan bli dyrt.

Källa: Skatteverket.se

FÖRETAGANDE

Nytt utökat juridiskt upphandlingsstöd

Upphandlingsjuridiken kan många gånger upplevas som komplicerad och omfattande. Vi har därför tagit fram nytt stöd där vi sett ett behov av hjälp att tolka innebörden av olika bestämmelser och rättsfall som är vägledande.

Materialet består av tio stycken korta sammanfattande webbtexter för att ge ett mer heltäckande stöd på vår webbplats, med fokus på rättssäkerhet inom offentlig upphandling. Materialet riktar sig både till upphandlande myndigheter och enheter samt företag, ideella och idéburna organisationer som vill delta i den offentliga affären.

Källa: Upphandlingsmyndigheten.se

Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)

Nu gäller de nya uppbördsreglerna om arbetsgivardeklaration på individnivå för alla arbetsgivare. Från och med februari 2019 ska du lämna arbetsgivardeklaration i den nya tjänsten Arbetsgivardeklaration på Skatteverkets webbplats.

Reglerna innebär att arbetsgivardeklaration ska lämnas och redovisas månatligen både på individnivå och verksamhetsnivå, vilket kan påverka rutiner, administration, behörigheter och det ansvar som delegerats i företaget eller till redovisningsbyrån.

Källa: Skatteverket.se

Karensavdrag i stället för karensdag

Det nya karensavdraget började gälla 1 januari 2019 på sjukperioder som börjar på eller efter det datumet.

Karensavdraget ska motsvara 20% av den sjuklön som den anställde skulle ha fått under en genomsnittlig kalendervecka oberoende av sjukfrånvarons omfattning. Dock kan karensavdraget bara göras mot utbetald sjuklön, dvs. karensavdraget kan inte bli större än den sjuklön som betalas ut för sjukperioden. Beräkningen för avdraget förhandlas fram i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter.

Karensavdraget kan också regleras genom kollektivavtal.

Källa: Försäkringskassan

Praktiska checklistor för arbetsmiljöarbetet

På Arbetsmiljöverkets webbplats hittar du mängder av praktiska checklistor som är användbara i det aktiva arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Här finns också informationsmaterial för olika branscher och arbeten. En viktig resurs när man som arbetsgivare ska ta sitt arbetsmiljöansvar.

Källa: Arbetsmiljöverket.se

EU

Finland bäst i värden

Finland placerar sig överst i mätningen The Good Country Index, där länder bedöms utifrån hur stor nytta de producerar. Mätningen visar att Finland i relation till sin folkmängd gör mest nytta för mänskligheten, och samtidigt belastar miljön allra minst, skriver Yle. Sverige ligger på plats tre efter Irland.

Källa: Europaportalen.se

EU-parlamentet vill villkora bidrag

Länder som inte följer EU:s rättsstatliga principer kan komma att straffas med indragna EU-bidrag. Förslaget går ut på att EU-kommissionen ska ges makten att tillsammans med en grupp av oberoende experter avgöra om ett medlemsland brustit när det gäller rättsstatens principer och i så fall fatta beslut om åtgärder såsom att ställa in utbetalningar ur EU:s budget.

Källa: Europaportalen.se

Läsvärt....

Lägsta arbetslösheten på tio år

Arbetslösheten är lägre än på tio år och antalet besked om varsel under förra året var färre än på länge. Samtidigt saknar många arbetssökande de kvalitéer som arbetsgivarna eftersträvar. Det visar ny statistik från Arbetsförmedlingen.

Kort om arbetsmarknaden i december 2018.
Inom parentes anges motsvarande siffror för december 2017.

  • 7,0 procent var inskrivna som arbetslösa (7,5). Sammanlagt 344 413 personer (365 889) varav 44 991 inom etablering (57 600).
  • 8,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,1).* Sammanlagt 46 728 ungdomar (53 297) varav 7 556 inom etablering (10 801).
  • 185 712 personer var öppet arbetslösa (198 500).
  • 158 701 personer deltog i program med aktivitetsstöd (167 389).
  • 22 581 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (23 288).
  • 23 524 personer fick arbete (27 522) varav 682 inom etablering (1 920).
  • 2 940 personer varslades om uppsägning (3 015).

Källa: Arbetsförmedlingen

Stora ekonomier faller i nytt korruptionsindex - Sverige ligger på tredje plats

Transparency International har presenterat sitt årliga korruptionsindex. Sverige hamnar på en tredjeplats, efter Danmark och Nya Zeeland.

Källa: Transparency International

Fortfarande osäker på GDPR?

Då kan vi tipsa om följande artikel ”Dataskyddsförordningen - om bevisfrågorna, processerna och skadestånden kring GDPR”.

Källa: Dagensjuridik.se

Produceras av:
Right Education logotyp