Ekonominyheter från Right Education
nr 11 | 2018
LAGAR / DOMAR

Sen årsredovisning ledde till böter på 35 000

Fallet handlar om ett bolag med årsomsättning på cirka 3 miljoner kronor som varit försenad med sin årsredovisning i tre månader. Dom på bokföringsbrott och med företagsbot. Läs om fallet och kommentar via länken.

Källa: Tidningen konsulten

Utomståenderegeln

Andelar i ett fåmansföretag är kvalificerade om ägaren eller någon närstående är verksam i betydande omfattning i företaget. Därmed ska utdelning upp till ett gränsbelopp beskattas med 20 procent medan utdelning därutöver beskattas i inkomstslaget tjänst. Alltså oftast mycket hög beskattning.

Om det finns ett utomstående passivt ägande i fåmansföretaget på 30 procent eller mer och den utomstående har rätt till utdelning i förhållande till sitt innehav är inga andelar kvalificerade. Det får till följd att all utdelning från fåmansföretaget beskattas till 25 procent. Alltså en väsentlig skillnad.

Dom i Högsta förvaltningsdomstolen HFD
HFD har avgjort ett mål om utomståenderegeln där man konstaterar att det avgörande för om regeln är tillämplig eller inte beror på om det utomstående ägandet består vid utdelningstillfället. Om det utomstående ägandet upphör under beskattningsåret så är det ändå utdelningstillfällets ägande som avgör.

Källa: Länk till domen i HFD

Skatterättsnämnden SRN

SRN har också avgjort ett förhandsbesked på utomståenderegeln och ansett den tillämplig när en stiftelse äger 49 procent i företaget.

Källa: Länk till förhandsbeskedet

REDOVISNING

Koncernredovisning 2018 – exempel enligt IFRS

PwC har tagit fram en skrift som visar ett exempel på en koncernredovisning för ett fiktivt, noterat företag. Koncernredovisningen är upprättad enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). Skriften är på cirka 250 sidor och kan laddas ned från PwC:s webbplats.

Källa: PwC

SKATTER

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Från och med januari 2019 ska du som arbetsgivare redovisa utbetalningar och skatteavdrag per betalningsmottagare varje månad i arbetsgivardeklarationen. Det innebär att du inte längre ska lämna dessa uppgifter i den årliga kontrolluppgiften. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå. För vissa arbetsgivare med personalliggare och 16 eller fler anställda började reglerna gälla redan 1 juli 2018.

Löner utbetalda i januari ska således rapporteras i det nya elektroniska systemet redan i februari 2019.

Läs mera på Skatteverkets webbplats om de nya rutinerna för rapportering av källskatter och arbetsgivaravgifter.

Källa: Skatteverket

Nyheter inom momsområdet – tre ställningstaganden

Här följer tre ställningstaganden från Skatteverket inom mervärdesskatt.

Från och med den 1 januari 2019 införs nya momsregler som rör vouchrar. Bestämmelserna förtydligar vad som är en voucher och även vad som är en enfunktionsvoucher respektive en flerfunktionsvoucher.

Källa: Ställningstagande från SKV

För att en virtuell valuta i mervärdesskattehänseende ska kunna jämställas med ett lagligt betalningsmedel vars värde delvis garanteras av en stat eller en union av stater krävs att den virtuella valutan har samma funktion som ett lagligt betalningsmedel. Det betyder att den virtuella valutan inte ska ha något annat syfte än att tjäna som ett betalningsmedel och att den accepteras som ett sådant av flera oberoende aktörer.

Källa: Ställningstagande från SKV

Från och med den 1 januari 2019 införs förenklade presumtioner om var köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas, som kan tillämpas av företag som tillhandahåller telekommunikationstjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster.

Källa: Ställningstagande från SKV

Avskalad budget från övergångsregeringen

Skiktgränser och brytpunkter för 2019
Skiktgränserna för statlig inkomstskatt ska räknas upp med konsumentprisindex plus två procentenheter. Det innebär att den nedre skiktgränsen blir 473 900 kronor och den övre blir 689 300 kronor.

Sänkt skatt för pensionärer

I propositionen föreslås att fler personer över 65 år ska få sänkt skatt. Personer med inkomster mellan cirka 17 000 och 98 000 kronor i månaden berörs av sänkningen.

I pengar innebär det en skattesänkning på några hundralappar. Högst sänkning får den som har 36 000 kronor per månad, där sänkningen blir cirka 650 kronor.

Nu har alla riksdagspartier möjlighet att svara med egna budgetmotioner, så kallade skuggbudgetar. De ska lämnas senast den 30 november. Allt tyder på att flera partier kommer att lämna en motion och frågan blir vem eller vilka som väljer att rösta på mer än sin egen budget, alternativt lägga ned sin röst.

Källa: Budgetpropositionen

Basbeloppen för 2019

Nu har även inkomstbasbeloppet fastställts. För 2019 är inkomstbasbeloppet 64 400 kronor. Prisbasbeloppet är 46 500 kronor och det förhöjda prisbasbeloppet är 47 400 kronor.
Med hjälp av inkomstbasbeloppet kan vi fastställa hur hög lön som ger maximal rätt till ålderspension. Beloppet är 43 309 kronor per månad.

Källa: Regeringen.se

Kapitalvinstbeskattning vid förändring av bostadsrätt

I ett ställningstagande redogör Skatteverket för ett antal situationer inbegripet förändringar i en bostadsrätt. Ställningstagandet innehåller en rad exempel. Tidigare ställningstagande om sammanläggning och uppdelning av bostadsrätt ersätt av detta.

Källa: Skatteverket

Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Förslagen i propositionen är föranledda av ändringar i mervärdesskattedirektivet. Elektroniska tjänster anses enligt huvudregeln omsatta i det land där köparen av tjänsten finns. I propositionen föreslås att en omsättningströskel på 99 680 kronor införs för bestämmande av beskattningsland för elektroniska tjänster. Detta innebär att en beskattningsbar person som har en omsättning av elektroniska tjänster till konsumenter i andra EU-länder som understiger 99 680 kronor per år kan välja att beskattas i Sverige och tillämpa svenska mervärdesskatteregler i stället.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

hKälla: Regeringen

Proposition om skärpta regler mot lågbeskattade utländska bolag

De skärpta så kallade CFC-reglerna innebär att fler länder tas bort från den vita listan för utländska bolag som kontrolleras från Sverige, bland annat Malta. Det innebär att inkomster hos svenskägda bolag i dessa länder kan beskattas löpande hos ägaren i Sverige om de är lågbeskattade. Syftet med de nya reglerna är att försvåra aggressiv skatteplanering med bolag i andra länder.

Förslaget föreslås träda ikraft 1 januari 2019.

Källa: Regeringen

FÖRETAGANDE

Dags att göra en lönekartläggning

Diskrimineringslagen kräver att arbetsgivare aktivt motverkar osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor, bland annat genom att göra lönekartläggningar. Lagstiftningen har ändrats flera gånger och det saknas idag kunskap om dess effekter. Riksrevisionen granskar om kraven bidrar till minskade löneskillnader.

Källa: Riksrevisionen

Värdering av förmåner

Skatteverket fastställer i ett ställningstagande hur bostadsförmån i lägenhet och småhus ska värderas inför inkomstbeskattningen 2019.

Ställningstagandet innehåller även en metod för hur bostadsförmånsvärdet ska justeras när bostadsytan är större än bostadsytan för en lägenhet av normal storlek (70 kvm).

Källa: Skatteverket

PRIVATEKONOMI

Köpa en begagnad bil – då gäller detta

Många tycker att det är svårt att köpa en begagnad bil. Fel på begagnade bilar är också det problem som får allra flest att kontakta Konsumentverkets vägledare på Hallå konsument.
Som ett steg till ett enklare köp har nu Motorbranschens riksförbund, MRF, i samarbete med Konsumentverket tagit fram en ny varudeklaration för alla begagnade bilar som gäller från den 1 november i år. Genom att bilförsäljaren fyllt i deklarationen kan köparen enklare se i vilket skick bilen är.

Källa: Konsumentverket

Vissa ändringar i amorteringskraven

Finansinspektionen FI föreslår i en promemoria ändringar i amorteringskraven avseende fastighetskrediter. Bland annat genomförs en ändring som ska göra det möjligt för företag som lämnar s.k. kapitalfrigöringskrediter att medge låntagarna undantag från amorteringskraven.
Eftersom denna typ av bolån är uppbyggd så att låntagare inte betalar amorteringar och räntor löpande under kredittiden, kan företaget inte lämna sådana lån om lånen samtidigt omfattas av amorteringskraven.

Finansinspektionen anser dock att kapitalfrigöringskrediter kan fylla en viktig funktion för konsumenter som vill tillgodogöra sig kapital som är bundet i den egna bostaden, och ser därför anledning att möjliggöra för företagen att lämna sådana krediter.

Ändringarna träder ikraft den 1 januari 2019.

Källa: Finansinspektionen

För krångligt att ansöka om bidrag man har rätt till

Den slutsatsen drar Riksrevisionen och inleder nu en granskning av Försäkringskassan och Pensionsmyndighetens arbete med att informera om bostadsförmåner till främst funktionshindrade och pensionärer.

– Granskningen kommer att fokusera bland annat på hur respektive myndighet arbetar med att försäkra sig om att grupper som kan vara berättigade till en förmån får den information som de behöver, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Källa: Riksrevisionen

EU

Stopp för Bannons pengar inför EU-valet

Den amerikanska högerpopulisten Steve Bannons planerade högerrevolt i Europa stöter på patrull i form av vallagar som inte tillåter utländsk finansiering. Enligt The Guardian som undersökt frågan visar det sig att nio av 13 länder som Bannon inriktar sig på har vallagar med förbud eller stränga restriktioner mot partibidrag från utländska finansiärer.

Källa: Europaportalen

Produceras av:
Right Education logotyp