Ekonominyheter från Right Education
nr 11 | 2018
LAGAR / DOMAR

Byggbolag förlorar mot kund - tvingas stå kostnaden för ROT-avdraget

Byggbolaget kan inte kräva ersättning från kunden om Skatteverket säger nej till ROT-avdrag. Det slår hovrätten fast och går därmed på kunden linje som slipper att betala ytterligare 50 000 kronor för en renovering. Högsta domstolen säger nej till att pröva fallet. Hur avtal och faktura formuleras är viktigt.

I en artikel i Dagens juridik refereras turerna i det aktuella fallet.

En finare middag kan vara muta – en oenig hovrätt river upp friande dom

Tingsrätten ansåg att middagarna handlade om naturliga umgängesinslag medan en oenig hovrätt nu pekar på de ”särskilt höga krav på integritetsskydd” som gäller för statstjänstemän.

Åtalet kretsar kring de påkostade årliga jul- och vårmiddagar där företrädare för de statliga myndigheterna medverkat. Värdet på middagarna överstiger normal representation och deltagandet kan enligt hovrätten inte anses som en naturlig del i myndighetsarbetet.

En artikel i Dagens juridik kommenterar domen.

Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer ett skattetillägg som har tagits ut i strid med förbud mot dubbelbestraffning

En person åtalades och dömdes för skattebrott. Brottet bestod i att han hade bedrivit skattepliktig verksamhet i form av handel med cigaretter utan att anmäla detta till Skatteverket. Efter att åtal hade väckts påförde Skatteverket honom skattetillägg avseende samma verksamhet.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att det av praxis följer att det i en sådan situation finns grund för resning. Domstolen beviljar därför resning och undanröjer skattetillägget.

Källa: Högsta förvaltningsdomstolen

Avdrag för koncernbidrag som lämnas inför en förestående koncernintern omstrukturering

Avdrag för koncernbidrag som lämnas inför en förestående koncernintern omstrukturering, vilken leder till att koncernbidragsrätten mellan givare och mottagare upphör, har inte ansetts kunna vägras med stöd av skatteflyktslagen.

En koncern hade för avsikt att inför en intern omstrukturering flytta ett underskott från ett dotterbolag till dess moderbolag på sätt att moderbolaget lämnade koncernbidrag. Mot bakgrund av syftet med bestämmelserna om koncernbidrag, som är att möjliggöra resultatutjämning mellan bolag inom en och samma koncern, ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att den omständigheten att koncernbidragsrätten mellan givaren och mottagaren upphörde i och med omstruktureringen inte medförde att avdrag kunde vägras med stöd av skatteflyktslagen.

Källa: Högsta förvaltningsdomstolen

REDOVISNING

Förvara räkenskapsinformation på datamedia utanför EU

Ett företag får under vissa förutsättningar förvara maskinläsbara medier m.m. utomlands. Är villkoren uppfyllda räcker det att företaget gör en anmälan till Skatteverket (7 kap. 3 a § BFL).
Om företaget inte uppfyller villkoren får förvaring utomlands endast ske om det föreligger särskilda skäl och Skatteverket ger tillstånd till det (7 kap. 4 § BFL).

Skatteverket har tagit fram en blankett som kan användas för ansökan om tillstånd att förvara räkenskapsinformation på datamedia utanför EU.

Reglerna för arkivering av räkenskapsmaterial finner du i BFN:s vägledning här. Läsa mer om arkivering utomlands i kapitel 8.

Skatteverkets Rättsliga vägledning innehåller information om anmälan och tillstånd. Den hittar du här.

Vill du bara ha blanketten så finns den här.

SKATTER

Undantag i momslagen för sjukvård – nytt ställningstagande

Undantaget är formulerat så att det är tillämpligt oberoende av i vilket led tjänsten tillhandahålls, så länge som tjänsten avser sådan sjukvård som anges i ML. Ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal anses inte vara en sådan sjukvårdstjänst som omfattas av undantaget från skatteplikt (HFD 2018 ref. 41).

Som redovisare bör du vara särskilt observant på definitionen av sjukvård och hur undantaget ska tillämpas.

Eftersom ställningstagandet innebär en förändring av Skatteverkets uppfattning kommer beslut på initiativ av verket inte avse redovisningsperioder före den 1 juli 2019.

Via denna länk hittar du Skatteverkets uppdaterade ställningstagande samt länk till rättsfallet HFD 2018 ref 41.

Funderar du på att avsluta enskild näringsverksamhet?

Orsaken till att man avslutar en verksamhet kan vara många, men många gånger är det en fråga om att verksamheten går dåligt och att man dessutom kanske har ett underskott i verksamheten.
Underskott i en avvecklad verksamhet kan dras av som ett kvoterat slutavdrag i inkomstslaget kapital med 70 % av underskottet. Beloppet kan fördelas på året efter avvecklingen och följande två år. Alltså uppdelat på tre år som mest.

Ett avdrag i inkomstslaget kapital är bara värt något om det finns andra beskattningsbara inkomster vars skatt man kan kvitta emot. Att avsluta verksamheten i januari istället för december ger ytterligare ett år att planera för hantering av underskottet.

Det finns en tjänst på Skatteverkets webbplats för att avsluta enskild näringsverksamhet, där det skapas en praktisk checklista över steg du bör ta.

Länk till Skatteverket
Ett tips är också att du diskuterar detta med din revisor eller redovisningskonsult så att du inte missar något i planeringen.

Ska du starta aktiebolag – gör det före årsskiftet

Funderar du på att starta aktiebolag på nya året? I så fall kommer ett enkelt skattetips här.
Genom att starta aktiebolaget före årsskiftet kan du beräkna ytterligare ett gränsbelopp enligt förenklingsregeln. Det innebär helt enkelt att den som äger aktierna kan ta ut, eller spar till ett senare tillfälle, en utdelning på cirka 170 000 kr till låg beskattning om 20 %. Så om du i alla fall har planer på att starta bolag så gör de före årsskiftet. Det finns inga andra krav än ägandet för att utnyttja regeln.

FÖRETAGANDE

Dags att börja planera inför årsskiftet 2018 - 2019

Som fysisk person så beskattas man per kalenderår, vilket innebär att det mesta av skatteplanering måste ske i god tid före årsskiftet om det ska fungera. Redovisningskonsulter och revisorer jobbar med dessa frågor dagligen och ett gott råd är att ta upp diskussionen om din egen situation under hösten.

Lite förenklat, och beroende på företagsform, kan man säga att det finns tre sätt att ta ut pengar ur sitt företag. Ta ut lön, ta aktieutdelning eller spara i en pensionslösning.

  • En tumregel brukar vara att man ska prioritera löneinkomster upp till brytpunkten för statlig skatt. Det ger förmåner i relation till betald skatt.
  • Därefter, om du äger ett aktiebolag, så kan det bli intressant att ta utdelning. Det är mindre skattebetungande. Reglerna är emellertid komplicerade och man måste planera i god tid för att kunna utnyttja dem maximalt. Diskutera detta med din redovisningskonsult eller revisor.
  • Att spara i t.ex. en pensionsförsäkring är enkelt. Upp till 35 procent av lönen dock maximalt 10 prisbasbelopp kan sättas av per år.
  • Det finns andra pensionslösningar som kan vara bättre, beroende på din egen situation. Ta upp detta med din ekonomirådgivare.

Inkomstgränser och skatteuttag 2018

Beskattning av fysiska personers inkomster från tjänst eller näringsverksamhet (enskild firma bland annat) sker enligt en progressiv skala i tre steg. Upp till en årsinkomst på 468 700 kr så beskattas man enbart med kommunalskatt. Den varierar beroende på var i landet man bor. Den genomsnittliga kommunalskatten är cirka 32 %.

På belopp över 468 700 kr och upp till 675 700 kr betalar man också statlig skatt på 20 %. På inkomster över 675 700 kr betalar man ytterligare 5 % statlig skatt.

Rätten till pension är kopplad till den inkomst man har och maximal pensionsrätt har man tjänat in om man har en inkomst på 504 375 kr. Löner över detta belopp ger ingen ytterligare pensionsrätt.
Det kan vara hög tid att planera inför årsskiftet när det gäller löner, utdelning i fåmansbolag och pensionsavsättningar. Tala med din redovisningskonsult eller revisor redan nu. I januari är det för sent att göra något åt detta.

Hög tid att planera för utdelning 2019

Utdelning i fåmansföretag beskattas enligt särskilda regler som ska förhindra att företagets ägare omvandlar löneinkomster till kapitalinkomster och på det sättet minskar sin skatt. Skatt på löneinkomster tas ut som beskrivits ovan.

Skatt på utdelning från aktier sker med 25 % om aktieinnehavet inte är kvalificerat. Ett kvalificerat innehav innebär att aktieägaren eller denne närstående också är verksam i betydande omfattning i bolaget.

För den som har ett kvalificerat aktieinnehav (alltså praktiskt taget alla små bolag) finns särskilda skatteregler som är kopplade till ägarens eller närståendes löneuttag och hela företagets löneuttag. Reglerna är komplicerade men om man uppfyller kraven så skapar man ett mycket intressant utrymme för lägre beskattning. Företag med stora lönesummor är särskilt intressanta i detta fall.

Det är viktigt att du talar med din redovisningskonsult eller revisor om detta innan årsskiftet.

Bidrag för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro

Många arbetsgivare missar möjligheten att söka bidraget från Försäkringskassan för att de inte känner till det. Men bidraget är ett bra stöd och har ett tydligt förebyggande perspektiv, och man kan ansöka om bidraget för flera olika åtgärder som kan göra att sjukskrivning undviks.

Källa: Försäkringskassan

Arbetsgivardeklaration på individnivå – 1 januari 2019

Från och med januari 2019 ska du som arbetsgivare redovisa utbetalningar och skatteavdrag per betalningsmottagare varje månad i arbetsgivardeklarationen. Det innebär att du inte längre ska lämna dessa uppgifter i den årliga kontrolluppgiften. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå.

Mera information kring införandet och vanliga frågor och deras svar finns på Skatteverkets webbplats.

Företagsklimatet i din kommun

Nu är 2018 års ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner här. Det är Svenskt Näringsliv som genomför enkäten, och i år är det Solna och Vellinge som toppar listan som kommunerna med bästa företagsklimatet.

Det är möjligt att även analysera enkätsvaren på detaljnivå, vilket är en intressant övning. I materialet finns också flera exempel på vad de framgångsrika kommunerna ha åstadkommit.

Materialet, som är omfattande, hittar du på webbplatsen foretagsklimat.se

Ta ut rätt lön 2018 för att maximera utdelning

Det här gäller dig som äger aktier i ett fåmansaktiebolag. Reglerna som styr denna del av beskattningen kallas 3:12-reglerna och har som syfte att förhindra att den som äger bolaget man själv arbetar i inte ska få förmåner som allt för mycket avviker från det affärsmässiga.

Är du aktieägare och själv verksam i bolaget, och har du dessutom ett antal anställda, så kan det vara bra att ta kontakt med din revisor eller redovisningskonsult för att planera löneuttaget. Det kan finnas möjlighet att du redan i år eller åtminstone på sikt kan ta utdelning till låg skattekostnad.

Vill du läsa mera om de speciella fåmansreglerna så finns det en kort artikel i ämnet på tidningen Entreprenörs webbsida.

PRIVATEKONOMI

Sänkt moms på digitala böcker

Momsen på digitala böcker, tidningar och tidskrifter kan sänkas till samma nivå som motsvarande pappersprodukter redan den 1 juli nästa år.

Efter över två års överläggningar enades EU:s finansministrar i början av oktober om att EU-länderna kan sänka eller helt ta bort momsen på e-publikationer. Beskedet välkomnades av bland annat mediernas branschorganisation TU.

Källa: E55.se och TT

Skydda dig mot obehörig adressändring

Den som ansluter sig till e-tjänsten ”Spärra obehörig adressändring” kan spärra möjligheten till adressändring på papper, så att det enbart går att ändra adress inloggad med e-legitimation på skatteverket.se.

Stöld av identitet har blivit ett allvarligt problem och risk, men Skatteverkets tjänst ökar säkerheten.

Källa: Skatteverket

Läsvärt ...

Riksbanken vill testa e-krona

Riksbanken publicerar en ny rapport i e-kronaprojekt. Projektet föreslår att Riksbanken:

  • Börjar utforma en teknisk lösning för en e-krona för att kunna pröva vilka lösningar som är användbara och möjliga att förverkliga
  • Tar fram förslag på lagändringar som behövs för att tydliggöra Riksbankens mandat och en e-kronas legala ställning
  • Fortsätter utreda de ekonomiska aspekterna av en e-krona

Vad detta kommer att innebära för det svenska banksystemet och för oss som konsumenter och företagare är inte helt klarlagt. Genom e-kronan kan Riksbanken överta delar av den verksamhet som våra banker nu har som förvaring av våra pengar, något som på sikt skulle kunna innebära att bankernas möjlighet att låna ut skulle försämras.

Mera om Riksbankens e-kronaprojekt hittar du på Riksbankens webbplats.

Fler flyktingar kan få jobb genom ett datorprogram

Minst 20 procent fler flyktingar i arbete efter tre månader. Det är prognosen efter att ett datorprogram börjat användas för att matcha flyktingar till nya hemorter i USA. Nu hoppas professor Tommy Andersson, från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, att programvaran Annie MOORE kan användas i Sverige.

Intresserad? Då ska du läsa artikeln på statskoll.se.

Produceras av:
Right Education logotyp