Ekonominyheter från Right Education
nr 9 | 2018
LAGAR / DOMAR

Uppsägningen var ogiltig – skickade brev till fel adress

Hyresvärden borde ha skickat uppsägningen till den lägenhet som kvinnan hyrde - och inte till den adress där hon numera är folkbokförd. Det slår hovrätten fast och ogiltigförklarar därmed uppsägningen.

En kommentar till fallet på Dagensjuridik.se

Rätt säga upp en person efter år av sjukskrivning enligt dom i Arbetsdomstolen

Personen hade varit sjukskriven i många år med flera olika diagnoser. Enligt läkare saknades arbetsförmåga och möjlighet till rehabilitering. Arbetsgivaren hade därför saklig grund för uppsägning, det slår Arbetsdomstolen fast.

En artikel kring fallet och domen hittar du på Dagensjuridik.se.

Källa: Dagensjuridik.se

Misstag från styrelse i BRF ger kvinna rätt att bo kvar som hyresgäst - och sex miljoner i skadestånd

Detta slår nu en oenig Hovrätt fast. Domen överklagades till Högsta domstolen som emellertid anser att det inte finns skäl att pröva frågan. Hovrättens dom står därmed fast.

En artikel i Dagensjuridik gör en summering av de olika turerna i fallet som slutade med att personen bor kvar som hyresgäst och dessutom med ett skadestånd på sex miljoner.

Källa: Dagensjuridik.se

Ny lag skärper straffet för att köpa hyreskontrakt

En ny lag ska komma åt svarthandel med hyreskontrakt och så kallade överhyror för andrahands-hyresgäster.

I lagförslaget, som skickats till Lagrådet, föreslås bland annat att den som tar ut för hög andrahandshyra ska kunna förlora sitt hyreskontrakt och att det ska vara kriminellt att köpa ett hyreskontrakt.

Straffskalan vid köp av hyreskontrakt föreslås vara fängelse i sex månader till fyra år.
Lagen föreslås träda ikraft den 1 maj 2019.

Källa: Regeringen

Dags att registrera styrelseordförande i BRF

Den 1 juli 2018 började den nya lagen om ekonomiska föreningar att gälla. Det betyder att ni som driver en ekonomisk förening, bostadsrättsförening, kooperativ hyresrättsförening, bostadsförening eller sambruksförening ska registrera en ordförande hos Bolagsverket nästa gång ni anmäler en styrelseändring eller senast den 31 december 2019.

Registrering kan ske i Bolagsverkets e-tjänst.

Källa: Bolagsverket

REDOVISNING

Frågor och svar om hantering av kvitton som verifikation

Hur länge ska man spara ett kvitto och har det någon betydelse om det är elektroniskt eller på papper? Vad gäller om man skannat kvittot, ska man fortfarande spara pappersdokumentet och i så fall hur länge?

Om jag själv skickar fakturor via e-post hur ska de sparas? Och vad gäller för mig som har en redovisningskonsult som sitter utomlands och sköter min redovisning?

Vill du veta svaren på dessa frågor och en hel rad andra som handlar om arkivering så ska du läsa frågor och svar hos Bokföringsnämnden.

Länk till materialet här.

Bokföringsskyldighet för utländska filialer

Ett utländskt företag som ska bedriva näringsverksamhet i Sverige genom en filial är bokföringsskyldigt i Sverige för denna verksamhet. Filialen ska ha en egen bokföring som är skild från det utländska företagets bokföring.

För filialens bokföring gäller detsamma som för bokföringen i ett svenskt företag av motsvarande slag. Vad det i praktiken innebär förklarar Bokföringsnämnden i denna artikel.

Källa: Bokföringsnämnden

SKATTER

Prisbasbeloppet höjs för 2019

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet för 2019 har fastställts av regeringen.
Prisbasbeloppet höjs till 46 500 kronor (2018 = 45 500 kr) och det förhöjda prisbasbeloppet till 47 400 kronor (2018 = 46 500 kr).

Prisbasbeloppen används vid beräkning av ersättningar inom socialförsäkringssystemet och inom skattesystemet.

Överlåtelse av tillgångar som har köpts utan rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt

Nytt ställningstagande från Skatteverket.
Undantaget från skatteplikt vid överlåtelse av vissa tillgångar är tillämpligt om den som överlåter tillgången inte har haft någon rätt till avdrag för den ingående skatten vid förvärvet av tillgången. Undantaget gäller både för tillgångar som är varor och för tillgångar som är tjänster, exempelvis immateriella tillgångar.

Läs mera om förutsättningarna för överlåtelse och moms i ställningstagandet länkat nedan. Genom ställningstagandet upphör ett antal äldre ställningstaganden att gälla.

Källa: Skatteverkets Rättsliga vägledning

FÖRETAGANDE

Nystartade företag och föräldrapenning – ändrade regler

Om ditt företag är nystartat gäller särskilda regler.

Nya regler efter 1 augusti 2018
Om du ansöker om föräldrapenning efter 1 augusti 2018 och har ett företag som du registrerade för mindre än 36 månader sedan kan du, oavsett bolagsform, ha rätt till ett så kallat uppbyggnadsskede. Det innebär att Försäkringskassan räknar ut din föräldrapenning utifrån vad en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha fått.

Vid ansökan före 1 augusti 2018 gällde reglerna bara enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag som registrerats för mindre än 24 månader sedan.

Källa: Försäkringskassan

Svensk varuexport ökade kraftigt

Sveriges varuexport ökade under första halvåret i år 2018 med 9,2 procent i värde och varuimporten med 12 procent i värde, enligt en rapport från Kommerskollegium.

Här hittar du hela rapporten.

Nyanlända entreprenörer på landsbygden – ny rapport

Rapporten från Tillväxtverket ger exempel på metoder för att nyanländas företag ska få fäste och blomstra på landsbygden. Förutsättningarna för att driva företag är olika i olika delar av Sverige.

Samtidigt finns flera gemensamma nämnare för företag på landsbygden, utmaningar som följer av glesa strukturer, långa avstånd, begränsad tillgång till lokala marknader och demografisk obalans.
Rapporten, som också innehåller exempel, kan vara intressant läsning för den som driver företag på landsbygden eller som verkar som företagskonsult mot företag på landsbygden.

Hela rapporten hittar du här.

PRIVATEKONOMI

Sänkt moms på livsmedel inte en kostnadseffektiv åtgärd

Momsen på livsmedel sänktes 1996 för att förstärka köpkraften hos låginkomsttagare och barnfamiljer. Riksrevisionens granskning visar att andra åtgärder kan åstadkomma samma resultat – till halva kostnaden.

Riksrevisionens beräkningar visar dessutom att det i kronor räknat är hushållen med de allra högsta inkomsterna, och hushållen utan barn, som tjänar mest på momssänkningen på livsmedel.

Läs mera om livsmedelsmomsen hos Riksrevisionen.

Trots lagändringar och fler aktörer i byggbranschen - varken ökad konkurrens eller lägre bostadspriser

Genom en rapport från Konkurrensverket kan vi konstatera att några egentliga effekter på bostadsmarknaden har inte skett, trots lagändringar och fler byggare.

Däremot har kommunala särkrav vid byggande, svårigheter att hitta byggbar mark, och bristande konkurrens i delar av byggmaterialindustrin bidragit till att konkurrensen inom bostadsbyggandet är svagare än den skulle kunna vara.

Rapporten i sin helhet hittar du här på Konkurrensverket.se.

Fd. sambo fick äganderätt till exets fastighet genom ”tyst överenskommelse”

Det slår hovrätten fast och ger därmed en man samäganderätt till sin före detta sambos fastighet.
Sambolagen gäller enbart för sambornas gemensamma bostad och bohag (möbler och annat).

I bodelningen ingår det som samborna förvärvat för gemensam användning. Det spelar ingen som helst roll vem som har betalat mest. Vill man att andra regler ska gälla så måste man avtala om detta särskilt. Är ni sambor och driver gemensamt företag så ingår inte detta i en bodelning när samboförhållandet upphör.

Fråga din redovisningskonsult om samboavtal om du vill veta mera.

De aktuella turerna i fallet ovan, och vilka krav som ska vara uppfyllda för att kunna hävda ”dold samäganderätt”, kommenteras i artikel i Dagensjuridik.

Källa: Dagensjuridik.se

Sambor och deras gemensamma hem – vad innebär reglerna

Sambolagen utgör ett minimiskydd för den svagare parten i ett samboförhållande. Regeringskansliet har sammanställt en skrift om 12 sidor som du kan ladda ner via länk nedan.

Länk till informationsmaterial.
Källa: Regeringe.se

Dagens 35-åring går i pension vid 70 – vi lever allt längre

Den innebär att pensionsåldern anpassas till att vi lever längre. Förslaget, från Pensionsmyndigheten, om det införs, innebär för en snittperson som arbetar från 23 år till riktåldern att pensionen blir 70-80 procent av slutlönen vid den högre pensionsåldern som riktåldern innebär.
För dagens 35-åringar pekar beräkningarna på att en prognosticerad riktålder blir 70 år.

Källa: Pensionsmyndigheten

EU

Svenska företag tjänar på EU:s frihandelsavtal

Nya beräkningar från EU-kommissionen och Kommerskollegium visar att svenska importörer sparat 1 miljard kronor per år genom att använda de tullnedsättningar EU:s frihandelsavtal ger. Motsvarande värde för exporterande företag är det dubbla, 2 miljarder kr per år.

Svenska exporterande företag använder EU:s frihandelsavtal i hög grad. Nyttjandegraden är 78 procent av sin export till länder där frihandelsavtal finns. Detta är betydligt högre än för EU-snittet som uppgår till 67 procent.

Samtidigt kan vi notera att svenska importörer använder avtalen i ännu större utsträckning. I 92 procent av fallen där tullnedsättningar kan utnyttjas vid import så görs detta. Detta är något högra än EU-snittet på 90 procent.

Källa: statskoll.se

Läsvärt ...

Inte så bra som vi kanske tror – Sverige och korruption

Transparency International konstaterar i sin senaste rapport, "Exporting Corruption", som bygger på granskning av efterlevnaden av OECD:s konvention mot mutor i internationella affärsförhållanden, att Sveriges mutbrottslagstiftning inte klarar av att hålla juridiska personer ansvariga för mutbrott.
Men det har skett förbättringar på några områden. Hela rapporten finns att hämta nedan. Sök på ”Sweden” om du vill snabbspola i materialet som är på 160 sidor och på engelska.

Här är hela rapporten.

Produceras av:
Right Education logotyp