Ekonominyheter från Right Education
nr 8 | 2018
LAGAR / DOMAR

Avbruten anställningsintervju var diskriminering

Det var diskriminering när ett tolkföretag i Uppsala avbröt en anställningsintervju efter att den kvinnliga sökande inte tog den manliga chefen i hand och hälsade. Arbetsdomstolen går på DO:s linje och konstaterar att man inte kan kräva handskakning.

Källa: Dagensjuridik.se

Tillståndsplikten tas bort för kameraövervakning

Polisen och andra myndigheter ska slippa söka tillstånd för kameraövervakning. En utredning föreslår att detta administrativa hinder ska tas bort redan om sex månader, för att underlätta brottsbekämpning.

Källa: Dagensjuridik.se

Förbud för telefonförsäljning av premiepensionsprodukter

Från och med 1 juli i år är det förbjudet att marknadsföra eller sälja tjänster och produkter inom premiepensionsområdet via telefon. Det innebär att det inte längre är tillåtet för telefonförsäljare att ringa och göra reklam för eller sälja något som rör premiepensioner.

Innan lagändringen har telefonförsäljning varit tillåten, men avtalat har bara varit giltigt under förutsättning att detta skriftligen bekräftats.

Källa: Konsumentverket

Regeringen vill modernisera prövningen av hyres- och arrendetvister

Regeringen föreslår nu bland annat att:

 • Modern teknik ska utnyttjas på ett bättre sätt genom att förhör i nämnderna som huvudregel ska dokumenteras genom en ljud- och bildupptagning som sedan kan användas i hovrätten om ärendet överklagas.
 • Möjligheterna att överklaga nämndernas beslut ska utökas.
 • Reglerna om nämndernas sammansättning ska blir mer flexibla genom att ordföranden ges möjlighet att pröva fler frågor ensam.
 • Det ska införas en möjlighet att delegera fler uppgifter till en anställd i hyresnämnden som har tillräcklig kunskap och erfarenhet.

Källa: Regeringen

Utflyttad till Barbados upptaxeras med miljonbelopp

Förvaltningsrätten i Malmö avslog den skattskyldiges överklagande av Skatteverkets beslut och framhöll att det faktum att mannen behåller och disponerar sin permanentbostad då man flyttar utomlands i praxis har ansetts som en "stark anknytningsfaktor". Den skattskyldige hade dessutom bott och varit yrkesverksam i Sverige fram till 2014, han hade alla familjemedlemmar i Sverige förutom sin fru och han vistades här fyra månader om året. Han hade därmed "centrum för sina levnadsintressen" i Sverige och inte på Barbados enligt förvaltningsrätten.

Källa: Dagensjuridik.se

REDOVISNING

Lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017:108)

Bokföringsnämnden BFN beslutade den 8 juni 2018 att lämna ett remissvar på betänkandet Lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017:108) i de delar som har bedömts beröra nämndens verksamhetsområde.

I betänkandet föreslås bl.a. att BFN får i uppdrag att göra en översyn av BFN:s allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning, BFNAR 2012:1, (K3) när det gäller det sätt på vilket nyttjandevärdet av en nybyggd bostadsfastighet ska beräknas. Enligt utredningen ska inriktningen vara att diskonteringsräntan utgår från den faktiska finansieringskostnaden istället för marknadsvärdet.

BFN motsätter sig i och för sig inte att en sådan översyn görs. Nämnden avstyrker dock förslaget att översynen ska ges en viss inriktning.

Källa: Bokföringsnämnden BFN

SKATTER

Två ställningstaganden om personalliggare

Reglerna om personalliggare skärptes den 1 juli 2018 så att ytterligare branscher omfattas av kravet på personalliggare.

Skatteverket har nu lämnat två ställningstagande om personalliggare med anledning av de nya reglerna. De frågor som tas upp är begreppet "verksam", och "arbeta på annan plats än ordinarie verksamhetslokal".

Personalliggare i verksamhetslokaler – begreppet verksam

Personalliggare i verksamhetslokaler – arbete på annan plats än i den ordinarie verksamhetslokalen

FÖRETAGANDE

Mikrostöd till små företag inom naturturism
Stödet riktar sig till små företag inom naturturism som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder. Målet för insatsen är att öka andelen internationellt konkurrenskraftiga företag som arbetar med hållbara naturupplevelser över hela landet.

Du kan söka ett mikrostöd på 15 000 - 50 000 kr vilket får motsvara hälften av vad ditt projekt kostar totalt. Resten betalar ditt företag. Ansökan ska göras till Tillväxtverket före den 19 april 2019. Det är inte alla regioner som omfattas av stödet dock. Mera information via länken nedan.

Källa: Tillväxtverket

Ny utredning vill kontrollera mäklarna och stoppa penningtvätt

Enligt förslagen i en ny utredning ska även mäklarföretagen och dess ledning omfattas av tillsyn och branschen ska följa penningtvättsreglerna.

2017 års fastighetsmäklarutredning har nu lämnat sina förslag som innebär en utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen.

Utredningen föreslår i huvudsak att:

 • En ny fastighetsmäklarlag införs som inte bara ska gälla för enskilda fastighetsmäklare utan också för fastighetsmäklarföretag. Företagen ska även omfattas av penningtvättsregelverket.
 • Mäklarföretagen ska registreras och ställas under Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn. Även företagets ägare och ledning ska omfattas av tillsyn.
 • Mäklarföretag ska arbeta för att företagets mäklare uppfyller sina skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen.
 • Mäklare som förmedlar hyresrätter med en hyra på 10 000 euro eller mer ska registrera sig som särskilda hyresförmedlare och omfattas av både fastighetsmäklarlagen och penningtvättsreglerna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Källa: Regeringen

Lokal bank erbjuder förmånligare villkor till torkdrabbade

Många lantbruksföretag drabbas hårt ekonomiskt av torkan. Nu vill Sparbanken Laholm hjälpa näringen och företagare i bygden med förmånliga villkor och lån.

Bankens satsning innebär att man kan låna med 0,9 procents fast ränta amorteringsfritt med en löptid på två år. Satsningen ska hjälpa växtodlingsgårdar, maskinstationer och djurproducenter.

Källa: Landlantbruk

Ska du eller din verksamhet registreras i Bolagsverkets register mot penningtvätt?

Penningtvättslagen gäller för verksamhetsutövare (juridiska- och fysiska personer) som:

 • driver yrkesmässig handel med varor, och
 • betalar ut eller tar emot betalning kontant (fysiska sedlar och mynt) på belopp som uppgår till motsvarande 5 000 euro eller mer, eller
 • avser att betala ut eller ta emot betalning kontant (fysiska sedlar och mynt) på belopp som uppgår till motsvarande 5 000 euro eller mer.

Penningtvättslagen gäller både för de verksamhetsutövare som säljer eller köper varor.

Läs mera på Bolagsverkets hemsida om Penningtvättsregistret.

Nära 40 procent av äldre företagare vill arbeta mindre

Av Sveriges företagare över 65 år vill 15 procent pensionera sig helt. Ytterligare 23 procent skulle vilja arbeta mindre än idag. Men de har inte ekonomiska möjligheter att minska sin arbetstid.

Det visar en analys som baseras på en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna.

Under de senaste 10 åren har antalet företagare över 65 år ökat med 57 procent och uppgår nu till 74 000 personer.

Källa: Swedbank – Läs hela rapporten här

PRIVATEKONOMI

Nya vägar in på universitetet

Urvalet till de mest populära utbildningarna i Sverige kommer att förändras och höga betyg kommer inte längre att räcka för att komma in. De nya bestämmelserna fokuserar mer kompetens än på betyg och på att de som söker ska kunna klara av att slutföra utbildningen. Det innebär att de mest populära utbildningarna inte längre kommer att kunna enbart välja ut studenter med de högsta betygen.

Huvuddelen av de nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2022 och ska tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den 31 maj 2022.

Källa: Dagensjuridik.se har en artikel och Regeringen pressmeddelande

Lägre elnätsavgifter

Regeringen har beslutat om en ny reglering av hur elnätsavgifter sätts. Ändringen innebär enligt regeringen att det bli kostnadssänkningar med upp till 21 procent för den som idag har höga elnätsavgifter.

Förutom maxbeloppet kommer den nya regleringen att innebära stramare regler för avkastning och nya avskrivningsregler för anläggningar i elnäten, vilket i sin tur ska bidra till lägre kostnader.

Den nya regleringen träder i kraft i samband med nästa avtalsperiod som löper från 2020 - 2023.

Källa: Dagensjuridik.se

Passé redan vid fyllda 40 år

Äldre personers kompetens och erfarenhet måste tas på allvar av arbetsmarknaden. Det slår regeringen fast och instiftar en delegation som ska motverka åldersdiskriminering och hitta möjligheter till att bättre tillvarata äldre personers erfarenhet och jobbvilja.

- Det finns forskning som visar att åldersdiskrimineringen börjar redan i 40-års åldern samtidigt som vi lever allt längre och arbetsmarknaden skriker efter kompetens. Det hänger inte ihop och är ett samhällsekonomiskt slöseri, enligt Annika Strandhäll, socialminister (S).

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 oktober 2020.

Källa: Regeringen

Fordonsägare går miste om bonus

Transportstyrelsen uppmärksammar nu att det sker ägarbyten på klimatbonusbilar för tidigt. Något som innebär att någon bonus inte kommer betalas ut för de fordonen. Det finns även fall där bilens tekniska förutsättningar har ändrats, vilket också gör att bonusen inte faller ut.

Ägaren ska lämna in en försäkran om att det inte finns några hinder för utbetalning av bonus. Utbetalningen sker sedan tidigast 6 månader efter påställning av fordonet och innan bonusen betalas ut får det inte ha skett något ägarbyte. De tekniska kraven för klimatbonusbilar måste också vara uppfyllda vid utbetalningen.

Källa: Transportstyrelsen

Personaloptioner beskattas trots nya lagen

Turerna kring hur de nya reglerna för personaloptioner ska tolkas har varit många. Skatteverket konstaterar nu i ett nytt ställningstagande följande: ” I de fall en skattskyldig på grund av sin tjänst förvärvar ett värdepapper i form av en teckningsoption på förmånliga villkor ska detta tas upp som en skattepliktig förmån av tjänst det beskattningsår då förvärvet av teckningsoptionen sker.”

Om en personaloption innebär en rätt att i framtiden förvärva en teckningsoption kan inte de särskilda bestämmelserna om lättnader vid beskattningen av personaloption tillämpas, skriver Skatteverket i ett ställningstagande.

Källa: Skatteverkets ställningstagande

EU

Sverige ett av de snabbast växande länderna i EU

Bara Malta och Luxemburg kommer före Sverige när det gäller befolkningstillväxt i EU under fjolåret, visar ny statistik från Eurostat.

Malta ökade befolkningen med 3,2 procent till 475 000 invånare, Luxemburg gick upp 1,9 procent till 602 000 och Sverige ökade med 1,24 procent till 10 120 000 invånare och intar därmed 13:e plats för folkmängd bland de 28 EU-länderna.

Störst är Tyskland med 82,8 miljoner invånare. Totalt bor 512,6 miljoner invånare i EU.

Källa: Europaportalen.se

Läsvärt ...

Fritt fram för solceller utan bygglov - minskad byråkrati för förnybar energi

Lagändringen är en del i arbetet med att förenkla regelsystemet för bygglov och minska det byråkratiska ”krångel” som har med bostadsbyggande att göra.

De nya lagen innebär att det inte krävs bygglov för att på en byggnad inom ett detaljplanelagt område montera solceller och solfångare som följer byggnadens form.
Lagen trädde ikraft den 1 augusti 2018.

Källa: Regeringen

Produceras av:
Right Education logotyp