Ekonominyheter från Right Education
nr 4 | 2018
LAGAR / DOMAR

Offentlighetsprincipen i friskolorna – inte enligt lagrådet

Regeringen vill att offentlighetsprincipen och meddelarfriheten ska gälla även för privata friskolor. Skolor som ibland ägs av börsnoterade bolag. Lagrådet konstaterar dock att det kan vara svårt att kombinera då tillgången till information skulle kunna påverka börsvärdet.

Lagrådet påpekar också att en utvidgning av handlingsoffentligheten till börsnoterade privata aktörer kan komma i konflikt med unionsrättsliga krav.

En artikel som ytterligare kommenterar hittade vi på dagensjuridik.se

och vill du läsa lagrådsremissen så finner du den här.

Den 25 maj är det skarpt läge – då gäller GDPR

Den 25 maj börjar den nya Dataskyddsförordningen gälla alla företag. På verksamt.se finns en praktisk guide för dig som undrar vad detta kommer att innebära för dig och ditt företag. Hela förordningen och en hel del bra informationsmaterial finns också på Datainspektionens webbplats. Jobbar du med HR-frågor kan artikeln på dagensjuridik.se vara av intresse. Länkar nedan.

Artikel: Dagensjuridik.se som i fyra punkter ger en snabb resumé av områden som du troligtvis kommer att beröras av om du jobbar inom HR

Källa: Guiden hos Verksamt.se

Källa: Datainspektionen.se

Krögare dömd för brott mot lotterilagen

Fallet gäller en restaurang som ställt upp en vanlig dator för sina kunder att surfa på. Detta ledde i sin tur till att några gäster använt datorn till att spela på utländska spelsajter.

Tingsrätten friade men hovrätten ansåg att datorn var en spelautomat och dömde restaurangägarna för brott mot lotterilagen. Högsta domstolen har beslutat att inte ta upp fallet varför hovrättens dom nu är praxis.

En varning alltså till de som tillhandahåller en dator som har potential att bli en spelautomat.

Ytterligare finns att läsa i en artikel på dagensjuridik.se.

REDOVISNING

Arbetsgivardeklaration på individnivå från 1 juli 2018 - vad gäller?

Arbetsgivardeklaration på individnivå ska lämnas i en ny e-tjänst eller på nya blanketter. E-tjänsten öppnar i juni 2018, då kommer även blanketterna finnas tillgängliga. Redovisningsperioder och deklarationsdatum är samma som tidigare.

Företag inom restaurang, bygg, tvätteri och frisör som ska föra personalliggare och har 16 anställda eller fler ska börja redovisa på det nya sättet för utbetalningar som görs från och med 1 juli 2018. Av byggföretagen är det endast de som har SNI-kod 41 som omfattas detta datum.

Från 1 januari 2019 gäller de nya reglerna alla som är skyldiga att redovisa utbetald ersättning och gjorda skatteavdrag i en arbetsgivardeklaration. Din första arbetsgivardeklaration på individnivå blir alltså den som ska redovisas i februari 2019.

Källa: Skatteverket

SKATTER

Deklarationstips i sista minuten

 • Har du använt egen bil i näringsverksamheten? Dra av bilkostnader med 18,50 kr per mil.
 • Har du använt privat släpvagn i näringsverksamheten? Dra av 3 kr per mil för slitage. En dom i kammarrätten gav en företagare rätt till detta när man använt släp med skåp.
 • Välj en karensdag i sjukförsäkringen. Är en möjlighet om näringsverksamheten är din huvudsakliga inkomst. Att välja fler karensdagar är sällan ekonomiskt befogat.
 • Det är möjligt att dra av vissa inventarier direkt.  Om inventariet kostar max 22 400 exkl. moms, alltså ett halvt prisbasbelopp 2017, så medges direktavdrag. Samma gäller om inventariet förbrukas inom tre år, så kallat korttidsinventarium. Beslutet minskar resultatet i företaget så en god idé är att diskutera detta med din redovisningskonsult.
 • Har du haft kostnader för övernattningar vid resor i näringsverksamheten? Då kan du också yrka avdrag för ökade levnadsomkostnader. Ett schablonavdrag på 110 kr per halvdag och 220 kr per heldag. Tänk på att du ska kunna styrka att du verkligen haft övernattning och att det har med näringsverksamheten att göra.
 • Har du haft delar av företaget i villan eller lägenheten? Då kan du yrka avdrag för detta. Det krävs dock att du jobbat i bostaden minst 800 timmar. Avdraget är 2000 kr för arbete i villa och 4000 kr om arbetet skett i lägenhet.
 • Många av uppgifterna i deklarationen är förtryckta och kommer från olika kontrolluppgifter. Du bör kontrollera att de stämmer eller åtminstone bedöma om de ligger inom det rimligas gränser.
 • Har du missat att deklarera inkomster tidigare år? Gör en självrättelse. Det gäller fem år bakåt i tiden, alltså inkomståren 2012-2016.
 • Är du delägare i fåmansföretag? Se till så att blanketten K10 blir ordentligt ifylld. Lämna bilagan även om du inte har haft någon inkomst från företaget eftersom du får spara det framräknade utdelningsutrymmet (kallas gränsbeloppet). Skatten på inkomst som ryms inom gränsbeloppet är bara 20 procent och gränsbeloppet kan utnyttjas framåt i tiden.
 • Startat aktiebolag under 2017? Då har du kanske möjlighet att utnyttja investeraravdraget som är ett avdrag i inkomstslaget kapital på 50 procent av investeringen. Maximalt 650 000 kr.


Tycker du att det är komplicerat? Tala alltid med din redovisningskonsult eller revisor som kan hjälpa dig så att du inte betalar mera skatt än vad reglerna kräver.

 

Kammarrätten ger en person rätt till information om honom själv

Intressant dom i Kammarrätten i Stockholm ger en person rätt till information om honom själv som Skatteverket inhämtat från utlandet.

Skatteverket vägrade att lämna ut handlingar om ett handräckningsärende mellan Sverige och skatteparadiset Isle of Man till den person som ärendet gällde. Kammarrätten slår dock fast att mannen har rätt att få ta del av de uppgifter som handlar om honom själv.

En artikel på dagensjuridik.se utvecklar ämnet ytterligare.

FÖRETAGANDE

Personalliggare i nya branscher från 1 juli

Regeringen tar idag ytterligare ett steg i arbetet mot skattefusk och svartarbete. På uppdrag av regeringen har Skatteverket lämnat förslag om hur systemet med krav på personaliggare ska utvidgas till att även omfatta

 • kropps- och skönhetsvård,
 • fordonsserviceverksamhet samt
 • livsmedels- och tobaksgrossist­verksamhet.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Läs mera på regeringens webbplats med länkar till annat material.

Undantaget i diskrimineringslagen tas bort den 1 maj

Alla företag oavsett storlek ska omfattas av diskrimineringslagens förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Regeländringen kan få stora konsekvenser för många företagare.

Tänk på att kraven för tillgänglighet gäller både arbetstagare, arbetssökande och praktikanter med funktionsnedsättning och företagaren ska vidta skäliga åtgärder, som det heter. Det kan inbegripa:

 • tekniska läshjälpmedel för datorer
 • hörselslingor i möteslokaler
 • placering av dörröppnare
 • god ventilation (för allergiker)
 • utformning av trösklar, ramper och hissar
 • utformning av toaletter och personalkök med mera
 • anpassning av arbetstider, arbetsfördelning och arbetsledning

Mer finns att läsa på diskrimineringsombudsmannens DO webbplats.

Arbetslösa kan få studielån för körkort i höst – lagförslaget

Regeringen går vidare med lagförslaget om körkortslån. I två nya propositioner föreslår man ändringar som ska skydda personuppgifter hos CSN i ärenden om körkortslån och en möjlighet till kontroll av utbetalda medel hos landets trafikskolor.

Det gäller arbetet med att införa en möjlighet till lån avseende utbildning för B-körkort för vissa personer. Regeringen tillför CSN 3 miljoner kronor för att genomföra välriktade informationsinsatser.

Beslut i riksdagen den 13 juni.

PRIVATEKONOMI

Nytt pensionssystem – partierna är överens

I framtiden ska det bli hårdare krav på förvaltare och fonder som verkar inom premiepensionssystemet. Pensionsgruppen är överens och propositionen är klar med förslag som ska garantera att svenskarnas pensionspengar förvaltas med ansvar.

Även i fortsättningen kommer pensionsspararna att kunna välja fonder på fondtorget, men antalet valmöjligheter minskar när antalet fonder blir färre jämfört med de cirka 800 fonder som finns på torget idag.

Förslagen ska träda i kraft under året.

Vill du läsa mera om reformeringen av pensionssystemet så hittar du det här på regeringens webbplats.

Pressmeddelande från regeringen

Proposition: Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

EU

Klart för EU-förbud mot flera farliga ämnen i textilier

EU:s medlemsländer har godkänt kommissionens förslag om att förbjuda 33 särskilt farliga ämnen och -grupper som förekommer i textilier. Sverige har under lång tid varit pådrivande för att få till en bred EU-reglering av farliga ämnen i textilier och stöttade kommissionens förslag.

Det gäller så kallade CMR-ämnen som har så allvarliga egenskaper att människor inte bör exponeras för dem. I värsta fall kan en enda exponering för en mycket låg mängd orsaka bestående skador. Skadorna kan till exempel försvåra möjligheten att få barn, påverka hjärnans utveckling hos foster eller på sikt utvecklas till cancer.

Läs mer på regeringens webbplats.

Lättare för företag att flytta med nya EU-regler

Det ska bli enklare för företag att flytta till ett annat EU-land med ett nytt förslag från kommissionen. Samtidigt föreslås tuffare villkor för att undvika social dumping och skatteflykt med brevlådeföretag.

Källa: Europaportalen.se

Läsvärt ....

Debatten kring LAS går vidare

Det strikta svenska anställningsskyddet hämmar landets produktivitet och behöver därför reformeras. Det menar ekonomie doktorn och forskaren Eva Uddén Sonnegård. LO-ekonomen Thomas Carlén är dock kritisk till att det skulle vara en förklaring till minskad produktivitet.

Diskussionerna lär fortsätta och åsikterna går som synes isär.

Rapporten kommenteras i en artikel på lag-avtal.se.

Produceras av:
Right Education logotyp