Ekonominyheter från Right Education
nr 3 | 2018
LAGAR / DOMAR

Ny lag för ekonomiska föreningar – proposition

Regeringen har lämnat propositionen En ny lag om ekonomiska föreningar. Lagen ger kooperativa företag i alla branscher villkor som är mer likvärdiga andra företags. De kooperativa företagen får därmed bättre förutsättningar att växa och anställa.

Den nya lagen som regeringen föreslår gäller för alla ekonomiska föreningar, oavsett storlek och bransch och innehåller en rad förändringar som ska stärka föreningarna rättsligt.

Källa: Regeringen.se

Alla talar om GDPR

Den 25 maj börjar den nya Dataskyddsförordningen gälla alla företag. På verksamt.se finns en praktisk guide för dig som undrar vad detta kommer att innebära för dig och ditt företag. Hela förordningen och en hel del bra informationsmaterial finns också på Datainspektionens webbplats. Länkar nedan.

Källa: Guiden hos Verksamt.se

Källa: Datainspektionen.se

Byggarbetare ska kunna kräva obetalda löner från huvudentreprenören

I ett nytt lagförslag föreslår man att arbetstagare som inte fått ut sin lön - ska kunna gå på entreprenören med sitt krav.

I denna artikel får vi en kort egenomgång av huvudpunkterna i lagförslaget som föreslås träda i kraft den 1 augusti.

Källa: DagensJuridik.se

En ny lag om företagshemligheter - proposition

Regeringen föreslår att skyddet för företagshemligheter stärks. Genom förslagen genomförs ett nytt EU-direktiv.
I propositionen föreslår regeringen en ny lag om företagshemligheter. Till nyheterna hör att

 • fler angrepp på företagshemligheter ska vara otillåtna och kunna förbjudas
 • den som angriper en företagshemlighet ska betala skadestånd i fler fall
 • sekretesskyddet för företagshemligheter i rättegång förstärks
 • straffskalan för företagsspioneri skärps.

Källa: Regeringen.se

REDOVISNING

E-tjänst för digital inlämning av årsredovisningar

Den 26 mars 2018, öppnade Bolagsverkets e-tjänst där aktiebolag som tillämpar K2 kan lämna in sina årsredovisningar digitalt. De första digitala årsredovisningarna har redan lämnats in.

På bolagsverkets webbplats finns information om hur det rent praktiskt går till att lämna in årsredovisningen digitalt via den nya tjänsten. Där finns också länkar till ytterligare informationsmaterial.

Källa: Bokföringsnämnden

SKATTER

Missa inte återbetalning av energiskatt

Har ditt företag rätt att få energiskatten återbetald? Det är viktigt att alla företag som har rätt till återbetalning av energiskatt för el och bränslen gör ansökan om återbetalning. Det kan röra sig om stora belopp.

Enligt Skattekontoret i Ludvika är det inte många företag som ansökt och enligt registrerade SNI-koder borde det finnas många fler som har rätt till återbetalning.  Via länkarna nedan får du mera information om vilka som har rätt till återbetalning. Är du osäker kan du kontakta Skatteverket eller tala med din redovisningskonsult.

Källa: Skatteverket.se om återbetalning i olika branscher

Källa: Skatteverket.se om återbetalning av punktskatt

Nya skatteregler för företagssektorn – nu som lagrådsremiss

Den 21 mars presenterade regeringen sin lagrådsremiss med förslag på nya skatteregler för företagssektorn. Lagrådsremissen skiljer sig i många delar från förslaget i från hösten 2017, både när det gäller innehållet och ikraftträdandet.

Förslaget innebär bland annat följande:

 • Ränteavdragsbegränsning till 30 procent av EBITDA. Avdragsbegränsningen avser negativa räntenetton. Utjämning inom en koncern vid rätt till koncernbidrag.
 • Negativa räntenetton som inte kunnat dras av ett visst år kan sparas och får dras av ett senare år, om utrymme då finns. Maximalt sex år och förloras vid ägarförändring.
 • Negativa räntenetton upp till 5 000 000 kr omfattas inte av EBITDA-regeln, vilket är en betydande lindring jämfört med utredningens förslag.
 • Ränteutgifter får skattemässigt inte räknas in i anskaffningsvärdet för inventarier, byggnader eller markanläggningar och dessa utgifter får därmed inte aktiveras skattemässigt.
 • Bolagsskattesatsen sänks i två steg, från nuvarande 22 procent till 21,4 procent för företag med räkenskapsår som börjas efter den 31 december 2018 och till 20,6 procent för räkenskapsår som börjas efter den 31 december 2020.
 • För hyreshus får värdeminskningsavdrag göras med totalt tolv procent av utgifterna för ny-, till- eller ombyggnad de sex första åren från det att hyreshuset färdigställs (s.k. primäravdrag). Avdrag medges således med ytterligare 2 procent årligen de första sex åren.
 • Schablonintäkten på periodiseringsfonder höjs.
 • Återföring av periodiseringsfonder när upplösningen sker under år med lägre bolagsskatt, ska räknas upp för att balansera den lägre skatten.

Förslagen föreslås träda i kraft på beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2018.

För en fullständig redogörelse se lagrådsremissen. Vi kommer naturligtvis att bevaka detta och rapportera.

Källa: Regeringen.se

Dags att deklarera

Osäker på hur stort avdrag du kan göra för resor till och från jobbet? Nu finns en beräkningshjälp samt genomgång av reglerna på Skatteverkets webbplats. Beräkning kan göras för både 2017 och 2018.

Källa: Skatteverket.se

Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård – proposition

I propositionen föreslås att skattefriheten slopas för förmån av hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad och för förmån av vård och läkemedel utomlands. Som en konsekvens av detta föreslås även att avdragsförbudet slopas för sådana utgifter i en arbetsgivares verksamhet. Sjukvårdsförsäkringsförmån ska enligt förslaget värderas till ett belopp som motsvarar arbetsgivarens kostnad för förmånen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Källa: Regeringen.se

Skattereduktion för fackföreningsavgift återinförs – proposition

Återinförandet innebär en skattereduktion med 25 procent av den sammanlagda avgift som en medlem under året har betalat till en svensk eller motsvarande utländsk arbetstagarorganisation, förutsatt att den sammanlagda avgiften under året uppgår till minst 400 kronor.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Källa: Regeringen.se

Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ – proposition

Enligt nu gällande bestämmelser får skattetillägg inte tas ut om den uppgiftsskyldige på eget initiativ har rättat en oriktig uppgift. I propositionen föreslås att Skatteverket i vissa fall ska kunna ta ut skattetillägg vid sådana rättelser.

Föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Källa: Regeringen.se

FÖRETAGANDE

Krav på e-faktura vid offentlig upphandling

Upphandlande myndigheter och enheter ska från och med den 1 april 2019 få fakturor skickade till sig elektroniskt. Det förslår regeringen i en proposition, som överlämnats till riksdagen.

För att underlätta anpassningen till de nya reglerna förslås kravet gälla offentliga upphandlingar som har påbörjats efter att lagen har trätt i kraft den 1 april 2019. Dessutom avser regeringen att ge en myndighet i uppdrag att tillhandahålla stöd i form av bland annat informations- och utbildningsinsatser till såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer till den offentliga sektorn.

Källa: Regeringen.se

Nya regler för sjukskrivning från 1 juli

Den 1 juli kommer alla arbetsgivare som har medarbetare som väntas vara borta från arbete mer än 60 dagar på grund av sjukdom behöva göra en plan för återgång i arbete, Planen ska vara arbetsgivarens stöd i rehabiliteringsarbetet och ska göras senast 30 dagar från första sjukdagen.
I samband med den här förändringen kommer det arbetsplatsnära stödet, som arbetsgivare kan söka, att utvidgas.

Källa: Försäkringskassan - Mera om bidrag till utredning – arbetsplatsnära stöd

Mera om bakgrunden till förändringarna hos regeringen.se här

Regeringen stärker konsumentskyddet vid telefonförsäljning - proposition

Regeringen har lämnat ett förslag om att införa ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning. Regeringens förslag innebär att det inte längre ska vara möjligt att ingå ett muntligt avtal när en näringsidkare på eget initiativ kontaktar en konsument på telefon. Om parterna vill ingå ett avtal måste näringsidkaren skicka en bekräftelse av sitt anbud till konsumenten som ska acceptera näringsidkarens erbjudande efter att telefonsamtalet är avslutat.

Källa: Regeringen.se

E-handlarna mer optimistiska än butikshandlarna

Tillväxten inom e-handeln gör att optimismen bland e-handelsföretagen pekar uppåt. Det visar Svensk Handels handelsbarometer för mars månad.

Läs själv Handelsbarometern och bilda dig en uppfattning om läget i svensk handel.

Källa: SvenskHandel.se - handelsbarometern

Regeringen stryker Malta från CFC-reglernas vitlista

Regeringen föreslår att Malta undantas från de så kallade CFC-reglernas vitlista. Bakgrunden är de många brevlådeföretagen i landet och framöver kommer en svensk delägare i ett Maltabolag behöva visa att det rör sig om verklig etablering för att undvika CFC-beskattning.

CFC-reglerna tar sikte på skatteundandragande och innebär att en svensk delägare i ett utländskt bolag i vissa fall kan blir föremål för löpande beskattning för det utländska bolagets inkomst.

Källa: DagensJuridik.se

PRIVATEKONOMI

Genombrott för handeln med mat på nätet

D-food index från Svensk Digital Handel och HUI bekräftar den digitala livsmedelshandelns framgång. Försäljningen steg med 23 procent oktober-december 2017 och berodde på just lösplocket.

Källa: Dhandel.se – Svensk Digital Handel

En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen - proposition

I propositionen föreslås en ändring i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Det föreslås att antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen minskas från sju till sex.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 2 juli 2018.

Källa: Regeringen.se

EU

EU-uppgörelse om lika lön för lika arbete

EU:s lagstiftare har nått en preliminär uppgörelse om att lika lön för lika arbete på samma arbetsplats ska gälla vid utstationering av personal i andra EU-länder.

Frågan om utstationering har skapat stor splittring inom EU. Dels mellan medlemsländerna där östländerna som har många arbetare som jobbar tillfälligt utomlands velat bevara dagens system medan västländerna jobbat för förändring. Frågan har också splittrat den politiska högern och vänstern liksom arbetstagare och arbetsgivare.

Moderata EU-parlamentarikern Christofer Fjellner menar att det blir svårare för arbetsgivare att anställa andra EU-medborgare på grund av ökad byråkrati vilket kommer slå mot Sverige i ett läge där landet är i stort behov av utländsk arbetskraft.

Källa: Europaportalen.se

Lönegapen i EU

Samtidigt som lönegapet mellan svenska män och kvinnor minskat betydligt mer än i EU ligger Sverige fortfarande långt ner på listan över länder med det minsta lönegapet. Bara var fjärde yrkeskategori i medlemsländerna har en könsfördelning som klarar EU:s mål.

På Europaportalen hittar du en intressant redogörelse för utvecklingen i EU-länderna under tiden 2007 – 2016.

Källa: Europaprtalen.se

Läsvärt ....

Facebook sparkar ut datamäklarna

Här är den första resoluta reaktionen på Facebook-skandalen. Nu sätter bolaget en begränsning på vilken data de säljer vidare. Facebook kopplar greppet om den data som flödar in och ut ur nätverket.

Källa: NyTeknik.se

Microsoft-bedragarnas nya knep lurar dubbelt

De falska supportsamtalen fortsätter att regna in över Sverige. Nu har bedragarna hittat nya sätt att lura sina offer – och det är inte nödvändigtvis den äldre generationen som går på bluffen.

Källa: NyTeknik.se

Produceras av:
Right Education logotyp