Ekonominyheter från Right Education
nr 1 | 2018
LAGAR / DOMAR

Nya lagar och förordningar årsskiftet 2017/2018

Här är en sammanställning av lagar och förordningar som vi ska leva upp till från årsskiftet 2017/2018. Förteckningen är uppdelad efter respektive departement.

Källa: Regeringen

Propositionsförteckning våren 2018

Förteckningen redovisar propositioner som är avsedda att lämnas till riksdagen under första halvåret 2018.

Källa: Regeringen

Ny praxis om företrädaransvaret för obetalda skatter

Om en företrädare, till exempel en styrelseledamot, för ett bolag uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatter eller avgifter kan företrädaren bli personligt betalningsansvarig.

Högsta förvaltningsdomstolen HFD har nu prövat två fall om bolagsföreträdares uppsåt eller grova oaktsamhet när de inte har betalat skatter och avgifter för sina bolag. I de aktuella målen slår HFD fast att kraven för uppsåt eller grov oaktsamhet inte har vara uppfyllda.

Uppsåt eller grov oaktsamhet anses inte föreligga om företrädaren senast den dag då skatten eller avgiften skulle ha betalats har vidtagit åtgärder, till exempel genom en ansökan om konkurs eller företagsrekonstruktion.

Källa: Dagensjuridik.se som i en artikel kommenterar de båda domarna.

Nya lag om ekonomiska föreningar från 1 juli 2018

Regeringen har lagt fram ett förslag om att införa en ny lag för ekonomiska föreningar. Arbetet med att reformera lagen har pågått i 10 år. Den nya lagen väntas träda i kraft den 1 juli 2018.

En redogörelse i punktform vad de nya reglerna kommer att innebära redovisas på Bolagsverkets webbplats. Bland annat ska alla ekonomiska föreningar registrera en ordförande.

Källa: Bolagsverket

Dom i HFD om friskvårdsbidrag

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att ett friskvårdsbidrag på 4 000 kr som används för att spela golf på pay and play-banor och för att träna golfslag på en driving range utgör en skattefri personalvårdsförmån.

Högsta förvaltningsdomstolen slog fast att förmånens värde är det belopp som bidraget uppgår till, dvs. 4 000 kr. Att kostnaden för arbetstagaren kan bli högre än så – beroende på hur mycket denne väljer att spela – ansåg domstolen, till skillnad från Skatteverket, inte påverkade förmånens värde.

Källa: Högsta förvaltningsdomstolen

En slutsats av detta är att nu kan även vissa dyrare sporter som exempelvis golf och ridning omfattas av friskvårdsbidraget. Mer om detta finner du i länken nedan till Skatteverket.

Här en informationsfilm från Skatteverket.

En förteckning över skattefria friskvårdsförmåner enligt Skatteverket, som innehåller bland annat golf och ridning.

Källa: Skatteverket

REDOVISNING

Srf konsulternas uttalande i redovisningsfrågor

Srf konsulterna har gjort ett antal uttalanden kring redovisningsfrågor som kan vara av intresse för dig som jobbar med redovisning. Här följer de tre senaste som alla handlar om frågor kring redovisning enligt K2 Årsredovisning.

Srf U 9 Förskott enligt femtusenkronorsregeln i K2
Undantaget i K2 från att periodisera intäkter och kostnader under 5 000 kr styck ska enligt Srf gälla även förskottsbetalningar. Även förskottsbetalningar under 5 000 kr styck ska inte behöva periodiseras utan kan därmed redovisas som intäkter och kostnader.

Srf U 10 Uppskrivning av byggnad och mark i K2
Vid uppskrivning av fastighet ska värdet för byggnad respektive mark bedömas var för sig enligt Srf konsulternas bedömning. I uttalandet finns exempel som belyser tolkningens tillämpning.

Srf U 11 Årligen återkommande utgifter i K2 – Frivillig återgång till korrekt periodisering
Regelverket K2 tillåter att årligen återkommande utgifter inte periodiseras. Det företag som tillämpat denna förenklingsregel kan, enligt Srf konsulternas bedömning, återgå frivilligt till att periodisera årligen återkommande utgifter.

Källa: Srf konsulterna

K2 Årsbokslut har publicerats

Den 8 december 2017 fick vi den nya vägledningen för upprättande av årsbokslut (BFNAR 2017:3). Reglerna ska tillämpas på räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 och därefter. Det innebär att tidigare regelverk för årsbokslut nu fasas ut.

K2 Årsbokslut gäller för företag som är för stora för att tillämpa K1-regelverket och som inte behöver, eller vill, upprätta en årsredovisning.

K2 Årsbokslut är i allt väsentligt lika regelverket K2 Årsredovisning, så om du är bekant med detta regelverk så är skillnaderna små.

Källa: Bokföringsnämnden

BFN upphäver ett antal allmänna råd mm

En lång rad allmänna råd, rekommendationer och uttalanden från Bokföringsnämnden upphävs från och med räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018. Hela förteckningen finner du på BFNs webbplats.

Källa: Bokföringsnämnden

Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Ändringarna beslutades den 8 december 2017 och ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas närmast efter den 31 december 2017. Den som vill kan emellertid tillämpa de nya reglerna redan nu.

Källa: Bokföringsnämnden

SKATTER

Nya regler för representation

Skatteverket har publicerat nya avdragsgilla belopp för representationsgåvor och reklamgåvor. De nya beloppen gäller från den 1 januari 2018.

Representationsgåvor 300 kr exkl. moms (tidigare 180 kr exkl. moms)
Det krävs att gåvan har ett omedelbart samband med verksamheten. Exempelvis att den överlämnas i samband med ett affärsmöte eller en uppvaktning av kunds jubileum. Hit räknas således inte gåvor i samband med personliga högtider.

Reklamgåvor 300 kr exkl. moms (tidigare saknads beloppsgräns)
Med reklamgåvor menas produkter som har direkt anknytning till företagets sortiment eller tillverkning. Det är oftast enklare presentartiklar med företagets namn eller logga. Gåvor av personlig karaktär räknas inte som reklamgåvor.

767 miljoner extra till Skatteverket

Det är resultatet av de granskningar som Skatteverket genomfört av svenskars utlandstillgångar. Enligt en artikel i Dagens Nyheter krävs cirka 200 personer och 50 bolag på 767 miljoner kronor i skatter och skattetillägg som ett resultat av granskningar.

Flera toppchefer i börsbolag har upptaxerats med mångmiljonbelopp och i 73 av fallen har det lett till brottsanmälan hos Ekobrottsmyndigheten.

Källa: Dagens Nyheter

Kapitalbeskattningens förutsättningar

I en rapport från SNS Konjunkturråd (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) får vi tre nationalekonomers analyser av kapitalbeskattningens förutsättningar i Sverige. De vill bland annat se en så kallad "skatteväxling" som skulle innebära lägre skatt på arbete och högre skatt på kapital.
Högre skatt på kapital skulle enligt nationalekonomerna innebära:

  • Införandet av en ny fastighetsskatt som träffar både hus och bostadsrätter och med koppling till ett marknadsvärde.
  • Begränsa skatteuttaget för hushåll med låga inkomster.
  • Man vill införa en ny arvs- och gåvoskatt, men förordar inte ett återinförande av förmögenhetsskatten.

Mer om rapporten och länk till hela rapportern hittar du via länken nedan.

Källa: SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle

Moms vid försäljning av dotterbolag – ställningstagande

Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande om avdragsrätten för ingående moms vid försäljning av dotterbolagsaktier. Det gäller ingående moms på kostnader som är direkt hänförliga till försäljning av aktier. något som inte är avdragsgillt.

Under vissa förutsättningar har kostnader för omstrukturering i samband med förvärv ansetts utgöra allmänna omkostnader i moderbolagets verksamhet och avdragsrätt har då förelegat.

Källa: Skatteverkets ställningstaganden

FÖRETAGANDE

Är du styrelseledamot – läs då detta

Vems är ansvaret - styrelsens eller revisorns? Den frågan har aktualiserats mer än en gång och det var också frågan som Högsta domstolen besvarade i ett mål som avgjordes i december.

I en artikel kommentarar två advokater det aktuella rättsfallet och resonerar kring rollfördelning och ansvar i bolag. De drar bland annat slutsatsen att man måste kunna kräva en viss minsta kompetens hos personer som åtar sig det ansvarsfulla styrelseuppdraget.  Eller inse att man saknar kompetens och ta hjälp av rådgivare.

Källa: Dagensjuridik.se

Riksrevisionen vill återinföra revisionsplikten

Revisionsplikten för de riktigt små bolagen togs bort 2010. Riksrevisionens granskning av reformen har lett till slutsatsen att detta ökat risken för skattefusk samt försvårat för myndigheterna att upptäcka kriminalitet. Slutsatserna i revisionsrapporten är långtgående och har ifrågasatts.
En kommentar från redovisningshåll respektive revisorshåll finner du nedan.

Källa: Riksrevisionen, SRF konsulterna och Far.
Debattinlägg från Srf konsulterna

Debattinlägg från Far

Nya regler om utbildning och prov för blivande revisorer

Revisorsinspektionen RI har tagit fram förslag till nya regler om utbildning och prov för blivande revisorer. Förslagen innebär bland annat att utbildningstiden för revisorer ändras från åtta till sex år. Samtidigt införs det helt nya föreskrifter om utbildning och prov. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1:a juli 2018.

Källa: Revisorsinspektionen

Ny tjänst underlättar samarbetet med redovisningsbyrån

Skatteverket lanserar i år en ny tjänst som underlättar för företagare som tar hjälp av sin redovisningsbyrå för att deklarera. Den nya tjänsten gör det möjligt för redovisningsbyrån att göra klart hela deklarationen digitalt utom själva godkännandet. Det gör företagaren själv med hjälp av sin e-legitimation.

Källa: Skatteverket

Slopad karensdag enligt lagförslag

Regeringen föreslår i ett lagförslag, en lagrådsremiss, att avskaffa karensdagen och införa ett karensavdrag för att ge rättvisare förutsättningar för olika yrkesgrupper vid sjukfall. Förslaget förbättrar framförallt för yrkesgrupper som jobbar obekväma tider, inte minst i jul och nyårstider. Exempelvis undersköterskor, sjuksköterskor, brandmän och poliser.

Regeringen föreslår nu att systemet med karensdag skrotas till förmån för ett karensavdrag på 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön.

Källa: Regeringen

PRIVATEKONOMI

Föräldraförsäkring och egen företagare = krångligt

Att vara egenföretagare när man ska ha barn kan bli en komplicerad historia. Enligt Riksrevisionen ställs det idag ”oproportionerligt stora krav” på egenföretagare att själva skaffa sig den information som behövs för att planera sin föräldraledighet.

Riksrevisionen skriver i sin summering av granskningen: ”Att ersättningen i föräldraförsäkringen för egenföretagare med enskild firma är mer oförutsägbar gör att egenföretagare har sämre möjligheter att planera sin ledighet ur ett ekonomiskt perspektiv.” Och tillägger att ”En oförutsägbar ersättning i föräldrapenningen kan även verka negativt mot förtroendet för Försäkringskassan om bedömningen upplevs som godtycklig.”

Försäkringskassan får ett antal konkreta råd hur man ska förbättra information och kommunikation till egenföretagare. En länk till rapporten finner du nedan.

Källa: Riksrevisionen

Höjd pensionsålder från 2023

År 2023 ska åldern för att få ta ut garantipension höjas från 65 till 66 år. Ett undantag görs dock för de med ett långt arbetsliv. Det vill säga har man arbetat sedan man var 18 år ska man fortfarande kunna gå i pension när man fyller 65.

Regeringen räknar med att så småningom kunna ha 80 procents stöd i riksdagen för pensionsöverenskommelsen. Fler detaljer om de nya planerna kommer att presenteras under 2018.
De sex partierna som ingår i den så kallade pensionsgruppen är S, MP, M, L, C och KD.

EU

Håll dig informerad om vad som händer i EU

Sverige är en del av EU, men ibland förs samtalet som om Sverige vore en åskådare. Genom europaportalen.se är det enkelt att hålla sig informerad om vad som händer i vårt Europa. Här informeras om både stort och smått.

Just nu diskuterar man bland annat jordbrukspolitiken, där Sverige vill ha förenklingar och exportförbudet för snuset.

Källa: Europaportalen.se

Produceras av:
Right Education logotyp