Ekonominyheter från Right Education
nr 11-12 | 2017
LAGAR / DOMAR

Såld i befintligt skick – men hur långt sträcker sig det i ett avtal

I Dagensjuridik kommenteras en dom där ett avtal innehållit villkoret om överlåtelse i ”befintligt skick”. Fallet gäller köp av en nyproducerad bostadsrätt. Det började efter ett tag hända saker som ledde till en rättslig prövning där villkoret ”befintligt skick” kom att prövas. Vad ansåg domstolarna?

En kort analys av fallet finner du på dagensjuridik.se.

Bokföringsskyldighet enligt filiallagen omfattas inte av skattebrottslagen

Svea hovrätt har i dom den 10 november 2017 (mål nr B 8934-16) funnit att om bokföringsskyldighet följer av filiallagen och inte av bokföringslagen, så går det inte att döma till ansvar för försvårande av skattekontroll. Hovrätten anser att det saknas uttryckligt lagstöd för att bokföringsskyldighet, som grundas på filiallagen, omfattas av bestämmelsen i skattebrottslagen.

Hovrättens dom väcker emellertid debatt och ett intressant sådant inlägg hittade vi på dagensjuridik.se.

Regeringen vill öka tryggheten för egenföretagare - ska locka fler kvinnor att starta aktiebolag

Många aktiebolagsägare tar ut liten lön under de första åren vilket gör att de har svagt eller inget försäkringsskydd vid föräldraledighet och sjukdom.

Enligt det nya förslaget vill man att socialförsäkringsreglerna för enskild näringsverksamhet, handels- och kommanditbolag även ska omfatta aktiebolag samt att "uppbyggnadsskedet" utökas till 36 månader, oavsett bolagsform.

Källa: regeringen

Regeringen vill åtgärda marknaden för snabblån – lagrådsremiss

Regeringen föreslår flera åtgärder för att åstadkomma en mer ansvarsfull marknad för snabblån och andra högkostnadskrediter. Det föreslås bl.a. att det ska införas räntetak och kostnadstak för högkostnadskrediter och att konsumenter ska uppmärksammas på riskerna när de överväger att ta sådana lån.

Källa: regeringen

Sekretess i mål enligt konkurrensskadelagen - proposition

I konkurrensskadelagen finns bestämmelser om skriftligt bevis som kompletterar rättegångsbalken. Dessa bestämmelser anger att vissa typer av handlingar inte behöver företes eller tillhandahållas som bevis i en rättegång om skadestånd på konkurrensrättslig grund.

I propositionen föreslås att sekretess ska gälla hos domstol för uppgift i en handling som domstolen fått för en sådan prövning. Sekretess ska gälla om inte domstolen finner att uppgiften i handlingen ska företes eller tillhandahållas.

Källa: regeringen

Nya regler ger enklare och säkrare miljöprövning

Regeringen har fattat beslut om en rad förordningsändringar som kommer leda till regellättnader för företag som behöver miljötillstånd för sin verksamhet.

Är detta ett område som påverkar dig så vill vi tipsa om propositionen och handlingsplanen för smart industri.

SKATTER

Fler branscher kan få personalliggare

Regeringen har lämnat förslag till Lagrådet om att införa krav på personalliggare även i kropps- och skönhetsvårdsverksamhet, fordonsserviceverksamhet samt livsmedels- och tobaksgrossist-verksamhet. Syftet med förslaget är att minska skattefusk.

Förslaget föreslås träda ikraft den 1 juli 2018.

Källa: regeringen

Nu måste du anmäla bankkonto till Skatteverket

Skatteverket slutar att skicka skatteåterbäring och andra utbetalningar automatiskt via utbetalningskort. Alla utom dödsbon måste anmäla utbetalningskonto för att få en utbetalning automatiskt. Enklast och snabbast är att anmäla konto digitalt.

Från och med den 22 november behöver alla ha anmält konto för att få en automatisk utbetalning från Skatteverket. Undantaget är alltså dödsbon.

Vill du läsa mera om detta så finns Skatteverkets pressmeddelande här.

Trängselskatt ska förmånsbeskattas

Trängselskatt och infrastrukturavgifter som är hänförliga till privat körning med förmånsbil och som betalas av arbetsgivaren är från och med den 1 januari 2018 en skattepliktig förmån.

Arbetsgivaren ska då för varje månad beräkna och redovisa förmånen för respektive anställd. Förmånen är skattepliktig först den andra månaden efter den då en privat passage skett.

Mer om förmån av trängselskatt finner du i Skatteverkets ställningstagande här.

Skatteverket vill ändra i skatteförfarandelagen och i skattebrottslagen

Skattetillägg får inte tas ut om den uppgiftsskyldige på eget initiativ har rättat en oriktig uppgift. Nu föreslår Skatteverket att man i vissa fall ska kunna ta ut skattetillägg vid rättelser.

En rättelse föreslås därför inte vara på eget initiativ om Skatteverket har informerat om att verket ska genomföra en generell kontroll, rättelsen har en direkt koppling till den generella kontrollen och rättelsen görs först två månader efter utgången av den månad då Skatteverket informerade om den generella kontrollen. I ett sådant fall kan skattetillägg tas ut.

Hela promemorian Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ finns här på regeringens webbplats.

Värdering av bostadsförmån vid deklarationen 2018

Skatteverket har tagit fram tabeller för hyresnivåer i flerfamiljshus. Tabellerna gäller för olika områden i landet under beskattningsår 2017, alltså deklaration 2018.

Tabellerna är tänkta att vara till hjälp vid värdering av bostadsförmåner för lägenheter och småhus som används som fast bostad. Skatteverkets ställningstagande innehåller även en metod för hur bostadsförmånsvärdet ska justeras när bostadsytan är större än bostadsytan för en lägenhet av normal storlek (70 kvm).

Hela ställningstagandet finner du här.

Nya skatteregler för företagssektorn – förslag

Förslaget till nya skatteregler kommer, om de blir antagna utifrån den aktuella skrivningen, att väsentligt påverka företag som är investeringsintensiva och som finansierat tillväxten med lånat kapital. Genom att införa en ränteavdragsbegränsning kommer vissa företag att betala skatt trots att de inte redovisar någon vinst eller mycket låg vinst. Huvudsyftet med de nya reglerna är att försvåra för aggressiva skatteupplägg.

Företag i fastighetsbranschen och tillväxtföretag kommer att påverkas särskilt. Reaktionen från näringslivet har varit avvisande.

Förslaget i sin helhet finner du här på regeringens webbplats.

En kommentar om förslaget kan du läsa i sydsvenskan här.

Ett blogginlägg från PwC på temat ”Förslag om ny företagsbeskattning – många intressen att ta hänsyn till” finner du här.

Utredning ska se över F-skattesystemet

Utöver att analysera om F-skattesystemet kan missbrukas för att undgå skatter eller avgifter ska utredaren också titta närmare på behovet av att vägra eller återkalla ett godkännande för F-skatt vid kriminalitet. Idag är det möjligt enbart vid näringsförbud.

Regelverket har sedan det infördes 1993 aldrig setts över ur ett skattefusk- och skatteundandragandeperspektiv.

Vill du läsa direktivet så finner du det här.

FÖRETAGANDE

Hög tid att planera inför årsskiftet redan nu

Här kommer en kort repetition från förra månadens Ekonominyheter.

Som fysisk person så beskattas man per kalenderår, vilket innebär att det mesta av skatteplanering måste ske i god tid före årsskiftet om det ska fungera. Redovisningskonsulter och revisorer jobbar med dessa frågor dagligen och hjälper dig så att du inte missar möjligheten att få ut lågbeskattad utdelning.

Inkomstgränser och skatteuttag 2017

Alla betalar kommunalskatt på sina förvärvsinkomster. På belopp över 452 100 kr och upp till 651 700 kr betalar man dessutom statlig skatt på 20 %. På inkomster över 651 700 kr betalar man ytterligare 5 % statlig skatt.

Planera löneuttag och vinstdelning i enskild firma. Speciellt om du har ojämna inkomster eller om det är familjen som driver företaget tillsammans kan detta vara aktuellt.

Se till så att du inte skatteplanerar bort alla samhällets förmåner också. Tala med din redovisningskonsult som kan berätta mera.

Högre böter när transportbranschen bryter mot kör- och vilotider

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om kör- och vilotider. Beslutet innebär bland annat att sanktionsavgiften för transportföretag som gör allvarliga överträdelser, som till exempel vid felaktigheter med färdskrivaren eller när föraren avsevärt avviker från reglerna om kör- och vilotider, höjs.

Takbeloppet för hur stor avgift ett företag sammanlagt kan få för flera överträdelser höjs också från 200 000 kr till 800 000 kr.

Källa: regeringen

Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet

Riksdagen har beslutat att företag inom varu- och tjänstesektorn med färre än tio anställda ska omfattas av kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Det kan till exempel gälla frisörer och restauranger.

Ändringen innebär att personer med funktionsnedsättning får ett ökat skydd mot diskriminering.

Lagändringen börjar gälla den 1 maj 2018 och du kan läsa mera om det här.

Möjligt att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister – beslut i riksdagen

Regeringen har föreslagit ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket inte behöver återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren har åtgärdat den brist som annars skulle ha lett till återkallelse. Riksdagen sa ja till detta förslag, som börjar gälla den 1 december 2017.

Källa: riksdagen

PRIVATEKONOMI

Tips inför årsskiftet

Det finns ett antal enkla tips som kan göra skatteuttaget för både företagare och löntagare något lägre. Här följer några. Tala med din redovisningskonsult eller revisor så kan du få ytterligare bra hjälp.

  • Makar som driver gemensam verksamhet tjänar på att dela inkomsten jämt mellan sig.
  • Gränsen för när man tjänat in maximalt för föräldrapenning på grund av barns födelse går vid 448 000 kr. Den som planerar att föda barn bör alltså hålla koll på löneuttaget så att man får en anständig föräldrapenning.
  • Maximal pension har du tjänat in vid 496 305 kr. Över detta belopp adderas inga ytterligare förmåner till dig.
  • Om du har aktievinster under året så kan det vara god affär att sälja av förlustaktier för att kvitta vinst mot förlust. Om du trots allt tror på dina förlustaktier så kan du köpa tillbaka dem igen. Fördelen är att du inte behöver betala skatt på vinsten och säkerställer att en kvittning kan ske.

Regeringen godkänner Finansinspektionens förslag om förstärkt amorteringskrav

Det förstärkta amorteringskravet innebär att nya bolånetagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst 1 procent av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet.

Finansinspektionens ändrade föreskrifter med förstärkt krav på amortering av bolån föreslås gälla från och med den 1 mars 2018.

Källa: regeringen
Läsvärt

10 åtgärder för att motverka skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt

Regeringen har publicerat 10 punkter med åtgärder som ska motverka skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt.

Internationella uppskattningar av skatteundandragandet tyder på att mycket stora belopp går förlorade för världens länder. Till exempel bedömer EU-kommissionen att EU-länderna förlorar 50 miljarder euro årligen på organiserade momsbedrägerier och bedömningar från OECD talar om ett globalt skatteundandragande inom företagsbeskattningen på 100-240 miljarder dollar om året.

Läs hela listan med kommentarer här på regeringens webbplats.

Produceras av:
Right Education logotyp