Ekonominyheter från Right Education
nr 10 | 2017
LAGAR / DOMAR

Ansvar för bokföringsbrott har prövats av Högsta domstolen

En hälftendelägare, tillika styrelsesuppleant, i ett fåmansaktiebolag har inte ansetts utöva ett bestämmande inflytande i bolaget. Det var den andre delägaren som hade hand om bokföringen och utgjorde styrelsen i bolaget. Åtalet om bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll har ogillats.

Det aktuella målet avsåg två delägare som båda arbetade i bolaget, hade samma lön och tog samma utdelning. Den ene var VD och styrelseledamot medan den andre var suppleant med rätt att teckna bolagets firma. Dock hade denna rätt inte utnyttjats.

Domen är mycket intressant då den är praxisskapande.

Läs en artikel som kommenterar domen på dagensjuridik.se.

Ny förvaltningslag från 1 juli 2018

Riksdagen har sagt ja till förslaget om en ny förvaltningslag och bestämmelserna kommer därmed att träda i kraft från och med den 1 juli nästa år.

Syftet med lagen, se länk nedan, är bland annat att förenkla för medborgarna. Lagrådet var kritisk till ett flertal formuleringar och menade att den föreslagna lagtexten kunde påverka rättssäkerheten för den enskilde.

Regeringen menar att man tagit till sig av Lagrådets kommentarer.

Intressant dom för entreprenadbranschen

I en aktuell hovrättsdom slås det fast att fackmässigt utförande inte kan avtalas bort.
Hovrätten konstaterar också att konsumenttjänstlagen är tvingande till förmån för konsumenter och att avtalsvillkor som är till nackdel för konsumentens rättigheter enligt lagen är ogiltiga. Därmed vinner en villaköpare mot Myresjöhus.

Domen kommenteras på dagensjuridik.se.

Lön till underentreprenörers anställda – Lagförslag

Förslaget innebär att om en anställd inte får lön så ska i första hand lönen betalas ut av det företag i entreprenadkedjan som har anlitat den underentreprenör där arbetstagaren är anställd.

Om lön trots detta inte betalas ut går man uppåt i beställarkedjan för att hitta den som ytterst ska ansvara för att löneutbetalningen sker. Detta gäller såväl utstationerade arbetstagare som arbetstagare anställda i Sverige.

Konkurrensverket KKV ställer sig positiv till det senast inkomna förslaget om entreprenörsansvar för löner i bygg- och anläggningsbranschen. Det framgår av KKV:s remissyttrande till regeringen.
Skrivelsen från Arbetsmarknadsdepartementet finner du här.

Den är visserligen på 220 sidor men sammanfattningen gen en bra bild av hur regelverket är tänkt att fungera.

Konkurrensverkets remissyttrande finner du här.

REDOVISNING

K2 och K3 för stiftelser och ideella föreningar

Från och med årsredovisningen som upprättas per 2017-12-31 ska alla stiftelser och ideella föreningar välja mellan K2 och K3. Det är därför hög tid att välja och analysera vilka effekterna blir. Oavsett hur man väljer kan man räkna med att det medföra effekter i redovisningen.

De organisationer som kan välja att använda regelverket K2 är mindre organisationer.

Dessa kännetecknas av följande:
- Färre än 50 anställda, 2 år i rad.
- Mindre än 40 miljoner i balansomslutning, 2 år i rad.
- Mindre än 80 miljoner i omsättning, 2 år i rad.
Ett av dessa kriterier får överskridas, men inte två.
Har du frågor så är ett tips att du rådgör med din redovisningskonsult eller revisor.

Vill du läsa mera? Bokföringsnämndens webbplats innehåller regelverket.

Taxonomier för digital inlämning av årsredovisningar

Bolagsverket har nu lanserat den taxonomi som behövs för digital inlämning av årsredovisningar upprättade enligt K2. Taxonomin omfattar årsredovisning, revisionsberättelse och fastställelseintyg för aktiebolag.

Nästa steg i arbetet är att ta fram taxonomier för årsredovisningar upprättade enligt K3 för aktiebolag. Planeringen av det arbetet har just startat.

Vill du läsa mer om arbetet som sker i samarbete med Bokföringsnämnden så finns ytterligare information här och länkar till ytterligare material.

Tillsynsnämnden för revisorer har avgjort fem disciplinärenden

Vid sammanträdet den 22 september 2017 upphävde tillsynsnämnden en revisors godkännande, meddelade varning i ett av disciplinärendena och erinran i de resterande tre ärendena.

Läs mera.

SKATTER

Ändrade regler för att redovisa punktskatt - Förslag

Enligt Skatteverket kan reglerna för att redovisa punktskatt komma att ändras från och med den 1 januari 2018. Ändringsförslaget innebär i korthet att skatten ska redovisas i den redovisningsperiod då skattskyldigheten inträder. Ett undantag från den regeln föreslås för energiskatt på el som överförs till någon som inte är skattskyldig, i de fall redovisning sker månadsvis. Sådan skatt ska redovisas två månader efter det att skattskyldigheten för överförd el har inträtt.

På grund av den föreslagna ändringen kan ni redan nu behöva se över era bokföringssystem.
Riksdagen beslutar troligen om den eventuella ändringen i slutet av november 2017.

Mer information publiceras på Skatteverkets webb.

Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen - Förslag

I propositionen föreslås att den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i inkomstskattelagen justeras. Förslaget innebär att vid en bedömning av om alla verksamma delägare ska anses som en enda delägare – och företaget därmed ska anses vara ett fåmansföretag – ska hänsyn även tas till delägares eller någon närståendes verksamhet, dels i det företag som äger företaget som prövningen avser, dels i ett annat företag som ägs av det förstnämnda företaget.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Kompletterande kommentar till HFD:s dom om styrelsearvoden

Som vi kommenterat tidigare så har vi nu fått en dom i Högsta förvaltningsdomstolen HFD som innebär att styrelsearvoden ska beskattas som lön och inte som arvode. Diskussioner har uppstått vad som gäller när man som styrelseledamot ingått ett avtal med företaget och detta avtal har ingåtts före den aktuella domen.

Skatteverket verkar numera av praktiska skäl acceptera en övergångsvis lösning som innebär att arvodet kan faktureras ledamots eget bolag som längst till nästföljande årsstämma under som senast år 2018, under förutsättning att avtal ingåtts före den 20 juni 2017.

Läs Skatteverkets förtydligande här

FÖRETAGANDE

Dags att börja planera inför årsskiftet redan nu

Som fysisk person så beskattas man per kalenderår, vilket innebär att det mesta av skatteplanering måste ske i god tid före årsskiftet om det ska fungera. Redovisningskonsulter och revisorer jobbar med dessa frågor dagligen och ett gott råd är att ta upp diskussionen om din egen situation under hösten.

Lite förenklat, och beroende på företagsform, kan man säga att det finns tre sätt att ta ut pengar ur sitt företag. Ta ut lön, ta aktieutdelning eller spara i en pensionslösning.

  • En tumregel brukar vara att man ska prioritera löneinkomster upp till brytpunkten för statlig skatt. Det ger förmåner i relation till betald skatt.
  • Därefter, om du äger ett aktiebolag, så kan det bli intressant att ta utdelning. Det är mindre skattebetungande. Reglerna är emellertid komplicerade och man måste planera i god tid för att kunna utnyttja dem maximalt. Diskutera detta med din redovisningskonsult eller revisor.
  • Pensioneringen kan garanteras genom att företaget spara i t.ex. en pensionsförsäkring. Upp till 35 procent av lönen dock maximalt 10 basbelopp kan sättas av per år.
    Privata pensionsförsäkringar är däremot inte att rekommendera då dessa nuförtiden inte är skattemässigt avdragsgilla.

Inkomstgränser och skatteuttag 2017

Beskattning av fysiska personers inkomster från tjänst eller näringsverksamhet (enskild firma bland annat) sker enligt en progressiv skala i tre steg. Upp till en årsinkomst på 452 100 kr så beskattas man enbart med kommunalskatt. Den varierar beroende på var i landet man bor och den genomsnittliga kommunalskatten är cirka 32 %.

På belopp över 452 100 kr och upp till 651 700 kr betalar man också statlig skatt på 20 %. På inkomster över 651 700 kr betalar man ytterligare 5 % statlig skatt.

Rätten till pension är kopplad till den inkomst man har och maximal pensionsrätt har man tjänat in om man har en inkomst på 496 305 kr. Löner över detta belopp ger ingen ytterligare pensionsrätt.

Det kan vara hög tid att planera inför årsskiftet när det gäller löner, utdelning i fåmansbolag och pensionsavsättningar. Tala med din redovisningskonsult eller revisor redan nu.

Hög tid att planera för utdelning 2018

Utdelning i fåmansföretag beskattas enligt särskilda regler som ska förhindra att företagets ägare omvandlar löneinkomster till kapitalinkomster och på det sättet minskar sin skatt. Skatt på löneinkomster tas ut som beskrivits ovan. Skatt på utdelning från aktier sker med 25 % om aktieinnehavet inte är kvalificerat. Ett kvalificerat innehav innebär att aktieägaren eller denne närstående också är verksam i betydande omfattning i bolaget.

För den som har ett kvalificerat aktieinnehav (alltså praktiskt taget alla små bolag) finns särskilda skatteregler som är kopplade till ägarens eller närståendes löneuttag och hela företagets löneuttag. Reglerna är komplicerade men om man uppfyller kraven så skapar man ett mycket intressant utrymme för lägre beskattning.

Tala med din redovisningskonsult om detta innan årsskiftet.

Ny upplaga av Att Föra Bok

Bokföringsnämndens handledning i bokföring, Att föra bok, kommer ut i en ny upplaga. Publikationen ger en kortfattad och praktisk introduktion till det ansvar man som bokföringsskyldig har och hur det praktiska arbetet med bokföringen kan organiseras.

Finns nu att hämta som PDF på Bokföringsnämndens webbplats.

Har du registrerat verklig huvudman?

Enligt en ny lag, som ska förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, ska aktiebolag, handelsbolag och andra juridiska personer anmäla vem som är bolagets huvudman till Bolagsverket.
Registreringen ska ske senast den 1 februari 2018. Men varför vänta, när det enkelt kan ske på Bolagsverkets webbplats redan nu.

Tänk också på att om och när det sker förändringar så ska ny anmälan ske direkt.

Klicka på länken så kommer du till bolagsverkets sida för anmälan. Du måste legitimera dig via e-legitimation.

Sommarturismen 2017

Boendeanläggningarna fortsätter att tjäna mer på övernattningar under sommarmånaderna. Logiintäkter från hotell, stugbyar och vandrarhem steg med 6,6 procent under juni-augusti jämfört med samma period i fjol.

De långväga besökarna fortsätter att komma till Sverige. Antalet gästnätter för utomeuropeiska besökare ökade med 12 procent jämfört med förra sommaren. Bland annat ökade antalet övernattningar från USA med 39 procent och från Kina med 13 procent.

Mer fakta om sommarens turism finner du här på Tillväxtverkets webbplats.

PRIVATEKONOMI

TV-avgiften ersätts av TV-skatt

Den parlamentariska public servicekommittén föreslår att dagens TV-avgift på 2 340 kr per hushåll ersätts av en individuell årlig skatt på upp till 1 308 kr per person.

Källa: regeringen.se

Därför blir smöret dyrare

Den senaste veckan har priset på smör i butikerna exploderat – i Icas butiker har priset ökat med 25 procent, från 28,95 kronor till 38,95 kronor för 500 gram smör.
Undersökningen som visar på den stora prisökningen har gjorts av Matpriskollen som i sin rapport skriver att ökningen skett efter det att Arla höjt priset på sitt smör och flera leverantörer följt efter.

Källa: landlantbruk.se

EU

Nej-sidan växer sig starkare inför EU-beslutet om glyfosat

Nej-sidan växer sig starkare inför EU-ländernas omröstning om glyfosat. Förutom Frankrike lutar nu även Italien, Österrike och Luxemburg åt att rösta nej till EU-kommissionens förslag att ge det storsäljande växtskyddsmedlet fortsatt godkänt i tio år.

Sverige har indikerat att man kan säga ja till glyfosat. Vissa menar att medlet är cancerframkallande, men dock inte alla. Diskussionerna om medlets hälsoeffekter lär fortsätta.

Regeringen publicerade en kort artikel den 27 oktober som varken säger ja eller nej.

Vad vet du om EU?

Vad gör EU:s olika institutioner, hur kommer en EU-lag till och hur påverkas Sverige av medlemskapet i EU? På webbplatsen Sveriges riksdags EU-information får du en övergripande bild av hur EU-arbetet fungerar och hur EU och Sverige hänger ihop.

Riksdagens EU-information - eu.riksdagen.se.

Produceras av:
Right Education logotyp