Ekonominyheter från Right Education
nr 9 | 2017
LAGAR / DOMAR

Konkurrensverket avstyrker vinstbegränsningar i välfärden

Det framgår av KKV:s remissvar till regeringen. Av yttrandet framgår att begränsningar av vinster i vissa välfärdsföretag inte är en förutsättning för att kunna garantera god kvalitet i välfärdstjänster.
KKV avstyrker därför Välfärdsutredningens förslag om vinstbegränsningar.

Däremot tillstyrker verket Välfärdsutredningens förslag när det gäller att förstärka Upphandlingsmyndighetens stöd till myndigheter som upphandlar välfärdstjänster och valfrihetssystem.

Källa: Konkurrensverket.se

Bygglovsbefriade hus ska bli mer attraktiva

Regeringen vill ändra reglerna för så kallade "Attefallshus" - alltså bygglovsbefriade komplementbostadshus. Syftet är att de ska kunna användas som riktiga bostäder. Man har gett Boverket i uppdrag att utreda hur reglerna ska kunna göras enklare.

Den totala arean för byggnaderna ska även fortsättningsvis vara 40 m², men fördelningen mellan byggnaderna föreslås bli mer flexibel, t ex 30 + 10 m² istället för dagens 25 + 15 m², men max 30 m² för ett enskilt hus. Det gör att ett komplementbostadshus (Attefallshus) kan bli 30 m² och därmed mer attraktivt för att användas som en riktig bostad. Slutredovisning den 30 april 2018.

Källa: Regeringen.se

SKATTER

Regeringen föreslår skattelättnader för första anställde

Förslaget innebär att den sänkning av arbetsgivaravgifterna som redan idag gäller för enskilda näringsidkare utvidgas till att gälla även aktiebolag som inte har någon anställd, eller endast en anställd som också är delägare eller närstående till delägare, samt till handelsbolag utan anställda och med högst två delägare.

Regeringen föreslår skattelättnader för personaloptioner

Förslaget innebär i korthet att en anställd inte ska förmånsbeskattas om denne utnyttjar en personaloption som man fått av arbetsgivaren. Beskattningen sker istället först när den aktie som den anställde har köpt genom att utnyttja personaloptionen slutligen avyttras.

En lindring av reglerna kring personaloptioner kan vare en förutsättning för många nystartade tillväxtföretag att rekrytera nyckelmedarbetare.

Källa: Regeringen.se

Höjd beskattning av investeringssparkonto och kapitalförsäkring

Schablonintäkten för investeringssparkonto respektive skatteunderlaget för kapitalförsäkring beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med en procentenhet, i stället för som i dag med 0,75 procentenheter.
Källa: Regeringen.se - Budgetpropositionen för 2018

Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta höjs från 20 till 25 procent av skattepliktig inkomst (dock inte sjöinkomst). Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter den 31 december 2017.

Ett bonus-malus-system för minskade utsläpp från bilar

Två åtgärder för att minska utsläppen från bilar. Ett bonus-malus-system med syfte att öka andelen miljöanpassade fordon samt att alla som säljer drivmedel successivt ska blanda in mer biobränsle i den bensin och diesel som säljs.

Förmån av betald trängselskatt och infrastrukturavgifter

Förmån av betald trängselskatt samt väg-, bro- och färjeavgift ska inte ingå i det schablonmässigt beräknade bilförmånsvärdet. Den anställde ska anses ha fått förmånen månaden efter. De nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2017.

Avskaffad reklamskatt

Reklamskatten för annons i periodisk publikation, som inte utgör annonsblad, katalog eller program, slopas. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Vissa frågor på punktskatteområdet

Redovisningsskyldigheten för punktskatter ska som huvudregel inträda samtidigt med skattskyldigheten. För redovisning av energiskatt på elektrisk kraft i vissa fall föreslås en specialreglering som innebär att redovisningsskyldigheten inträder senare.

Regeringen förslår bl.a. även sänkt skatt för datorhallar och ett flertal andra förändringar inom elskatteområdet.

Skatt på flygresor

 En ny skatt föreslås om 60, 250 respektive 400 kronor beroende på flygresans längd. Lagen föreslås träda i kraft per 1 april 2018

Deklarationstidpunkt för moms i vissa fall – förslag

I propositionen föreslås en ändring av deklarationstidpunkten för mervärdesskatt i vissa fall. Den som är befriad från mervärdesskatt på grund av låg omsättning (en omsättning som inte överstiger 30 000 kronor per år) kan välja att ändå bli skattskyldig och ta ut mervärdesskatt efter beslut från Skatteverket. Beslutet kan fattas efter den ordinarie tidpunkten för att deklarera mervärdesskatten. Vid sådana beslut kan det därför uppkomma situationer där det inte går att lämna deklarationen och betala mervärdesskatten i rätt tid. Förslaget innebär att deklarationstidpunkten skjuts fram i en sådan situation.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Källa: Regeringen.se - Budgetpropositionen

Nya skatteregler för företagssektorn

Finansdepartementets promemoria "Nya skatteregler för företagssektorn" gick ut på remiss i juni. Regeringen aviserar nu ett antal ändringar mot bakgrund av promemorian och lagförslag väntas under 2018.

Källa: Regeringe.se

FÖRETAGANDE

Höjt takbelopp för subventionerade anställningar

I budgetpropositionen för 2018 aviserar regeringen en förenkling av systemet för de subventionerade anställningarna.

Introduktionsjobben planeras att införas under våren 2018, men redan idag har regeringen fattat beslut om ändrade tak- och subventionsnivåer i vissa befintliga stöd. Regeringen har beslutat att takbeloppen för särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd, instegsjobb och extratjänster höjs till en bruttolön vid 20 000 kronor per månad, medan nystartsjobben sänks till samma nivå. Detta är ett led i harmoniseringen av takbeloppen mellan introduktionsjobb, extratjänster och nystartsjobb.


Mera om möjligheterna till subventionerade anställningar finner du på regeringen.se via denna länk.

Sverige är mycket beroende av EU:s inre marknad

Sverige tillhör de länder som är mycket beroende av den inre marknaden. Nästan 70 procent av Sveriges varuexport gick 2016 till EU:s inre marknad och närmare 80 procent av Sveriges varuimport kom därifrån.

Mera statistik kring den inre marknaden finner du på europaportalen.se

Nya exportmöjligheter för svenskt lantbruk

Svenska företag kan nu exportera svenskt nötkött till Taiwan. Sverige blir därmed, tillsammans med Nederländerna, de första europeiska länder som får exportera nötkött till Taiwan.

Utöver Taiwan, har export av färskt nötkött även godkänts till Japan och Bosnien-Hercegovina under 2017. Andra marknader som öppnats för svenska företag, är bl.a. avelsmaterial till Kina, värmebehandlat nötkött till Australien, mjölkprodukter till Singapore och Makedonien samt fiskprodukter till Serbien, Sydafrika och Nya Zeeland.
Källa: Regeringen.se

Brist på arbetskraft i många branscher

Bland annat svenska åkare får allt större problem med att hitta utbildad arbetskraft.
Långa avstånd gör Sverige beroende av en fungerande transportnäring för att upprätthålla tillväxten. Infrastrukturen finns på plats och det finns gott om åkerier med tillräckligt antal fordon. Men problemet är att ingen vill köra dem. Transportföretagens analys visar att branschen riskerar att sakna mellan 30 000 och 40 000 jobb fram till 2030.

Källa: Svensktnaringsliv.se

Stopp för fakturering av styrelsearvoden

Som vi berättat tidigare så är det nu stopp för fakturering av styrelsearvoden från styrelseledamotens bolag. Arvodena ska beskattas som inkomst av tjänst.

Tillhör du dem som har uppdrag i andra bolag som styrelseledamot men också kanske med andra tjänster av företagslednings- och utredningskaraktär så kan det vara intressant att ta del av Skatteverkets kommentar till domen i Högsta Förvaltningsdomstolen från den 20 juni 2017.
Skattekonsekvenserna av felaktigt hanterade styrelsearvoden kan vara betydande.

Källa: Skatteverket.se – Rättsfallskommentar

Förkorta eller förebygga sjukfall - missa inte att söka stödet

Bidraget för arbetsplatsnära stöd kan användas för att utreda vilka åtgärder som kan förkorta eller förebygga sjukfall. Det kan vara anpassning av den anställdas arbetsuppgifter och arbetstider eller konsultation om aktuella arbetshjälpmedel och stöd, med mera. Konsultationen ska utföras av en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan som företagshälsovård eller en annan aktör.

Källa: verksamt.se

Intressant rättsfall i Arbetsdomstolen

Mannen vägrade att arbeta beordrad övertid trots att det var nödvändigt för verksamheten. Enligt mannen hade han det svårt i sitt privatliv. Arbetsdomstolen slår nu fast att det var fel att avskeda mannen - men att arbetsgivaren däremot hade skäl för uppsägning. Mannen får därför skadestånd.

Läs hela artikeln på dagensjuridik.se

PRIVATEKONOMI

Höjt barnbidrag och studiebidrag - förslag

I statsbudgeten för 2018 höjer regeringen barnbidraget samt studiebidraget för studerande i främst gymnasieskolan med 200 kronor.

Satsningen innebär att barnbidraget och studiebidraget, som framförallt lämnas till studerande i gymnasieskolan höjs till 1250 kronor per barn och månad, från dagens nivå på 1050 kronor. Höjningen föreslås tillämpad från den 1 mars 2018 och ska även omfatta så kallat förlängt barnbidrag.

Källa: Regeringen.se

Sänkt skatt för pensionärer

Regeringen sänker skatten för pensionärer ännu kraftfullare än vad som tidigare utlovats och fördubblar satsningen för 2018. Den 1 januari 2018 sänks skatten med upp till 5 000 kronor per år för 75 procent av alla personer över 65 år.

Nytt om RUT-avdrag för flyttjänster

Vid beräkning av skattereduktion för rutarbete ska arbetskostnad för flyttjänster normalt beräknas till utbetalad lön per timme uppräknat med 250 procent plus moms. Detta framgår av ett nytt ställningstagande av Skatteverket.

Källa: skatteverket.se – Ställningstagande

Skattereduktion för avgift till fackföreningen - förslag

Förslaget innebär att en fackföreningsmedlem får en skattereduktion med 25 procent av den sammanlagda medlemsavgift som betalats under året, förutsatt att avgiften uppgår till minst 400 kronor per år. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Källa: Regeringen.se

Kammarrätten är kritisk till nya regler om amorteringskrav

Finansinspektionens förslag till ett skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter får kritik av kammarrätten i Stockholm.

I sitt remissvar efterlyser kammarrätten bland annat "klara, tydliga och lättillgängliga" föreskrifter som alla kan ta del av.

Läs mera i en artikel på dagensjuridik.se här.

Det ska bli något enklare att få bygga strandnära

Efter kritiken från bland annat kommunerna föreslår nu Naturvårdsverket lättnader för landsbygden för att kunna behålla "värden" som till exempel samhällsservice.

Kort artikel i ämnet att hitta på dagensjuridik.se.

EU

EU stärker motståndskraften mot nätattacker


Källa: Europeiska kommissionen

Läsvärt ...

Revisor borde ha anmält försenade årsredovisningar till åklagare - tilldelas varning

När företaget för både andra och tredje gången inte kom in med sin årsredovisning i tid borde revisorn ha agerat - och anmält företaget till åklagare. Det slår Revisorsinspektionen fast som meddelar revisorn en varning.

Här finns en kort artikel om händelsen.

Produceras av:
Right Education logotyp